Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 9 maaliskuuta 2023 at 17.45 UTC+2

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2023 Helsingin Messukeskuksen Siivessä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin 2022 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2022.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 0,26 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,13 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 20.3.2023. Osingon toinen erä 0,13 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.9.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 20.9.2023.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 200 000 euroa

- hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa

- muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa kustakin hallituksen kokouksesta, joissa nämä ovat olleet läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 25 000 euron ja jäsenelle 10 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euron ja jäsenelle 5 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mats Rahmström, Tiina Tuomela ja Mika Vehviläinen.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2023 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta muutoinkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeantivaltuutus

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 osakkeen suuruisesta osakeannista. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatusta osakeannista voidaan päättää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmiä enintään 10 000 000 osakkeeseen asti, mikä vastaa 1,69% yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Kannustinjärjestelmiä koskeva valtuutus on kuitenkin voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2022 antaman valtuutuksen.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk viimeistään 23.3.2023.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Tom Johnstonen ja varapuheenjohtajaksi Mika Vehviläisen. Hallitus päätti perustaa tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Tiina Tuomela, Morten H. Engelstoft, Karen Bomba
Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Tom Johnstone, Johan Forssell, Karin Falk

Wärtsilä Oyj Abp