Utsikter

Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 21.4.2020

Wärtsiläs utsikter

De marknader där Wärtsilä är verksamt påverkas av utbrottet av coronaviruset (COVID-19) och de åtgärder som vidtagits för att begränsa den globala pandemin. Detta kommer att väsentligt påverka Wärtsiläs omsättning och resultat för 2020 från och med mars. Den fullständiga finansiella inverkan kan inte för närvarande kvantifieras, eftersom den beror på de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av viruset och deras varaktighet samt hur snabbt marknaden återhämtar sig. Därför drog Wärtsilä tillbaka sina marknadsutsikter för 2020 den 31.3.2020 i avvaktan på en förbättrad sikt.


Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 30.1.2020

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Dämpad inom Wärtsilä Marine Business. De fåtaliga fartygsbeställningarna förväntas påverka antalet order på utrustning.
 • Dämpad inom Wärtsilä Energy Business. Även om en viss återhämtning förväntas i orderingången för utrustning, är marknadsvillkoren fortfarande en utmaning.

För närvarande uppgår Wärtsiläs orderstock för leveranser 2020 till 3.571 miljoner euro (3.696). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning.Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 25.10.2019


Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Dämpad inom Wärtsilä Marine-affärsområdet på grund av minskade fartygsbeställningar och en nedgång i efterfrågan på skrubberlösningar efter fjolårets exceptionellt höga nivå. Verksamheten på marknaden för marintjänster väntas vara stabil.
 • Svag inom Wärtsilä Energy-affärsområdet (nedgraderad från dämpad). Marknadsförhållandena inom energiindustrin är utmanande, eftersom det snabbt förändrande energilandskapet skapar osäkerhet bland kunderna. Den geopolitiska och ekonomiska omgivningen leder till ytterligare fördröjningar i beslutsfattandet. Efterfrågan på energitjänster väntas vara stabil.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2019 till 1.708 miljoner euro (1.364). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning. Det jämförbara rörelseresultatet för helåret 2019 förväntas bli cirka 100 miljoner euro lägre än under det föregående året (577 miljoner euro i 2018).Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 18.7.2019

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna (tidigare i linje med). Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Dämpad inom Wärtsilä Marine-affärsverksamheten. Efterfrågeutsikterna har nedgraderats från solid på grund av minskade fartygsbeställningar och en förväntad nedgång i efterfrågan på avgasreningslösningar efter fjolårets exceptionellt höga nivå. Aktiviteten på den marina servicemarknaden väntas fortsätta.
 • Dämpad inom Wärtsilä Energy-affärsverksamheten. Efterfrågeutsikterna har nedgraderats från solid. Inom energiindustrin är marknadsförhållandena utmanande på grund av geopolitiska risker och ekonomisk osäkerhet som fortsätter att påverka kundernas investeringsbenägenhet. Efterfrågan på kraftverksservice väntas förbli sund.

Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2019 är 2.613 miljoner euro (2.336). Leveranserna väntas infalla främst under fjärde kvartalet.Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 25.4.2019


Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande tolv månaderna väntas vara i linje med jämförelseperioden föregående år. Efterfrågan per affärsområde väntas vara följande:
 • Solid i Wärtsilä Marine-affärsområdet. Wärtsiläs efterfrågeutsikter för både tjänster och utrustning får stöd av en omfattande produktmix och bred täckning av segmentet, vilket begränsar effekten om marinmarknaden återhämtar sig långsammare än väntat.
 • Solid i Wärtsilä Energy-affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av distribuerad och flexibel kraftförsörjningskapacitet. Trots detta fortsätter de geopolitiska riskerna och den globala osäkerheten att påverka energikunders investeringsbenägenhet. Efterfrågeutsikterna för service backas upp av tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment samt av en god utveckling i orderboken.
Wärtsiläs nuvarande orderstock för leveranser 2019 är 3.287 miljoner euro (2.951). Leveranserna förväntas vara koncentrerade till andra halvåret.


Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 30.1.2019


Wärtsiläs utsikter för 2019
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2019 väntas vara i linje med föregående år. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:
 • Solid inom Wärtsilä Energy affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna skapar behov av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet.
 • Solid inom Wärtsilä Marine affärsområdet. Efterfrågeutsikterna får stöd av företagets omfattande utbud av produkter och tjänster samt breda segmentexponering som kompenserar för den långsamma återhämtningen inom fartygsbeställningarna.
Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2019 är 3.696 miljoner euro (3.207). Leveranserna förväntas bli koncentrerade till andra halvåret.

Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 23.10.2018

Wärtsiläs utsikter för 2018
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas öka något jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Solid inom Services (sänkts från bra). Även om det finns tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment har de transaktionella servicevolymerna utvecklats långsammare än väntat.
 • Bra inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integration.
 • Bra inom Marine Solutions. Wärtsiläs efterfrågeutsikter får stöd av företagets omfattande produktmix och breda segmentexponering som kompenserar för den långsamma återhämtningen inom de totala fartygsbeställningarna.
För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 1.364 miljoner euro (1.206). Siffran omfattar främst utrustningsleveranser. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionell, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.

Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 19.7.2018

Wärtsiläs utsikter för 2018
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas öka något jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Bra inom Services även om bränsleprisutvecklingen och ökande spänningar i världshandeln utgör riskfaktorer.
 • Bra inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integration.
 • Bra inom Marine Solutions (höjd från solid) tack vare en bred produktmix och marknadsexponering.
För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 2.336 miljoner euro (2.087). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionell, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 24.4.2018

Wärtsiläs utsikter för 2018
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas öka något jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • God inom Services tack vare tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
 • God inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integration.
 • Solid inom Marine Solutions. Trots det förbättrade sentimentet finns det fortsatta utmaningar på marinmarknaden till följd av överkapacitet och brist på finansiering.
För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 2.951 miljoner euro (2.744). Siffran omfattar främst utrustningsleveranser. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionell, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 31.1.2018

Wärtsiläs utsikter för 2018
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas bli något bättre jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • God inom Services tack vare tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
 • God inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integrationsteknologi.
 • Solid inom Marine Solutions. Trots det förbättrade sentimentet finns det fortsatta utmaningar på marinmarknaden till följd av överkapacitet och brist på finansiering.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 3.171 miljoner euro (3.143). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionsbaserad, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.

Utsikter

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

© 2020 Wärtsilä