Wärtsiläs Boklutskommuniké januari-december 2015

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
27 januari 2016 kl 08:30 E. Europe Standard Time

SOLID UTVECKLING TROTS UTMANANDE LÄGE PÅ MARKNADEN

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs bokslutskommuniké 2015. En pdf-version av den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga till detta meddelande: Bokslutskommuniké 2015. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2015/q4/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
- Orderingången minskade med 8% till 1.403 miljoner euro (1.522)
- Omsättningen ökade med 3% till 1.590 miljoner euro (1.549)
- Orderingång jämfört med faktureringen 0,88 (0,98)
- EBITA 224 miljoner euro, dvs. 14,1% av omsättningen (202 miljoner euro, dvs. 13,1%)
- Rörelseresultatet före engångsposter 215 miljoner euro, dvs. 13,5% av omsättningen (196 miljoner euro, dvs. 12,7%)
- Resultat per aktie 0,79 euro (0,60)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 176 miljoner euro (212)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2015
- Orderingången minskade med 3% till 4.932 miljoner euro (5.084)
- Omsättningen ökade med 5% till 5.029 miljoner euro (4.779)
- Orderingång jämfört med faktureringen 0,98 (1,06)
- EBITA 643 miljoner euro, dvs. 12,8% av omsättningen (594 miljoner euro, dvs. 12,4%)
- Rörelseresultatet före engångsposter 612 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (569 miljoner euro, dvs. 11,9%)
- Resultat per aktie 2,25 euro (1,76)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 255 miljoner euro (452)
- Orderstocken ökade med 8% och uppgick till 4.882 miljoner euro (4.530) i slutet av perioden
- Dividendförslag 1,20 euro per aktie

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2016
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0–5% under 2016, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) förväntas vara 12,5–13,0%.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA
”Den solida utvecklingen under fjärde kvartalet och servicevolymernas fortsatta tillväxt hjälpte oss att nå målen för 2015. Omsättningen ökade med 5%, och lönsamheten var 12,2%. Dessutom förbättrades orderingången inom utrustningsverksamheten gradvis mot slutet av året. Vi kan vara nöjda över våra prestationer med beaktande av den tuffa operativa miljön.

Services var helt klart stjärnan i år, eftersom både orderingången och omsättningen ökade tvåsiffrigt. Vår framgång byggde på vårt fokus på riktad försäljning och ett förbättrat värdeförslag samt på våra kunders ökande efterfrågan på service som optimerar prestandan. Vi kommer att jobba aktivt för att säkerställa att utbudets utveckling fortsätter under 2016. Ett annat viktigt fokusområde kommer att vara kassaflödet, som 2015 påverkades negativt av tajmningen av kraftverksleveranserna.

Under 2016 förväntar vi oss inga större förändringar i marknadsläget jämfört med året innan. Den positiva utvecklingen på servicemarknaden väntas fortsätta, medan energimarknaden förblir utmanande och överkapacitet och låga oljepriser fortsätter att begränsa efterfrågan på nya fartyg. Trots våra försiktiga marknadsutsikter har vi en bra position och kan dra nytta av den ökande efterfrågan på effektiva lösningar och förändringar i energibehoven. Digitalisering kommer att driva vår verksamhet allt starkare. Dataanalys gör det möjligt för oss att optimera både våra kunders verksamhet och våra egna interna processer och prestationer. Med beaktande av vår solida orderbok och projektpipeline, tillväxten inom affärsområdet Services och vårt fokus på fortlöpande utveckling förväntar vi oss en svag ökning i omsättningen och de operativa marginalerna under 2016.”

NYCKELTAL

MEUR

10-12/2015

10-12/2014

För-änd-ring

1-12/2015

1-12/2014

För-änd-ring

Orderingång

1 403

1 522

-8%

4 932

5 084

-3%

Orderstock i slutet av perioden

4 882

4 530

8%

Omsättning

1 590

1 549

3%

5 029

4 779

5%

Rörelseresultat (EBITA)1

224

202

11%

643

594

8%

% av omsättningen

14,1

13,1

12,8

12,4

Rörelseresultat (EBIT)2

215

196

10%

612

569

8%

% av omsättningen

13,5

12,7

12,2

11,9

Resultat före skatter

199

157

553

494

Resultat/aktie, EUR

0,79

0,60

2,25

1,76

Rörelseverksamhetens kassaflöde

176

212

255

452

Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden

372

94

Bruttoinvesteringar

346

94

Nettoskuldsättningsgrad

 

 

 

0,17

0,05

 

1 EBITA visas utan engångsposter samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 13 miljoner euro (30) under fjärde kvartalet, av vilka 11 miljoner euro relaterade till omstruktureringsprogrammet som offentliggjordes i juli och 3 miljoner euro till företagsförvärv och övriga kostnader. Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 9 miljoner euro (6). Under rapportperioden januari-december 2015 uppgick engångsposterna till 25 miljoner euro (47), av vilka 19 miljoner euro relaterade till omstruktureringsprogrammet och 6 till företagsförvärv och övriga kostnader. Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 32 miljoner euro (26).

2 EBIT visas utan engångsposter.

MARKNADSUTSIKTER
Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli utmanande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsätter den ökande efterfrågan på el och tillgången till internationell finansiering för infrastrukturprojekt att stöda kraftverksinvesteringar. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk, och i Europa skjuts investeringar upp på grund av att utformningen av den nya elmarknaden ännu inte är klar. Det låga priset på gas och den positiva utvecklingen i elmarknadens struktur stöder efterfrågan i USA. Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning växer i världen. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering, såsom vind- och solkraft, kräver flexibla lösningar för att balansera kraftförsörjningssystemen. Elmarknaderna utvecklas med tanke på den nödvändiga flexibiliteten, vilket möjliggör nya lönsamma investeringar. Wärtsiläs systematiska arbete för att utveckla dessa marknader kommer att fortsätta genom framhävandet av fördelarna med Smart Power Generation.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande en utmaning. Överkapacitet begränsar efterfrågan på nybyggen och det låga oljepriset fortsätter att påverka investeringar i offshoreprospektering och utveckling. Orderingången för gastankfartyg väntas förbli normal tack vare den fortsatta efterfrågan på LPG i Asien. Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva till följd av den ekonomiska återhämtningen i Europa och USA samt det ökande intresset för kryssningar i Asien. Bränsleeffektivitet och miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Den ökande miljömedvetenheten och regelverken bidrar till att främja gasdrift i större utsträckning på marinmarknaden.

Utsikterna för servicemarknaden är positiva på grund av tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning samt övergången till gasbaserad teknik kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. De gynnsamma effekterna av det låga oljepriset på de operativa kostnaderna väntas fortsätta att stöda efterfrågan på service av installationer som drivs med oljebaserade bränslen. Inom offshore väntas ökningen i det installerade beståndet under de senaste åren delvis kompensera för utmaningarna i vissa regioner. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDEND
Styrelsen föreslår att en dividend på 1,20 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2015. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 1.052.581.243,14 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör 276.747.007,02 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 7 mars 2016. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas den 14 mars 2016. Årsredovisningen 2015, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och www.wartsilareports.com vecka 6.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas idag, onsdagen 29.1.2015 kl. 10.00 finsk tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1112445&s=1&k=E0259297200D6F02A3BE049B701BF5F0.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/15439126. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,0 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki. www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä