Wärtsiläs bokslutskommuniké januari-december 2017

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
31 januari 2018 kl 08:30 E. Europe Standard Time

WÄRTSILÄS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2017

2017 – ETT ÅR AV SOLID OMSÄTTNING OCH STARK ORDERINGÅNG

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs bokslutskommuniké 2017. En pdf-version av den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2017/q4/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
- Orderingången ökade med 14% till 1.514 miljoner euro (1.324)

- Omsättningen minskade med 7% till 1.445 miljoner euro (1.559)
- Orderingång jämfört med faktureringen var 1,05 (0,85)
- Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 244 miljoner euro (253), dvs. 16,9% av omsättningen (16,3)
- Resultat per aktie var 0,86 euro (0,87)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 276 miljoner euro (235)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2017
- Orderingången ökade med 15% till 5.644 miljoner euro (4.927)

- Omsättningen ökade med 3% till 4.923 miljoner euro (4.801)
- Orderingång jämfört med faktureringen var 1,15 (1,03)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 590 miljoner euro (583), dvs. 12,0% av omsättningen (12,1)
- Resultatet per aktie steg till 1,95 euro (1,79)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 430 miljoner euro (613)
- Orderstocken ökade med 8% och uppgick till 5.064 miljoner euro (4.696) i slutet av perioden
- Dividendförslag 1,38 euro per aktie (1,30). Dividenden betalas i två rater.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2018

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas bli något bättre jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • God inom Services tack vare tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
  • God inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integrationsteknologi.
  • Solid inom Marine Solutions. Trots det förbättrade sentimentet finns det fortsatta utmaningar på marinmarknaden till följd av överkapacitet och brist på finansiering.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 3.171 miljoner euro (3.143). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionsbaserad, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA

”Året 2017 utvecklades enligt våra förväntningar. De ökade kraftverksleveranserna bidrog till en viss omsättningstillväxt, medan lönsamheten var i linje med året innan delvis på grund av den positiva affärsmixen under fjärde kvartalet. Årets gynnsamma ordertrender fortsatte under fjärde kvartalet, vilket ger oss en solid grund för utvecklingen av affärsverksamheten.

Aktiviteten på servicemarknaden ökade under andra halvåret, trots låga volymer inom offshore- och handelsfartygssegmenten. Jag är mycket nöjd med tillväxten i Services orderingång, vilket antyder att våra kunder inser värdet av långfristiga partnerskap. Energy Solutions orderingång främjades av både ökade investeringar i modernisering av kraftförsörjningsinfrastruktur på tillväxtmarknaderna och ett större behov av flexibel kraftförsörjningskapacitet för att stöda övergången till förnybara energikällor. Inom marinindustrin förbättrades sentimentet bland handelsfartygskunder under andra halvåret. I kombination med den sunda efterfrågan inom kryssningsfartyg och gastankfartyg bidrog detta till tillväxten i Marine Solutions orderingång.

Under året introducerade vi våra smart marin- och smart energivisioner som framhäver Wärtsiläs engagemang för främjandet av en ekonomi med låga utsläpp och smarta sätt att producera och förbruka energi. Lanseringen av vår marinhybridmodul, utvecklingen av vår kompetens inom fjärrstyrning av fartyg, lanseringen av nya servicekoncept samt expansionen till energilagringssystem och mjukvara är konkreta exempel på hur vi ökar värdet för kunderna genom energieffektivitet, livscykeloptimering och innovativa lösningar.

Framöver tror jag att utvecklingen av smart teknologi och integrationen av nya operativa modeller i vårt utbud kommer att utgöra kärnan i vår långsiktiga värdeskapning för både våra aktieägare och hela samhället. Ser man på 2018, har våra utsikterna för efterfrågan på våra tjänster och produkter förbättrats något. Vi har fortfarande tillväxtmöjligheter inom Services till följd av vår portfölj av långfristiga avtal och den ökande andelen avancerade teknologier i vårt installerade bestånd. Efterfrågan på våra energilösningar väntas vara god tack vare vår sunda projektpipeline och de gynnsamma marknadstrenderna. Marknadsförhållandena väntas bli bättre inom marinindustrin, vilket stöder en solid efterfrågan.”

NYCKELTAL

10-12/ 10-12/
MEUR 2017 2016 Förändring 1-12/2017 1-12/2016 Förändring
Orderingång 1 514 1 324 14% 5 644 4 927 15%
Orderstock i slutet av perioden 5 064 4 696 8%
Omsättning 1 445 1 559 -7% 4 923 4 801 3%
Rörelseresultat¹  225 231 -3% 552 532 4%
% av omsättningen 15,6 14,8 11,2 11,1
Jämförbart rörelseresultat 244 253 -4% 590 583 1%
% av omsättningen 16,9 16,3 12,0 12,1
Jämförbart justerat EBITA 254 262 -3% 626 618 1%
% av omsättningen 17,5 16,8 12,7 12,9
Resultat före skatter 215 226 -5% 506 479 6%
Resultat/aktie, EUR 0,86 0,87 1,95 1,79
Rörelseverksamhetens kassaflöde 276 235 430 613
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 234 150
Bruttoinvesteringar 255 146
Nettoskuldsättningsgrad 0,10 0,07
¹Jämförelsestörande poster uppgick till 19 miljoner euro (22), under fjärde kvartalet, av vilka 18 miljoner euro (22) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 1 miljon euro (0) till förvärv och andra kostnader. Under rapportperioden januari–december 2017 uppgick jämförelsestörande poster till 37 miljoner euro (51), av vilka 36 miljoner euro (48) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 2 miljoner euro (3) till förvärv och andra kostnader.


STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDEND

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,38 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2017. Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 1.002.092.268,56 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 161.085.555,55 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas i två rater.

Den första raten på 0,69 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 12.3.2018. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas den 19.3.2018.

Den andra raten utbetalas i september 2018. Styrelsen kommer att föreslå en vederlagsfri aktieemission (’aktiesplit’) till bolagsstämman. Om styrelsens förslag godkänns fördelas den andra utbetalningen mellan en gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalas för varje aktie. Om förslaget om en vederlagsfri emission inte godkänns betalas den andra raten på motsvarande sätt som den första, dvs. 0,69 euro per aktie.

Den andra dividendraten betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på sitt möte 18.9.2018. Avstämningsdagen för den andra dividendposten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet är 20.9.2018 och betalningsdagen 27.9.2018.

Årsredovisningen 2017, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och www.wartsilareports.com vecka 7.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag, onsdagen den 31.1.2018 kl. 10.00 finsk tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1579348&s=1&k=531810D4AA856961FA01ECDED656B926

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/6598735. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Tryck *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

Bokslutskommuniké 2017

© 2020 Wärtsilä