Wärtsiläs Christoph Vitzthum utsedd till styrelseordförande för World Alliance for Decentralized Energy (WADE)

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
29 januari 2008 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Christoph Vitzthum, direktör för Wärtsilä Power Plants, har utsetts till styrelseordförande World Alliance for Decentralized Energy (WADE) med tillträde den 1 januari 2008.

”Decentraliserad energiproduktion blir allt viktigare på den globala energimarknaden, och utgör ett viktigt komplement till den centraliserade energiproduktionen. Genom att öka marknadsandelen av decentraliserad energiproduktion (DE) kan vi bland annat förbättra den totala verkningsgraden och ge lokala kunder säkrare tillgång till energin. Med DE-teknik kan vi skapa elsystem som är kostnadseffektivare och mera hållbara och som ger betydande fördelar för både ekonomi och miljö, till exempel i form av sänkta energikostnader och minskade utsläpp”, säger Christoph Vitzthum.

”WADE är en välkänd global organisation som arbetar med att skynda på övergången till decentraliserade energisystem världen över. Utbyggandet av decentraliserade energisystem begränsas ofta av föråldrade energiregler och politik. Ett av WADEs mål är att förändra dessa förhållningssätt”, säger han.

World Alliance for Decentralized Energy (WADE) är en internationell forsknings- och PR-organisation utan ekonomiskt vinstsyfte och den företräder både globala företag och bransch- och miljögrupper. Mer än 200 organisationer är direkta eller indirekta medlemmar av WADE.

Under UNFCCCs klimatförändringsförhandlingar i 1997 grundades International Cogeneration Alliance för att sätta fokus på samgenerering som ett sätt att minska klimatförändringarna. År 2002 bytte gruppen namnet till WADE och vidgade sitt perspektiv till att omfatta alla former av DE-teknik.

Enligt undersökningar av WADE stod decentraliserad energiproduktion för cirka 10 % av energiproduktionskapaciteten i 2005, att jämföras med 7 % år 2001. Nästan 25 % den elektricitet som genererades av nya anläggningar under 2005 genererades av DE-installationer.

Ytterligare information
Christoph Vitzthum, direktör för Wärtsilä Power Plants, tel +358 10 709 5670

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com

www.localpower.org
 

© 2020 Wärtsilä