Wärtsiläs bokslutskommuniké januari-december 2016

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
27 januari 2017 kl 08:30 E. Europe Standard Time


TILLFREDSSTÄLLANDE RESULTAT TACK VARE ETT BRA FJÄRDE KVARTAL

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs bokslutskommuniké 2016. En pdf-version av den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga till detta meddelande (Bokslutskommuniké 2016). Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2016/q4/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
- Orderingången sjönk med 6% till 1.324 miljoner euro (1.403)
- Omsättningen minskade med 2% till 1.559 miljoner euro (1.590)
- Orderingång jämfört med faktureringen 0,85 (0,88)
- Jämförbart rörelseresultat steg till 253 miljoner euro, dvs. 16,3% av omsättningen (215 miljoner euro, dvs. 13,5%)
- Resultat per aktie steg till 0,87 euro (0,79)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten steg till 235 miljoner euro (176)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2016
- Orderingången var stabil och uppgick till 4.927 miljoner euro (4.932)
- Omsättningen minskade med 5% till 4.801 miljoner euro (5.029)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,03 (0,98)
- Jämförbart rörelseresultat sjönk till 583 miljoner euro, dvs. 12,1% av omsättningen (612 miljoner euro, dvs. 12,2%)
- Resultat per aktie sjönk till 1,79 euro (2,25)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten steg till 613 miljoner euro (255)
- Orderstocken minskade med 4% och uppgick till 4.696 miljoner euro (4.882) i slutet av perioden
- Dividenden föreslås stiga med 8% till 1,30 euro per aktie (1,20). I enlighet med allt vanligare praxis betalas dividenden i två lika stora rater i mars och september.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2017

Wärtsilä har ändrat sin guidancepolicy från och med år 2017 så att den överensstämmer med branschpraxis. Wärtsilä slutar att ange numeriska finansiella prognoser för utvecklingen av omsättningen och rörelseresultatet. I stället kommer Wärtsiläs utsikter att basera sig på förväntningar angående utvecklingen av efterfrågan på företagets marknader. Wärtsilä fortsätter att komma med viss finansiell information, inklusive orderstocken för leveranser innevarande år, och information om väsentliga aspekter som kan påverka lönsamheten.

Den övergripande efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan vara enligt följande:

  • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
  • Solid inom Energy Solutions, tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
  • Dämpad inom Marine Solutions. Även om utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva belastas handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2017 till 3.143 miljoner euro (3.097). Siffran omfattar mest Marine Solutions and Energy Solutions leveranser. Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA

”Tack vare de lyckade leveranserna, uppgången i Services intäkter och den förbättrade projektmixen under fjärde kvartalet uppnådde vi våra reviderade mål för omsättningen och lönsamheten 2016. Jag är nöjd med utvecklingen av kassaflödet som förbättrades främst till följd av vårt fokus på nettorörelsekapitalet.

Den svaga tillväxten inom handelssjöfart, de låga olje- och gaspriserna och kundernas finansiella begränsningar belastade marinindustrin under hela året, vilket resulterade i exceptionellt låga fartygsbeställningar. I relation till denna motvind utvecklades Wärtsiläs orderingång väl. Detta berodde i hög grad på det förbättrade sentimentet på energimarknaden, där en ökande efterfrågan på el och förändringar i energipolitiken stödde efterfrågan på Wärtsiläs kraftförsörjningslösningar på både tillväxt- och västmarknaderna. Affärsområdet Services utveckling var solid, trots utmaningar framför allt på offshoreservicemarknaden.

Wärtsilä befinner sig mitt i en stor digital omvandling. Jag ser framemot denna resa som kommer att förbättra både vårt utbud och vår verksamhet. Under året stärkte vi vårt digitala fundament genom att utnämna en Chief Digital Officer till direktionen och genom förvärvet av Eniram. Framöver kommer vi att forma marknaden med hjälp av effektivt utnyttjande av data.

Vi förväntar oss att den operativa miljön under 2017 kommer att vara oförändrad på det stora hela. Vi har fortfarande en bra position när det gäller att dra nytta av det ökande effektiviseringsbehovet och de föränderliga energibehoven, och vi fortsätter arbetet för att nå vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt.”

 

NYCKELTAL

10-12/

10-12/

1-12/

1-12/

MEUR

2016

2015

Förändring

2016

2015

Förändring

Orderingång

1 324

1 403

-6%

4 927

4 932

0%

Orderstock i slutet av perioden

4 696

4 882

-4%

Omsättning

1 559

1 590

-2%

4 801

5 029

-5%

Rörelseresultat1

231

202

15%

532

587

-9%

% av omsättningen

14,8

12,7

11,1

11,7

Jämförbart rörelseresultat

253

215

18%

583

612

-5%

% av omsättningen

16,3

13,5

12,1

12,2

Jämförbart justerat EBITA

262

224

17%

618

643

-4%

% av omsättningen

16,8

14,1

12,9

12,8

Resultat före skatter

226

199

14%

479

553

-13%

Resultat/aktie, EUR

0,87

0,79

1,79

2,25

Rörelseverksamhetens kassaflöde

235

176

613

255

Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden

150

372

Bruttoinvesteringar

146

346

Nettoskuldsättningsgrad

 

 

 

0,07

0,17

 

1 Jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet 2016 omfattade omstruktureringskostnader på 22 miljoner euro (11). Under jämförelseperioden omfattade posterna även 3 miljoner euro relaterade till företagsförvärv och övriga kostnader. Under rapportperioden januari-december 2016 uppgick omstruktureringskostnaderna till 48 miljoner euro (19) och de övriga kostnaderna till 3 miljoner euro (6).


STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDEND

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,30 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2016. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 1.097.420.182,01 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör 281.705.697,79 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas i två rater. Den första raten på 0,65 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 6.3.2017. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas den 13.3.2017. Den andra raten på 0,65 euro per aktie betalas i september 2017. Den andra raten betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på mötet den 12.9.2017 i enlighet med reglerna för det finska värdeandelssystemet. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla den 14.9.2017 och utbetalningen den 21.9.2017, såvida inte förnyelsen av Euroclear Finland Oy:s värdeandelssystem möjliggör utbetalning några dagar tidigare.

Årsredovisningen 2016, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och www.wartsilareports.com vecka 6.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag, fredagen den 27.1.2017 kl. 10.00 finsk tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1341102&s=1&k=8AF7CAE8285EF67AE49534CEB863F8AC.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/46314279. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä