Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2017

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
26 april 2017 kl 08:30 E. Europe Standard Time


ORDERINGÅNGEN UTVECKLADES POSITIVT

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2017. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande (Delårsrapport Q1 2017). Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2017/q1/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2017
- Orderingången ökade med 11% till 1.413 miljoner euro (1.271)
- Omsättningen ökade med 4% till 1.007 miljoner euro (967)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,40 (1,31)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 86 miljoner euro (84), dvs. 8,5% av omsättningen (8,7)
- Resultat per aktie sjönk till 0,28 euro (0,30)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten ökade till 2 miljoner euro (-13)
- Orderstocken var stabil och uppgick till 5.096 miljoner euro (5.103) i slutet av perioden

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2017
Den övergripande efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
  • God inom Energy Solutions (tidigare solid), tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
  • Dämpad inom Marine Solutions. Även om utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positive belastas handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2017 till 2.744 miljoner euro (2.681). Siffran omfattar mest Marine Solutions and Energy Solutions leveranser. Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA
”Wärtsiläs orderingång var helt klart ljuspunkten under första kvartalet. Services orderingång stöddes av det ökande intresset för långfristiga serviceavtal, medan kunderna på energimarknaden fortsatte att investera i ny kraftförsörjning i både tillväxt- och västländerna. Även affärsområdet Marine Solutions orderingång var måttlig tack vare den fortsatta aktiviteten på kryssningsfartygs- och FSRU-marknaden. Även om fartygsbeställningarna fortfarande är få finns det tecken på ett bättre sentiment vilket indikerar en gradvis återhämtning i efterfrågan under andra halvåret.

Det ökade antalet kraftverksleveranser bidrog till både omsättningsutvecklingen och våra underliggande prestationer under första kvartalet. Vi förväntar oss en bättre serviceaktivitet till följd av kundernas underhållsplaner och en ökad efterfrågan på långfristiga avtal på bägge våra slutmarknader. I combination med den stabiliserade prismiljön inom Energy Solutions bildar detta en bra grund för andra halvåret 2017.”

NYCKELTAL

MEUR

1-3/2017

1-3/2016

Förändring

2016

Orderingång

1 413

1 271

11%

4 927

Orderstock i slutet av perioden

5 096

5 103

0%

4 696

Omsättning

1 007

967

4%

4 801

Rörelseresultat1

80

83

-4%

532

% av omsättningen

7,9

8,6

11,1

Jämförbart rörelseresultat

86

84

2%

583

% av omsättningen

8,5

8,7

12,1

Jämförbart justerat EBITA

94

93

1%

618

% av omsättningen

9,4

9,6

12,9

Resultat före skatter

74

80

479

Resultat/aktie, EUR

0,28

0,30

1,79

Rörelseverksamhetens kassaflöde

2

-13

613

Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden

260

639

150

Bruttoinvesteringar

9

11

146

Nettoskuldsättningsgrad

0,13

0,32

 

0,07

1Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2017 omfattade omstruktureringskostnader på 6 miljoner euro (1).

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas idag onsdagen den 26.4.2017 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1400874&s=1&k=8313E441822FC1CF85A246AAF2D74652. För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/2005373. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä