Wärtsiläs extraordinarie bolagsstämma beslöt om utbetalning av en extradividend på 1,50 euro per aktie

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
24 november 2006 kl 13:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 24.11.2006 kl. 13.45

Wärtsiläs extraordinarie bolagsstämma beslöt i enlighet med styrelsens beslut om utdelning av en extradividend på 1,50 euro för den räkenskapsperiod som utgick 31.12.2005. Dividend utbetalas på varje A- och B-aktie. 

Extradividenden utbetalas till aktieägare, som på avstämningsdagen 29.11.2006 har antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Bolagsstämman beslöt att extradividenden utbetalas 7.12.2006. Besluten fattades enhälligt.

 

BILAGA

Av bolagsstämman godkänt förslag av styrelsen.

Wärtsilä Oyj AbP BILAGA TILL BÖRSMEDDELANDE 24.11.2006

STYRELSENS FÖRSLAG TILL WÄRTSILÄ OYJ ABP:S EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 24.11.2006 OM UTBETALNING AV EXTRADIVIDEND

Styrelsen föreslår utbetalning av en extradividend om 1,50 euro per aktie enligt följande:

Koncernens odisponerade vinstmedel 31.12.2005 uppgick till 625.829.000 euro, varav utdelningsbara medel var 553.812.000 euro. Moderbolagets resultat för räkenskapsåret 1.1. – 31.12.2005 var 7.291.138,24 euro och de odisponerade vinstmedlen från tidigare räkenskapsår var 444.607.860,48 euro.  Utdelningsbara medel per 31.12.2005 var 451.898.998,72 euro. Efter utbetalda dividender under år 2006 är de utdelningsbara vinstmedlen 310.738.324,72 euro.

Styrelsen föreslår för den 24.11.2006 sammankallade extraordinarie bolagsstämman att det på basen av den fastställda balansräkningen för den räkenskapsperiod som utgick 31.12.2005 utdelas en extradividend om 1,50 euro för varje A- och B-aktie utöver den dividend (1,50 euro) om vilken beslut fattades på den ordinarie bolagsstämman 15.3.2006.

Extradividenden sänker täckningspriset för Wärtsilä Oyj Abp:s optionsrätter för år 2001 och 2002 i enlighet med optionsvillkoren.

© 2020 Wärtsilä