Wärtsilä Oyj Abp:s kallelse till ordinarie bolagsstämma

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
30 januari 2009 kl 15:45 E. Europe Standard Time

Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 11.3.2009 kl 16.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum, adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.30.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Verkställande direktörens översikt

7.Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2008

8. Fastställande av bokslutet

9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för år 2008 utbetala en dividend om 1,50 euro/aktie. Dividenderna betalas till aktieägare som på avstämningsdagen 16.3.2009 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Värdepapperscentralen in Finland AB. Styrelsen föreslår att dividenderna utbetalas 23.3.2009.

10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens utnämningskommitté föreslår att styrelsemedlemmarnas årsarvode hålls på samma nivå som år 2008, d.v.s: ordföranden 110.000 euro,  viceordföranden 82.500 euro och övriga medlemmar 55.000 euro. Dessutom föreslår styrelsens utnämningskommitté att för varje medlem betalas 400 euro per bevistat sammanträde, för mötets ordförande betalas mötesarvodet förhöjt med 100%.
Årsarvodet betalas i aktier sålunda att av beloppet betalas ca 40 % i Wärtsilä aktier och återstoden betalas i pengar. Från denna summa innehålles skatt på hela årsarvodet. Mötesarvodet betalas i pengar. Dessutom ersättes eventuella resekostnader enligt bolagets resereglemente.

12.Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar över 20 procent av bolagets aktier och röster, har meddelat att de kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar är 6.

13. Val av styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar över 20 procent av bolagets aktier och röster, har meddelat att de kommer att föreslå för bolagsstämman att diplomingenjör, MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Kari Kauniskangas, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria väljs till styrelsemedlemmar. Dessa personer har gett sitt samtycke till uppgiften.

14. Beslut om revisorns arvode
Revisorns arvode föreslås bli fastställt enligt räkning.

15. Val av revisor
Föreslås, att CGR-samfundet KPMG Oy Ab återväljs till bolagets revisor för år 2009.

16. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar
De förslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Wärtsilä Oyj Abp:s internetsidor www.wartsila.com/investerare. Wärtsilä Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast 20.2.2009. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med 25.3.2009.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 27.2.2009 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 5.3.2009. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) per e-post: yk@wartsila.com
b) på bolagets internetsidor: www.wartsila.com/bs_anmalan
c) per telefon (vardagar kl. 09.00-12.00)  på numret 010 7095 282/Rahola
d) per fax på numret 010 7095 283; eller
d) skriftligt till Wärtsilä Oyj Abp, Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, födelsedag, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Wärtsilä Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till Wärtsilä Oyj Abp, Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman skall vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag 27.2.2009. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman.

4. Övriga anvisningar och information
På möteskallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Wärtsilä Oyj Abp till 98.620.565.

Helsingfors, 29.1.2009

WÄRTSILÄ OYJ ABP

STYRELSEN

 

© 2020 Wärtsilä