Wärtsiläs Boklutskommuniké januari-december 2014

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
29 januari 2015 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Bokslutskommunike 2014

BRA UTVECKLING TROTS UTMANANDE MARKNADSLÄGE

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs bokslutskommuniké 2014. En pdf-version av den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2014/q4/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
- Orderingången ökade med 14% till 1.522 miljoner euro (1.334)
- Omsättningen ökade med 10% till 1.549 miljoner euro (1.403)
- Orderingång jämfört med faktureringen 0,98 (0,95)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 196 miljoner euro, dvs. 12,7% av omsättningen (211 miljoner euro, dvs. 15,0%)
- Resultat per aktie 0,60 euro (0,74)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 212 miljoner euro (317)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2014
- Orderingången ökade med 5% till 5.084 miljoner euro (4.821)
- Omsättningen ökade med 4% till 4.779 miljoner euro (4.607)
- Orderingång jämfört med fakturering 1,06 (1,05)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 569 miljoner euro, dvs. 11,9% av omsättningen (557 miljoner euro, dvs. 12,1%)
- Resultat per aktie 1,76 (1,98)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 452 miljoner euro (578)
- Orderstocken ökade med 5% och uppgick till 4.530 miljoner euro (4.311) i slutet av perioden
- Dividendförslag 1,15 euro per aktie

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN
”Wärtsilä presterade väl under 2014, som var ett år präglat av tuffa marknadsförhållanden. Omsättningen och lönsamheten utvecklades enligt våra förväntningar. Omsättningen ökade med 4% till 4.779 miljoner euro (4.607), främst tack vare ett starkt fjärde kvartal. Lönsamheten var 11,9% (12,1). Den goda utvecklingen inom Services och Ship Power samt de omstruktureringsåtgärder som inleddes i januari kompenserade för Power Plants lägre försäljning.

Även om de totala fartygsbeställningarna avtog under 2014 resulterade den starka orderingången för gastankfartyg och den fortsatta efterfrågan på specialiserat tonnage i en bra orderaktivitet för Ship Power. På kraftförsörjningsmarknaden ökade aktiviteten bland våra kunder avsevärt under andra hälften av året. Till följd av detta återhämtades Power Plants orderingång efter ett svårt första halvår. Jag är särskilt nöjd med att vi har lyckats med målet att uppnå tillväxt inom affärsområdet Services. Tack vare ett rekordstarkt fjärde kvartal ökade Services helårsomsättning med 5%.

I december meddelade vi om förvärvet av L-3 Marine Systems International, en global leverantör av automations-, navigations- och elsystem på marin-, försvars- och offshoremarknaden. Genom förvärvet uppnår vi en unik position inom el- och automationssektorn kompetensmässigt.

Hur den rådande osäkerheten på marknaden kommer att påverka kundernas investeringsbeslut är ännu oklart, och därför är våra marknadsutsikter försiktiga. Vi är dock övertygade om att våra strategiska fokusområden ger oss en bra position, och vi ser fortfarande möjligheter till en ökad försäljning och förbättrad lönsamhet under 2015.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2015
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inte inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International.

MARKNADSUTSIKTER
Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska utvecklingen. På grund av det svåra marknadsläget under 2014 och BNP-prognoserna för 2015, väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en utmaning. Orderaktiviteten fortsätter att vara starkast på tillväxtmarknader och länder som gynnas av en starkare US-dollar. Det låga oljepriset kan påverka investeringar i ny kraftförsörjningskapacitet i olje- och gasproducerande länder. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är försiktiga på grund av de rådande osäkerhetsfaktorerna på marknaden. Överkapaciteten fortsätter att påverka efterfrågan på traditionella handelsfartyg. Allt yngre fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Det låga oljepriset väntas påverka investeringar i prospektering och utveckling, vilket begränsar efterfrågan på offshorefartyg. På andra fartygsmarknader kan lägre bunkringskostnader inverka positivt på redarnas operativa kostnader. Utsikterna för gastankfartyg är fortsatt positiva, även om de höga beställningsvolymerna under 2014 väntas bli normalare. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljölösningar och användningen av gas som marinbränsle på ett allmänt plan.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila, och i vissa regioner är utvecklingen intressant. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och kundernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader inom handelsfartygssegmentet. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt god. Marin- och kraftverkskunder är intresserade av långfristiga serviceavtal. Om man fokuserar på olika regioner i världen så är utsikterna för Mellanöstern och Afrika positiva, och dessa regioner stöds av efterfrågan på kraftverksrelaterade serviceprojekt.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDEND
Styrelsen föreslår att en dividend på 1,15 euro per aktie betalas för räkenskapsåret 2014. Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 1.002.766.535,62 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 183.367.874,92 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 9.3.2015. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas 16.3.2015.

Årsredovisningen 2014, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och på www.wartsilareports.com/sv-SE/ vecka 7.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen 29.1.2015 kl. 10.00 finsk tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=923566&s=1&k=E46DD3E8717EB84AE735DBFEFACDF40A.
För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/64499881. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.
En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä