Delårsrapport januari - september 2005

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
28 oktober 2005 kl 08:30 E. Europe Standard Time

WÄRTSILÄS TILLVÄXT FORTSATTE, ORDERSTOCKEN PÅ NY REKORDNIVÅ

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET

POWER-AFFÄRSOMRÅDENA
- Stor efterfrågan på Ship Power- och kraftverkslösningar
- Ökad tillväxt inom service
- Orderingången ökade med 45,5% till 870,8 milj. euro (598,4)
- Omsättningen ökade med 20,3% till 607,8 milj. euro (505,1)
- Lönsamheten (EBITA) 7,2%

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN 1-9/2005

POWER-AFFÄRSOMRÅDENA
- Lönsamhet (EBITA) 6,7%
- Orderstocken på ny rekordnivå 2.544,7 milj. euro (1.870,3)
- Lönsamheten för hela året (EBITA) ca 8%

ÖVERGÅNGEN TILL INTERNATIONELLA RAPPORTERINGSSTANDARDEN (IFRS)
Wärtsilä övergick 1.1.2005 till den internationella rapporteringsstandarden IFRS. Jämförelsetalen i denna delårsrapport har justerats i enlighet med denna standard. Mer information om hur övergången inverkar på balansräkningen och resultaträkningen gavs i det meddelande som Wärtsilä publicerade 18.3.2005 och som kan läsas på bolagets hemsida www.wartsila.com. Standarden IAS 39 Finansiella instrument har tillämpats från och med 1.1.2005. Derivatinstrumentens effekt på eget kapital uppgick 1.1.2005 till 42,7 milj. euro och effekten av investeringar som kan säljas till 141,5 milj. euro. Derivatinstrumentens effekt på eget kapital 30.9.2005 var -5,2 milj. euro och effekten av investeringar som kan säljas var 134,8 milj. euro.

KONCERNSTRUKTUR
I början av maj blev Imatra Steel en del av det nya stålbolaget Oy Ovako Ab. Ovako har sammanställts som intressebolag från och med 1.5.2005. Wärtsiläs innehav i Oy Ovako Ab är 26,5%.

MÅL OCH STRATEGI – LÖSNINGAR SOM STÖDER TILLVÄXTEN
Wärtsilä levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produkternas hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier, som gynnar såväl kunder som miljön. Wärtsiläs vision är att vara alla våra kunders mest uppskattade partner.

Wärtsiläs strategiska mål är att befästa sin världsledande position inom affärsområdena Ship Power och Service. Detta sker genom att bredda produktprogrammet och utveckla samarbetsformerna. Som tillägg till den organiska tillväxten ger Wärtsiläs starka balansräkning även möjligheter till tillväxt genom företagsförvärv inom ramarna för soliditetsmålet.

Inom affärsområdet Kraftverk är Wärtsiläs strategiska mål att fokusera på marknaden för decentraliserad energiproduktion och att fortsätta satsningarna på växande segment på denna marknad, såsom gaskraftverk.

Under rapportperioden vidtog Wärtsilä flera åtgärder som stöder de strategiska målsättningarna:

Tillväxtmålsättningarna för affärsområdet Ship Power stöds av den produktionsverksamhet som inleddes i Kina och Indien. Produktionen av styrpropellrar vid Wärtsilä Propulsion (WUXI) Co Ltd i Kina inleddes i juni, och de första leveranserna skedde i september. I Indien utvecklas projektet för tillverkning av reduktionsväxlar enligt planerna. Byggandet av en fabrik för det Shanghaibaserade företaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som ägs 50/50 av Wärtsilä och kinesiska China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), inleddes i september. Bolaget börjar tillverka hjälpmotorer för Kinas växande skeppsbyggnadsmarknad. Produktionen förväntas börja under försommaren 2006.

I september undertecknades ett avtal med Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) om en strategisk allians inom området för tvåtaktsdieselmotorer.

För att utveckla kunnandet inom arktisk teknologi skaffade Wärtsilä en andel på 12,5% i Aker Arctic Technology Inc i början av året. Företaget erbjuder fartygsplanering till varv, rederier och offshore-företag, som är intresserade av att bedriva verksamhet i arktiska vattenområden.

I slutet av mars överfördes tyska DEUTZ AG:s DEUTZ–marinmotorservice till Wärtsilä. Wärtsilä har varit leverantör av originalreservdelar och servicetjänster för dessa motorer från 1.4.2005.

I mars grundade Wärtsilä tillsammans med estniska BLRT Grupp ett Ciserv-bolag för fartygsservice för att betjäna den baltiska marknaden. Wärtsilä äger 51% av samföretaget. Wärtsilä har nu sammanlagt 11 Ciserv-bolag i anslutning till betydande hamnar runt om i världen.

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Tredje kvartalet 1.7-30.9.2005
Wärtsiläkoncernens omsättning ökade under tredje kvartalet till 607,8 milj. euro (559,0). Rörelseresultatet var 43,5 milj. euro (38,3).

Rapportperioden 1.1-30.9.2005
Omsättningen ökade till 1.865,3 milj. euro (1.662,0). Resultatet per aktie förbättrades till 1,05 euro (0,74). Rörelseresultatet förbättrades till 138,2 milj. euro (8,0). Resultatet för jämförelseåret belastades av en omstruktu-reringsreservering på 63,8 milj. euro, som enligt rapporteringsstandarden IFRS återfördes 2003 och redovisades som kostnad under första kvartalet 2004.

De finansiella posterna under rapportperioden uppgick till -19,4 milj. euro (-1,3). Ökningen i finansiella kostnader beror huvudsakligen på att derivatinstrument, för vilken säkringsredovisning enligt IAS 39 inte tillämpas, redovisas i resultaträkningen. Deras inverkan är ca -10 milj. euro.

Resultatet före skatter var 129,4 milj. euro (114,7).

FINANSIERING
Kassaflödet för Wärtsiläs affärsverksamhet var +14,0 milj. euro (+93,3). Som en följd av ökade leveransvolymer bands kapital i rörelsekapital under början av året. Driftskapital bands även i den ökade DEUTZ-affärsverksamheten. Under rapportperioden gjordes dessutom betalningar för omstruktureringsreserveringen från år 2003.

Under tredje kvartalet frigjordes rörelsekapital och rörelseverksamhetens kassaflöde var +106 mil. euro.

De likvida medlen i slutet av perioden uppgick till 133,2 milj. euro (145,5). Nettobeloppet för räntebärande främmande kapital var 317,5. milj. euro (194,8). Soliditeten var 43,2% (41,1) och nettoskuldsättningsgraden 0,33 (0,23).

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden var 196,1 milj. euro (47,4) och bestod av företagsköp och aktieinvesteringar på 142,3 milj. euro (7,4) samt av investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 53,8 milj. euro (40,0). Av investeringarna anknyter 23,2 milj. euro till Ovako-arrangemanget. Avskrivningarna var 52,1 milj. euro (54,5).

Den största enskilda investeringen var serviceverksamheten för marinmotorer som köptes av DEUTZ AG 31.3.2005. Investeringens värde inklusive omkostnader var 116,0 milj. euro, varav lagervärdet utgjorde 8 milj. euro. Resten hänförs huvudsakligen till immateriella anläggningstillgångar. Affärsverksamheten har konsoliderats i balansräkningen 31.3.2005.

INNEHAV
Wärtsiläs innehav i Assa Abloy AB (publ) uppgår till 4,7% av Assa Abloys aktiestock. Innehavet är bokat i balansräkningen till marknadsvärde i slutet på rapportperioden, 202,8 milj. euro.

Det nya stålbolaget Oy Ovako Ab grundades 1.5.2005. Wärtsiläs innehav i bolaget är 26,5%. Innehavets balansvärde i slutet av rapportperioden var 103,9 milj. euro. Dessutom har Wärtsilä beviljat ett delägarlån på 21,2 milj. euro till Ovako. Som intressebolagsresultat har Wärtsilä bokat 9,6 milj. euro för perioden 5-9/2005.

PERSONAL
Under rapportperioden hade Wärtsiläkoncernen i genomsnitt 11 914 anställda (12 303). I slutet av september var antalet anställda 11 589 (12 380). Mest ökade personalen inom serviceverksamheten. Till följd av avtalet med DEUTZ AG ökade antalet anställda med 170. I Åbo minskade personalen under första kvartalet med 359 personer på grund av nedläggning av produktionen. I Vasa har personalen ökat med 80 personer under året. Imatra Steels övergång till Ovako minskade antalet anställda med 1 279.

BOLAGSSTÄMMA OCH STYRELSE
Ordinarie bolagsstämman beslöt 21.3.2005 att enligt styrelsens förslag i dividend utdela 0,45 euro per aktie och i extra dividend 0,45 euro per aktie, det vill säga totalt 0,90 euro.

Bolagsstämman 21.3.2005 fastslog antalet styrelseledamöter till sju. Till styrelseledamöter valdes verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria. Till revisor valde bolagsstämman CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att i ett år framåt förvärva och överlåta bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktieslagen, så att det sammanlagda nominella värdet på aktierna och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Fullmakten utnyttjades inte under rapportperioden.

I sitt konstituerande möte valde styrelsen Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen har en revisionskommitté och en utnämnings- och premieringskommitté. Till ordförande för revisionskommittén valde styrelsen Antti Lagerroos och till medlemmar Heikki Allonen, Risto Hautamäki och Matti Vuoria. Till ordförande för utnämnings- och premieringskommittén valde styrelsen Antti Lagerroos och till medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Jaakko Iloniemi.

FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITAL OCH INNEHAV
Under rapportperioden tecknades enligt optionsprogrammen för åren 2001 och 2002 totalt 824.100 Wärtsiläs B-aktier. På basis av gjorda teckningar höjdes aktiekapitalet med sammanlagt 2.884.350 euro. Efter höjningen uppgår aktiekapitalet till 326.811.509,50 euro.

I slutet av rapportperioden var Fiskars Oyj Abps innehav 7.764.654 stycken Wärtsilä A-aktier och 7.165.800 stycken B-aktier, vilket motsvarar 16,0% av aktierna och 27,7% av rösterna.

OPTIONSPROGRAM
Wärtsiläs styrelse beslöt 3.2.2005 att införa optionsrätterna för år 2001 i värdeandelssystemet. Handeln med dessa optionsrätter började på Helsingfors Börs huvudlista 7.3.2005.

Den ordinarie bolagsstämmans beslut om en extradividend på 0,45 euro/aktie sänkte B-aktiens teckningspris i Wärtsiläs optionsprogram för 2001 och 2002 i enlighet med villkoren i optionsprogrammen, dvs. med värdet på extradividenden. Teckningspriset för optionsprogrammet för 2001 är således 16,70 euro per aktie och för optionsprogrammet för 2002 9,50 euro per aktie.

MARKNADSUTSIKTER
Efterfrågan på både drivsystem för fartyg och kraftverk förväntas fortsättningsvis vara god. Kapacitetsutnyttjandet i fabrikerna i Vasa och Trieste ligger på en hög nivå ända in i år 2007.

Under innevarande år är antalet beställda fartyg nästan lika högt som under rekordåren 2003 och 2004. Mätt i tonnage har ordervolymerna emellertid sjunkit till den genomsnittliga normalnivån - med andra ord är det mindre fartyg som beställs.

Efterfrågan inom shipping är fortfarande större än utbudet. Priserna på nya fartyg ligger fortsättningsvis på en hög nivå. Fraktintäkterna har sjunkit inom vissa shippingsektorer. Det finns tecken på sjunkande priser. På längre sikt är stämningen på marknaden försiktig.

Eftersom varven i praktiken är fullt sysselsatta till år 2008 är rederierna inte villiga att förbinda sig vid investeringar vars återbetalning börjar först om 3-4 år.

Minskningen i antalet order på stora fartyg har inte inverkat på Wärtsiläs orderingång. Säsongväxlingarna mellan olika kundsegment har effektivt jämnat ut variationen i efterfrågan. Det är dock sannolikt att efterfrågan på fartyg i år ligger på toppen av säsongvariationen och att en återgång till den normala nivån kan ske nästa år.

På de flesta marknader för kraftverk har situationen fortsättningsvis varit god, och Wärtsiläs orderingång ökade med 56% under tredje kvartalet. Några stora gas- och oljekraftverksbeställningar kan väntas fram till slutet av året. Efterfrågan på elektricitet fortsätter att öka, och i flera länder har utbyggnad av tilläggskapacitet inletts. En del av denna tilläggskapacitet byggs för produktion av baskraft, en del för att reglera belastningsvariationerna och en del för att tillfredsställa lokal, huvudsakligen industriell konsumtion. De höga bränslepriserna kräver en högre verkningsgrad, vilket gynnar Wärtsiläs tekniska lösningar.

RESULTATUTSIKTER FÖR 2005 och 2006
Omsättningen för Wärtsiläs Power-affärsområden väntas under innevarande år öka med ca 15%. Power-affärsområdenas lönsamhet för helåret (EBITA) väntas vara ca 8%. Omsättningen under 2006 väntas öka med ca 10% tack vare den starka orderstocken och den livliga aktiviteten på marknaden. Även lönsamheten torde förbättras något.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETEN
POWER-AFFÄRSOMRÅDESSEGMENT; Ship Power, Service och Kraftverk

Tredje kvartalet 1.7-30.9.2005
Under tredje kvartalet ökade omsättningen för Power-affärsområdena med 20,3% till 607,8 milj. euro (505,1). Tack vare den stora efterfrågan på drivsystem för fartyg och kraftverk fortsatte orderingången att öka kraftigt, ökningen var 45,5% jämfört med motsvarande period året innan. Rörelseresultatet förbättrades till 43,5 milj. euro (35,8). Lönsamheten var 7,2% (7,1%) under tredje kvartalet.

Rapportperioden 1.1-30.9.2005
Omsättningen ökade med 17,6% till 1.746,8 milj. euro (1.485,4). Av omsättningen kom 25% från Ship Power, 45% från Service och 30% från Kraftverk. Under rapportperioden var orderingången för Power-affärsområdena 15,2% större än året innan, dvs. 2.390,6 milj. euro (2.075,4). Den redan starka orderstocken nådde en ny rekordnivå och uppgick till 2.544,7 milj. euro (1.870,3), en tillväxt på 36,1% jämfört med motsvarande period året innan. Av orderstocken levereras ungefär 73% under år 2006 eller därefter.

Rörelseresultatet för Power-affärsområdena förbättrades till 116,4 milj. euro (-3,2) och lönsamheten till 6,7% (-0,2).

SHIP POWER-AFFÄRSOMRÅDET: STARK ORDERINGÅNG

Tredje kvartalet 1.7-30.9.2005
Orderaktiviteten under tredje kvartalet var fortsättningsvis ytterst livlig. Orderingången för Wärtsiläs Ship Power-affärsområde mer än fördubblades jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen under perioden ökade med ca 20%.

Rapportperioden 1.1-30.9.2005
Orderingången för Ship Power-affärsområdet ökade med 91% jämfört med motsvarande period året innan. Även orderstocken låg på rekordhög nivå vid slutet av perioden och uppgick till 1.444,5 milj. euro (736,0). Omsättningen ökade med 3,7% till 444,8 milj. euro (429,1).

Under tredje kvartalet utvecklades marknadssegmenten på olika sätt. Inom flera sektorer, så som små containerfartyg och offshore-området, var verksamheten mycket livlig och tillväxten fortsätter. Wärtsilä fick flera order på den nyaste Wärtsilä 46F-motorn.

Den livliga efterfrågan på oljeplattformar och –fartyg som började i slutet av andra kvartalet riktade sig särskilt till stora och krävande djuphavslösningar. Totalt uppgick offshore-segmentets andel till nästan en tredjedel av beställningarna på Wärtsiläs medelvarviga marinmotorer och helhetslösningar under tredje kvartalet.

Inom området kryssningsfartyg var aktiviteten relativt låg, men marknaden väntas återhämta sig före årets slut. Efterfrågan på stora containerfartyg och tankfartyg har minskat sedan juni på grund av sjunkande fraktintäkter, antalet fartyg under konstruktion och långa leveranstider.

De första RT-flex50-tvåtaktsmotorerna levererades till varv i Sydkorea och Kina. Denna nya motormodell har tagits väl emot på marknaden, och orderstocken omfattar redan 40 RT-flex50-motorer. RT-flex50-motorn har utvecklats i samarbete mellan Wärtsilä och Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI).

Som en fortsättning på det lyckade utvecklingssamarbetet i fråga om RT-flex50-motorn undertecknade Wärtsilä och MHI i september ett avtal om en omfattande strategisk allians inom tvåtaktsmotorer. Målsättningen för alliansen är att undersöka olika samarbetsmöjligheter inom forskning och produktutveckling, produktionseffektivering och distribution av gemensamt utvecklade motorer.

Marknadsandelarna ökade
På sistone har Wärtsiläs sortiment av produkter och lösningar i mycket hög grad motsvarat efterfrågan på marknaden, och Wärtsiläs marknadsandelar fortsatte att växa. Marknadsandelen inom medelvarviga huvudmotorer ökade till 41% (25) under den 12 månaders period som utgick 30.9.2005. Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 11% (9). Även marknadsandelen inom lågvarviga huvudmotorer ökade och uppgick till 23% (19).

SERVICE-AFFÄRSOMRÅDET FORTSATTE ATT VÄXA KRAFTIGT

Tredje kvartalet 1.7-30.9.2005
Service-affärsområdet fortsatte att öka kraftigt. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 273,4 milj. euro (228,3), en tillväxt på 19,8% jämfört med året innan.

Rapportperioden 1.1-30.9.2005
Omsättningen för affärsområdet Service under hela rapportperioden ökade med 13,8% jämfört med året innan och var 778,1 milj. euro (683,5).

Wärtsiläs drifts- och underhållsavtal omfattar sammanlagt 2.659 MW kraftverk (2.596). Långvariga service- samt drifts- och underhållsavtal (O&M) omfattar ca 12.200 MW, vilket är 8% av det aktiva motorbeståndet (150 GW).

KRAFTVERK-AFFÄRSOMRÅDET: BETYDANDE ÖKNING AV ORDER PÅ GASKRAFTVERK

Tredje kvartalet 1.7-30.9.2005
Orderingången för kraftverk ökade med 56% jämfört med tredje kvartalet året innan. De största beställningarna under tredje kvartalet kom från Azerbajdzjan, Brasilien, Bangladesh och Karibien. Marknaden för gaskraftverk växer, och ökningen i Wärtsiläs orderingång för gaskraftverk var betydande. Kraftverk-affärsområdets omsättning ökade med 22,5% till 176,4 milj. euro (144,0).

Rapportperioden 1.1-30.9.2005
Gaskraftverkens andel av orderingången i januari-september var 40%. Andelen beställningar på gaskraftverk motsvarande period året innan var 20%. Orderingången för hela rapportperioden låg på en lägre nivå än föregående år, vilket beror på ordern från Irak under jämförelseperioden. Omsättningen ökade med 40% till 516,6 milj. euro (368,9).

Marknadsandelar
Under perioden juni 2004-maj 2005 uppgick Wärtsiläs marknadsandel inom kraftverk med tungoljemotorer som kraftkälla till 53% (74) enligt tidskriften Diesel and Gas Turbines statistik. Under jämförelseperioden fick Wärtsilä stora order från Irak. Marknaden för gasmotordrivna kraftverk har under samma period vuxit från ca 2000 MW till ca 3000 MW. Wärtsiläs andel av denna marknad var 19,8% (19,3).

IMATRA STEEL-AFFÄRSOMRÅDESSEGMENT
Imatra Steel blev en del av det nya stålbolaget Oy Ovako Ab, som inledde verksamheten 10.5.2005. Wärtsiläs innehav i det nya stålbolaget är 26,5%. Innehavet har sammanställts som intressebolag från och med 1.5.2005. I tabellen har Imatra Steel konsoliderats som dotterbolag i fyra månader under rapportperioden.

27.10.2005

Wärtsilä Oyj Abp

Styrelsen

De siffror som presenteras i denna delårsrapport är oreviderade.

Delårsrapporten är uppgjord i enlighet med redovisnings- och värderingsprinciper enligt den internationella redovisningsstandarden (IFRS). Redovisningsprinciperna är de samma som tillämpades i det meddelande som Wärtsilä publicerade 18.3.2005, där man redogjorde för effekterna av övergången till IFRS.

EN PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENS ordnas i dag fredagen den 28.10.2005 kl. 10.45 finsk tid i Wärtsiläs huvudkontor, John Stenbergs strand 2. Du kan också delta i den ca en timme långa engelskspråkiga konferensen genom att ringa numret +44 87000 13140, "Wärtsilä Q3 results". På konferensen finns möjlighet att ställa frågor till koncernchef Ole Johansson och VVD & CFO Raimo Lind.

Du kan även följa med konferensen i direktsändning på Internet, http://80.64.1.182:80/wip/viewpresentation.do?pid=276779

© 2020 Wärtsilä