Bokslutskommuniké januari-december 2012

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
25 januari 2013 kl 10:30 E. Europe Standard Time

Bokslutskommunike 2012

OMSÄTTNING ÅTERVÄNDE TILL TILLVÄXT, LÖNSAMHETEN STABIL

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
- Orderingången ökade med 9% till 1.357 miljoner euro (1.250)
- Omsättningen ökade med 24% till 1.533 miljoner euro (1.238)
- Orderingång jämfört med faktureringen (book-to-bill) 0,89 (1,01)
- Rörelseresultat (EBIT) 186 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (145 miljoner euro, dvs. 11,7%)
- EBITA 196 miljoner euro, dvs. 12,8% av omsättningen (149 miljoner euro dvs. 12,1%)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,62 euro (0,45)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 187 miljoner euro (-71)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2012
- Orderingången ökade med 9% till 4.940 miljoner euro (4.516)
- Omsättningen ökade med 12% till 4.725 miljoner euro (4.209)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,05 (1,07)
- Rörelseresultatet (EBIT) var 515 miljoner euro, dvs. 10,9% av omsättningen (469 miljoner euro dvs. 11,1%)
- EBITA var 550 miljoner euro, dvs. 11,6% av omsättningen (485 miljoner euro dvs. 11,5%)
- I slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 4.492 miljoner euro (4.007), en ökning med 12%
- Resultat per aktie 1,72 euro (1,44)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 153 miljoner euro (232)
- Dividendförslag 1,00 euro/aktie

BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF:
”Jag är nöjd över resultatet för 2012, som präglades av svåra förhållanden i den globala ekonomin. Tack vare ett mycket starkt fjärde kvartal ökade Wärtsiläs omsättning för hela året med 12%, och lönsamheten var 10,9%. Orderingången steg med 9%, med en stark utveckling i Ship Powers beställningar, i synnerhet från offshoresektorn.

År 2012 gjorde vi vårt största förvärv genom tiderna i och med köpet av Hamworthy. Affären stöder vår tillväxtstrategi inom marina gasapplikationer samt offshore- och miljölösningar. Intresset för marina gasapplikationer var fortsatt starkt, och orderingången återspeglar vår ledande position på marknaden för flerbränsleapplikationer. Inom miljölösningar var marknadsaktiviteten i en stigande trend. Vår position på den växande offshoremarknaden är god, inte minst i Brasilien därifrån vi fick flera viktiga beställningar. Affärsområdet Power Plants mottog två av sina största beställningar någonsin, och i dag betraktas Wärtsilä som en seriös aktör på marknaden för kraftverk med en kapacitet på över 500 MW. Jag är också mycket nöjd över att affärsområdet Services omsättning återigen ökar och att viktiga långfristiga servicekontrakt har ingåtts trots de tuffa marknadsförhållandena.

Under 2013 kommer det ekonomiska läget fortfarande att vara osäkert, men våra marknadsutsikter förblir stabila. Tack vare vår solida orderbok kommer omsättningen att öka något under 2013, och vi tror att vi kan bevara vår lönsamhet på ungefär samma nivå som år 2012.”

WÄRTSILÄ’S UTSIKTER FÖR ÅR 2013
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

MARKNADSUTSIKTER
Den allmänna ekonomiska osäkerheten och den långsamma förväntade globala tillväxten kommer troligtvis att påverka kraftförsörjningsmarknaden. Den totala marknaden för kraftförsörjning baserad på naturgas och flytande bränslen kommer under 2013 sannolikt att fortsätta i samma spår som under 2012. År 2013 väntas orderaktiviteten fortfarande vara störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2-neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Våra utsikter för shipping och varvsindustrin för 2013 är försiktiga men något bättre än för 2012. På grund av överkapaciteten är utsikterna för orderingången en utmaning för vissa typer av fartyg, såsom bulklastfartyg. I det stora hela väntas fördelningen av orderingången 2013 likna läget 2012, som gynnade offshore- och specialfartyg. Intressanta möjligheter finns inom miljölösningar och bränsleeffektiv design.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är alltjämt stabila. Utsikterna i Mellanöstern och Asien är fortfarande lite ljusare, medan Sydeuropa sannolikt står inför större utmaningar på grund av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det installerade kraftverksbeståndet, som väntas öka mer än de marina installationerna, ger Services bättre utsikter inom kraftverkssegmentet. Utsikterna för marin service är dock stabila och stöds av de fortsatt positiva utsikterna för offshoresektorn.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDEND
Styrelsen föreslår en dividend på 1,00 euro per aktie för räkenskapsåret 2012. Wärtsiläs utdelningsbara medel i slutet av perioden uppgick till 1.049.791.970,15 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 252.563.755,88 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 12.3.2013. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas 19.3.2013. Årsredovisningen 2012, inklusive bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com samt på www.wartsilareports.com/sv-SE/ vecka 6.

PUBLICERINGSFÖRFARANDE
Wärtsilä Oyj Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Standard 5.2b möjliggör. Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Wärtsilä Oyj Abp:s bokslutskommuniké januari-december 2012. En pdf-version av den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga till detta meddelande. Bokslutskommunikén har publicerats för första gången även i ett webbaserat rapportsystem på adressen www.wartsilareports.com/se. I fortsättningen kommer de senaste finansiella rapporterna alltid att finnas i detta system. Bokslutskommunikén januari-december 2012 finns också på Wärtsiläs webbsidor på adressen www.wartsila.com/investerare.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen den 25 januari 2013 klockan 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade web- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på Internet på adressen:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=564454&s=1&k=F8B497DF6C93F4AA6F8C841FCBD564AB.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/88667448. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä