Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 7 maaliskuuta 2024 at 18.30 UTC+2

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.3.2024 Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin 2023 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2023.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 0,32 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,16 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 18.3.2024. Osingon toinen erä 0,16 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2024. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 11.9.2024 ja osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on silloin merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 18.9.2024.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 200 000 euroa

- hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa

- muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Lisäksi hallituksen kokouksista kokouspalkkioita maksetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 1 500 euroa per hallituksen kokous ja muille hallituksen jäsenille 1 000 euroa per hallituksen kokous. Näitä kokouspalkkioita sovelletaan hallituksen kokouksiin Suomessa Pohjoismaissa asuvien jäsenten osalta, kaikkiin Suomen ulkopuolella pidettäviin hallituksen kokouksiin sekä kaikkiin puhelinkonferenssi- tai per capsulam -kokouksiin. Mikäli hallituksen jäsenen kotipaikka on muussa Euroopan maassa kuin Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkio 2 000 euroa per hallituksen kokous, johon jäsen on osallistunut Suomessa. Mikäli hallituksen jäsenen kotipaikka on Euroopan ulkopuolisessa maassa, maksetaan kokouspalkkio 3 000 euroa per hallituksen kokous, johon jäsen on osallistunut Suomessa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 28 000 euron ja jäsenelle 15 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 22 000 euron ja jäsenelle 11 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallitus, tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mats Rahmström, Tiina Tuomela ja Mika Vehviläinen.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2024 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Sama tilintarkastusyhteisö valittiin vuoden 2024 kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotetut yhtiöjärjestyksen muutokset. Ne liittyvät kestävän kehityksen tilintarkastajan palkkioihin ja valintaan sekä mahdollisuuteen järjestää yhtiökokouksia etänä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta muutoinkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeantivaltuutus

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 osakkeen suuruisesta osakeannista. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatusta osakeannista voidaan päättää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmiä enintään 10 000 000 osakkeeseen asti, mikä vastaa 1,69% yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Kannustinjärjestelmiä koskeva valtuutus on kuitenkin voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.3.2023 antaman valtuutuksen.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk viimeistään 21.3.2024.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Tom Johnstonen ja varapuheenjohtajaksi Mika Vehviläisen. Hallitus päätti perustaa tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Tiina Tuomela, Karen Bomba, Morten H. Engelstoft

Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Tom Johnstone, Karin Falk, Mika Vehviläinen

Wärtsilä Oyj Abp