Delårsrapport januari - mars 2008

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
25 april 2008 kl 08:30 E. Europe Standard Time

FORTSATT STARK EFTERFRÅGAN - LÖNSAMHETEN UTVECKLAS PLANENLIGT

CENTRALT UNDER FÖRSTA KVARTALET

- Aktiviteten på Ship Power och Power Plants-marknaderna fortsatt hög
- Den starka tillväxten fortsätter, orderingången ökade med 67% till 1.936 miljoner euro (1.157)
- Omsättningen ökade med 12% till 850 miljoner euro (761)
- Rörelseresultatet (EBIT) steg med 28 % till 81 miljoner euro, dvs. 9,6% av omsättningen (63 miljoner euro och 8,3%)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten starkt, 75 miljoner euro (79)
- Resultatet per aktie blev 0,49 (0,44)

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:

”Efterfrågan var fortsatt stark inom alla affärsområden och orderingången ökade med 67%. Vår orderstock nådde en milstolpe då den överskred 7.000 miljoner euro. Omsättningen växte med 12% och lönsamheten uttryckt som EBIT-marginal var 9,6%, och i linje med våra förväntningar. Vi förväntar oss en fortsatt stabil orderingång inom alla affärssektorer under nästa kvartal. Inom Ship Power-affärsområdet kommer utvecklingen att bli något långsammare under det tredje kvartalet, vi förväntar oss dock att Power Plants-marknaden fortsätter stark, utan tecken på nedgång. Vår balanserade verksamhetsmix och globala närvaro motstår den rådande turbulensen på marknaden, och vår miljöanpassade portfölj ger konkurrensfördelar för framtiden. Vår positiva utveckling fortsätter tack vare vår starka orderstock och våra kapacitetsinvesteringar. År 2008 blir ett år av kraftig tillväxt och ytterligare förbättrad lönsamhet.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2008 OFÖRÄNDRADE

Tack vare den starka orderstocken förväntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 25% år 2008. Lönsamheten varierar avsevärt från ett kvartal till ett annat. Lönsamheten för hela året kommer att överskrida 11%.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen den 25.4.2008 kl. 10.45 finsk tid på huvudkontoret. En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

Observera att den internationella telekonferensen hålls separat samma dag kl. 14.00 finsk tid. Konferensspråket är engelska. För att lyssna på telekonferensen, ring numret +358 (0) 9 2313 9201 och mata in PIN-koden 793206. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck på 1 -knappen, och om ni vill återkalla er fråga tryck på # -knappen på er telefon. Namnet på telekonferensen är: Wärtsilä Result Q1 2008, vänligen förebered er på att anmäla er egen information samt namnet på konferensen till operatören.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                                                                   Atte Palomäki
Vice verkställande direktör                                             Kommunikationsdirektör

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med 17.000 proffs i mer än 160 Wärtsilä-enheter i nästan 70 länder runt om i världen.

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2008

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

RAPPORTPERIODEN JANUARI–MARS 2008 I KORTHET

MEUR

1-3/2008

1-3/2007

Förändring

2007

Orderingång

1 936

1 157

67%

5 633

Orderstock 31 mars

7 219

4 860

49%

6 308

Omsättning

850

761

12%

3 763

Rörelseresultat

81

63

28%

379

% av omsättningen

9,6%

8,3%

 

10,1%

Resultat före skatter

74

60

 

372

Resultat per aktie (EUR)

0,49

0,44

 

2,74

Kassaflöde

 

 

 

 

från rörelseverksamheten

75

79

 

431

Räntebärande nettolån

 

 

 

 

i slutet av perioden

-79

179

 

-27

Bruttoinvesteringar

38

42

 

231

 

MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER

År 2008 började betydligt lugnare jämfört med den exceptionella fartygsorderingången under tidigare år. Antalet månatliga beställningar började sjunka redan i slutet av senaste år och räknat i antal fartyg var nivån under de tre första månaderna på samma nivå som år 2003, alltså t.o.m. 50% lägre än det mycket goda året 2007. Nedgången var mest tydlig inom handelsfartygssegmentet. Nya bulklastfartyg beställdes ännu flitigt men volymerna har normaliserats jämfört med toppnivåerna. Inom offshore-segmentet fortsatte utvecklingen från mindre till större och mera avancerat tonnage. Trots en nedgång den sista tiden ligger fraktpriserna ännu på en hög nivå och priserna på nybyggda fartyg har inte gått ned, vilket indikerar att skeppsvarven tror på en fortsatt efterfrågan. Sammanfattningsvis kan man säga att det verkar finnas efterfrågan på marknaderna men olika osäkerhetsfaktorer har senarelagt beslutsfattandet.

Korea har återtagit sin klart ledande position, när det gäller nybeställningar av fartyg, med en marknadsandel på 41% av fartyg som beställts under det första kvartalet. Kina är klar tvåa med 33%, men har lidit lite av problem med rådande, osäkra marknadsförhållanden. Under rapportperioden fick Europa 11%, Japan 5% och övriga länder 10% av nya beställningar.

Ship Power-affärsområdets marknadsandelar

Wärtsiläs andel av marknaden för medelvarviga huvudmotorer fortsatte en svagt nedgående trend till 36 % (38 % i slutet av föregående kvartal). Detta förklaras av Wärtsiläs begränsade kapacitet och senarelagda beslut om LNG-beställningar. Wärtsiläs andel av marknaden för lågvarviga motorer sjönk till 13 % (16). I detta segment har efterfrågan för Wärtsiläs produkter förskjutits från större motorer till medelstora motorer, vilket innebär minskad kraft och en mindre andel av den totala marknaden. Wärtsiläs andel av marknaden för hjälpmotorer förblev nästan oförändrad och uppgick till 6% (6).

POWER PLANTS

Efterfrågan på marknaderna fortsatte livlig över hela världen under rapportperioden. De främsta drivkrafterna för en fortsatt tillväxt på kraftverksmarknaden är fortfarande den globala ekonomiska tillväxten samt behovet av effektivare och mångsidigare kraftgenerering på grund av de höga bränslepriserna. Andra drivkrafter på kraftverksmarknaden är miljöaspekter och tillgången till bränsle. Marknadssituationen fortsatte vara god, och efterfrågan på kraftverksmarknaden förblev hög inom alla för Wärtsilä relevanta segment – flexibel baskraft, industriell självgenerering, kraftverk för upprätthållande av stabila elnät och toppbelastning, samt kraftlösningar för olje- och gasindustrin.

Power Plants-affärsområdets marknadsandelar

Enligt statistik framtagen av Diesel and Gas Turbine magazine var den totala globala marknaden för olje- och gasdrivna kraftverk inom Wärtsiläs kraftområde var 14.060 MW (14.750) under perioden juni 2006 till maj 2007. Wärtsiläs andel av marknaden för tjockoljedrivna kraftverk var 38% (34). Wärtsiläs andel av marknaden för lättoljedrivna kraftverk ökade något – till 24% (23) – främst tack vare en stor efterfrågan på Wärtsiläs kraftverk för flytande biobränslen. Marknaden för gaskraftverk, bl.a. gasmotorer och gasturbiner, var ca 10.900 MW (10.400), och Wärtsiläs andel av segmentet var 12% (8).

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången för rapportperioden uppgick till totalt 1.936 miljoner euro (1.157), en ökning på 67%. Aktiviteten inom Ship Power var fortsatt hög och orderingången under rapportperioden uppgick till 758 miljoner euro (521), en tillväxt på 45%. Av Ship Power orderingången var beställningar till handelsfartyg klart dominerande med en andel på 52%. De flesta av beställningarna gällde bulklastfartyg och beställningarna av marin utrustning verkar ännu gynnas av det senaste årets boom inom just bulklastfartyg. Resterande beställningar inom handelsfartygssegmentet fördelades ganska jämnt mellan tankers, ro-ro-fartyg och cargo-fartyg, medan containerfartygens andel var något mindre. Offshore-segmentet stod för 21% av Wärtsilä Ship Powers totala orderingång under rapportperioden. Beställningarna bestod till stor del av underhålls- och stödfartyg men Wärtsilä fick också beställningar för oljeborrningsapplikationer. Passagerar- och specialfartygssegmenten stod båda för 13% av orderingången, resten till fartyg för marinen.

Orderingången för Power Plants- affärsområdet var mycket stark under det första kvartalet, 168% större än under motsvarande period föregående år, och uppgick till 566 miljoner euro (211). De största beställningarna av oljekraftverk erhölls från Brasilien, Indonesien och Grekland. De två projekten i Brasilien, som offentliggjordes i mars, är de första som förverkligas på basen av den A-3 energiauktion som gick av stapeln i Brasilien år 2007. Wärtsilä ser möjligheter på den brasilianska marknaden även i fortsättningen. De största beställningarna på gasdrivna kraftverk kom från USA och Algeriet. Kraftverksbeställningen från South Texas Electric Coorperative markerar ett steg in på energiverksmarknaden i Texas och förbättrar Wärtsiläs ställning på marknaden för kraftverk för upprätthållande av stabila nät i USA.

Services-affärsverksamheten fick flera betydande projektbeställningar under rapportperioden, som t.ex: kontraktet med den norska färjoperatören New Kystlink AS på en totalrenovering av färjan ”Pride of Telemark”, en beställning på en installation för avskiljande av oljehaltigt vatten som Wärtsilä Senitec erhöll från Laurin Maritime, och en annan projektbeställning för omplaceringen av EGESUR-kraftverket i Peru med samtidig ombyggnad av kraftverket för gasdrift. De här beställningarna bekräftar Wärtsiläs serviceverksamhets framgång och bevisar att Wärtsiläs utbud motsvarar marknadens behov.

I slutet av rapportperioden uppgick orderboken för Ship Power-affärsområdet till 4.810 miljoner euro (3.285), en ökning på 46%. Orderboken för Power Plants var på 1.822 miljoner euro (1.140), vilket är 60% mer än för motsvarande period 2007. År 2004 fick Wärtsilä en order på två kraftverk från Irak. Det första kraftverket har till största del levererats och motsvarande betalningar har erhållits av kunden. Under rapportperioden har den andra beställningen avlägsnats ur orderboken på grund av osäkerheterna i leveransen. I slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs orderstock till 7.219 miljoner euro (4.860), vilket resulterade i en tillväxt på 49%.

Orderingång per affärsområde

 

 

 

 

MEUR

1-3/2008

1-3/2007

Förändring

2007

Ship Power

758

521

45%

2 600

Services

611

423

44%

1 607

Power Plants

566

211

168%

1 421

Orderingång totalt

1 936

1 157

67%

5 633

 

Orderingång Power Plants

 

 

 

 

MW

1-3/2008

1-3/2007

Förändring

2007

Olja

442

130

239%

1 358

Gas

543

122

344%

1 005

Förnybara bränslen

37

204

-82%

483

 

Orderstock enligt affärsområde

 

 

 

 

MEUR

31.3.2008

31.3.2007

Förändring

2007

Ship Power

4 810

3 285

46%

4 292

Services

588

433

36%

405

Power Plants

1 822

1 140

60%

1 608

Orderstock, totalt

7 219

4 860

49%

6 308

 

OMSÄTTNING

Wärtsiläs omsättning under perioden januari-mars 2008 uppgick till 850 miljoner euro (761), en ökning på 12%. Omsättningen för Ship Power-affärsområdet minskade med 5%, till totalt 244 miljoner euro (256), vilket berodde på leveransernas förläggning. Omsättningen för Power Plants-affärsområdet utvecklades gynnsamt under rapportperioden och var totalt 175 miljoner euro (150), en ökning med 17 % jämfört med samma period föregående år. Services-affärsområdets omsättning ökade till 428 miljoner euro (352), en ökning med 22%. Den organiska tillväxten var 20%. Ship Powers omsättning stod för 29% av den totala omsättningen, Services för 50% och Power Plants för 21%.

Omsättning per affärsområde

 

 

 

 

MEUR

1-3/2008

1-3/2007

Förändring

2007

Ship Power

244

256

-5%

1 320

Services

428

352

22%

1 550

Power Plants

175

150

17%

882

Omsättning, totalt

850

761

12%

3 763

 

RESULTAT

Rörelseresultatet för perioden januari-mars 2008 steg till 81 miljoner euro (63), vilket utgör 9,6% av omsättningen (8,3). De finansiella posterna var -7 miljoner euro (-4). Nettoräntorna var 0 miljoner euro (-2). Resultatet före skatter uppgick till 74 miljoner euro (60). Rapportperiodens skatter var -25 miljoner euro (-17).

Resultatet per aktie var 0,49 euro (0,44).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från affärsverksamheten var starkt under perioden januari-mars 2008, 75 miljoner euro (79). Förskottsbetalningar i slutet av perioden uppgick till 1.083 miljoner euro (698). De likvida medlen i slutet av perioden uppgick till 432 miljoner euro (148). Nettobeloppet för räntebärande lånekapital var -79 miljoner euro (179). Soliditeten var 32,0% (42,4) och nettoskuldsättningsgraden -0,07 (0,19). Soliditeten påverkades av de dividender som utdelades 2.4.2008 enligt bolagsstämmans beslut.

INNEHAV

Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid slutet av rapportperioden, 83 miljoner euro.

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringarna under perioden januari-mars uppgick till 38 miljoner euro (42). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 5 miljoner euro (12) samt investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 33 miljoner euro (30). Avskrivningarna uppgick till 21 miljoner euro (18).

På grund av den starka volymtillväxten förväntas de totala investeringarna för hela år 2008 uppgå till ca. 200 miljoner euro.

STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV, SAMFÖRETAG OCH UTVECKLANDE AV NÄTVERK

I mars köpte Wärtsilä det norska företaget Maritime Service AS, som erbjuder mekanisk service och underhåll av fartyg. Maritime Service verkar i Ålesund på den norska västkusten. År 2007 hade Maritime Service en årsomsättning på 26 miljoner norska kronor (3,2 miljoner euro).

Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä Services att utveckla sitt nätverk genom att öppna kontor och service-enheter i Namibia, Chile och Brasilien.

ANDRA STRATEGISKA ÅTGÄRDER

Asien har under de senaste åren blivit ett allt viktigare centrum för skeppsbyggnadsindustrin. För att kunna vara nära de snabbast växande marknaderna kommer affärsledningen för Wärtsilä Ship Power att flytta till Shanghai, Kina under 2008.

PRODUKTION

Under rapportperioden påbörjades nya investeringar för att utvidga automationskapaciteten i Norge och propellerkapaciteten i Spanien. Den utökade kapaciteten är tillgänglig år 2009. Alla andra pågående investeringsprogram i ökad kapacitet samt i samföretagen framskrider enligt planerna. Wärtsilä fortsatte utöka sitt nätverk av underleverantörer på de expanderande marknaderna.

Wärtsilä och Jiangsu Rongsheng Heavy Industries Group Co Ltd (RSHI) undertecknade i mars ett licensavtal om tillverkning och försäljning av Wärtsiläs lågvarviga marina dieselmotorer i Kina. I april undertecknades ett annat licensavtal mellan Wärtsilä och Zhenjiang CME Co Ltd (CME) om tillverkning och försäljning av Wärtsilä RT-flex lågvarviga marina dieselmotorer i Kina.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Under rapportperioden uppnådde Wärtsilä flera milstolpar inom forskning och produktutveckling. Den 20KW:s bränslecellsprototyp (fastoxid), som startades vid Wärtsiläs Bränslecelltestcenter i oktober, uppnådde 1000-timmars-milstolpen.

Den första RTA 82-motorn startades framgångsrikt och klarade fabrikens acceptanstest i närvaro av kunden och klassificeringssällskapet. Motorn har utvecklats i samarbete med Hyundai Heavy Industries och utvidgar Wärtsiläs sortiment av lågvarviga motorer.

PERSONAL

I slutet av mars hade Wärtsilä 16.979 anställda (14.754). Antalet anställda ökade mest inom Services-affärsområdet, där ökningen var 15% jämfört med motsvarande period år 2007. Totalt var 10.095 personer (8.746) anställda inom affärsområdet.

Under rapportperioden startades ett Top Graduate-examensprogram inom forskning och utveckling. Deltagarna kommer att ha hand om olika forsknings- och utvecklingsprojekt på de olika enheterna inom Wärtsiläs internationella organisation. Ett liknande merkantilt program startades i mars 2007.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN

Atte Palomäki (42) pol. mag., trädde in som kommunikationsdirektör och som medlem av Wärtsiläs ledningsgrupp, den 1 mars 2008.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

I mars sammanslogs Wärtsiläs A- och B-serier. Efter sammanslagningen har alla aktier en röst och lika rättigheter. I samband med sammanslagningen av aktieserierna arrangerades en riktad vederlagsfri emission till innehavare av A-aktier så att ägare av A-aktier fick en vederlagsfri aktie för varje innehav av nio A-aktier. I den riktade vederlagsfria emissionen emitterades 2.619.954 aktier. Handeln med de nya och sammanslagna aktierna inleddes 27 mars.

AKTIERNA VID HELSINGFORS BÖRS

26.3.2008

Antal aktier

Antal röster

 

 

A-aktie (WRTAV)

23 579 587

235 795 870

 

 

B-aktie (WRTBV)

72 389 974

72 389 974

 

 

 

 

 

 

 

31.3.2008

Antal aktier

Antal röster

Aktieomsättning,

 

 

 

st. 1-3/2008

WRT1V

98 589 515

98 589 515

47 876 412

 

 

 

 

 

1. januari - 26 mars 2008

Högsta

Lägsta

Medelkurs 1)

Sista

A-aktier

53,00

33,05

46,51

42,79

 

 

 

 

 

1. januari - 31 mars 2008

Högsta

Lägsta

Medelkurs 1)

Sista

 

52,40

35,02

43,71

42,75

1) Enligt handelsvolym vägd medelkurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.3.2008

31.3.2007

 

Marknadsvärde, MEUR

 

4 215

4 417

 

Utländska aktieägare

 

49,6%

30,5%

 

 

FÖRÄNDRINGAR I INNEHAV

I samband med sammanslagningen av aktieserierna och den vederlagsfria emissionen informerades Wärtsilä om följande förändringar i innehav:

Fiskars-gruppens innehav av aktier i Wärtsilä-koncernen minskade till mindre än 1/5 (20%). Som en följd av transaktionen innehar Fiskars-koncernen 901.857 eller 0,9% av Wärtsiläs aktiekapital och röster, och det av Fiskars helägda dotterbolag Avlis AB innehar 15.944.444 eller 16,2% av Wärtsiläs aktiekapital och röster. Totalt innehar Fiskars-koncernen 16.846.301 eller 17,1 % av Wärtsilä-koncernens aktiekapital och röster.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas innehav av Wärtsilä-aktier ökade till mer än 1/20 (5%) och andelen röster minskade till mindre än 1/10 (10 %). Som en följd av transaktionen innehar Varma 5.130.087 eller 5,2% av Wärtsiläs aktiekapital och röster.

Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:s andel av röster i Wärtsilä minskade till mindre än 1/20 (5%). Som en följd av transaktionen innehar Svenska Litteratursällskapet 1.735.506 eller 1,76% av Wärtsiläs aktiekapital och röster.

Ovan nämnda förändringar trädde i kraft när de sammanslagna och nya aktierna registrerades i handelsregistret den 26 mars 2008.

OPTIONSPROGRAM

Wärtsilä hade ett optionsprogram under rapportperioden. Detta optionsprogram för år 2002 tecknades i sin helhet och avslutades den 31 mars 2008.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma som hölls den 19 mars 2008 fastställde bokslutet och beviljade verkställande direktören och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2,25 euro per aktie i dividend, samt en extra dividend på 2,00 euro per aktie, eller en total dividend på 4,25 euro per aktie.

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Till styrelseledamöter valdes dipl. ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Berg, verkställande direktör Kari Kauniskangas, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Den ordinarie bolagsstämman godkände styrelsens förslag till förnyande av bolagsordning.

Den ordinarie bolagsstämman godkände styrelsens förslag om en riktad emission till innehavare av A-aktier och en sammanslagning av A- och B-aktier samt en förändring av bolagsordningen.

STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna enligt följande:

Revisionskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Maarit Aarni-Sirviö
Matti Vuoria

Utnämningskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Matti Vuoria
Kaj-Gustaf Bergh

Premieringskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Matti Vuoria
Bertel Langenskiöld

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN

Det skedde inga större förändringar i affärsverksamhetens risker och osäkerhetsfaktorer under rapportperioden. De största riskerna hör fortfarande samman med kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer. Underleverantörernas kapacitet är i fullt utnyttjande och den globala efterfrågan på vissa centrala komponenter, som t.ex. gjutgods och smiden, överskrider tillgången. Wärtsiläs åtgärder för att säkra tillgången av centrala komponenter, i nära samarbete med underleverantörerna fortsätter. Osäkerheten på den finansiella marknaden, och på bostadsmarknaden i USA, har ännu inte påverkat Wärtsilä.

MARKNADSUTSIKTER

Rekordhöga fartygsorderstockar, höga fartygspriser i kombination med fluktuerande fraktpriser och osäkerhet på den finansiella marknaden, påverkade även sjöfarts- och skeppsbyggnadsindustrin och innebar färre beställningar av nya fartyg. Detta är något man länge förutsett och det kan även ha en sund effekt på industrin eftersom det minskat spekulationen på marknaden. I detta skede är det för tidigt att säga i vilken riktning marknaden utvecklas efter dessa händelser.

Inom Wärtsilä Ship Power fortsatte beställningsaktiviteten på den höga nivå som var rådande i slutet av senaste år. Även om centrala komponenter, som t.ex. huvudmotorer och propulsionsutrustning, är kritiska faktorer för fartygsleveransen som helhet, finns det en fördröjning mellan fartygsbeställning och beställningen av komponenter, tackvare vilken Wärtsilä förväntar sig en aktiv Ship Power-marknad under åtminstone andra kvartalet 2008. Under det tredje kvartalet förväntas en avmattning inom handelsfartygssegmentet som en följd av minskade fartygsbeställningar.

Läget på kraftverksmarknaden förblir gynnsamt. De främsta drivkrafterna för en fortsatt tillväxt är fortfarande den globala ekonomiska tillväxten samt behovet av effektivare och smidigare kraftgenerering. Andra drivkrafter på kraftverksmarknaden är miljöaspekter och tillgången till bränsle. Både flexibel baskraft och industriell självgenerering väntas förbli aktiva marknadssegment i hela Mellanöstern, Afrika samt Nord- och Sydamerika. Affärsområdet Power Plants ser fortsatt tillväxtpotential inom tjänster för stabila elnät i Nordamerika och andra i-länder. Wärtsiläs kraftverkslösningar lämpar sig utmärkt för dagens marknader där det förutsätts både hög effektivitet och flexibel användning, men också att miljön beaktas. Inom Power Plants-affärsområdet förväntas fortsatt hög orderingång inom alla segment under åtminstone de två följande kvartalen.

Aktiviteten inom Services kommer att vara fortsatt hög och kommer även i framtiden att representera en stor del av Wärtsiläs omsättning.

Den långa orderstocken, den flexibla tillverkningsmodellen i kombination med stabil tillväxt inom affärsområdet Services ger Wärtsilä god tid att reagera på potentiella marknadsfluktuationer.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2008 OFÖRÄNDRADE

Tack vare den starka orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 25 % under år 2008. Lönsamheten varierar avsevärt från ett kvartal till ett annat. Lönsamheten för hela året kommer att överskrida 11%.

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2008

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2007. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena. Tillämpning av ändrade och nya standarder (IFRS) från 1.1.2008:

  • IFRIC 11 IFRS 2 – Group Treasury Share Transaction
  • IFRIC 12 Service Concession Agreements
  • IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
  • IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Delårsrapporten är oreviderad.

24 April 2008

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä