Wärtsilän hallitus päätti uusista osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 31 tammikuuta 2024 at 08.40 UTC+2

Wärtsilän hallitus päätti uusista osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Wärtsilä Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, ”PSP”).

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Wärtsilän johdon ja avainhenkilöiden edut osakkeenomistajien etujen kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä, sitouttaa johto ja avainhenkilöt Wärtsilän strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Wärtsilän avainresurssien sitouttaminen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2024-2026

Wärtsilän hallitus on päättänyt suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmästä, mahdollisten palkkioiden suuruudesta sekä suorituskriteereistä vuosille 2024-2026. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Wärtsilän listattuina osakkeina edellyttäen että asetetut suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritusjaksolla 2024-2026 ansainta perustuu taloudelliseen lisäarvoon (Economic Value Added, EVA) (85% painoarvo) sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin hiilineutrauliusstrategian mukaisesti (15% painoarvo). Wärtsilän hiilineutraaliusstrategiana on saavuttaa hiilineutraalius omassa toiminnassa sekä saada tuotevalikoima valmiiksi hiilettömien polttoaineiden käyttöön.

Tämän palkkiojärjestelmän nojalla maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on yhteensä noin 2 051 000 osaketta (bruttoansainta ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Suoritusjaksolla 2024-2026 kohderyhmään kuuluu noin 180 avainhenkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja sekä johtokunnan jäsenet.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2024-2026

Hallitus on myös päättänyt ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2024-2026 (Restricted Share Plan, ”RSP”) käytettäväksi osakepohjaisena sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille avainhenkilöille erityistilanteissa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2024-2026 koostuu kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, joka jatkuu neljännen vuoden ensimmäiselle puoliskolle, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille kolmessa erillisessä osake-erässä vuosittain sitouttamisjakson aikana, paitsi jos yhtiö päättää maksaa yksittäisiä luvattuja osakepalkkioita kertasuorituksena. Osakepalkkiot maksetaan Wärtsilän listattuina osakkeina.

Tämän ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on yhteensä noin 176 000 osaketta (bruttoansainta ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrä rajoittuu enimmäisarvoon, joka pohjautuu henkilön bruttomääräistä vuosipalkkaa koskevaan kertoimeen.

Mikäli osallistujan työsuhde Wärtsilässä päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asianomaisen ohjelman perusteella.

Wärtsilä soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtokunnan jäseniin. Sen mukaan johtokunnan kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Lisätietoja:

Teija Sarajärvi
Henkilöstöjohtaja
Puh. 010 709 5010
teija.sarajarvi@wartsila.com

Sijoittajatiedustelut:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461

hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 280 toimipisteessä 79 maassa 17 800 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2023 Wärtsilän liikevaihto oli 6,0 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com