Wärtsiläs kapitalmarknadsdag: Inverkan av Hamworthy-förvärvet

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
29 mars 2012 kl 11:15 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs ledning kommer idag på kapitalmarknadsdagen att presentera ytterligare finansiell information gällande förvärvet av Hamworthy, som slutfördes 31.1.2012. Wärtsilä upprepar också sina utsikter för 2012.

Integreringen av Hamworthy med Wärtsilä Ship Power har påbörjats. Hamworthy kommer att delas in i två affärsenheter, pump- och gaslösningar samt miljölösningar. Förvärvet kommer att ge viktiga tillväxtsynergier för Wärtsilä på marknaderna för offshore- och marina gasapplikationer samt miljölösningar. Wärtsiläs målsättning är att omsättningen för affärsområdena pump- och gaslösningar samt miljölösningar fördubblas under de kommande fem åren.

Den totala köpeskillingen för bolaget var GBP 381 miljoner (cirka 455 miljoner euro), medan nettopriset uppgick till GBP 326 miljoner (cirka 399 miljoner euro), på grund av Hamworthys kassabehållning vid slutförandet av köpet. Köpeskillingen är i sin helhet betalad.

Fördelningen av köpeskillingen är för närvarande under utvärdering, där de preliminära resultaten visar identifierbara immateriella tillgångar uppgående till ett värde på 110-130 miljoner euro. De immateriella tillgångarna redovisas i balansräkningen som teknologier, kundrelationer och varumärken. Enligt preliminära uträkningar kommer de årliga immateriella avskrivningen att vara mellan 16-18 miljoner euro. Transaktionen beräknas skapa en goodwill på 280-300 miljoner euro.

Hamworthys finansiella resultat förväntas överstiga de senaste analyserna från slutet av oktober 2011, vilka indikerade en omsättning på cirka 280 miljoner euro och ett rörelseresultat på 8% för den räkenskapsperiod som avslutades i mars 2012.

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2012 ökar med 5-10% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att vara 10-11%. Dessa estimat beaktar inverkan av förvärvet av Hamworthy.

Allt material från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängligt på Wärtsiläs IR-sidor efter evenemanget. Kapitalmarknadsdagen direktsänds över internet på http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/shnb3r78/. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör, finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com 

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä