Bokslutskommunike januari-december 2011

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
27 januari 2012 kl 10:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q4 och hela året 2011

WÄRTSILÄ 2011 – TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN OCH SOLID LÖNSAMHET

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
- Orderingången ökade med 25% till 1.250 miljoner euro (1.003)
- Orderingången i samföretagen ökade betydligt till 178 miljoner euro (4)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,01 (0,69)
- Omsättningen minskade med 15% till 1.238 miljoner euro (1.462)
- Rörelseresultatet var 145 miljoner euro, dvs. 11,7% av omsättningen (159 miljoner euro och 10,9%)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,48 euro (0,50)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten -71 miljoner euro (171)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2011
- Orderingången ökade med 13% till 4.516 miljoner euro (4.005)
- Orderingången i samföretagen ökade betydligt till 394 miljoner euro (77)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,07 (0,88)
- I slutet av perioden uppgick orderstocken till 4.007 miljoner euro (3.795), +6%
- Omsättningen minskade med 7,6% till 4.209 miljoner euro (4.553)
- Rörelseresultatet var 469 miljoner euro, dvs. 11,1% av omsättningen (487 miljoner euro och 10,7%)
- Resultat per aktie 1,52 euro (1,68)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 232 miljoner euro (663)
- Dividendförslag 0,90 euro/aktie

CENTRALT EFTER RAPPORTPERIODEN
- Wärtsiläs rekommenderade köpeanbud fick ett starkt stöd av Hamworthys aktieägare och förvärvet väntas bli klart 31.1.2012.

Rörelseresultatet och resultatet per aktie visas utan poster av engångskaraktär. Wärtsiläs redovisade poster av engångskaraktär var 7 miljoner euro (16) relaterade till omstruktureringsåtgärder under fjärde kvartalet och 24 miljoner euro (75) under rapportperioden januari-december 2011. Resultatet per aktie inklusive poster av engångskaraktär var 1,44 (1,96).

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN:
”År 2011 var ett förändringarnas år. Det började rätt bra men mot sommaren började de finansiella problemen på marknaderna i EU och USA att eskalera, vilket slutligen påverkade den globala BNP-utvecklingen. Trots de svåra marknadsförhållandena har vi presterat väl. Jag är särskilt nöjd med vår fortsatt starka orderingång och med vår solida lönsamhet trots den lägre omsättningen. Detta berodde på en bra ordermix, ett framgångsrikt verkställande och kostnadskontroll. Efter ett mycket starkt fjärde kvartal lyckades vi uppfylla vårt mål för orderingången och uppnå en lönsamhet på 11,1%. Främst på grund av uppskjutna kraftverksleveranser sjönk vår omsättning under fjärde kvartalet.

Om vi blickar framåt är Power Plants-affärsområdets potentiella beställningarna under beredning lovande. Vi förväntar oss ett växande intresse för användning av gas som bränsle, och på något längre sikt ser vi en stark potential för miljöteknologier på marinmarknaderna. Förvärvet av Hamworthy kommer att stärka vår kompetens inom marknaderna för offshore, marina gasapplikationer och miljölösningar samt ge oss viktiga synergier. Förvärvet förväntas bli klart 31.1.2012 och det kommer att öka våra intäkter genast efter att det slutförts. Däremot kommer det att ha en svag negativ inverkan på vår lönsamhet 2012.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2012
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2012 ökar med 5-10% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att vara 10-11%. Dessa estimat beaktar inverkan av förvärvet av Hamworthy, som förväntas bli slutfört 31.1.2012.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS KL. 10.00
En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen 27.1.2012 kl. 10.00 finsk tid vid Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors, Finland. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på internet på adressen: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/15apsnc7.

Vänligen registrera er på följande adress om ni vill delta i telekonferensen:
http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DMLCWxZyXzsmIg.
Ni får konferensnumret och koden per e-post efter registreringen. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck * och därefter 1, och om ni vill återkalla er fråga tryck #. Namnet på telekonferensen är Wärtsilä Financial Statements Bulletin 2011. Vänligen förbered er på att anmäla er egen information samt namnet på konferensen till operatören. Ifall problem uppstår, tryck * och därefter 0.

En inspelning av webbcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

WÄRTSILÄS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011

MARKNADSUTVECKLING

POWER PLANTS

Kraftverksmarknaden var fortsatt solid
Aktiviteten på kraftverksmarknaden var god under fjärde kvartalet 2011 och återhämtningen var tydlig jämfört med MW-nivån under tredje kvartalet. Siffrorna för gasdrivna kraftverk var fortsatt höga. Under rapportperioden fortsatte de växande tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet. Detta skapade en god efterfrågan som var jämnt fördelad över hela världen. Marknadsaktiviteten var livligast inom segmenten flexibel basbelastning och industriell självgenerering.

Översikt över marknaden för kraftgenerering
När energiförbrukningen stiger ökar behovet av ny kraftgenereringsutrustning liksom också efterfrågan på utrustning som ersätter äldre kapacitet. I dag uppgår den globala installerade kraftgenereringskapaciteten till cirka 5.400 GW, varav mer än hälften finns i OECD-länderna. I framtiden väntas tillväxten vara starkare på tillväxtmarknaderna till följd av den ökande industrialiseringen och stigande levnadsstandarden. Största delen av Wärtsilä Power Plants beställningar kommer från länder utanför OECD. Tjockolja har traditionellt varit det vanligaste bränslet för kraftgenerering på tillväxtmarknaderna, men efterfrågan på gasdrivna kraftverk ökar med utbyggnaden av naturgasbaserad infrastruktur. De utvecklade länderna har satsat på vindkraft och kraftgenerering med naturgas i syfte att avveckla gamla kolkraftverk. I USA har lanseringen av skiffergas skett snabbt och lett till mycket konkurrenskraftiga priser på naturgas.

Power Plants marknadsställning
Från juli 2010 till juni 2011 ökade den totala marknaden för kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen till cirka 70,1 GW (51,1). Siffran omfattar alla drivkällor på över 5 MW. Wärtsiläs andel av marknaden var 4,5% (4,8).

SHIP POWER

Fortsatt stark orderaktivitet inom specialtonnage
Orderaktiviteten på fartygsmarknaden under fjärde kvartalet 2011 låg ungefär på samma nivå som under tredje kvartalet. Sammanlagt 1.192 fartyg beställdes 2011, en nedgång med 49% jämfört med året innan. Investeringarna i nybyggen är emellertid jämförbara med siffrorna för 2010, vilket framhäver den ökade efterfrågan på specialfartyg. Under 2011 ökade volymerna för bulkfrakt och tankfrakt, men bulklast- och tankfartygsflottan ökade dubbelt mer än frakterna. Detta indikerar att det finns obalans mellan utbud och efterfrågan, vilket resulterade i en nedgång i orderingången för traditionella handelsfartyg 2011.

Orderingången var stark för specialfartyg under hela året. I slutet av året hade 50 kontrakt på LNG-tankfartyg registrerats, och flerbränslelösningen har visat sig vara den prefererade propulsionsteknologin i detta segment. Orderingången var också mycket stark inom offshoreprospektering där 36 kontrakt på borrfartyg slöts 2011. Under fjärde kvartalet 2011 ingicks flera kontrakt på offshoreservicefartyg.

Kina stod för 44% av kontrakten under 2011 enligt antalet fartyg och för 36% enligt bruttotonnage kompenserat med arbetsbelastning (CGT). Sydkorea stod för 27% respektive 45%. Kina var fortfarande den ledande skeppsbyggnadsnationen enligt antalet fartyg, medan Sydkorea återtog sin ställning som den främsta skeppsbyggnadsnationen enligt driftsgraden för landets skeppsvarv. De brasilianska skeppsvarven fick ett antal order på offshorefartyg, vilket placerade landet bland de fem största skeppsbyggnadsländerna 2011.

Ship Powers marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer höll sig vid 46% (46% vid slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer ökade till 22% (18). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer var 4% (3).

SERVICES

Varierande utveckling på servicemarknaden
I början av året såg servicemarknaden ut att återhämta sig. Men under sommaren började de osäkra utsikterna för den globala ekonomin påverka marknadsutvecklingen i synnerhet i Europa. Däremot var marknaderna i Mellanöstern, Asien samt Nord-, Central- och Sydamerika fortfarande aktiva. Utvecklingen var starkast på marknaderna för offshore- och kraftverksservice. Detta var i linje med utvecklingen av marknadsförhållandena och det installerade motorbeståndet. Utvecklingen var sämre på marknaden för handelsfartyg. I slutet av 2011 uppgick Wärtsiläs installerade motorbestånd till cirka 180.000 MW.
 

ORDERINGÅNGEN ÖKADE
Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet ökade med 25% till 1.250 miljoner euro (1.003). Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 12% (1.118 miljoner euro under tredje kvartalet 2011). Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 1,01 (0,69).

Power Plants orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 464 miljoner euro (317), en ökning med 47% jämfört med motsvarande period året innan och stabilt jämfört med föregående kvartal (466 miljoner euro under tredje kvartalet 2011). Under fjärde kvartalet fick Wärtsilä en order på ett nyckelfärdigt kraftverk på 215 MW från Dominikanska republiken och flera medelstora order från Bangladesh och Saudiarabien. Alla dessa kraftverk bygger på Wärtsiläs koncept Smart Power Generation.

Ship Powers orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 324 miljoner euro (178), en ökning med 83% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 65% (196 miljoner euro under tredje kvartalet 2011).  Orderaktiviteten under kvartalet var återigen god inom offshore- och specialfartygssegmenten. Beställningarna inom offshoresegmentet bestod av flera olika fartygstyper, bland annat plattformstödfartyg, seismiska fartyg och rörläggare. I oktober slöt Wärtsilä ett kontrakt på ett komplett LNG-propulsionssystem till två offshorestödfartyg som är de första LNG-drivna PSV-fartyg under USA:s flagga. De mest aktiva undersegmenten inom specialfartyg var kryssnings- och fiskefartyg. Offshoresegmentet stod för 43% av orderingången under fjärde kvartalet, medan handelsfartygen stod för 26% och specialfartygen för 19%. Kryssningsfartygen och passagerarfartygen stod för 7% av orderingången, fartygsdesign för 4% och fartyg för marinen för 1%.

Affärsområdet Services orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 459 miljoner euro (510), vilket var 10% lägre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal var orderingången stabil (455 miljoner euro under tredje kvartalet 2011).

Wärtsiläs orderingång under rapportperioden januari-december 2011 uppgick till 4.516 miljoner euro (4.005), en ökning med 13%. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,07 (0,88).

Under rapportperioden januari-december 2011 var Power Plants orderingång 1.602 miljoner euro (1.413), en ökning med 13% jämfört med året innan. Efter en rätt långsam start ökade aktiviteten mot slutet av året. Cirka 50% av beställningarna, mätt i MW, kom från gasbaserade marknader. Under 2011 fick Wärtsilä två stora order på nyckelfärdiga projekt från Dominikanska republiken samt en order på ett nyckelfärdigt projekt på 250 MW från Estland och en order på 180 MW från Sydafrika. Flera medelstora order mottogs från Bangladesh och Turkiet.

Under rapportperioden januari-december var Wärtsilä Ship Powers orderingång 1.000 miljoner euro (657), en betydande ökning med 52% jämfört med året innan. Under hela året var orderingången god inom offshore- och specialfartygssegmenten. I linje med Ship Powers strategi fick Wärtsilä flera viktiga order på totala lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsmaskineri, automation och annan utrustning. Wärtsilä fick många order på flerbränslemotorer, vilket befäste företagets position som föregångare inom gasapplikationer. Beställningarna på flerbränslemotorer omfattade flera offshorefartyg och en betydande order till en passagerarfärja från det finländska rederiet Viking Line. Fartyget kommer att vara det största LNG-drivna passagerarfartyget. Offshoresegmentet stod för 40% av den totala orderingången, medan handelsfartygssegmentet stod för 25% och specialfartygssegmentet för 15%. Passagerarfartyg stod för 10%, fartyg för marinen för 7% och fartygsdesign för 3% av orderingången.

Services orderingång under rapportperioden januari-december 2011 uppgick till 1.909 miljoner euro (1.931). Under 2011 ingick Wärtsilä ett femårigt kontrakt om tekniskt underhåll, som baserar sig på dynamisk underhållsplanering och omfattar 24 Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer på sex LNG-fartyg. Kontraktet slöts med Ceres LNG Services Ltd, som är ett grekiskt bolag som specialiserat sig på fartygsdrift och en viktig leverantör av marin service inom LNG-shipping.   Wärtsilä ingick också sitt största avtal någonsin om långsiktigt underhållsstöd för marinmotorer. Kontraktet med Royal Caribbean Cruises Ltd omfattar ett stort antal olika tjänster och 29 fartyg med en total effekt på cirka 1.400 MW.

Samföretagens orderingång
Under 2011 erhöll det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd (WHEC) order på flerbränslemotorer till 34 LNG-tankfartyg. Den totala orderingången för WHEC och det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 178 miljoner euro (4) under fjärde kvartalet. Orderingången för rapportperioden januari-december ökade märkbart till 394 miljoner euro (77). Wärtsiläs innehav i dessa företag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

ORDERSTOCK
I slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs totala orderstock till 4.007 miljoner euro (3.795), en ökning på 6%. Jämfört med föregående kvartal var Wärtsiläs orderstock stabil (4.042 miljoner euro i slutet av tredje kvartalet 2011). I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.536 miljoner euro (1.299), vilket var 18% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Ship Powers orderstock var 1.684 miljoner euro (1.825), en minskning med 8%. Services orderstock uppgick till 786 miljoner euro (671) i slutet av rapportperioden, en ökning med 17%.

OMSÄTTNINGEN SJÖNK
Wärtsiläs omsättning sjönk under fjärde kvartalet med 15% till 1.238 miljoner euro (1.462). Power Plants omsättning uppgick under fjärde kvartalet till 413 miljoner euro (577), dvs. 28% lägre än under motsvarande kvartal året innan. Ship Powers omsättning uppgick till 309 miljoner euro (371), en minskning med 17%. Services omsättning under fjärde kvartalet var 513 miljoner euro (516), en minskning med 1%.

Wärtsiläs omsättning för januari-december 2011 sjönk med 7,6% till 4.209 miljoner euro (4.553). Nedgången var något större än den förväntade nedgången på 0-5%. Den största orsaken till detta var uppskjutna leveranser av kraftverksprojekt. Power Plants stod för 32%, Ship Power för 24% och Services för 43% av den totala omsättningen. Power Plants omsättning uppgick till 1.365 miljoner euro (1.525), en minskning med 10%. Ship Powers omsättning minskade med 15% och uppgick till 1.022 miljoner euro (1.201). Affärsområdet Services omsättning uppgick till 1.816 miljoner euro (1.823). Omsättningen utvecklades positivt i synnerhet inom de strategiska fokusområdena miljötjänster, el & automation och propulsionstjänster. Mer än 75% av intäkterna kom dock fortfarande från motorrelaterade tjänster. Efterfrågan var svag på speciellt handelsfartygssegmentet. Omsättningen ökade också inom servicekontrakt och -projekt. Projektintäkterna kan variera kraftigt mellan kvartalen.

Cirka 68% av Wärtsiläs omsättning under januari-december 2011 var denominerad i euro, 13% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

RÖRELSERESULTAT OCH LÖNSAMHET 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet före poster av engångskaraktär uppgick till 145 miljoner euro (159), dvs. 11,7% av omsättningen (10,9). Under rapportperioden januari-december 2011 uppgick rörelseresultatet före poster av engångskaraktär till 469 miljoner euro (487). Lönsamheten (EBIT%) var 11,1% av omsättningen (10,7), vilket var i linje med Wärtsiläs estimat för 2011. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 445 miljoner euro, dvs. 10,6% av omsättningen. Wärtsilä redovisade poster av engångskaraktär till ett belopp av 24 miljoner euro relaterade till omstruktureringsåtgärderna under rapportperioden januari-december 2011.

De finansiella posterna uppgick till -16 miljoner euro (-13). Nettoräntorna var -5 miljoner euro (-12). De erhållna dividenderna uppgick till 3 miljoner euro (7). Vinsten före skatter uppgick till 429 miljoner euro (548). Rapportperiodens skatter var 136 miljoner euro (151). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 293 miljoner euro (397). Resultatet per aktie var 1,44 euro (1,96) och eget kapital per aktie 8,30 euro (8,30). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 20,4% (26,0). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 17,5% (25,0).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE
Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till -71 miljoner euro (171). För januari-december 2011 var kassaflödet från rörelseverksamheten 232 miljoner euro (663). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden var 285 miljoner euro (170). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 563 miljoner euro (616). Ökningen i nettorörelsekapitalet beror främst på timingen av leveranser och erhållna förskottsbetalningar och den härstammar från normala variationer i verksamheten. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 592 miljoner euro (776).

Wärtsiläs räntebärande skulder uppgick till 652 miljoner euro i slutet av december 2011. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 167 miljoner euro, varav 70 miljoner euro finska kommersiella värdepapper. Nettobeloppet av räntebärande skulder var 58 miljoner euro (-165).

Finansieringsprogrammen i slutet av december 2011 omfattade beviljade långfristiga lån på 485 miljoner euro, icke uttagna långsiktiga lån på 150 miljoner euro, icke utnyttjade bekräftade krediter på 494 miljoner euro och finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro.

Soliditeten var 41,3% (40,8) och nettoskuldsättningsgraden 0,04 (-0,09).

BRUTTOINVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 187 miljoner euro (98). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 97 miljoner euro (6), och 90 miljoner euro (92) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 113 miljoner euro (116).

Underhållsinvesteringarna kommer år 2012 att vara på samma nivå som eller något högre än avskrivningarna.

STRATEGI
Wärtsiläs mål är att vara den ledande leverantören av kompletta livscykelbaserade kraftlösningar på den globala marinmarknaden och utvalda energimarknader i hela världen. Vi ser tillväxtmöjligheter för gasdrivna kraftverk i anslutning till konceptet Smart Power Generation och för gasdrivna motorer samt relaterade system på marinmarknaderna. Vi strävar också efter tillväxt inom miljölösningar, inklusive skrubbrar och system för hantering av ballastvatten. Våra styrkor består av vårt teknologiska ledarskap, vårt integrerade produkt- och serviceutbud, våra nära och långvariga kundrelationer och vår överlägsna globala närvaro. Vår produktion och leveranskedjans hanteringsfunktion betjänar de båda slutmarknaderna, och vi strävar fortlöpande efter att bevara kostnadseffektivitet och hög kvalitet – ofta i samarbete med ledande industriella partner på våra viktigaste tillväxtmarknader. Vår FoU-verksamhet är en annan källa till synergier som gör det möjligt för oss att vara en föregångare inom teknologi och innovationer i branschen.

Vi har som avsikt att utnyttja tillväxtmöjligheterna på våra slutmarknader och samtidigt bevara vår solida lönsamhet.

STRATEGISKA PROJEKT, FÖRVÄRV, SAMFÖRETAG OCH UTBYGGNAD AV NÄTVERKET UNDER 2011
I november 2011 öppnade Wärtsilä en ny distributionscentral för reservdelar i Kampen, Nederländerna. Distributionscentralen integrerar åtta lokala reservdelslager i en global leveranskedja. Den täcker hela materialflödet från bekräftelse av order till leverans till kunden. Den nya centralen kommer att förkorta transportsträckorna, minska flödet av reservdelar mellan olika lager och förbättra hanteringen av hela leveranskedjan. Wärtsiläs investering i den nya distributionscentralen uppgår sammanlagt till cirka 70 miljoner euro. För närvarande optimerar Wärtsilä distributionscentralens operativa funktioner.
I juni slöt Wärtsilä och Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. avtal om att etablera ett samföretag för tillverkning av Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 medelvarviga marinmotorer i Kina. Etableringen av samföretaget framskrider planenligt.
I juli förvärvade Wärtsilä Cedervall, en ledande tillverkare av axeltätnings- och lagersystem för marinindustrin. Förvärvet stärker Wärtsiläs ledande position på den globala servicemarknaden och är i linje med bolagets strategi. Kombinationen av Wärtsiläs och Cedervalls affärsverksamheter skapar en marknadsledare inom olje- och vattensmörjda tätningar och lager samt propellerhylsor. Enligt preliminära uträkningar är köpeskillingen för transaktionen 81 miljoner euro.

Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk. En ny verkstad öppnades i Gdansk i Polen under andra kvartalet. Under tredje kvartalet öppnades en ny verkstad i Helsingfors, Finland.

I november 2011 meddelade Wärtsilä och Hamworthy att man uppnått en överenskommelse med Hamworthys styrelse om en rekommenderad kontantoffert för förvärvet av Hamworthy. Hamworthy är ett globalt företag som erbjuder specialiserad utrustning och tjänster till marinindustrin, olje- och gasindustrin, samt till industribranschen. Enligt förvärvets villkor får Hamworthys aktieägare 825 penny (GBP) kontant för varje aktie i Hamworthy. Hamworthy är noterat på den alternativa marknadsplatsen i London (Alternative Investment Market). Förvärvet genomförs som ett aktiearrangemang (Scheme of Arrangement) i enlighet med Englands lag. Både vid domstolsförhandlingen och vid där tillföljande Hamworthys bolagsstämma 9.1.2012 fick alla föreslagna beslut ett starkt stöd av aktieägarna som berörs av aktiearrangemanget. Domstolen godkände arrangemanget 26.1.2012. Förutsatt att den relaterade kapitalminskningen bekräftas av domstolen 30.1.2012 förväntas arrangemanget träda i kraft och kontrollen överföras till Wärtsilä 31.1.2012.

OMSTRUKTURERINGSÅTGÄRDER 
År 2009 började Wärtsilä anpassa verksamheten till nedgången i efterfrågan genom olika omstruktureringsåtgärder i syfte att reducera personalen med cirka 1.800 personer. Denna målsättning har nästan uppnåtts och de resterande personalminskningarna kommer att realiseras under 2012. Nedskärningarna väntas minska på kostnaderna med cirka 130 miljoner euro. Av dessa kostnadsnedskärningar hade omkring 60 miljoner euro realiserats i slutet av 2010 och cirka 60 miljoner euro under 2011. Resten av besparingarna kommer att realiseras under 2012. Wärtsilä förväntar sig att största delen av dessa kostnadsbesparingar kommer att vara permanenta. De totala kostnaderna av engångskaraktär för omstruktureringen är omkring 150 miljoner euro, varav 115 miljoner euro hade redovisats i slutet av 2010. Under rapportperioden januari-december 2011 redovisade Wärtsilä poster av engångskaraktär till ett belopp av 24 miljoner euro (75) relaterade till omstruktureringsåtgärderna. De återstående omstruktureringskostnaderna redovisas under 2012.

PERSONAL
Wärtsilä hade 17.913 (17.528) anställda i slutet av december 2011. Antalet anställda i genomsnitt under januari-december 2011 var 17.708 (18.000). Power Plants hade 855 (835) anställda. Ship Power hade 999 (969) anställda, Services 11.168 (11.150) anställda medan tillverkning och FoU (Wärtsilä Industrial Operations) hade 4.091 (4.210) anställda. 

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 35% (37) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 33% (31).

TILLVERKNING
Under 2011 fortsatte arbetet för att flytta tillverkningen närmare kunderna i Asien.

I juni invigdes den nya fabriken som ägs av Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd., ett samföretag mellan Wärtsilä och Zhenjiang CME Ltd. Fabriken kommer att tillverka propellrar med vridbara blad i Zhenjiang, Kina. Största delen av den nya fabrikens tillverkningsutrustning flyttades från Wärtsiläs fabrik i Drunen, Nederländerna, där produktionen lades ned 2010. Den första propellern med vridbara blad från Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. godkändes av klassificeringsinstitutet och kunden 4.11.2011.

I juli undertecknade CSSC Guangzhou Marine Diesel Co. Ltd., som ingår i statsägda China State Shipbuilding Corporation, och Wärtsilä ett licensavtal om tillverkning och försäljning av Wärtsiläs lågvarviga huvudmotorer i Kina. Avtalet omfattar hela motorportföljen från 4.300 till 80.000 kW per motor. Eftersom skeppsbyggnadsindustrin i allt högre grad koncentreras till Asien, är den lokala tillverkningen av Wärtsiläs marinmotorer en mycket viktig aspekt av bolagets tillväxtstrategi.

I november slöt Wärtsilä och Doosan Engine Co. Ltd., som ingår i sydkoreanska Doosan Group, ett avtal om att förlänga licensavtalet om tillverkning av Wärtsiläs lågvarviga motorer med tio år. Det nya avtalet gäller från 2012 till 2021.

Verksamheten i Wärtsiläs och Transmashholdings samföretag i Ryssland utvecklades planenligt. Samföretaget förbereder tillverkning av moderna universaldieselmotorer, inklusive en ny och tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20-motorn, som kommer att användas i rangerlok samt olika marin- och kraftapplikationer.

FORSKNING OCH UTVECKLING, LANSERING AV NYA PRODUKTER
År 2011 uppgick Wärtsiläs forsknings- och utvecklingsutgifter till 162 miljoner euro (141), dvs. 3,8% av omsättningen. De viktigaste FoU-resultaten var:

Under tredje kvartalet hade Wärtsiläs flerbränslemotorer varit i drift i över tre miljoner timmar i både land- och sjöbaserade applikationer. Det här är ett rekord för flerbränslemotorer som ingen annan motortillverkare har uppnått. Fram till i dag har Wärtsilä levererat 470 flerbränslemotorer till både sjö- och landbaserade applikationer. Bränsleflexibiliteten hos dessa motorer ger flera konkreta fördelar, både ekonomiska och miljömässiga.

Wärtsilä testade framgångsrikt sin lågvarviga gasmotorteknologi vid anläggningarna i Trieste, Italien. Testerna visade att motorn till fullo uppfyller gränserna för kväveoxider enligt de framtida IMO Tier III-reglerna, och utgör därmed en ny jämförelsepunkt för lågvarviga motorer som drivs med gas. Den nya testmotorn har utvecklats inom ramen för Wärtsiläs utvecklingsprogram för gasdrivna 2-taktsmotorer.

Wärtsilä stärkte sitt utbud inom medelstora lågvarviga motorer med de nya X62- och X72-motorerna. Den första X62-motorn levereras i september 2013 och den första X72-motorn levereras uppskattningsvis ett år senare. Wärtsilä startade den nya 6-cylindriga RT-flex48T-motorn och den första nya elektroniskt kontrollerade lågvarviga Wärtsilä X35-motorn med framgång.

Wärtsilä och Aker Solutions ingick avtal om att tillsammans utveckla ett nytt och miljövänligt koncept för installationsfartyg för offshorevindparker. Wärtsilä ansvarar för fartygsdesignen, den elektriska kraftgenereringen, propulsionsmaskineriet och den avancerade automationen medan Aker Solutions ansvarar för anordningen. Tillsammans med Aker Solutions erbjuder Wärtsilä också 24/7 globalt stöd för underhåll, reparationer och komponenter för fartygen. De installerade Wärtsilä-motorerna är flerbränslemotorer som kan drivas med flytande naturgas (LNG).

I slutet av 2011 beviljades Wärtsilä tillsammans med sex samarbetspartner i Maritime Clean Tech West, ett norskt industrinätverk, cirka 2,4 miljoner euro av Innovation Norway för ett pilotprojekt vars syfte är att utveckla nya lösningar för energilagring och elektriska propulsionssystem.

HÅLLBAR UTVECKLING
Wärtsilä har en bra position i minskningen av utsläpp och användningen av naturresurser tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
Diplomingenjör Björn Rosengren (52) inledde arbetet som ny koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp 1.9.2011. Rosengren efterträdde Ole Johansson som gick i pension vid samma tidpunkt.

Följande personer har utnämnts till medlemmar av Wärtsilä Oyj Abp:s direktion från 1.1.2012:
 
Jur.kand. Kari Hietanen (48) utnämndes till direktör för samhällsrelationer och juridiska ärenden.
Pol.mag. Päivi Castrén (53) utnämndes till personaldirektör (Group Vice President Human Resources) och till direktionsmedlem.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
Siffrorna i tabellen nedan har justerats till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emissionen som Wärtsiläs bolagsstämma godkände 3.3.2011.

FLAGGNINGSANMÄLNINGAR
Under rapportperioden januari-december 2011 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

5.1.2011 ökade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 4.941.593 aktier (antalet aktier före den vederlagsfria emissionen), vilket motsvarade 5,01% av aktierna och rösterna i Wärtsilä.

9.8.2011 minskade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 9.838.853 aktier, vilket motsvarar 4,99% av aktierna och rösterna i Wärtsilä.

BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 3.3.2011 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend på 1,75 euro och en extradividend på 1,00 euro per aktie, sammanlagt 2,75 euro per aktie. Dividenden betalades 15.3.2011. Justerat till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emissionen var dividenden 0,88 euro per aktie och extradividenden 0,50 euro per aktie, sammanlagt 1,38 euro per aktie.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius, Markus Rauramo och Matti Vuoria.

Till revisor för 2011 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Vederlagsfri emission
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till en vederlagsfri emission. Den vederlagsfria emissionen verkställdes genom aktieägarnas teckningsrätt så att en ny aktie emitterades för varje existerande aktie. Därigenom emitterades totalt 98.620.565 nya aktier. De nya aktierna infördes i handelsregistret 8.3.2011.

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld
Nomineringskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Lars Josefsson, Matti Vuoria
Ersättningskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDEND
Styrelsen föreslår en dividend på 0,90 euro per aktie för räkenskapsåret 2011. Wärtsiläs utdelningsbara medel i slutet av perioden uppgick till 974.384.311,79 euro. Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab på bolagsstämmans avstämningsdag 13.3.2012. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas 20.3.2012. Årsredovisningen 2011, inklusive bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com vecka 7. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
Mot slutet av 2011 ökade osäkerheten i den globala ekonomiska utvecklingen och finansmarknaderna vissa risker inom Wärtsiläs affärsområden.

Inom affärsområdet Power Plant kan osäkerheten på finansmarknaden inverka på timingen av större projekt.

Osäkerheten avseende det globala ekonomiska läget fortsätter att dämpa utsikterna för sjöfarten och varvsindustrin. Överkapaciteten pressar fraktpriserna i synnerhet i de traditionella handelsfartygssegmenten såsom bulklast- och tankfartyg. Den största risken för Ship Power är fortfarande förseningar i skeppsvarvens leveranser, medan problemen på finansmarknaden har ökat risken för avbeställningar.

Ökande risker på finansmarknaden kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De svåra förhållandena i handelsfartygsmarknaden är också en potentiell riskfaktor och kan medföra negativa konsekvenser för omsättningen under 2012.

Årsredovisningen för år 2011 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

MARKNADSUTSIKTER

Efterfrågan på kraftförsörjningsmarknaden väntas hålla sig på en god nivå 2012, men på grund av makroekonomiska faktorer väntas den inte växa nämnvärt. Tillväxtmarknaderna fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet, vilket kommer att skapa efterfrågan – i synnerhet inom segmentet flexibel basbelastning. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2-neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Utsikterna för fartygsbeställningarna under 2012 är försiktiga, och den totala orderaktiviteten väntas vara den samma som eller något lägre än under 2011. Ordersammansättningen väntas också vara den samma som under 2011, vilket gynnar de specialiserade fartygssegmenten. Orderutsikterna är dystra för vissa fartygstyper såsom bulklast- och tankfartyg på grund av överkapaciteten. Wärtsilä har en stark ställning i segmenten med positiva utsikter. Orderingången för LNG-tankfartyg väntas fortsättningsvis vara stark jämfört med de historiska nivåerna men lägre än under 2011. Offshoresegmentet fortsätter att erbjuda bra ordermöjligheter i synnerhet för borrfartyg och flytande produktionsenheter. 

Inga stora förändringar har inträffat i marknadsutsikterna för 2012. Den övergripande ekonomiska osäkerheten fortsätter. De bästa utsikterna finns fortfarande i BRIC-länderna, medan de fortsättningsvis väntas vara svagast i Europa. På kort sikt förväntas även utvecklingen inom det aktiva installerade motorbeståndet vara måttlig, och skrotningen, uppläggningarna, och den sjunkande driften av fartyg fortsätter sannolikt. Utvecklingen på marknaden för kraftverksservice förväntas vara stabil.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2012
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2012 ökar med 5-10% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att vara 10-11%. Dessa estimat beaktar inverkan av förvärvet av Hamworthy, som förväntas bli slutfört 31.1.2012.

WÄRTSILÄS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011
Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2011. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg
Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft 1.1.2011, påverkas koncernens rapportering av följande:
- Tillägg till IAS 32 Finansiella instrument: Presentation – Klassificering av teckningsrätter
- Reviderad IAS 24 Upplysningar om närstående
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på denna bokslutskommuniké.

26.1.2012
Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä