Wärtsiläs FoU-verksamhet stärker vår ledande ställning inom teknik

Wärtsilä är mycket engagerat i frågor om forskning och utveckling. Syftet med FoU-aktiviteterna är att fortlöpande stärka företagets position som ledande aktör inom teknologi och att ytterligare förbättra konkurrenskraften på den globala marin- och energimarknaden. Detta uppnås genom att utveckla produkter och tjänster som bygger på tillförlitlig, effektiv och konkurrenskraftig teknik som uppfyller kundernas krav.

Wärtsiläs FoU-verksamhet fokuserar på digitalisering, smarta teknologier, nya produkter och lösningar som är flexibla, effektiva, tillförlitliga, säkra, kostnadseffektiva i drift och som ger upphov till minimala miljökonsekvenser under deras livscykel. En stor andel av investeringarna i produktutveckling siktar på att säkerställa att miljökraven uppfylls samt på att ge kunderna kort- och långsiktiga fördelar och möjliggöra hållbara samhällen.

Genom att fokusera på början av utvecklingsprocessen samt utnyttja modulbaserade lösningar, simulering, virtuell testning och validering kan ledtiderna för nya lösningar minskas, vilket säkerställer tillförlitligheten och säkerheten utan att pruta på kvaliteten.

Valideringstestning av befintliga installationer på fältet i samarbete med kunderna är ett viktigt element i vidareutvecklingen av existerande lösningars prestanda. Det hjälper oss också att hitta nya och bättre lösningar, samtidigt som det ger oss långsiktig erfarenhet under verkliga fältförhållanden. Fältinstallationer ger dessutom möjligheter till värdefulla inlärningsresultat och insikter avseende nya tekniker och lösningar.

När produkten har klarat alla steg i valideringsprocessen både i laboratoriet och på fältet och när dess prestanda uppfyller Wärtsiläs höga standarder kan den lanseras på marknaden.

Wärtsilä skyddar sina innovationer och sin konkurrenskraft genom att fästa stor uppmärksamhet vid förvaltningen av intellektuella tillgångar och fortlöpande utveckling av nyckelkompetensen. Wärtsilä skapar nätverk och kluster för att utveckla företagets knowhow, kompetens och kapacitet genom långsiktiga relationer med leverantörer, ingenjörsbyråer, universitet och licenstillverkare samt andra originaltillverkare av utrustning (OEM).

RD2016_sv

Partnerskap för hållbar innovation – HERCULES initiativet

Det långsiktiga FoU-programmet HERCULES formades 2002 och upprättades inom EU:s sjätte, sjunde och åttonde (Horizon 2020) ramprogram. De största tillverkarna av låg- och medelhastighetsmotorer, Wärtsilä, Winterthur Gas & Diesel och MAN Diesel & Turbo, har samarbetat med universitet, forskningsinstitut och andra partner inom branschen kring en gemensam vision om att utveckla ny teknik för marinmotorer och relaterade system. Den fjärde fasen påbörjades 2015 i form av HERCULES-2-projektet med målsättningen att utveckla stora bränsleflexibla marinmotorer som är optimalt anpassade för sin driftsmiljö. HERCULES-2-projektet avslutas under senare delen av 2018, liksom hela FoU-programmet HERCULES.

I det fullständiga programmet har fler än 75 partner, universitet och forskningsinstitut ingått, och den totala budgeten var 100 miljoner euro. Mycket av den teknik som tagits fram i HERCULES-programmet har använts i Wärtsiläs produkter och bidragit till ökad insikt och kunskap.

ERI, Engines Research Initiative

I november 2017 inledde Wärtsilä ett unikt samarbetsprogram med fyra ledande finska universitet om ett gemensamt utvecklingsarbete för hållbara framtida tillämpningar av förbränningsmotorer. De akademiska institutioner som deltar i ERI-programmet (Engine Research Initiative) är Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo Akademi och Vasa universitet. Målet med ERI är att skapa ett öppet ekosystem för forskning där den senaste tekniken för förbränningsmotorer kan utvecklas tillsammans med andra partner och anpassas till att möta framtida behov inom transport- och energiproduktionsbranschen.

© 2018 Wärtsilä