Wärtsiläs bokslutskommuniké januari-december 2013

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
29 januari 2014 kl 10:30 E. Europe Standard Time

Bokslutskommunike 2013

SOLID LÖNSAMHET OCH STARKT KASSAFLÖDE TROTS UTMANANDE MARKNADER

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs bokslutskommuniké 2013. En pdf-version av den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2013/q4/  och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
- Orderingången var stabil och uppgick till 1.351 miljoner euro (1.357)
- Omsättningen minskade med 8% till 1.411 miljoner euro (1.533)
- Orderingång jämfört med faktureringen 0,96 (0,89)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 201 miljoner euro, dvs. 14,2% av omsättningen (188
miljoner euro, dvs. 12,3%)
- EBITA 208 miljoner euro, dvs. 14,8% av omsättningen (198 miljoner euro, dvs. 12,9%)
- Resultat per aktie 0,74 euro (0,62)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 317 miljoner euro (187)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2013
- Orderingången minskade med 1% till 4.872 miljoner euro (4.940)
- Omsättningen minskade med 1% till 4.654 miljoner euro (4.725)
- Orderingång jämfört med fakturering 1,05 (1,05)
- Orderstocken minskade med 1% och uppgick till 4.426 miljoner euro (4.492) i slutet av perioden
- Rörelseresultatet före engångsposter var 520 miljoner euro, dvs. 11,2% av omsättningen (517
miljoner euro, dvs. 10,9%)
- EBITA 552 miljoner euro, dvs. 11,9% av omsättningen (552 miljoner euro, dvs. 11,7%)
- Resultat per aktie 1,98 euro (1,72)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 578 miljoner euro (153)
- Dividendförslag 1,05 euro per aktie

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
- Ett effektivitetsprogram som påverkar hela koncernen publicerades 29.1.2014

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN
”Den fortsatta osäkerheten i den globala ekonomin påverkade Wärtsiläs utveckling år 2013. På grund av ogynnsamma valutakurser och några försenade leveranser var omsättningen något sämre än väntat. Lönsamheten var dock solid trots den minskade omsättningen. Tack vare ett starkt fjärde kvartal och vårt fokus på kostnadskontroll uppnådde den operativa lönsamheten för hela året 11,2%. Rörelseverksamhetens kassaflöde utvecklades väl och ökade till 578 milj. euro under året. Utvecklingen på marinmarknaden förbättrades avsevärt under 2013, och orderaktiviteten var god I alla huvudsakliga fartygssegment. På kraftverksmarknaden fortsatte kunderna att skjuta upp beslutsfattandet. Detta påverkade orderingången på koncernnivå som sjönk med 1% från året innan. Servicemarknaden var fortsatt stabil. Långfristiga avtal var fortfarande ett strategiskt fokusområde för affärsområdet Services, och jag är nöjd över att flera sådana kontrakt slöts under året.

Våra marknadsutsikter för 2014 är fortfarande försiktiga, även om utvecklingen ser något ljusare ut på vissa områden. Utifrån den nuvarande orderstocken och de projekt som är på gång förväntar vi oss att omsättningen ökar något under 2014, medan lönsamheten förväntas stannar på samma nivå som 2013.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2014
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
Den 29 januari 2014 offentliggjorde Wärtsilä planer om att omstrukturera sin organisation för att sacra sin lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden. Det koncernövergripande effektivitetsprogrammet förväntas leda till en minskning av ca 1.000 arbetsplatser globalt, varav ca 200 planeras vara i Finland. Minskningarna påverkar alla affärsområden och stödfunktionerna. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä nå årliga inbesparingar på 60 miljoner euro. De årliga inbesparingarna väntas nå full effekt mot slutet av 2014. Kostnader av engångskaraktär som relaterar till denna omstrukturering beräknas uppgå till 50 miljoner euro. Av dessa kostnader redovisades 11 miljoner euro år 2013, då vissa åtgärder påbörjades under slutet av året.

MARKNADSUTSIKTER
Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska utvecklingen. Osäkerhet i makroekonomin i kombination med en långsam global tillväxt har påverkat energiförsörjningsmarknaden, som minskat två år i rad. Den totala marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas växa något till följd av den estimerade BNP-tillväxten 2014. Orderaktiviteten är störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny energiförsörjningskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

De viktigaste efterfrågefaktorerna inom shipping och offshore har förbättrats. Sjötransporterna och världsekonomin visar tecken på en återhämtning, vilket gynnar handelsfartygsmarknaden. Dessutom stöder det aktuella oljepriset aktiviteten inom offshore, inklusive prospektering i tuffa förhållanden och på djupt vatten. Kravet på bränsleeffektivitet och miljöbestämmelserna ökar intresset för användning av gas som bränsle. Den totala beställningsaktiviteten väntas fortsätta på en förbättrad nivå, även om det gäller att komma ihåg den rådande överkapaciteten och marknadens begränsade kapacitet att absorbera nytt tonnage. På grund av den relativt höga aktiviteten inom det traditionella handelsfartygssegmentet under 2013 kan en lite svacka uppstå i orderingången inom handelsfartyg under 2014.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Ökningen i det installerade beståndet kompenserar delvis för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortfarande god. Om man fokuserar på olika regioner i världen så är utsikterna för Mellanöstern och Asien något positivare och dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Utsikterna är också positiva i Nord-, Central- och Sydamerika samt Afrika.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDEND
Styrelsen föreslår en dividend på 1,05 euro per aktie för räkenskapsåret 2013. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 1.027.025.847,20 euro, inklusive nettovinsten på 174.475.007,05 euro för räkenskapsåret. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 11.3.2014. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas 18.3.2014. Årsredovisningen 2013, inklusive bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och på www.wartsilareports.com vecka 7.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen den 25 januari 2013 klockan 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade web- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på Internet på adressen:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=737975&s=1&k=D0FA95720AA644A113B4C76889922FA2.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/31486139. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä