Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2017

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
25 oktober 2017 kl 08:30 E. Europe Standard Time

ORDERINGÅNGEN UTVECKLADES STARKT

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2017. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande (Delarsrapport Q3 2017). Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2017/q3/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET
- Orderingången ökade med 19% till 1.354 miljoner euro (1.139)
- Omsättningen ökade med 9% till 1.178 miljoner euro (1.079)
- Orderingång jämfört med faktureringen var 1,15 (1,06)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 135 miljoner euro (123), dvs. 11,4% av omsättningen (11,4)
- Resultatet per aktie var 0,43 euro (0,43)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 150 miljoner euro (189)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017
- Orderingången ökade med 15% till 4.130 miljoner euro (3.604)
- Omsättningen ökade med 7% till 3.477 miljoner euro (3.242)
- Orderingång jämfört med faktureringen var 1,19 (1,11)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 346 miljoner euro (330), dvs. 10,0% av omsättningen (10,2)
- Resultatet per aktie steg till 1,10 euro (0,92)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 154 miljoner euro (378)
- I slutet av perioden uppgick orderstocken till 5.075 miljoner euro (5.024)

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2017
Den övergripande utvecklingen under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
  • God inom Energy Solutions, tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
  • Solid inom Marine Solutions. Trots den goda tillväxten i orderingången är marinmarknaden en utmaning, eftersom handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten fortfarande belastas av överkapacitet och svag tillväxt i handeln.

Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2017 är 1.206 miljoner euro (1.346). Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA
”Wärtsilä presterade tillfredsställande under tredje kvartalet. Även om kraftverksleveranserna fortsatte att stöda omsättningens utveckling på koncernnivå resulterade utmaningarna i offshoresegmentet och den låga volymen för serviceprojekt i en lägre omsättning än väntat inom Services. Lönsamhet fick stöd av vissa leveranser som flyttades från fjärde till tredje kvartalet. Dessa förändringar i tidsschemat resulterar också i en jämnare fördelning av leveranserna mellan kvartalen än året innan.

Jag är nöjd med den fortsatta tillväxten i orderingången. Utöver den positiva efterfrågan på våra kraftförsörjningslösningar fick vi en order på en tredje LNG-terminal från Finland som byggs i Fredrikshamn. Projektet kommer att erbjuda både sjöfart och lokal industri renare bränsle, vilket är i linje med Wärtsiläs strävan efter att utveckla hållbara samhällen. En gynnsam fartygsmix på marinmarknaden stödde tillväxten i orderingången inom Marine Solutions. Höjdpunkten var en order på huvudmotorer och avgasreningssystem till Norwegian Cruise Lines fyra kryssningsfartyg av den nya generationen som byggs av Fincantieri. Den höga aktiviteten i kryssningsfartygssegmentet under de senaste åren har förlängt leveranstiderna för både skeppsvarv och leverantörer av utrustning. Inom Services ledde den fortsatta efterfrågan på långfristiga serviceavtal till ökning i orderingången.

Efter tredje kvartalet offentliggjorde vi två förvärv inom affärsområdet Marine Solutions. Puregas Solutions kommer att stärka vår position på marknaden för förvätskning av biogas och utöka vår totala täckning i värdekedjan för gas. Förvärvet av Guidance Marine är i sin tur ett ytterligare steg i vår digitala omvandling. I egenskap av en ledande aktör inom sensorlösningar relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem för fartyg, såsom förebyggande av kollisioner och fjärrstyrning, främjar Guidance Marine vår position som föregångare inom intelligent shippingteknologi.”

NYCKELTAL

 

7-9/

7-9/

 

1-9/

1-9/

  

MEUR

2017

2016

Förändring

2017

2016

Förändring

2016

Orderingång

1 354

1 139

19%

4 130

3 604

15%

4 927

Orderstock i slutet av perioden

   

5 075

5 024

1%

4 696

Omsättning

1 178

1 079

9%

3 477

3 242

7%

4 801

Rörelseresultat1

130

122

7%

327

301

9%

532

% av omsättningen

11,1

11,3

 

9,4

9,3

 

11,1

Jämförbart rörelseresultat

135

123

9%

346

330

5%

583

% av omsättningen

11,4

11,4

 

10,0

10,2

 

12,1

Jämförbart justerat EBITA

144

132

9%

373

356

5%

618

% av omsättningen

12,2

12,3

 

10,7

11,0

 

12,9

Resultat före skatter

114

115

-1%

291

253

15%

479

Resultat/aktie, EUR

0,43

0,43

 

1,10

0,92

 

1,79

Rörelseverksamhetens kassaflöde

150

189

 

154

378

 

613

Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden

   

432

384

 

150

Bruttoinvesteringar

   

176

126

 

146

Nettoskuldsättningsgrad

   

0,20

0,18

 

0,07

1Jämförelsestörande poster under tredje kvartalet 2017 omfattade omstruktureringskostnader på 4 miljoner euro (2) och 19 miljoner euro (29) under rapportperioden januari-september 2017.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas idag onsdagen den 25.10.2017 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1518386&s=1&k=CB2E36BA72432A8C2ED7E9DA707DA609. För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/93498475. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä