Delårsrapport januari-september 2007

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
30 oktober 2007 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q3/2007

FORTSATT STARK ORDERINGÅNG UNDER TREDJE KVARTALET – MARKNADEN VÄNTAS FÖRBLI AKTIV

CENTRALT UNDER TREDJE  KVARTALET JULI–SEPTEMBER 2007
- Orderingång 1.514 miljoner euro (1.090), tillväxt 39%
- Omsättning 933 miljoner euro (767), tillväxt 22%
- Rörelseresultat 96 miljoner euro (56), tillväxt 71%
- Lönsamhet 10,3% (7,3)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2007
- Orderingång 4.039 miljoner euro (3.304), tillväxt 22%
- Orderstock totalt 6.162 miljoner euro (4.108), tillväxt 50%
- Omsättning 2.491 miljoner euro (2.204), tillväxt 13%
- Rörelseresultat 233 miljoner euro (162), tillväxt 43%
- Lönsamhet 9,3% (7,4)
- Resultat/aktie 1,69 euro (jämförbart resultat/aktie 1,42)
- Kassaflödet var starkt positivt

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:
”Den goda efterfrågan på marknaderna fortsatte och resulterade i en orderstock på över 6 miljarder euro. Omsättningen ökade kraftigt med 22% tack vare affärsområdet Ship Powers starka orderstock och affärsområdet Services höga aktivitet. Expansionen av produktionskapaciteten i Vasa, Trieste och Kina stöder en kontinuerlig tillväxt.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER 2007
Efterfrågan inom marinindustrin och på energimarknaden ser ut att förbli aktiv under de två följande kvartalen för Wärtsiläs del. Tack vare den starka orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 15% innevarande år. Lönsamheten för hela året överstiger 9%. Wärtsilä ser ytterligare tillväxtmöjligheter år 2008.
 
ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas tisdagen den 30 oktober kl. 10.45 vid Wärtsiläs koncernledning. Om Ni vill ställa frågor under telekonferensen, ring numret 09 8248 3735 och mata in PIN-koden 8503. Om Ni endast vill lyssna på telekonferensen, ring samma nummer och mata in PIN-koden 8823. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind Eeva Kainulainen
Vice verkställande direktör & CFO Informationsdirektör

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i mer än 150 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder.

DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2007
Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

MARKNADSUTVECKLING

Ship Power
Antalet fartygsorder fortsatte att öka under rapportperioden jämfört med föregående år och det är tydligt att år 2007 blir alla tiders rekordår både mätt i antal fartyg och tonnage. Under perioden beställdes ca 15% fler fartyg än under motsvarande rapportperiod året innan och tonnagemässigt var tillväxten rentav 40%. Kina bevarade under rapportperioden sin ställning som världens största fartygskonstruktionsland med en andel på 41% av antalet nya beställda fartyg. Marknadsandelen för det näst största fartygskonstruktionslandet, Korea, var 30%. Europas andel av antalet nya beställda fartyg 2007 är 9% och Japans 10%. Jämfört med föregående år har Kina och Korea ökat sina marknadsandelar medan Europas och Japans andelar har minskat.

Bulklastfartygssegmentet var fortfarande det starkaste i fråga om ordervolym och orderingången fördubblades från föregående år. Inom containerfartygssegmentet fortsatte efterfrågan på mycket stora fartyg. Offshoresegmentet är fortfarande mycket aktivt och endast efterfrågan på små stödfartyg minskar något.

Wärtsilä Ship Power-affärsområdets marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandelar förändrades inte väsentligt under tredje kvartalet. Inom medelvarviga huvudmotorer bevarades Wärtsiläs marknadsandel vid 42% (42% i slutet av föregående kvartal) för den 12 månaders period som avslutades i slutet av tredje kvartalet. Marknadsandelen inom lågvarviga huvudmotorer ökade något till 16% (15% vid slutet av föregående kvartal) och förblev oförändrad inom hjälpmotorer, 5% (5% vid slutet av föregående kvartal). Den totala marknaden för medelvarviga huvudmotorer minskade från 9.400 MW till 8.700 MW. Marknaden för lågvarviga motorer växte betydligt till 34.100 MW (29.400). Den mycket kraftiga efterfrågan på bulklastfartyg, som vanligen drivs med lågvarviga motorer, har fyllt varven i Asien och minskat konstruktionskapaciteten för fartyg som drivs med medelvarviga motorer. Detta har i viss grad lett till en långsammare utveckling i efterfrågan på medelvarviga motorer.

Power Plants
Efterfrågan på kraftverksmarknaderna var fortsatt stark, och alla för Wärtsilä väsentliga segment – generation av baskraft, industriell självgenerering och kraftverk för upprätthållande av stabila elnät – var aktiva under rapportperioden. Efterfrågan på marknaderna var livlig över hela världen. Efterfrågan på oljekraftverk var stor under rapportperioden i synnerhet i Afrika och Mellanöstern. Kraftverk som drivs med förnybara bränslen, bl.a. kraftverk som drivs med flytande biobränslen, beställdes aktivt i synnerhet i Italien. Efterfrågan på gaskraftverk höll sig på en sund nivå.

Wärtsilä Power Plants affärsområdets marknadsandelar
Wärtsilä har ett starkt fotfäste på marknaden för tjockoljedrivna kraftverk. Inom Wärtsiläs effektområde ökade bolagets marknadsandel under perioden juni 2006 - maj 2007 till ca 38% (34% för motsvarande jämförelseperiod). Wärtsiläs marknadsandel inom sådana lättoljedrivna kraftverk som passar Wärtsiläs motorer, inklusive de som drivs med flytande biobränslen, är 24% (23). Marknaden för gaskraftverk är ett tillväxtområde som ger Wärtsilä goda tillväxtmöjligheter. På de för Wärtsilä väsentliga marknaderna för gaskraftverk har bolagets marknadsandel ökat till 12% (8).

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK
Wärtsiläs orderingång ökade fortfarande kraftigt med 39% under tredje kvartalet och uppgick till 1.514 miljoner euro (1.090). Orderingången för Ship Power var igen på en rekordnivå och uppgick till 766 miljoner euro vilket är 56% högre än för motsvarande period 2006. Under tredje kvartalet översteg beställningarna för olika typer av fraktfartyg offshorebeställningarna som länge dominerat orderingången. Wärtsilä fick även flera order på hjälpmotorer till bulklastfartyg som byggs på kinesiska varv. Efterfrågan inom offshoresegmentet var fortsatt stark, och Wärtsilä fick flera order för ankarhanterings-, stödfartyg och andra offshorefartyg från både europeiska och asiatiska kunder. Inom offshorestödfartyg minskade efterfrågan något.

Power Plants marknaden var aktiv under tredje kvartalet. Orderingången under kvartalet var 420 miljoner euro (335), vilket resulterade i en tillväxt på 25%. Den totala effekten för de under perioden beställda kraftverken är 969 MW. Under tredje kvartalet mottogs flest order från Europa (362 MW) och Afrika (295 MW). Efterfrågan var livlig inom alla kundsegment. Under tredje kvartalet var Wärtsilä särskilt framgångsrik på den ryska och östeuropeiska marknaden. Viktiga order inom olje- och gasindustrin riktar sig till gaskompressorstationer i Ungern, oljefält i Ryssland och kraftverk vid oljeraffinaderier i Ukraina. Från Vitryssland mottogs dessutom den allra första ordern på ett kombinerat värme- och elkraftverk. Den italienska marknaden för flytande biobränslen var aktiv, och under kvartalet fick Wärtsilä sju order med en sammanlagd effekt på över 70 MW. Viktiga order på gaskraftverk med en total effekt på 216 MW mottogs från fyra turkiska kunder, och därtill beställdes ett kraftverk på 108 MW till Azerbajdzjan. Aktiviteten på den afrikanska marknaden fortsätter med beställningar från olika delar av kontinenten. Wärtsiläs största order under tredje kvartalet var ett oljekraftverk på 122 MW till ett marockanskt kraftbolag.

Under rapportperioden januari–september var Wärtsiläs orderingång 4.039 miljoner euro (3.304), vilket resulterade i en tillväxt på 22%. Orderingången inom affärsområdet Ship Power ökade ytterligare med 19% från den mycket höga nivån på 1.651 miljoner euro till 1.960 miljoner euro. Orderingången inom affärsområdet Power Plants var 958 miljoner euro (716) och tillväxten 34%.

I slutet av rapportperioden låg Wärtsiläs orderstock återigen på alla tiders rekordnivå med 6.162 miljoner euro (4.108), vilket resulterade i en tillväxt på 50%. Affärsområdet Ship Powers orderstock uppgick till 4.183 miljoner euro (2.801), vilket innebär leveranser för ca två år. Affärsområdet Power Plants orderstock var 1.548 miljoner euro (967).

OMSÄTTNING
Wärtsiläs omsättning ökade under tredje kvartalet med 22%. Omsättningen för affärsområdet Ship Power ökade med 69% och omsättningen för affärsområdet Services med 26%, varav den organiska tillväxten stod för 24%. Omsättningen för affärsområdet Power Plants sjönk med 17%, vilket beror på affärsverksamhetens projektkaraktär. I fråga om omsättning kommer det sista kvartalet att vara det starkaste inom affärsområdet Power Plants år 2007.

Omsättningen under rapportperioden januari–september ökade med 13% och uppgick till 2.491 miljoner euro (2.204). Omsättningen för affärsområdet Ship Power ökade kraftigt med 50% och var 871 miljoner euro (580). Omsättningen för affärsområdet Power Plants var 491 miljoner euro (706). Omsättningen för affärsområdet Services ökade till 1.119 miljoner euro (916). Tillväxten jämfört med motsvarande period året innan var 22%, varav den organiska tillväxten stod för 18%. Av Wärtsiläs totala omsättning var Ship Powers andel 35%, Power Plants 20% och Services 45%.

RESULTAT
Under tredje kvartalet förbättrades Wärtsiläs rörelseresultat till 96 miljoner euro (56) och lönsamheten steg till 10,3% (7,3). Rörelseresultatet för rapportperioden 1–9/2007 förbättrades till 233 miljoner euro (162) och lönsamheten var 9,3% (7,4).

De finansiella posterna för rapportperioden 1–9/2007 var -6 miljoner euro (1). Nettoräntorna var -7 miljoner euro (-9). Dividendintäkterna var 7 miljoner euro (8). Resultatet före skatter var 227 miljoner euro (305, varav resultatandelen för Ovako och aktieförsäljningen i Assa Abloy var 142 miljoner euro).

Rapportperiodens skatter uppgick till 64 miljoner euro (61). I jämförelseperiodens skatter ingick en uppskjuten skattefordran på +26 miljoner euro som anknöt till tidigare redovisade kostnader för omstrukturering.

Resultatet per aktie var 1,69 euro (2,59, det jämförbara resultatet/aktie 1,42).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE
De likvida medlen uppgick vid slutet av perioden till 202 miljoner euro (143). Det räntebärande lånekapitalets nettobelopp var 61 miljoner euro (185). Soliditeten var 46,1% (47,3) och nettoskuldsättningsgraden 0,08 (0,15).

Kassaflödet från affärsverksamheten under rapportperioden var starkt, 299 miljoner euro (172).

INNEHAV
Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet i slutet av rapportperioden, 106 miljoner euro.

INVESTERINGAR
Rapportperiodens bruttoinvesteringar uppgick till 172 miljoner euro (142), och dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 59 miljoner euro (76) samt investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 113 miljoner euro (66). Avskrivningarna uppgick till 56 miljoner euro (53).

På grund av den stora volymtillväxten väntas investeringarna för hela året uppgå till 170 miljoner euro exkl. företagsförvärv.

STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH SAMFÖRETAG
I januari undertecknade Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) ett avtal om att grunda ett 50/50-ägt samföretag i Korea. Samföretaget börjar tillverka flerbränslemotorer till LNG-fartyg som transporterar flytande naturgas. Bolagets aktiekapital är 58 miljoner euro, varav Wärtsiläs andel är 29 miljoner euro. Samföretaget tillverkar Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer för skeppsbyggnadsmarknaden i Korea, Japan, Kina och Taiwan. Den första motorn blir klar under andra hälften av 2008. Wärtsiläs leveransenhet i Trieste, Italien, fortsätter att tillverka Wärtsilä 50DF motorer för skeppsbyggnadsmarknaden utanför Östasien och för den växande kraftverksmarknaden. Europeiska unionens konkurrensmyndigheter godkände samföretaget i juni, och alla tillstånd för inledandet av affärsverksamheten har erhållits från olika myndigheter.

För att förverkliga sina tillväxtmålsättningar har Wärtsilä förvärvat företag som utvidgar Services- och Ship Power affärsområdenas sortiment och som förstärker närvaron på de centrala marknaderna.
I februari förvärvade Wärtsilä svenska Senitec AB. Företaget har specialiserat sig på produkter med vars hjälp avfall, såsom oljigt vatten och spillolja, separeras i kraftverk, hamnar och på fartyg. Den förvärvade affärsverksamheten erbjuder Wärtsilä en möjlighet att utvidga sitt produktutbud av miljölösningar för avfallshantering.
I februari förvärvade Wärtsilä också Marine Propeller (Pty) Ltd:s affärsverksamhet. Företaget är beläget i Kapstaden, Sydafrika, och dess huvudaffärsområde är propellerreparationer.
I maj utvidgade Wärtsilä ytterligare sitt utbud av propellerservice genom förvärvet av det brittiska propellerreparationsbolaget McCall Propellers Ltd.
I maj undertecknade Wärtsilä därtill ett avtal om förvärvet av engelska Railko Ltd:s Marine-verksamhet. Företaget har specialiserat sig på teknologi för propelleraxellager och -tätningar. Företagsförvärvet förbättrar Wärtsiläs konkurrenskraft inom oljesmorda lagerlösningar och utökar sortimentet med vattensmorda lager. Railkos produkter används i alla typer av fartyg från kryssningsfartyg till fraktfartyg. Affären slogs fast i början av juli.

I augusti förvärvade Wärtsilä skottska Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd, som har specialiserat sig på elteknik för fartyg, offshoreanläggningar och industri.

Köpesumman för ovan nämnda företag var sammanlagt 42 miljoner euro, och efter allokeringen av anskaffningspriset har 24 miljoner euro redovisats som goodwill.

ANDRA STRATEGISKA ÅTGÄRDER
I januari offentliggjorde Wärtsilä ett köpeanbud till Wärtsilä India Ltd:s minoritetsägare. Anbudet omfattade 1.240.599 aktier, dvs. 10,3% av bolagets aktiekapital. Anbudstiden gick ut 23.3.2007 och köpeanbudet lyckades. Wärtsilä köpte 8,2% av aktierna till ett sammanlagt pris på 11 miljoner euro, varav 8 miljoner euro har redovisats som goodwill. Wärtsilä äger 97,9% av Wärtsilä India Ltd:s aktier. Noteringen av Wärtsilä India Ltd på Bombays börs upphörde 18.6.2007.
I mars öppnade Wärtsilä ett stort servicecenter i Shanghai för att förbättra kundservicen på den snabbt växande marknaden i Kina. I maj öppnades också en serviceverkstad i Ho Chi Minh City i Vietnam nära hamnen i Saigon och ett kontor i Hanoi för att betjäna kunderna på de växande marknaderna för sjöfart, skeppsbyggnad och energiindustri i Vietnam.
Efterfrågan på utbildningstjänster har stadigt ökat. Wärtsilä öppnade ett nytt utbildningscenter i Korea för att erbjuda kunderna utbildning i världens största skeppsbyggnadsland.
Wärtsilä och Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (Vinashin) undertecknade i maj ett licensavtal om tillverkning och försäljning av lågvarviga marina Wärtsilä motorer i Vietnam.
För närvarande omorganiseras Wärtsiläs Ship Power verksamhet i fem kundsegment: Merchant, Offshore, Cruise & Ferry, Navy och Special Vessels. Målsättningen för omorganiseringen är att bättre svara på marknadens krav och tekniska utveckling samt skapa beredskap för marknadsfluktuationer. Den nya organisationen väntas vara verksam i slutet av 2007.

PRODUKTION
De nya produktionslokalerna i Vasa och Trieste inledde verksamheten under tredje kvartalet. Hela produktionskapaciteten förväntas vara i bruk planenligt under sista kvartalet. Investeringarna i produktionen av propulsionssystem, växlar och propellrar med vridbara blad i Indien, Nederländerna och Norge framskrider. Största delen av den extra kapaciteten för produktion av propulsionssystem tas i bruk 2008.

Byggandet av fabriken för samföretaget som grundades tillsammans med Hyundai Heavy Industries inleddes i Korea och framskrider planenligt. Fabriken kommer att tillverka flerbränslemotorer för LNG-fartyg.

Fabriksprojektet för Wärtsiläs, China Shipbuilding Industry Corporations (CSIC) och Mitsubishi Heavy Industries (MHI) samföretag framskrider i Kina. Tillverkningen av stora lågvarviga fartygsmotorer väntas komma i gång under sista kvartalet 2008.

Utvidgningen av leverantörsnätverket för att garantera tillgången till komponenter och produktionskapacitet har framskridit väl.

FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING
I juni lämnade Wärtsilä och MAN Diesel in ett förslag till följande fas - Hercules-B – i det omfattande forskningssamarbetsprojektet Hercules till EU-kommissionen. Huvudmålsättningen för det föreslagna projektet är att väsentligt förbättra marina dieselpropulsionssystems bränsleverkningsgrad samt att betydligt minska bränsleförbrukningen och utsläppen. Hercules-projektets första fas avslutades i september.

Under tredje kvartalet presenterade Wärtsilä den nya 20-cylindriga 46F-motorn som är avsedd för kraftverk och som erbjuder mer effekt, mindre utsläpp och bättre energieffektivitet än de äldre modellerna.

PERSONAL
Under rapportperioden hade Wärtsilä 15.040 (13.100) anställda i genomsnitt. I slutet av september var antalet anställda 15.811 (13.986). Personalen ökade mest inom affärsområdet Services, vars personal ökade med ca 11% jämfört med motsvarande period året innan. Vid slutet av rapportperioden hade affärsområdet Services 9.288 anställda (8.387).

FÖRÄNDRINGAR I INNEHAV
Den 3 juli ökade Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieförvärvet ägde Varma 2.795.615 A-aktier och 1.188.691 B-aktier, sammanlagt 3.984.306 aktier, dvs. 4,16% av aktierna och 9,46% av rösterna i Wärtsilä.
Den 3 juli minskade Sampo Oyj sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieförvärvet äger Sampo 584.668 A-aktier, dvs. 0,61% av aktierna och 1,90% av rösterna i Wärtsilä.
Den 22 augusti ökade Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieförvärvet har sällskapet över 1/20-del av bolagets röster, 1.546.596 A-aktier och 17.000 B-aktier, sammanlagt 1.563.596 aktier, dvs. 1,63% av aktierna och 5,03% av rösterna i Wärtsilä.

Den 23 augusti ökade Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieförvärvet äger Varma 3.547.257 A-aktier och 1.188.691 B-aktier dvs. totalt 4.735.948 aktier, vilket motsvarar 4,94% av Wärtsiläs aktier och 11,91% av rösterna.
 
OPTIONSPROGRAM
Wärtsilä hade två optionsprogram under rapportperioden. Optionsprogrammet för år 2001 avslutades 31.3.2007. Optionsprogrammet för år 2002 avslutas 31.3.2008. På basis av optionsprogrammen fanns det vid slutet av rapportperioden sammanlagt 192.903 otecknade aktier, dvs. 0,2% av aktiekapitalet.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMANS BESLUT
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma, som hölls 14.3.2007, fastställde bokslutet och beviljade verkställande direktören och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 1,75 euro per aktie i dividend.
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.
Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.
FULLMAKTER BEVILJADE TILL STYRELSEN
Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att besluta om emission av nya aktier i A- och/eller B-serien i ett eller flera partier. Aktieemissionen kan genomföras på styrelsens villkor och till ett av styrelsen fastslaget pris.

Enligt fullmakten kan högst 9.555.434 nya aktier emitteras så att
- högst 2.357.958 aktier i serie A och högst 7.197.476 i serie B emitteras till aktieägarna i samma proportion som deras tidigare innehav av bolagets aktier, och/eller att
- högst 9.555.434 aktier i serie B emitteras genom att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier förutsatt att det finns vägande ekonomiska orsaker därtill ur bolagets perspektiv.
Fullmakten kan med ovan nämnda begränsningar användas till att bl.a. utveckla kapitalstrukturen, utvidga ägarunderlaget, användas som vederlag i företagsförvärv eller för att anskaffa egendom som anknyter till bolagets affärsverksamhet. Nyemissionen kan också genomföras mot apportegendom eller genom att utnyttja kvittningsrätten.
Fullmakten gäller till följande ordinarie bolagsstämma.

STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna enligt följande:
Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Maarit Aarni-Sirviö, Heikki Allonen och Matti Vuoria.
Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Matti Vuoria.
Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen och Matti Vuoria.
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
På grund av den mycket stora efterfrågan råder det brist på vissa centrala komponenter. Den globala efterfrågan på till exempel gjutgods och smiden överstiger utbudet. Wärtsilä har vidtagit åtgärder för att säkra tillgången till centrala komponenter. Flera leverantörer har investerat i produktionen och en stor del av dessa investeringar har redan tagits i bruk. 

MARKNADSUTSIKTER
Den starka globala ekonomiska utvecklingen fortsätter och utsikterna väntas förbli gynnsamma under den närmaste framtiden. Aktiviteten inom sjöfart och skeppsbyggnad fortsätter. Fraktmarknaden har varit livskraftig och fraktpriserna ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Den något högre räntenivån och inflationen samt den amerikanska kreditmarknadens utveckling under den senaste tiden har inte påverkat skeppsbyggnadsindustrin. Fartygsleveranserna ökar dock snabbare än efterfrågan på nya fartyg, och på medellång sikt väntas detta påverka fraktmarknaden. Marknaden väntas förbli aktiv åtminstone under de sex följande månaderna. Även offshoreinvesteringarna i både fartyg och olika produktionsenheter väntas hålla sig på en hög nivå åtminstone under de två följande kvartalen. Därtill väntas marknaden för passagerarfraktfartyg vända uppåt under hösten och vintern.

Efterfrågan inom affärsområdet Power Plants väntas förbli stark under de två följande kvartalen. Antalet förfrågningar och offertbegäran som affärsområdet mottagit ligger på alla tiders rekordnivå. Alla betydande kundsegment och geografiska områden har hållit sig aktiva. Wärtsiläs kraftlösningar ger kunderna mervärde genom flexibla bränslealternativ och hög verkningsgrad. Dessa aspekter har betydelse i synnerhet i dag då energidebatten betonas av funktionssäkerhet och ansvarsfull bränsleanvändning.

WÄRTSILÄS UTSIKTER 2007
Efterfrågan inom marinindustrin och på energimarknaden ser ut att förbli aktiv under de två följande kvartalen för Wärtsiläs del. Tack vare den goda orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 15% innevarande år. Lönsamheten för hela året överskrider 9%. Wärtsilä ser ytterligare tillväxtmöjligheter år 2008.

DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2007
Denna delårsrapport har uppgjorts enligt IAS 34 (Delårsrapporter) med iakttagande av samma principer för upprättande och kalkylmetoder som i bokslutet för 2006. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Tillämpning av ändrade och nya standarder (IFRS) från 1.1.2007:
- IFRS 7, Finansiella instrument: upplysningar i bokslutet
- Ändring av IAS 1-standarden, upplysningar om kapital i bokslutet
- IFRIC 8, Tillämpningsområde för IFRS 2
- IFRIC 9, Omvärdering av inbäddade derivat
- IFRIC 10, Delårsrapportering och nedskrivning.
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

29.10.2007
Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä