Wärtsiläs styrelse föreslår en extradividend om 1,50 euro för den extraordinarie bolagsstämman som hålls 24.11.2006

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
31 oktober 2006 kl 08:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 31.10.2006 KL. 8.45

Wärtsiläs styrelse sammankallar en extraordinarie bolagsstämma 24.11.2006 och föreslår för bolagsstämman, att på basen av den fastställda balansräkningen för den räkenskapsperiod som utgick 31.12.2005 utdelas en extradividend om 1,50 euro för varje A- och B-aktie utöver den dividend om vilken beslut fattades på den ordinarie bolagsstämman 15.3.2006.  

Om bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till extradividend, utbetalas dividenden till aktieägare som på avstämningsdagen 29.11.2006 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Styrelsen föreslår, att extradividenden utbetalas 7.12.2006.

Tilläggsinformation: VVD & CFO Raimo Lind, tel. +358 10 7095 640

BILAGOR, 2 i stycken

 

 

Wärtsilä Oyj Abp        BILAGA 1 TILL BÖRSMEDDELANDE 31.10.2006

 

KALLELSE TILL EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I WÄRTSILÄ OYJ ABP

Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till extraordinarie bolagsstämma, som hålls fredagen den 24 november 2006 kl. 13.00 i Helsingfors Mässcenters kongressflygel, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors.

På bolagsstämman behandlas följande ärende:

Extradividendutdelning
Styrelsen föreslår för den extraordinarie bolagsstämman, att på basen av den fastställda balansräkningen för den räkenskapsperiod som utgick 31.12.2005 utdelas en extradividend om 1,50 euro för varje A- och B-aktie utöver den dividend om vilken beslut fattades på den ordinarie bolagsstämman 15.03.2006.  

Om bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till extradividend, utbetalas dividenden till aktieägare som på avstämningsdagen 29.11.2006 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår, att extradividenden utbetalas 7.12.2006.

Rätt att delta
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 14.11.2006 har antecknats som aktieägare i den aktieförteckning som Finlands Värdepapperscentral upprätthåller.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman bör anmäla sitt deltagande senast 21.11.2006 före kl. 16.00 antingen

  1. skriftligen under adress Wärtsilä Oyj Abp, Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors
  2. e-post yk@wartsila.com
  3. fax 010-7095283
  4. telefon (vardagar kl. 10.00 – 14.00) nummer 010 7095282.

 

Anmälan bör vara framme innan anmälningstiden går ut. Fullmakter med vars stöd den befullmäktigade önskar använda aktieägarens rösträtt på bolagsstämman, bör inlämnas före anmälningstidens utgång.

Helsingfors den 30 oktober 2006

STYRELSEN
Wärtsilä Oyj Abp

 

 

Wärtsilä Oyj Abp  BILAGA 2 TILL BÖRSMEDDELANDE 31.10.2006

STYRELSENS FÖRSLAG TILL WÄRTSILÄ OYJ ABP:S EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 24.11.2006 OM UTBETALNING AV EXTRADIVIDEND

Styrelsen föreslår utbetalning av en extradividend om 1,50 euro per aktie enligt följande:

Koncernens odisponerade vinstmedel 31.12.2005 uppgick till 625.829.000 euro, varav utdelningsbara medel var 553.812.000 euro. Moderbolagets resultat för räkenskapsåret 1.1. – 31.12.2005 var 7.291.138,24 euro och de odisponerade vinstmedlen från tidigare räkenskapsår var 444.607.860,48 euro.  Utdelningsbara medel per 31.12.2005 var 451.898.998,72 euro. Efter utbetalda dividender under år 2006 är de utdelningsbara vinstmedlen 310.738.324,72 euro.

Styrelsen föreslår för den extraordinarie bolagsstämman att det på basen av den fastställda balansräkningen för den räkenskapsperiod som utgick 31.12.2005 utdelas en extradividend om 1,50 euro för varje A- och B-aktie utöver den dividend (1,50 euro) om vilken beslut fattades på den ordinarie bolagsstämman 15.3.2006.

Extradividenden sänker täckningspriset för Wärtsilä Oyj Abp:s optionsrätter för år 2001 och 2002 i enlighet med optionsvillkoren.

© 2020 Wärtsilä