Delårsrapport januari-september 2006

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
31 oktober 2006 kl 08:30 E. Europe Standard Time

FORTSATT TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN – LÖNSAMHETEN PLANENLIG

EFTERFRÅGAN VÄNTAS FORTSÄTTA PÅ EN GOD NIVÅ  

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET
- Orderingången ökade med 25,2% till 1.090,0 miljoner euro (870,8)
- Den jämförbara omsättningen ökade med 26,2% till 766,8 miljoner euro (607,8)
- Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 29,3% till 56,3 miljoner euro (43,5)
- Lönsamhet 7,3% (7,2)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN 1-9/2006
- Orderingången ökade med 38,2% till 3.303,5 miljoner euro (2.390,6)
- Orderstocken ökade med 61,4% till 4.108,2 miljoner euro (2.544,7)
- Den jämförbara omsättningen ökade med 26,2% till 2.203,7 miljoner euro (1.746,8)
- Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 39,5% till 162,4 miljoner euro (116,4)
- Lönsamhet 7,4% (6,7)
- Försäljningsvinst på 123,9 miljoner euro från försäljningen av Assa Abloy-aktier
- Resultat/aktie förbättrades till 2,59 euro (1,05), varav 0,97 euro hänför sig till försäljningen av Assa Abloy-aktier
- Starkt kassaflöde från rörelseverksamheten, 172,0 miljoner euro (14,0)
- Omsättningen för hela året väntas öka över 20%, lönsamhetsprognosen är oförändrad

OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF:

“Efterfrågan på våra huvudmarknader var fortsatt god under tredje kvartalet vilket ger oss en mycket bra visibilitet under de kommande åren. Omsättningen ökade kraftigt och lönsamheten utvecklades planenligt. Efterfrågan väntas ligga på en fortsatt god nivå åtminstone under de följande sex månaderna.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2006 OCH 2007

Efterfrågan på marknaderna för fartygsmaskineri och energi förefaller att förbli gynnsamma för Wärtsilä åtminstone under de följande sex månaderna. På grund av den starka orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka över 20% under det här året. Den lönsamhetsnivå som uppnåddes 2005 bevaras. Wärtsiläs omsättning 2007 väntas öka med ca 10-15% jämfört med omsättningen 2006 som en följd av den starka orderstocken och den livliga orderaktiviteten. Kapacitetsökningen, som blir tillgänglig vid medlet av 2007, möjliggör ytterligare tillväxt 2008.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                          Eeva Kainulainen
Vice verkställande direktör         Informationsdirektör

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas tisdagen 31.10.2006 kl. 10.45 finsk tid på huvudkontoret. En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.


DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

FORTSATT TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN – LÖNSAMHETEN PLANENLIG

EFTERFRÅGAN VÄNTAS FORTSÄTTA PÅ EN GOD NIVÅ 

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET
- Orderingången ökade med 25,2% till 1.090,0 miljoner euro (870,8)
- Den jämförbara omsättningen ökade med 26,2% till 766,8 miljoner euro (607,8)
- Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 29,3% till 56,3 miljoner euro (43,5)
- Lönsamhet 7,3% (7,2)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN 1-9/2006
- Orderingången ökade med 38,2% till 3.303,5 miljoner euro (2.390,6)
- Orderstocken ökade med 61.4% till 4.108,2 miljoner euro (2.544,7)
- Den jämförbara omsättningen ökade med 26,2% till 2.203,7 miljoner euro (1.746,8)
- Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 39,5% till 162,4 miljoner euro (116,4)
- Lönsamhet 7,4% (6,7)
- Försäljningsvinst om 123,9 miljoner euro från försäljningen av Assa Abloy-aktier
- Resultat/aktie förbättrades till 2,59 euro (1.05), varav 0,97 euro hänför sig till försäljningen av Assa Abloy-aktier
- Starkt kassaflöde från rörelseverksamheten, 172,0 miljoner euro (14,0)
- Omsättningen för hela året väntas öka över 20%, lönsamhetsprognosen är oförändrad

RAPPORTPERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2006 I KORTHET

Wärtsiläs affärsverksamhet omfattar affärsområdena Ship Power, Services och Power Plants. Imatra Steel, som utgjorde det andra affärsområdessegmentet år 2005, överfördes till Oy Ovako Ab. För att garantera jämförbarheten har Imatra Steel inte upptagits i omsättningen och rörelseresultatet för år 2005 nedan.

Förvärvet av Total Automation Pte Ltd slogs fast 30.6.2006. Total Automation har konsoliderats från 30.6.2006. Köpesumman var 59,7 miljoner euro. Som goodwill  har 36,8 miljoner euro redovisats.

 

Milj. euro                       7-9/2006    7-9/2005   Förändr.%          

Omsättning                          766,8       607,8       26,2%          

Rörelseresultat                      56,3        43,5       29,3%          

% av omsättningen                    7,3%        7,2%                      

Resultat före skatter                61,4        36,9                      

Resultat/aktie, euro                 0,44        0,32                      

 

Milj. euro                       1-9/2006    1-9/2005   Förändr.%       2005

Omsättning                        2.203,7     1.746,8       26,2%    2.520,3

Rörelseresultat                     162,4       116,4       39,5%      202,5

% av omsättningen                    7,4%        6,7%                   8,0%

Resultat före skatter            305,5 2)    129,4 1)                  212,4

Resultat/aktie, euro                 2,59        1,05                   1,80

Räntebärande nettoskulder

vid slutet av perioden              184,5       317,5                  255,9

Bruttoinvesteringar                 141,9       196,1                  231,1

1) I jämförelseperiodens resultat ingår Imatra Steels resultat före skatt, 21,4 miljoner euro, och Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatt, 9,6 miljoner euro.

2) I resultatet för januari–september 2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatt, 18,1 miljoner euro samt en försäljningsvinst på 123,9 miljoner euro från försäljningen av B-aktier i Assa Abloy.

 

MARKNADSUTVECKLING

Efterfrågan på skeppsbyggnadsmarknaden var fortsatt livlig under rapportperioden. Vid slutet av september 2006 hade totalt 1.720 (1.818) fartyg beställts globalt. De energirelaterade segmenten var fortfarande de främsta drivkrafterna på marknaden. Även containersegmentet återhämtade sig efter en ganska långsam start i början av året.

I Kina fortsatte tillväxten inom skeppsbyggnad. Under de första nio månaderna fick kinesiska skeppsvarv ca 33% av alla ingångna kontrakt i världen, mätt enligt antalet fartyg. Kina efterföljs av Sydkorea med ca 29%, Europa med 16% och Japan med 12%. Mätt enligt DWT har Sydkorea en marknadsandel på ca 41%. Därefter följer Kina med ca 33% och Japan med ca 18%.

De höga energipriserna har ökat efterfrågan på kraftverksmarknaden. Oljeproducerande länder samt olje- och gasbolag fortsatte att investera i ny infrastruktur, medan höga elpriser skapade en ökande efterfrågan på kombinerad värme- och kraftproduktion i Europa. Marknaden för kraftverk avsedda för stabilisering av elnät fortsatte att växa i USA. Afrika utvecklas kraftigt och efterfrågan på Wärtsiläs produkter är stor i flera länder.

Efterfrågan inom Wärtsilä Power Plants var fortsatt livlig på global nivå och aktiviteten var stor i alla segment: basbelastning, industriell självgenerering och nätstabilitet.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under de nio första månaderna 2006 ökade med 38,2% och uppgick till 3.303,5 miljoner euro (2.390,6). Under tredje kvartalet var orderingången 1.090,0 miljoner euro (870,8), vilket var 25,2% högre än under motsvarande kvartal 2005. Flest nya order under tredje kvartalet registrerades inom affärsområdet Ship Power, som hade en orderingång på 490,0 miljoner euro (361,5) dvs. 35,5% mer än året innan.  

Orderingången inom affärsområdet Power Plants ökade under tredje kvartalet med 22,2% och uppgick till 335,0 miljoner euro.  

Wärtsiläs orderstock vid slutet av rapportperioden var 4.108,2 miljoner euro (2.544,7), vilket resulterade i en tillväxt på 61,4% från föregående år.

Orderingång per affärsområde

Milj.euro                         7-9/2006    7-9/2005 Förändr.(%)          

Ship Power                           490,0       361,5       35,5%          

Services                             265,9       234,4       13,4%          

Power Plants                         335,0       274,0       22,2%          

Orderingång totalt                 1.090,0       870,8       25,2%          

 

Milj. euro                        1-9/2006    1-9/2005 Förändr.(%)       2005

Ship Power                         1.651,0     1.070,3       54,3%    1.545,3

Services                             934,2       798,8       17,0%    1.077,1

Power Plants                         715,9       518,6       38,0%      865,2

Orderingång totalt                 3.303,5     2.390,6       38,2%    3.491,1

 

Orderstock per affärsområde

Milj. euro                          9/2006      9/2005 Förändr.(%)       2005

Ship Power                         2.800,7     1.444,5       93,9%    1.658,5

Services                             337,5       325,6        3,7%      303,3

Power Plants                         966,5       774,6       24,8%      943,9

Orderstock totalt                  4.108,2     2.544,7       61,4%    2.905,7

 

OMSÄTTNING OCH LÖNSAMHET

Omsättningen ökade fortfarande kraftigt. Den jämförbara omsättningen för januari–september 2006 ökade med 26,2% från motsvarande period året innan och uppgick till 2.203,7  miljoner euro (1.746,8). Den jämförbara omsättningen för tredje kvartalet 2006 ökade med 26,2% och uppgick till 766,8 miljoner euro (607,8).

Det jämförbara rörelseresultatet för januari-september steg till 162,4 miljoner euro (116,4), vilket är 7,4% av omsättningen (6,7). Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 56,3 miljoner euro (43,5), dvs. 7,3% (7,2) av omsättningen.  

Omsättning per affärsområde

Milj. euro                        7-9/2006    7-9/2005  Förändr. (%)        

Ship Power                           183,8       158,0         16,4%        

Services                             312,0       273,4         14,1%        

Power Plants                         274,2       176,4         55,4%        

Totalt                              766,8       607,8         26,2%

 

Milj. euro                        1-9/2006    1-9/2005  Förändr. (%)     2005

Ship Power                           580,4       444,8         30,5%    710,3

Services                             916,1       778,1         17,7%  1.093,1

Power Plants                         706,4       516,6         36,7%    710,3

Totalt                             2.203,7     1.746,8         26,2%  2.520,3

De finansiella posterna uppgick till 0,5 miljoner euro (-19.4). Nettoräntorna var -9,1 miljoner euro (-11,8). De erhållna dividenderna uppgick till 8,1 miljoner euro (6,8).  

Resultatet före skatt var 305,5 miljoner euro (129,4). I resultatet ingår en försäljningsvinst på 123,9 miljoner euro från försäljningen av 10 miljoner B-aktier i Assa Abloy samt Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatt, 18,1 miljoner euro. I siffran för jämförelseperioden ingår Imatra Steels resultat före skatt, 21,4 miljoner euro, och Wärtsiläs andel av Ovakos vinst efter skatt, 9,6 miljoner euro.

Rapportperiodens skatter uppgick till -60,7 miljoner euro (-31,1), av vilka -32,2 miljoner euro hänför sig till försäljningen av Assa Abloy-aktier. I skatterna ingår en uppskjuten skattefordran på +25,5 miljoner euro i anslutning till tidigare redovisade omstruktureringsutgifter.

Resultatet per aktie förbättrades till 2,59 euro (1,05), varav 0,97 euro hänför sig till försäljningen av Assa Abloy-aktier.

FINANSIERING

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten var starkt och uppgick till 172,0 miljoner euro (14,0).

De likvida medlen vid slutet av perioden uppgick till 142,6 miljoner euro (133,2). Nettobeloppet av räntebärande lånekapital var 184,5 miljoner euro (317,5). Soliditeten var 47,3% (43,2) och nettoskuldsättningsgraden 0,15 (0,33).

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 141,9 miljoner euro (196,1). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 76,2 miljoner euro (142,3) samt investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 65,6 miljoner euro (53,8). Avskrivningarna uppgick till 53,4 miljoner euro (52,1).

INNEHAV

Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, 2,0% (4,7) av bolagets aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärde vid slutet av rapportperioden, 106,7 miljoner euro.

Under rapportperioden var Wärtsiläs innehav i Oy Ovako Ab 26,5%. Balansvärdet på innehavet vid slutet av perioden var 126,6 miljoner euro. Wärtsilä har redovisat 18,1 miljoner euro som andel av intressebolagets resultat för perioden 1-9/2006.

I juli slöt Wärtsilä, SKF och Rautaruukki ett avtal om att sälja de operativa bolag som ingår i Oy Ovako Ab. Det totala priset för aktierna är ca 660 miljoner euro och består av ca 535 miljoner euro kontant, 15 miljoner euro som betalas i juli 2008 och en räntebärande fordran på 110 miljoner euro som betalas 3-6 år efter att transaktionen slutförts. Transaktionen förutsätter myndigheternas godkännande och väntas bli slutförd under fjärde kvartalet 2006. Som ett resultat av transaktionen och den efterföljande likvidationen av Oy Ovako Ab kommer Wärtsilä att redovisa en försäljningsvinst. Av denna har 3 miljoner euro redovisats under tredje kvartalet som resultatandel i intressebolag och återstoden av den skattefria försäljningsvisten, 49 miljoner euro, kommer att redovisas under fjärde kvartalet, efter att myndigheterna godkänt transaktionen.

PERSONAL

Under rapportperioden hade Wärtsilä 13.100 (11.914) anställda i genomsnitt och 13.986 (11.589) vid slutet av september. Personalen ökade mest inom affärsområdet Services.

FÖRÄNDRINGAR I HÖGSTA LEDNINGEN

Dipl. ing. Jaakko Eskola (47) utnämndes till direktör för affärsområdet Ship Power och till direktionsmedlem från 1.4.2006.

Vice verkställande direktören och direktören för affärsområdet Ship Power, Mikael Mäkinen, lämnade Wärtsilä och övergick i en annan arbetsgivares tjänst 1.4.2006.

Ekon. mag. Christoph Vitzthum (36) utnämndes till direktör för affärsområdet Power Plants och till direktionsmedlem från 1.4.2006.

Den tidigare direktören för affärsområdet Power Plants, dipl.ing., MBA Pekka Ahlqvist, fyllde 60 år våren 2006, och enligt arbetsavtalet hade han då rätt att gå i pension. Han fortsätter i företagets tjänst som strategisk ledare av Wärtsiläs automationsverksamhet.

Koncernens direktör för teknologi och miljö, CTO, professor Matti Kleimola gick i pension 1.5.2006 då han uppnådde pensionsåldern enligt arbetsavtalet. Professor Kleimola fortsätter som direktionens rådgivare i frågor som anknyter till Wärtsiläs teknologi.

STRATEGI – LÖSNINGAR SOM STÖDER TILLVÄXTEN

Wärtsiläs strategiska mål är att befästa sin ledande ställning på de egna marknaderna och fortsätta att växa genom att erbjuda kunderna marknadens bästa effektivitet och tillförlitlighet under produkternas livcykel. Det här möjliggörs av Wärtsiläs integrerade utbud av anläggningar och tjänster som motsvarar kundernas behov överallt i världen. Wärtsilä växer också genom nya produkter och tjänster som gör det lättare för kunderna att driva sina kraftsystem effektivt och säkert. Wärtsilä utökar sitt kunnande inom automation och förstärker även produktsortimentet genom lösningar som gör driften av kraftsystemen tillförlitlig och miljövänlig. Detta sker genom organisk tillväxt, partnerskapsavtal och företagsförvärv.

STRATEGISKA ÅTGÄRDER UNDER RAPPORTPERIODEN

Under rapportperioden vidtog Wärtsilä flera åtgärder som stöder de strategiska målsättningarna:

I februari förvärvade Wärtsilä bolaget Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) av Aker Kvaerner. Efter Wärtsiläs övertagande ändrades bolagets namn till Wärtsilä Automation Norway AS. Bolaget har konsoliderats från 1.3.2006. Bolaget levererar kraft- och automationssystem för olje-, gas-, sjöfarts- och övrig industri. Dess verksamhet är huvudsakligen koncentrerad till Nordsjöområdet, och dess kunder består av stora olje- och gasbolag samt norska skeppsvarv. Affären stöder Wärtsiläs tillväxtstrategi och utökar Wärtsiläs produktsortiment och systemintegrationskapacitet inom elektriska propulsionssystem, kraftöverföring och automation, i synnerhet inom olje-, gas- och offshoresektorn.

En allians mellan Wärtsilä Automation Norway och det amerikanska bolaget Emerson Process Management utökar Wärtsiläs möjligheter inom processautomation för FPSO-fartyg.

I februari meddelade Wärtsilä förvärvet av Total Automation Ltd:s hela affärsverksamhet och dess dotterbolag. Total Automation Ltd är ett börsnoterat Singaporebaserat bolag inom marinautomation. Transaktionen slogs fast i juni 2006. Utöver allmän marinautomation har Total Automation ett starkt fotfäste inom offshore- och LNG-sektorn. Bolaget fokuserar på tjänster inom reparation, installation och underhåll. Kunderna är multinationella bolag, skeppsvarv och rederier. Affären kompletterar Wärtsiläs tidigare förvärv inom automationssektorn.

I mars ingick Wärtsilä och estniska BLRT Grupp avtal om att grunda ett samföretag för att serva fartyg i Baltikum. Wärtsiläs innehav i samföretaget är 51% och BLRT Grupps 49%. Samföretaget är beläget i Litauen.

Den av Wärtsilä ägda servicegruppen Ciserv integrerades med Wärtsiläs serviceorganisation från 1.5.2006. Namnet på den nya organisationen är Wärtsilä Services, och den hör till de ledande globala serviceorganisationerna inom kraftverks- och marintillämpningar.

I juli förvärvade Wärtsilä det tyska servicebolaget INTEC Injectortechnic GmbH. Förvärvet utökar Wärtsiläs möjligheter inom bränsleinsprutningsteknologi och -tjänster.

Den nya fabriken Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai), som tillverkar Wärtsilä Auxpac marindieselgeneratorer, invigdes i slutet av juni i Kina. Samföretaget ägs av Wärtsilä Oyj Abp och Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute och är ytterligare ett steg i Wärtsiläs strategi att vara nära kunderna i Asien och öka den globala marknadsandelen inom hjälpmotorer.

I slutet av september meddelade Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation och Mitsubishi Heavy Industries att de tänker grunda ett samföretag för tillverkning av stora lågvarviga motorer i Kina. Samföretaget är ytterligare ett steg i Wärtsiläs strategi att förbättra penetrationen av den asiatiska skeppsbyggnadsmarknaden. Wärtsilä har också som målsättning att förstärka sin marknadsposition inom lågvarviga motorer. 

I Kina investerar samföretaget Wärtsilä-CME i ytterligare kapacitet för att möta den ökade efterfrågan på propellrar med fasta blad.

Förvärvet av det svenska bolaget Stockholms Fartygsreparationer AB:s affärsverksamhet i oktober skapar en grund för ytterligare expansion på svenska östkusten och utgör en del av Wärtsiläs strategi att expandera Wärtsilä Services affärsverksamhet.

Avtalet, som ingicks i juli av Wärtsilä, SKF och Rautaruukki, om att sälja de operativa bolag som ägs av Oy Ovako Ab förväntas fastslås under fjärde kvartalet. Ovako såldes till ett bolag som ägs av aktieägarna i Hombergh Holdings BV, WP de Pundert Ventures BV och Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Avyttringen fullbordar Wärtsiläs plan att fokusera på sin kärnverksamhet.

 

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

30.9.2006                                A-aktie       B-aktie           Totalt

Antal aktier                          23.579.587    71.048.704       94.628.291

Antal röster                         235.795.870    71.048.704     306.844.574

Antal omsatta aktier 1-9/2006          1.241.693    68.540.027       69.781.720

 

                                      30.9.2006      30.9.2005      31.12.2005

Utländskt innehav                         28,5%          25,6%            24,1%

AKTIERNA VID HELSINGFORS BÖRS

1.1–30.9.2006                    Högsta     Lägsta      Medelkurs1)    Slutkurs

A-aktie                           36,82      24,60            30,81       32,00

B-aktie                           37,57      24,80            30,54       31,65

1) Med handelsvolym vägd medelkurs

MARKNADSVÄRDE

                                      30.9.2006      30.9.2005       31.12.2005

Milj. euro                              3.021,0        2.469,7          2.348,9

OPTIONSPROGRAM

I enlighet med villkoren i optionsprogrammen för åren 2001 och 2002 sänkte den extradividend på 0,60 euro per aktie som Wärtsiläs bolagsstämma fattade beslut om teckningspriset på B-aktien med beloppet för extradividenden. Teckningspriset på B-aktien är således 16,10 euro enligt optionsprogrammet 2001 och 8,90 euro enligt optionsprogrammet 2002.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman beslöt 15.3.2006 att enligt styrelsens förslag dela ut 0,90 euro i dividend och 0,60 euro i extradividend per aktie, dvs. totalt 1,50 euro per aktie.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sju. Till styrelseledamöter valdes följande personer: Heikki Allonen, Göran J. Ehrnrooth, Risto Hautamäki, Jaakko Iloniemi, Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld och Matti Vuoria.

Till revisor valde bolagsstämman CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att i ett år framåt förvärva och överlåta bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till det totala antalet aktier i aktieslagen, så att det sammanlagda nominella värdet på aktierna och det antal röster som de medför utgör högst tio procent (10%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Fullmakten utnyttjades inte under rapportperioden.

Styrelse

Styrelsen valde Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna enligt följande:

Revisionskommittén

Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen, Risto Hautamäki och Matti Vuoria.

Utnämningskommittén

Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Matti Vuoria.

Premieringskommittén

Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen och Jaakko Iloniemi.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETEN

AFFÄRSOMRÅDET SHIP POWER

 

Milj. euro                       7-9/2006    7-9/2005   Förändr.(%)          

Omsättning                          183,8       158,0         16,4%          

Orderingång                         490,0       361,5         35,5%          

 

Milj. euro                       1-9/2006    1-9/2005   Förändr.(%)       2005

Omsättning                          580,4       444,8         30,5%      710,3

Orderingång                       1.651,0     1.070,3         54,3%    1.545,3

Orderstock vid

slutet av perioden                2.800,7     1.444,5         93,9%    1.658,5

Orderaktiviteten var fortfarande mycket livlig under tredje kvartalet 2006. Ship Powers orderingång under kvartalet uppgick till 490,0 miljoner euro, 35,5% högre än för motsvarande period året innan. Största delen av beställningarna kom från offshoresegmentet, som stod för 27% av Ship Powers totala orderingång under tredje kvartalet; tank-, kryssnings och passagerar- samt gasfartygen representerade var och en ca 10% av de nya beställningarna under perioden.

Wärtsilä fick flera betydande order under perioden. En milstolpe under perioden var ordern från MPF Corporation Ltd enligt vilken Wärtsilä levererar hela kraftsystemet till ett multifunktionellt borrningsfartyg inklusive kraftöverföring, automation och propulsionssystem. Värdet på totalleveransen är över 50 miljoner euro. Inom kryssnings- och passagerarfartygssegmentet fick Wärtsilä en order på huvudmotorer och styrpropellrar till världens största kryssningsfartyg som byggs av Aker Yards i Finland. Wärtsilä fick också order på kryssningsfartygsprojekt från tyska och italienska skeppsvarv. Inom propellerverksamheten fick Wärtsilä en historisk order på sammanlagt 50 propellrar med fasta blad av två kinesiska kunder. Propellrarna tillverkas i Zhenjiang, Kina.

Under perioden januari-september var orderingången 1.651,0 miljoner euro (1.070,3), 54,3% högre än under motsvarande period 2005. Vid slutet av perioden uppgick orderstocken till 2.800,7 miljoner euro (1.444,5).

Ship Powers omsättning uppgick till 580,4 miljoner euro under de nio första månaderna år 2006, vilket gav en tillväxt på 30,5% jämfört med motsvarande period 2005.

Marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer steg till 50% (48% i slutet av andra kvartalet). Såsom tidigare drevs efterfrågan på marknaden av offshore-, gasfartygs- och kryssningsfartygssegmenten. Inom marinhjälpmotorer sjönk Wärtsiläs marknadsandel något och var 7% (9%) på grund av att de europeiska skeppsvarvens andel av nya order sjönk under året. Wärtsiläs hjälpmotorfabrik i Kina som invigdes i slutet av juni kommer att öka bolagets konkurrenskraft på marknaden för hjälpmotorer. Wärtsiläs marknadsandel inom lågvarviga motorer sjönk till 17% (21%). Wärtsilä har som målsättning att förstärka sin marknadsposition i fråga om lågvarviga motorer genom grundandet av ett samföretag för tillverkning av lågvarviga motorer i Kina.

 

AFFÄRSOMRÅDET SERVICES

                                 7-9/2006    7-9/2005   Förändr.(%)          

Omsättning, milj. euro              312,0       273,4         14,1%          

Orderingång                         265,9       234,4         13,4%          

 

                                 1-9/2006    1-9/2005   Förändr.(%)       2005

Omsättning, milj. euro              916,1       778,1         17,7%    1.093,1

Orderingång                         934,2       798,8         17,0%    1.077,1

Orderstock vid slutet av perioden   337,5       325,6          3,7%      303,3

Personal vid slutet av perioden     8.387       6.937         20,9%      7.200

Omsättningen för affärsområdet Services ökade till 916,1 miljoner euro (778,1) under de nio första månaderna år 2006, vilket gav en tillväxt på 17,7% jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten stod för 11,8%.  

Under juli-september ingick Wärtsilä sammanlagt åtta nya drifts- och underhålls- samt underhållsavtal. I september ingicks ett långsiktigt serviceavtal med USA-baserade Princess Cruises. Enligt avtalet levererar Wärtsilä alla reservdelar i enlighet med motorernas underhållsplaner, sköter all verkstadsservice för kontroll av kritiska komponenter och erbjuder service och tekniskt stöd för motorinspektioner i flera fartyg i Princess Cruises flotta. Andra avtal ingicks i bland annat Indien och Brasilien.

AFFÄRSOMRÅDET POWER PLANTS

Milj. euro                        7-9/2006    7-9/2005   Förändr.(%)        

Omsättning                           274,2       176,4         55,4%        

Orderingång                          335,0       274,0         22,2%        

Orderingång, MW

 HFO                                   233         307        -24,0%        

 Gas                                   425         291         46,1%        

BioPower, MWth                           0          21                     

 

Milj. euro                        1-9/2006    1-9/2005   Förändr.(%)     2005

Omsättning                           706,4       516,6         36,7%    710,3

Orderingång                          715,9       518,6         38,0%    865,2

Orderingång, MW

 HFO                                   804         646         24,5%    1.134

 Gas                                   707         579         22,1%      924

BioPower, MWth                         138         100         38,3%      117

Orderstock vid slutet av perioden,

milj. euro                           966.5       774.6         24,8%    943,9

Power Plants orderingång under juli-september 2006 ökade med 22,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Den totala orderingången för tredje kvartalet uppgick till 335,0 miljoner euro. Orderingången för gasdrivna kraftverk var stark. De största beställningarna i den här sektorn kom från Tanzania, USA och Venezuela. De största beställningarna på oljedrivna kraftverk kom från Italien och Madagaskar. Kraftverk som drivs med flytande biobränslen erbjuder fortsättningsvis intressanta möjligheter för Wärtsilä i Europa och även många u-länder har visat intresse för denna produkt.

Orderingången under januari-september 2006 uppgick till 715,9 miljoner euro och var 38,0% högre än under motsvarande period föregående år.

Tack vare den goda orderingången under 2006 är orderstocken för affärsområdet Power Plants 966,5 miljoner euro (774,6), vilket är 24,8% högre än vid slutet av rapportperioden året innan.

Omsättningen för Power Plants utvecklades fördelaktigt under rapportperioden och uppgick till 706,4 miljoner euro (516,6), vilket gav en tillväxt på 36,7% jämfört med motsvarande period 2005. Omsättningen för tredje kvartalet var 274,2 miljoner euro och gav en tillväxt på 55,4% jämfört med tredje kvartalet 2005. De kraftverk som levererades under tredje kvartalet hade en sammanlagd effekt på 543 MW.

MOTORPRODUKTION

Inledningen av tillverkningen av Wärtsilä Auxpac hjälpmotorer i den nya fabriken i Kina framskred planenligt. Fabriken väntas uppnå full kapacitet under 2007.

Investeringarna i leveranscentren i Trieste och Vasa för att utöka produktionskapaciteten framskrider planenligt och kommer att öka produktionskapaciteten från och med medlet av 2007.

Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) och Mitsubishi Heavy Industries (MHI) skall grunda ett samföretag för tillverkning av lågvarviga motorer i Kina. Samföretaget kommer att utveckla, tillverka och sälja den nya generationens energisnåla och miljövänliga lågvarviga tvåtaktsmarinmotorer med Wärtsiläs och MHI:s licens. Fabriken byggs i Qingdaoregionen där CSIC sätter upp ett marinindustriellt kluster. Produktionen väntas komma i gång vid slutet av 2008.

Wärtsilä fortsätter det nära samarbetet med sina leverantörer för att garantera tillgången till kritiska komponenter och således tillfredsställa efterfrågan under de följande åren. Investeringar genomförs av flera av bolagets leverantörer, och de flesta investeringar tas i bruk under 2007.

FoU

14RT-flex96C motorn, den kraftigaste dieselmotorn som någonsin byggts, har levererats till kunden och har en effekt på 108.920 hk.

Investeringar i både två- och fyrtaktstestmotorer fortsätter i enlighet med Wärtsiläs strategi att leverera högklassiga produkter utrustade med den nyaste teknologin till sina kunder.

De två världsledande europeiska marinmotortillverkarna, Wärtsilä och MAN Diesel, har kommit med ett förslag till ett storskaligt gemensamt forskningsprojekt – HERCULES-β. Huvudmålsättningen för HERCULES-β är att förbättra effektiviteten hos marindieselmotorer med mer än 60%, och därigenom betydligt reducera bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. En parallell målsättning är att drastiskt minska avgasutsläppen från marinmotorer fram till 2015. I dag drivs 99% av världens fartyg av dieselpropulsionssystem. Enligt planerna skall HERCULES-β-projektet pågå i fyra år. Finansiering för programmet söks från EU:s program 7.

MARKNADSUTSIKTER 2006  

Sammansättningen i nya fartygsorder har under innevarande år svängt till förmån för stora fartyg. Mätt enligt fartygstonnage ligger 2006 till och med före 2003, som varit rekordår hittills. Det här beror främst på den livliga orderaktiviteten inom tankfartygssegmentet. Antalet levererade fartyg 2006 kan komma att ligga mycket nära 2.000 fartyg, vilket är bara lite lägre än under rekordåret 2005.  

Fraktpriserna är av de viktigaste drivkrafterna bakom nya fartygsorder, och efter prisfallet under de första månaderna av året har intäkterna varit stigande och legat klart över det historiska medeltalet. Priserna på nybyggen vid skeppsvarv har stigit på grund av att efterfrågan varit större än utbudet inom både den egna produktionen och den stödande marinutrustningsindustrin. Den livliga orderaktiviteten under de senaste åren syns för närvarande i form av leveranser och en växande flotta. Hittills har marknaden absorberat kapacitetsökningen väl och den har inte haft någon inverkan på intäkterna eller orderbenägenheten.

Höga energipriser ökar investeringarna i energirelaterade branscher, och alla energirelaterade segment väntas fortfarande vara mycket aktiva. Trots vissa varningssignaler går skeppsbyggnadsindustrin för full maskin. Wärtsilä väntar sig att orderaktiviteten under de följande sex månaderna kommer att förbli livlig, och det finns inga omedelbara tecken på en drastisk minskning i efterfrågan.

Behovet av el för att trygga den ekonomiska tillväxten är oförändrad. Olje- och gasproducerande länder samt olje- och gasbolag investerar fortlöpande i ny infrastruktur. Orderingången för både gas- och oljedrivna kraftverk väntas vara fortsatt hög under de följande sex månaderna. Efterfrågan är geografiskt jämnt fördelad, vilket minskar beroendet av enskilda marknader. Höga oljepriser ökar tjockolje- och gasdrivna kraftverks konkurrenskraft, och därmed också Wärtsiläs konkurrenskraft, jämfört med lättoljedrivna kraftverk.

Services fortsätter att växa genom nya produkter och förvärv samt genom den höga utnyttjandegraden av motorbeståndet.

Wärtsilä är väl förberett på förändringar på marknaden till följd av omstruktureringen av verksamheten och tillväxten inom affärsområdet Services.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2006 OCH 2007

Efterfrågan på marknaderna för fartygsmaskineri och energi förefaller att förbli gynnsamma för Wärtsilä åtminstone under de följande sex månaderna. På grund av den starka orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka över 20% under det här året. Den lönsamhetsnivå som uppnåddes 2005 bevaras. Wärtsiläs omsättning 2007 väntas öka med ca 10-15% jämfört med omsättningen 2006 som en följd av den starka orderstocken och den livliga orderaktiviteten. Kapacitetsökningen, som blir tillgänglig vid medlet av 2007, möjliggör ytterligare tillväxt 2008.

NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering).

Användning av bedömningar

Vid upprättandet av bokslutet måste företagsledningen enligt IFRS göra bedömningar och antaganden som påverkar värderingen av de redovisade tillgångs- och skuldbeloppen och övrig information såsom t.ex. ansvarsförbindelser samt periodiseringar av intäkter och kostnader i resultaträkningen. Även om dessa uppskattningar är baserade på ledningens kunskap om situationen kan det slutliga utfallet avvika från de beräknade värdena.

Ändringar och nya internationella rapporteringsstandarder (IFRS) från och med 1.1.2006:

Wärtsilä har tillämpat följande förändringar och nya standarder från och med 1.1.2006:

IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering: ändringar efter 31.3.2004:

- Kassaflödessäkringar av estimerade interna transaktioner, given 14.4 2005 och i kraft 1.1.2006.

- Verkligt värde optioner, given 16.6.2005 och i kraft 1.1.2006.

- Finansiella garantikontrakt, given 18.8.2005 och i kraft 1.1.2006.

Tillämpningen av dessa ändringar har inte haft någon materiell inverkan på delårsrapporten.

Ändringar till IAS 19: Ersättningar till Anställda – Aktuariella vinster och förluster, koncern planer och upplysningar, given 16.12.2004 och i kraft 1.1.2006. Genom ändringen införs möjligheten till alternativ redovisning av aktuariella vinster och förluster. Dessutom ökar kraven på upplysningar. Eftersom koncernen inte har för avsikt att ändra redovisningsprinciperna gällande redovisning av aktuariella vinster och förluster, kommer tillämpningen av denna ändring att endast påverka upplysningarna presenterade i bokslutet.

IFRIC 4 Tolkning: Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal, given 2.12.2004, i kraft 1.1.2006. Tillämpningen av denna tolkning ledde till en ökning i investeringar, 7,8 miljoner euro under första kvartalet. Inverkan på resultaträkningen var inte materiell.

30.10.2006

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä