Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited:s Wärtsilä-innehav

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
24 oktober 2018 kl 09:30 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited:s andel av Wärtsiläs aktier och röster har överskridit 5% flaggningsgränsen den 22.10.2018. Efter transaktionen äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,005% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,029%. Den totala ägarandelen för BlackRock, Inc. och dess fonder vilka är föremål för flaggningen är 8,42% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 8,30% 0,12% 8,42% 591.723.390
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 8,21% 0,14% 8,35%

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)  Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI0009003727 49.120.804  8,30% 
SUMMA A 49.120.804  8,30% 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument  Förfallodag  Lösendag  Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)  Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Lånade värdepapper N/A N/A Aktieleverans  460.149  0,07%
CFD N/A N/A Kontantavräkning  278.849  0,04%
SUMMA B 738.998  0,12%

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä