Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2019

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
25 april 2019 kl 08:30 E. Europe Standard Time

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

ORDERINGÅNGEN OCH OMSÄTTNINGEN UTVECKLADES POSITIVT INOM UTRUSTNINGSVERKSAMHETEN

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2019. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2019/q1/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

Centralt under rapportperioden januari–mars 2019

  • Orderingången minskade med 6% till 1.416 miljoner euro (1.507)
  • Orderstocken ökade med 15% och uppgick till 6.330 miljoner euro (5.490) i slutet av perioden
  • Omsättningen ökade med 8% till 1.151 miljoner euro (1.066)
  • Orderingång i förhållande till omsättning var 1,23 (1,41)
  • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 102 miljoner euro (88), dvs. 8,9% av omsättningen (8,3)
  • Resultatet per aktie var stabilt och uppgick till 0,10 euro (0,10)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 35 miljoner euro (-42)

Wärtsiläs utsikter
 

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande tolv månaderna väntas vara i linje med jämförelseperioden föregående år. Efterfrågan per affärsområde väntas vara följande:

  • Solid i Wärtsilä Marine-affärsområdet. Wärtsiläs efterfrågeutsikter för både tjänster och utrustning får stöd av en omfattande produktmix och bred segmentexponering, vilket begränsar effekten av en långsammare än väntad återhämtning inom marinmarknaden.
  • Solid i Wärtsilä Energy-affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av distribuerad och flexibel kraftförsörjningskapacitet. Trots detta fortsätter de geopolitiska riskerna och den globala osäkerheten att påverka energikunders investeringsbenägenhet. Efterfrågeutsikterna för service backas upp av tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment samt av en god utveckling i orderboken.

Wärtsiläs nuvarande orderstock för leveranser 2019 är 3.287 miljoner euro (2.951). Leveranserna förväntas vara koncentrerade till andra halvåret.

Jaakko Eskola, koncernchef

"Början på 2019 kännetecknades av tillväxt i omsättningen tack vare högre servicevolymer inom båda affärsområdena och en ökning av leveranserna av marinutrustning. Lönsamheten förbättrades till följd av en fördelaktigare försäljningsmix inom vår serviceverksamhet. Vi förväntar oss att omsättnings- och lönsamhetsutvecklingen koncentreras till slutet av året på grund av leveransernas timing och den förväntade realiseringen av besparingarna till följd av omstruktureringsprogrammet som tillkännagavs i januari.

Marinmarknadens återhämtningstakt är fortfarande långsam. Ändå ökade orderingången för Wärtsilä Marine-affärsområdet, främst till följd av den ökade efterfrågan inom gastankfartygssegmentet där vi fick flera order på gashanteringssystem och relaterad teknik. Trots denna positiva utveckling resulterade den minskade aktiviteten på energimarknaden i en nedgång i koncernens orderingång. De geopolitiska riskerna och den globala osäkerheten fortsätter att påverka våra energikunders investeringsbenägenhet. Dessutom uppdaterar energibolag i västvärlden sina investeringsplaner i syfte att uppnå ambitiösa mål för att öka användningen av förnybara energikällor. Även om detta orsakar tillfälliga förseningar i beslutsfattandet är vi fortfarande väl positionerade för att dra nytta av övergången till koldioxidsnåla energikällor.

Vår nya organisationsstruktur som bildades kring två affärsområden med livscykelfokus infördes i början av året. Jag är glad över att kunna konstatera att vi redan har börjat se de första fördelarna med denna omorganisation i form av förbättrat internt samarbete när det gäller att utveckla och genomföra vårt kompletta livscykelutbud. Detta stärker ytterligare min övertygelse om att förändringen inte bara kommer att stärka våra partnerskap med kunderna, utan också stödja utvecklingen mot vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt."

NYCKELTAL

MEUR 1-3/2019 Justerat
1-3/2018
Förändring Justerat
2018
         
Orderingång 1 416 1 507 -6% 6 307
varav service 653 665 -2% 2 598
Orderstock i slutet av perioden 6 330 5 490 15% 6 166
Omsättning 1 151 1 066 8% 5 174
varav service 573 535 7% 2 419
Orderingång i förhållande till omsättning 1,23 1,41   1,22
Rörelseresultat¹ 91 85 8% 543
% av omsättningen 7,9 8,0   10,5
Jämförbart rörelseresultat 102 88 16% 577
% av omsättningen 8,9 8,3   11,2
Jämförbart justerat EBITA 113 98 15% 621
% av omsättningen 9,8 9,2   12,0
Resultat före skatter 78 76 3% 502
Resultat/aktie, EUR 0,10 0,10   0,65
Kassaflöde från rörelseverksamheten 35 -42   470
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden2 658 438   333
Bruttoinvesteringar 23 37   306
Nettoskuldsättningsgrad 0,29 0,21   0,14
Soliditet, % 39,6 42,9   44,4
Personal i slutet av perioden 19 225 18 182 6% 19 294
 
 

¹Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2019 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 11 miljoner euro (3).
²Ökningen i räntebärande lån beror till stor del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Från och med första kvartalet 2019 har Wärtsiläs finansiella rapportering ändrats för att återspegla den nya organisationsstrukturen. De två affärsområdena, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet, utgör de segment som rapporteras. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla denna förändring. Wärtsilä kommer dessutom att redovisa den servicerelaterade orderingången och omsättningen för de två segmenten. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för eftermontering av avgasreningssystem överförts från service till ny utrustning. Jämförelsetalen har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa resultatsiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa nyckeltal presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag, torsdagen 25.4.2019 kl. 10.00 finsk tid på Wärtsilä Helsinki Campus, Hiililaiturinkuja 2, Helsingfors, Finland. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses genom att registrera sig på adressen: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/3990234. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Tryck *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och för att lägga på ljudet igen.  

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på Wärtsiläs webbsida senare under dagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arjen Berends
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com 

Delårsrapport Q1 2019

© 2020 Wärtsilä