Wärtsiläs bokslutskommuniké januari-december 2010

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
28 januari 2011 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Bokslutskommuniké januari-december 2010 med tabeller

WÄRTSILÄ 2010 - STABIL UTVECKLING PÅ ALLA NIVÅER

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
- Orderingång 1.003 miljoner euro (823), +22%
- Omsättning 1.462 miljoner euro (1.519), -4%
- Rörelseresultat 159 miljoner euro (219), 10,9% av omsättningen (14,4)
- Resultat per aktie 0,99 euro (1,48)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 171 miljoner euro (207)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2010
- Orderingången ökade 22% till 4.005 miljoner euro (3.291)
- I slutet av perioden uppgick orderstocken till 3.795 miljoner euro (4.491), -16%
- Omsättning 4.553 miljoner euro (5.260), -13%
- Rörelseresultat 487 miljoner euro (638), 10,7% av omsättningen (12,1)
- Resultat per aktie 3,35 euro (4,30)
- Rekordartat kassaflöde från rörelseverksamheten på 663 miljoner euro (349)
- Dividendförslag 1,75 euro/aktie och extradividend 1,00 euro/aktie, totalt 2,75 euro/aktie

Siffrorna ovan visas utan engångsposter och försäljningsvinster. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 16 miljoner euro (40) relaterade till omstruktureringsåtgärder under fjärde kvartalet och en försäljningsvinst på 117 miljoner euro från försäljningen av innehavet i Assa Abloy. Wärtsilä redovisade engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 75 miljoner euro (46) och försäljningsvinster på 149 miljoner euro från försäljning av aktier under rapportperioden januari-december 2010.

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:
”År 2010 var ett år av omstruktureringar och återhämtning. Beställningarna på nya fartyg började öka snabbare än väntat och Wärtsilä Ship Powers orderingång mer än fördubblades jämfört med 2009. Aktiviteten inom affärsområdena Power Plants och Services var fortsatt hög. Detta resulterade i en ökning i orderingången med 22%. Omsättningen utvecklades enligt förväntningarna och sjönk med 13% till 4.553 miljoner euro, medan lönsamheten höll sig på en god nivå på 10,7%. Omsättningen borde igen öka något under 2011, och lönsamheten väntas bli något bättre. På längre sikt tror vi att den nya mer slimmade organisationen, vår starka ställning på marknaderna och vår effektiva serviceorganisation borde möjliggöra en rörelsemarginal på upp till 14%.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2011
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2011 ökar med 3-5% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11%.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS KL. 10.45 FINSK TID
En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen den 28 januari kl. 10.45 finsk tid vid Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors, Finland. Den engelskspråkiga kombinerade webb- och telekonferensen kan ses på internet på följande adress:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/a6jsy25p

Vänligen registrera er på följande adress om ni vill delta i telekonferensen:
http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DCmLWHsIZIGjHD
Ni får alla detaljerade ringanvisningar efter registreringen. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck på * och därefter på 1 för att registrera att ni har en fråga och på # för att dra tillbaka en fråga. Namnet på evenemanget är: Annual Result 2010. Var beredd att lämna era uppgifter och namnet på konferensen till operatören. Tryck på * och därefter på 0 om det uppstår problem.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör,
Tfn: +358 10 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Joséphine Mickwitz
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 400784889
josephine.mickwitz@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med ca 17.500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

WÄRTSILÄS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2010

De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

VERKSAMHETSMILJÖ OCH MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER

Högre orderaktivitet än väntat under 2010
Antalet beställda fartyg under 2010 ökade med 75% jämfört med året innan. Återhämtningen var mycket snabbare och större än väntat. Återhämtningen backades upp av ökande intäkter inom handel och sjöfart samt av attraktiva priser på nybyggen. De positivare utsikterna för fartygsfinansiering i kombination med den låga räntenivån bidrog också till utvecklingen. Medan första hälften av året karakteriserades av hög orderaktivitet inom torrlastfartyg karakteriserades det andra halvåret av en motsvarande ökning i orderaktiviteten inom containerfartyg och mer specialiserade fartygstyper. Offshoresegmentet var fortsatt starkt under hela året och efterfrågan var god i synnerhet på flytande produktionsenheter. Efterfrågan på mer specialiserade fartyg var god under fjärde kvartalet.

Ship Powers geografiska marknader - Kina största marknaden
Som väntat stärkte den asiatiska skeppsbyggnadsmarknaden och i synnerhet Kina sin ställning under recessionen. År 2010 gick största delen av beställningarna på nybyggen till Kina efterföljt av Korea. Både Japan och Europa förlorade marknadsandelar under 2010. Växande varvsindustriländer såsom Brasilien var aktiva under hela året och fick en stor del beställningar.
År 2010 var de kinesiska redarna mest aktiva, de beställde mer än 20% av alla beställda fartyg. Tyska redare, som traditionellt haft en stark ställning inom sjöfart, var inte särskilt aktiva medan de grekiska redarna fortsatte att vara aktiva.

Ship Powers marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade från 32% vid slutet av föregående kvartal till 42%. Bolagets marknadsandel inom lågvarviga huvudmotorer ökade något till 13% (12). Inom hjälpmotorer ökade marknadsandelen något till 4% (3).

POWER PLANTS

Aktiviteten på Power Plants marknaderna fortsatt god
Marknadsaktiviteten inom Power Plants låg på en god nivå under fjärde kvartalet 2010. Beställningarna gällde främst små och medelstora projekt. Industriproduktionen ökar på de flesta tillväxtmarknader, vilket i kombination med befolkningsökningen och den förbättrade levnadsstandarden ökar efterfrågan på kraftförsörjningen. Det installerade vindkraftsbeståndet har också ökat, vilket skapar ett behov av flexibel kraftgenerering. Finanskrisen ledde till uppskjutningar av investeringar i kraftförsörjning 2009, och detta skapar nu efterfrågan på flera marknader.

Kraftverksmarknadens översikt
När energiförbrukningen stiger ökar efterfrågan på både ny kraftgenereringsutrustning och på utrustning som ersätter äldre kapacitet. Idag uppgår den totala installerade kraftgenereringskapaciteten till ca 4.700 GW, av vilket över hälften finns i OECD-länder. I framtiden förväntas tillväxten vara kraftigare i icke-OECD-länder på grund av industrialiseringen och den höjda levnadsstandarden. Största delen av Wärtsilä Power Plants beställningar kommer från tillväxtmarknaderna. På tillväxtmarknaderna liksom i perifera områden har tjockolja (HFO) dominerat kraftverksmarknaden men efterfrågan på gasdrivna kraftverk ökar i takt med utbyggnaden av gasnätet. OECD-länder har fokuserat på utvecklingen av vindkraft och en ökad användning av naturgas med målsättningen att minska användningen av äldre kolkraftverk. I USA har introduktionen av skiffergas varit snabb, vilket gjort gaspriserna mycket konkurrenskraftiga. Wärtsiläs gasmotorportfölj är den mest täckande på marknaden inom sitt kraftområde.

Power Plants marknadsposition
Wärtsiläs målmarknad är ca 15.000 MW och Wärtsiläs årliga leveransvolymer uppgår till ca 2.500-3.000 MW. Utvecklingen på marknaden för tjockoljedrivna kraftverk, av vilken Wärtsilä har en över 50%:s marknadsandel, är rätt stabil medan marknaden för gasdrivna kraftverk växer. Wärtsiläs andel av marknaden för kraftverk drivna av gasmotorer är över 60%. Wärtsilä stärker fortlöpande sin ställning på denna marknad genom att erövra marknadsandelar av andra teknologier och har för närvarande en 14%:s andel av marknaden för gasdrivna kraftverk då man inkluderar såväl gasmotorer som gasturbiner.

SERVICES

Den marina servicemarknaden fokuserade på kostnadsnedskärningar under hela året
Under 2010 inverkade den globala lågkonjunkturen på den marina servicemarknaden, som fokuserade på kostnadsnedskärningar. Marina kunder, i synnerhet inom handelsfartygssegmentet, fortsatte att begränsa sina underhålls- och moderniseringsinvesteringar. Ett stort antal fartyg drevs med lägre hastighet för att minska på underhålls- och reparationsutgifterna. I slutet av året hade andelen sysslolösa fartyg minskat till 6% från toppnivån på 10% i början av 2010. Serviceverksamheten inom kraftverk påverkades inte i samma grad av lågkonjunkturen.

Wärtsiläs installerade motorbestånd inom Ship Power och Power Plants uppgår till närmare 180.000 MW och består av tusentals installationer runt om i världen. På bägge slutmarknader har Services flera kundsegment, och Wärtsiläs serviceportfölj är den bredaste på marknaden. Dessa faktorer begränsar effekterna av fluktuationerna på enskilda marknader eller kundsegment.

ORDERINGÅNGEN ÖKADE
Koncernens orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 1.003 miljoner euro (823), 22% mer än under motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,69 (0,54).

Ship Powers orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 178 miljoner euro (54), 227% mer än för motsvarande period året innan. Under kvartalet fick Wärtsilä en viktig order för ett LNG-drivet stödfartyg från den norska redaren Eidesvik Offshore. Denna och andra order inom offshoresegmentet illustrerar framgången hos Wärtsiläs strategi att vara en systemintegrerare, fartygsdesigner och tillhandahållare av lösningar. Under sista kvartalet hade Wärtsilä också framgång på marknaden för stora passagerarfartyg, vilket stärkte bolagets traditionellt starka ställning inom området. Offshoresegmentet stod sammanlagt för 34% av orderingången, handelsfartyg för 20%, specialfartyg för 19%, passagerarfartyg och färjor för 21% samt marinen och fartygsdesign för 2% respektive 4%. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 1% (176 miljoner euro under tredje kvartalet 2010).

Power Plants orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 317 miljoner euro (300), vilket var 5% högre än under motsvarande period året innan. De största beställningarna av kraftverk under fjärde kvartalet kom från Östtimor, Turkiet och Bangladesh. I jämförelse med föregående kvartal minskade affärsområdet Power Plants orderingång med 19% (393 miljoner euro under tredje kvartalet 2010). Inom affärsområdet Power Plants leder de stora projekten till fluktuationer mellan kvartalen.

Affärsområdet Services orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 510 miljoner euro (470), vilket var 8% högre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 18% (433 miljoner euro under tredje kvartalet 2010). Under kvartalet ingick och förnyade Wärtsilä ett antal O&M- och underhållskontrakt i flera länder, inklusive Indien och Turkiet. Wärtsilä Services O&M- och underhållskontrakt omfattar mer än 400 installationer och över 13.000 MW i omkring 50 länder.

Wärtsiläs orderingång under rapportperioden januari-december 2010 uppgick till 4.005 miljoner euro (3.291), en ökning med 22%. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 0,88 (0,63). Under rapportperioden var Ship Powers orderingång 657 miljoner euro (317), en ökning med 107% jämfört med motsvarande period året innan. Marknaden uppvisade små tecken på en återhämtning under första kvartalet 2010, vilket resulterade i en ökad orderaktivitet för Wärtsilä Ship Power från och med andra kvartalet. Wärtsilä noterade den ökade aktiviteten inom offshoresegmentet under hela året och säkrade flera offshoreorder under perioden. Wärtsilä undertecknade ett betydande kontrakt med den brasilianska industrikoncernen QUIP om leverans av en fullständigt integrerad kraftlösning till ett nytt FPSO-fartyg (Floating Production Supply and Offloading). Fartyget är unikt eftersom det är det första FPSO-fartyget som kommer att drivas med gasmotorer med en effekt på mer än 100 MWe.

Under rapportperioden januari-december 2010 var Power Plants orderingång 1.413 miljoner euro (1.048), en ökning med 35% jämfört med motsvarande period året innan. Den betydligt större orderingången berodde på den förbättrade finansieringssituationen i allmänhet och på återhämtningen i många tillväxtländer. Under året fick Wärtsilä flera viktiga order. Wärtsilä slöt avtal om att leverera det största gasmotorkraftverket i Afrika. Värdet på kontraktet är 120 miljoner euro och kraftverket installeras i Kamerun. Under andra kvartalet fick Wärtsilä en order från Brasilien om att bygga det största kraftverket som Wärtsilä någonsin konstruerat i världen. Värdet på det nyckelfärdiga kontraktet är närmare 200 miljoner euro och kraftverket kommer att ha en effekt på 380 MW. Dessutom fick Wärtsilä beställningar på mer än 900 MW från Bangladesh och på närmare 700 MW från Turkiet.

Services orderingång under rapportperioden januari-december 2010 uppgick till 1.931 miljoner euro (1.917). Kunderna visade ett ökat intresse under året för kostnadsnedskärningar och en minskning av det ekologiska fotavtrycket och Wärtsilä erhöll flera order på miljöuppgraderingar och konverteringar.

ORDERSTOCK
I slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs totala orderstock till 3.795 miljoner euro (4.491), en minskning med 16%.

Ship Powers orderstock var 1.825 miljoner euro (2.553), -29%. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.299 miljoner euro (1.362), vilket var 5% lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock uppgick till 671 miljoner euro (576) i slutet av rapportperioden, en ökning med 16%.

OMSÄTTNINGEN UTVECKLADES PLANENLIGT
Under fjärde kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 4% till 1.462 miljoner euro (1.519) jämfört med motsvarande period året innan. Ship Powers omsättning uppgick till 371 miljoner euro (538), en minskning med 31%. Power Plants omsättning uppgick under fjärde kvartalet till 577 miljoner euro (476), en ökning med 21% jämfört med motsvarande kvartal året innan. Fjärde kvartalet var återigen ett rekordkvartal för Services omsättning som uppgick till 516 miljoner euro (504), en ökning med 2%.

Wärtsiläs omsättning för januari-december 2010 uppgick till 4.553 miljoner euro (5.260), -13%. Detta var i linje med Wärtsiläs estimat on en minskning på cirka 15%. Ship Powers omsättning minskade med 32% och uppgick till 1.201 miljoner euro (1.767). Power Plants omsättning uppgick till 1.525 miljoner euro (1.645), en minskning med 7%. Affärsområdet Services omsättning höll sig på fjolårets nivå och uppgick till 1.823 miljoner euro (1.830). Ship Power stod för 26%, Power Plants för 34% och Services för 40% av den totala omsättningen.

Cirka 70% av Wärtsiläs omsättning under januari-december 2010 var denominerad i euro, 12% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

STABIL LÖNSAMHET
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet före utgifter av engångskaraktär uppgick till 159 miljoner euro (219), dvs. 10,9% av omsättningen (14,4). Rörelseresultatet för rapportperioden januari-december 2010 före utgifter av engångskaraktär uppgick till 487 miljoner euro (638). Rörelsemarginalen (EBIT) var 10,7% av omsättningen (12,1), vilket var i linje med Wärtsiläs uppskattning för 2010. Inklusive utgifter av engångskaraktär var rörelseresultatet 412 miljoner euro, dvs. 9,1% av omsättningen. Wärtsilä redovisade utgifter av engångskaraktär till ett belopp av 75 miljoner euro relaterade till omstruktureringsåtgärderna under rapportperioden januari-december 2010.

Utgående från den nya, mer slimmade strukturen, den goda ställningen på marknaderna och den effektiva serviceorganisationen har Wärtsilä justerat sitt långsiktiga mål för rörelsemarginalen (EBIT) till 14% på toppen av konjunkturen. I konjunkturdalarna siktar Wärtsilä på en rörelseresultatmarginal på över 10%. Detta ersätter det tidigare målet på 8-10%, +/-2% över cykeln.

De finansiella posterna uppgick till -13 miljoner euro (-34). Nettoräntorna var -12 miljoner euro (-17). De erhållna dividenderna uppgick till 7 miljoner euro (6). Förändringen i övriga finansiella poster beror främst på valutakursförändringar som var negativa under motsvarande period 2009 samt på lägre nettoräntekostnader. Vinsten före skatter uppgick till 548 miljoner euro (558). Rapportperiodens skatter var 151 miljoner euro (161). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 397 miljoner euro (396). Resultatet per aktie var 3,91 euro (3,94) och eget kapital per aktie 16,61 euro (15,17). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 26,0% (29,9). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 25,0% (29,2)

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE
Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 171 miljoner euro (207). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-december 2010 slog alla tidigare rekord och uppgick till 663 miljoner euro (349). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 170 miljoner euro (482). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 616 miljoner euro (879). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 776 miljoner euro (244).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 628 miljoner euro i slutet av december 2010. De existerande finansieringsprogrammen omfattar beviljade långfristiga lån på 572 miljoner euro, icke utnyttjade bekräftade krediter på 560 miljoner euro och finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna är 56 miljoner euro.
Soliditeten var 40,8% (40,0) och skuldsättningsgraden -0,09 (0,28).

SAMPO- OCH ASSA ABLOY-INNEHAV AVYTTRADE
Under tredje kvartalet sålde Wärtsilä sitt innehav i Sampokoncernen för 35 miljoner euro. Den realiserade försäljningsvinsten var 32 miljoner euro. Under fjärde kvartalet sålde Wärtsilä sitt innehav på 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy för 135 miljoner euro och redovisade en försäljningsvinst på 117 miljoner euro.

INVESTERINGARNA VAR BETYDLIGT LÄGRE ÄN AVSKRIVNINGARNA
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 98 miljoner euro (152). Dessa bestod av investeringar i produktion, logistik och informationsteknik till ett belopp av 92 miljoner euro (136) samt av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 6 miljoner euro (16). Avskrivningarna och amorteringarna under rapportperioden uppgick till 116 miljoner euro (165).

Underhållsinvesteringarna kommer år 2011 att vara på samma nivå som eller något högre än avskrivningarna. Eventuella företagsförvärv kan inverka på investeringsutgifterna under året.

STRATEGI
Wärtsiläs strategiska målsättning är att förstärka bolagets ledande ställning på dess marknader och garantera en fortsatt tillväxt genom att erbjuda kunderna den bästa verkningsgraden under produkternas livscykel. Detta möjliggörs av ett integrerat utbud av utrustning och lösningar som kombineras med ett omfattande serviceutbud som sammanfaller med kundernas behov runt om i världen. Grunden för Wärtsiläs konkurrensfördel är bolagets kontinuerliga fokus på innovation och FoU och målet att vara den teknologiska ledaren inom sina affärsområden. Wärtsiläs förmåga att fokusera på långsiktiga affärsfaktorer, den starka finansiella basen och snabbhet i att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden ger bolaget en stark grund för förverkligandet av strategin.

STRATEGISKA FÖRVÄRV, SAMFÖRETAG OCH UTBYGGNAD AV NÄTVERKET UNDER 2010
I maj ingick Wärtsilä avtal om ett samföretag med det ryska bolaget Transmashholding (TMH). Företaget ska tillverka moderna universaldieselmotorer i Ryssland. Motorerna, inklusive en ny och tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20-motorn, kommer att användas i rangerlok och olika marin- och kraftapplikationer. Bolagen kommer att planera järnvägsapplikationen tillsammans. Wärtsilä och TMH har även för avsikt att utvidga samföretagets verksamhet till att omfatta utveckling och tillverkning av andra dieselmotormodeller i framtiden. Värdet av Wärtsiläs investering i samföretaget är cirka 30 miljoner euro och enligt plan inleds tillverkningen av motorerna 2012.

Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk genom att öppna ett nytt kontor och en ny verkstad i Panama.

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR
Wärtsilä har omdefinierat sina långsiktiga finansiella mål. Målet är att vår omsättning ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten. Vårt mål för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är vårt mål att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%. Målet är att bibehålla vår skuldsättningsgrad under 50%. Vårt mål är att betala en dividend på 50% av resultatet per aktie.

OMSTRUKTURERINGSÅTGÄRDER
Till följd av den globala finanskrisen började Wärtsilä anpassa kapaciteten och kostnadsstrukturen till den minskade efterfrågan i maj 2009. Dessa åtgärder intensifierades i januari 2010.
De första stegen gick ut på att minska antalet arbetsplatser inom affärsområdet Ship Power som påverkats mest av nedgången.
I januari 2010 fortsatte åtgärderna med att anpassa tillverkningskapaciteten till både de strukturella förändringarna på marknaden och till den lägre efterfrågan. En del av tillverkningskapaciteten har flyttats till Kina, och två fabriker i Nederländerna håller på att nedläggas. Nya, mer effektiva arbetsrutiner har introducerats, vilket möjliggör en nedläggning av andra mindre enheter och en konsolidering av verksamheten i större enheter i de olika länderna. Tillfälliga permitteringar har främst vidtagits i Finland och Norge. Den lägre kapacitetsutnyttjandegraden har också föranlett en utvärdering av Wärtsiläs alla globala stödfunktioner där målet är att strömlinjeforma processer, minska överlappande funktioner och förbättra kostnadseffektiviteten. Wärtsilä inledde åtgärder som syftar till att minska omkring 400 arbetsplatser inom stödfunktionerna runtom i världen under fjärde kvartalet.

Genom dessa åtgärder som befinner sig i olika faser strävar Wärtsilä efter att minska personalen med cirka 1.800 anställda.

När åtgärderna implementerats helt väntas nedskärningarna minska på kostnaderna med cirka 130 miljoner euro, vilket är något mer än tidigare uppskattningar. Av dessa kostnadsnedskärningar har omkring 60 miljoner euro realiserats till utgången av 2010. Resten av besparingarna kommer att realiseras gradvis under 2011. Wärtsilä förväntar sig att största delen av dessa kostnadsbesparingar kommer att vara permanenta.

De totala kostnaderna av engångskaraktär relaterade till omstruktureringen kommer att uppgå till cirka 150 miljoner euro, vilket är något högre än tidigare uppskattningar. Sammanlagt 40 miljoner euro av dessa kostnader redovisades år 2009. I januari-december 2010 redovisade Wärtsilä poster av engångskaraktär relaterade till omstruktureringsåtgärderna till ett belopp av 75 miljoner euro. Resten av kostnaderna kommer att redovisas under första hälften av 2011.

TILLVERKNING
År 2010 präglades av omstruktureringen och omorganiseringen av Wärtsiläs fotavtryck inom tillverkningen och åtgärder vidtogs under hela året.

Förberedelserna för att inleda tillverkningen av propellrar med vridbara blad (CP) i samföretaget Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. i Zhenjiang, Kina, framskrider planenligt. Största delen av den utrustning som behövs kommer att flyttas från Wärtsiläs fabrik i Drunen. Enligt planen ska den nya fabriken invigas och de första leveranserna vara klara under andra kvartalet 2011.

Verksamheten i Wärtsiläs och Transmashholdings samföretag i Ryssland i anslutning till tillverkningen av moderna universaldieselmotorer, inklusive en ny och tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20-motorn, som kommer att användas i rangerlok samt för olika marin- och kraftverksapplikationer, framskrider planenligt. Det första testloket startades i slutet av året.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Grunden för Wärtsiläs konkurrensfördel är bolagets kontinuerliga fokus på innovation och FoU och dess mål att vara den teknologiska ledaren inom sina affärsområden. Detta förverkligas genom en strömlinjeformad produktportfölj och genom att integrera produkter till större lösningar. Miljölösningar utgör en integrerad del av Wärtsiläs produktportfölj. Wärtsiläs FoU-verksamhet fokuserar på produkter och lösningar som är bränsleeffektiva, tillförlitliga och säkra, kostnadseffektiva i drift och som ger upphov till minimala miljökonsekvenser under deras livscykel. Wärtsilä håller på att förnya sitt utbud av 4- och 2-taktsmotorer för att bemöta de behov som den strängare miljölagstiftningen medför.
År 2010 uppgick Wärtsiläs forsknings- och utvecklingskostnader till 141 miljoner euro (141), dvs. 3,1% av omsättningen.

LANSERING AV NYA PRODUKTER
Under första kvartalet 2010 lanserade Wärtsilä en ny produkt, Wärtsilä NOR, som är en NOx-reducerare som baserar sig på katalytisk avgasreningsteknik (SCR). Det är en testad teknik för effektiv reduktion av NOx-utsläpp.

Under tredje kvartalet lanserade Wärtsilä sin första kommunikations- och kontrollcentral, som är det första systemet som integrerar hela kontrollsystemet på ett fartyg i en enda lösning.

I september lanserade Wärtsilä det senaste tillägget till sin gasmotorportfölj, Wärtsilä 18V50SG. Motorn har en effekt på 18.321 kW, vilket gör den till det största gasdrivna generatoraggregatet i världen.

Wärtsilä lanserade även en lösning för hantering av barlastvatten som erbjuder kunderna ett tillförlitligt sätt att uppfylla Internationella sjöfartsorganisationens krav och ytterligare krav från sjöfartsmyndigheterna.

Den nya konditionsbaserade propulsionsmonitoreringstjänsten, som utvecklats utifrån Wärtsiläs fjärrövervakningsarkitektur för motorövervakningstjänster, är den första tjänsten i sitt slag på propulsionsmarknaden.

Under fjärde kvartalet lanserade Wärtsilä en effektivare version av den populära Wärtsilä 32-motorn för marina applikationer.

PERSONAL
Wärtsilä hade 17.528 (18.541) anställda i slutet av december 2010. Antalet anställda i genomsnitt under januari-december 2010 var 18.000 (18.830). Ship Power hade 969 (1.140) anställda. Power Plants hade 835 (835) anställda, Services hade 11.150 (11.219) anställda medan tillverkningen och FoU (Wärtsilä Industrial Operations) hade 4.210 (4.911) anställda.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (19) i Finland, 6% (8) i Nederländerna och 31% (31) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (30), varav 7% (7) fanns i Kina, 6% (6) i Indien, 5% (5) i Singapore och 14% (12) i övriga Asien.

HÅLLBAR UTVECKLING
Den globala strävan efter en hållbar och miljövänlig utveckling är en viktig efterfrågefaktor för Wärtsilä. Den ökande oron för miljön och den strängare regleringen på både det globala och lokala planet sätter press på marinindustrin att fortlöpande undersöka nya sätt för att minska fartygens miljökonsekvenser. Wärtsilä har en bra position i minskningen av utsläpp från sjötransporter och växthusgasutsläpp tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Behovet av att minska växthusgasutsläppen fortsätter också att driva på förändringar inom energisektorn.

Under andra kvartalet arrangerade Wärtsilä i samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG) en miljökonferens för att ta fram sjöfartslösningar som kan gynna den kraftigt förorenade Östersjön.

Wärtsilä anslöt sig till Världsbankens Global Gas Flaring Reduction organisation som strävar efter att minska förbränningen av naturgas i samband med oljeproduktion för att reducera utsläppen av växthusgaser.

I december anslöt sig Wärtsilä till Sustainable Shipping Initiative (SSI), ett program som initierats av Forum for the Future. SSI sammanför de ledande organisationerna inom branschen för att visa vad som kan och måste göras inom sjöfart för att främja och dra nytta av en hållbar framtid.

År 2010 upptogs Wärtsiläs aktie i två nya hållbarhetsindex: ECPI Global Carbon Equity Index och OMX GES Sustainability Nordic index. Wärtsilä klassificerades också som ett PRIME-bolag av Oekom Research.

Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess tio principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling, som är en del av årsrapporten, uppgörs enligt GRI G3-riktlinjerna. Den ger en balanserad och motiverad bild av Wärtsiläs ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer. Hållbarhetsrapporten är granskad.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

FLAGGNINGSANMÄLNINGAR
Under rapportperioden har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

17.12.2010 BlackRock Inc. ökade sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 4.941.759 aktier, vilket motsvarar 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster.

20.12.2010 BlackRock Inc. minskade sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 4.898.350 aktier, vilket motsvarar 4,97% av Wärtsiläs aktier och röster.

BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 4.3.2010 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,75 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades 16.3.2010.

Bolagsstämman beslöt att ändra åttonde paragrafen i bolagsordningen så att kallelsen till bolagsstämma skall publiceras senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Ändringen beror på ändringen av aktiebolagslagen.

Stämman beslöt att den fjärde paragrafen i bolagsordningen ändras så att styrelsemedlemmarnas maximiantal höjs sålunda att styrelsen består av 5–10 medlemmar.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, koncernchef Ole Johansson, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om penningdonationer om högst 1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta mottagaren är Aalto-universitetet.

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld

Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Kaj-Gustaf Bergh, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius, Matti Vuoria

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDEND
Styrelsen föreslår en dividend på 1,75 euro per aktie och en extradividend på 1,00 euro per aktie dvs. totalt 2,75 euro per aktie för den räkenskapsperioden som slutade 31.12.2010. Wärtsiläs utdelningsbara medel uppgick i slutet av perioden till 901.099.082,48 euro. Dividend utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen den 8.3.2011 är antecknade i bolagets aktieförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividend utbetalas den 15.3.2011. Årsredovisningen 2010, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets hemsidor www.wartsila.com vecka 6.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
Inga större förändringar inträffade i Wärtsiläs affärsomgivning under fjärde kvartalet, och Wärtsilä förväntar sig att affärsomgivningen kommer att förbättras ytterligare.

Även om riskerna har minskat väsentligt är den största risken inom Ship Power fortfarande förseningar i skeppsvarvens leveranstidtabeller och risken för avbeställningar av existerande order. På grund av den höga orderaktiviteten under 2010 finns det en risk för avtagande orderaktivitet inom vissa fartygssegment.

Inom affärsområdet Power Plants kan finanskrisen fortfarande inverka på timingen av större projekt.

Inom Services är den största risken fortfarande osäkerheten på sjöfartsmarknaden.

Årsredovisningen för år 2010 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

MARKNADSUTSIKTER
Även om återhämtningen på skeppsbyggnadsmarknaden varit mycket kraftigare än väntat är marknadsfundamenten inom vissa fartygssegment oförändrade. Det finns överkapacitet i synnerhet inom handelsfartygssegmentet eftersom gamla order fortfarande levereras och orderaktiviteten varit hög inom detta segment under 2010. Wärtsiläs uppfattning om utvecklingen inom handelsfartygssegmentet under 2011 är försiktig. Förstärkningen inom offshoresegmentet och andra för Wärtsilä viktiga mer specialiserade fartygssegment väntas fortsätta under 2011. Intresset för användningen av naturgas som bränsle inom sjöfart väntas fortsätta, vilket ger Wärtsilä goda möjligheter inom detta område.

Under 2011 kommer de rådande förhållandena fortfarande att inverka på konkurrensen och pristrycket bland leverantörer inom skeppsbyggnad. Wärtsilä förväntar sig att Ship Powers orderingång kommer att vara något bättre under 2011 än under 2010.

Återhämtningen på kraftförsörjningsmarknaden väntas fortsätta under 2011. De växande tillväxtmarknaderna kommer att fortsätta investera i kraftförsörjning och OECD-länderna väntas gradvis formulera behovet av förändringar i sina kraftförsörjningssystem. Det kan ännu ta tid innan investeringarna i förnybara kraftkällor har återhämtat sig, men den operativa basen för förnybar energi, främst vindkraft, har ökat betydligt under de föregående åren. Detta skapar ett behov av flexibel kraftgenerering för att hantera variationerna i kraftgenereringen.
Samtidigt är de ekonomiska förutsättningarna goda för kraftgenerering med naturgas. Priserna på naturgas har varit stabila och i USA har priset på naturgas och olja minskat till följd av det snabbt ökade utbudet av skiffergas och den måttliga efterfrågan. Man förväntar sig också att nedläggningen av äldre kolbaserad kraftgenerering på grund av miljörelaterade orsaker kommer att öka efterfrågan på ren, gasbaserad kraftgenerering. Wärtsilä Power Plants uppskattar att orderingången kommer att hålla sig på en god nivå under 2011.

Wärtsilä förväntar sig att en hållbar utveckling på den marina servicemarknaden börjar under 2011. Kraftverksinstallationer drivs fortfarande på höga operativa nivåer. Kunderna kommer att fortsätta fokusera på operativa förbättringar och konkurrenskraft. Wärtsilä har en bra ställning vad gäller tillhandahållandet av servicelösningar som säkerställer installationernas tillförlitlighet och tillgänglighet samtidigt som de sänker underhållsutgifterna. De allt strängare miljöbestämmelserna är en utmaning för våra kunder. Wärtsiläs omfattande produktportfölj erbjuder våra kunder konkurrenskraftiga möjligheter att uppfylla de nya kraven. Affärsområdet Services storlek och omfattning skapar stabilitet i en föränderlig marknadsomgivning och erbjuder en plattform för framtida tillväxt.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2011
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2011 ökar med 3-5% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11%.

 

WÄRTSILÄS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010
Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2009. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg
Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft 1.1.2010, påverkas koncernens rapportering av följande:
- IFRS 3 Företagsförvärv, reviderad
- Tillägg till IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
- Tillägg till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering: Poster berättigade för säkringsredovisning
- IFRIC 18 Överföring av tillgångar från kunder
- Tillägg till IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat och IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering – Inbäddade derivat
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

27.1.2011
Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

Wärtsilä Oyj Abp BILAGA TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 28.1.2011

Styrelsens förslag om utdelning

Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 901.099.082,48 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 487.792.193,41 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 98.620.565. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

EUR
I dividend utdelas 1,75 euro/aktie, dvs. sammanlagt 172.585.988,75 euro
I extradividend utdelas 1,00 euro/aktie, dvs. sammanlagt 98.620.565,00 euro
Överförs i ny räkning 629.892.528,73 euro
Totalt 901.099.082,48 euro

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen äventyras inte bolagets likviditet av den föreslagna vinstutdelningen.

© 2020 Wärtsilä