Delårsrapport januari-september 2008

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
24 oktober 2008 kl 08:30 E. Europe Standard Time

ORDERINGÅNGEN PÅ FORTSATT HÖG NIVÅ - ORDERSTOCKEN VÄXER FORTSÄTTNINGSVIS

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2008

- Orderingången minskade med 9% till 1.382 miljoner euro (1.514)
- Omsättningen ökade med 22% till 1.140 miljoner euro (933)
- Rörelseresultatet (EBIT) steg med 28% till 123 miljoner euro, dvs. 10,8% av omsättningen (96 miljoner euro och 10,3%)
- Resultat/aktie 0,97 euro (0,71)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2008

- Orderingång 4.750 miljoner euro (4.039), tillväxt 18%
- Total orderstock 7.762 miljoner euro (6.162), tillväxt 26%
- Omsättning 3.082 miljoner euro (2.491), tillväxt 24%
- Rörelseresultat 327 miljoner euro (233), tillväxt 40%
- Lönsamhet 10,6% (9,3)
- Resultat/aktie 2,42 euro (1,69)
- Rörelseverksamhetens kassaflöde 255 miljoner euro (299)

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:

“Den tilltagande finanskrisen har förändrat den ekonomiska omgivningen dramatiskt. Följderna för Wärtsilä har emellertid varit rätt begränsade. Under årets första nio månader ökade vår orderingång med 18%, och orderboken är 26% större än ett år tidigare. Vi förväntar oss en fortsatt hög aktivitet inom Power Plants, och finansieringen av många framtida projekt förefaller vara säker. Inom Ship Power bekräftade tredje kvartalet emellertid våra tidigare estimat om en avtagande efterfrågan på grund av en ökad osäkerhet i fråga om framtida fraktpriser och övriga villkor. Effekten av eventuella avbeställningar som beror på osäkerheten på skeppsbyggnadsmarknaden uppskattas bli ca 10% av Wärtsiläs totala orderstock. Våra utsikter för 2008 förblir oförändrade och den rekordstora orderstocken erbjuder en bra bas för verksamheten också under 2009.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2008 OFÖRÄNDRADE

Tack vare den starka orderstocken förväntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 25% år 2008. Lönsamheten varierar starkt från ett kvartal till ett annat. Lönsamheten för hela året kommer att överskrida 11%.  

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen den 24 oktober 2008 kl. 10.45 finsk tid vid Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors, Finland.

För att delta i telekonferensen, ring numret +44 (0) 20 8288 5566 och ange konferens-ID 812353. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck på 1 för att registrera att ni har en fråga och på # för att dra tillbaka en fråga. Titeln på evenemanget är Wärtsilä Results Q3. Var beredd att lämna era uppgifter och namnet på konferensen till operatören. Tryck på 0 om det uppstår problem. Vi rekommenderar att ni anmäler er till konferensen i förväg på följande adress: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=085460&Conf=161506. En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

Wärtsilä Oyj Abp i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 18 000 proffs i mer än 160 enheter i nästan 70 länder runt om i världen.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2008

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

TREDJE KVARTALET 7-9/2008 I KORTHET

MEUR

7-9/2008

7-9/2007

Förändring

Orderingång

1 382

1 514

-9%

Omsättning

1 140

933

22%

Rörelseresultat

123

96

28%

% av omsättningen

10,8%

10,3%

 

Vinst före skatt

127

95

35%

Resultat/aktie, euro

0,97

0,71

 

 

RAPPORTPERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2008 I KORTHET

MEUR

1-9/2008

1-9/2007

Förändring

2007

Orderingång

4 750

4 039

18%

5 633

Orderstock i slutet av perioden

7 762

6 162

26%

6 308

Omsättning

3 082

2 491

24%

3 763

Rörelseresultat

327

233

40%

379

% av omsättningen

10,6%

9,3%

 

10,1%

Resultat före skatter

333

227

47%

372

Resultat/aktie, euro

2,42

1,69

 

2,74

Rörelseverksamhetens kassaflöde

255

299

 

431

Räntebärande nettoskulder

 

 

 

 

vid slutet av perioden

361

61

 

-27

Bruttoinvesteringar

272

172

 

231

 

MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER

Mätt i antal nya fartyg har beställningarna sjunkit med nästan 50% år 2008 från fjolårets mycket höga ordernivå. Historiskt sett är nivåerna fortfarande höga och beställningarna har motstått den allmänna turbulensen på finansmarknaden bra. Ett antal fartygsorder har avbeställts men tillsvidare har de främst inträffat på den överhettade marknaden för bulklastfartyg. Utöver den avtagande orderingången kommer den aktuella finanskrisen uppenbart att resultera i ytterligare avbeställningar och andra omstruktureringar då en del varv och redare inte kommer att klara av finansieringen på grund av de hårdare lånevillkoren. I framtiden är det även sannolikt att skeppsvarven inte klarar av sina leveranstidtabeller. Flera varv halkar efter i sina ursprungliga leveranstidtabeller, vilket påverkar hela leveranskedjans tidtabeller.

Mätt i antal fartyg är Kina fortfarande på första plats med en marknadsandel på 39% medan koreanska varv har fått 37% av de nya fartygsbeställningarna under 2008. Japans andel har vuxit till 14% medan Europa och andra områden har sammanlagt 9% av marknaden. Mätt i tonnage har Korea fortfarande den största marknadsandelen med 45%, efterföljt av Kina med 37%, Japan med 12% och Europa med bara 2% av marknaden.

Ship Power-affärsområdets marknadsandelar

Wärtsiläs andel av marknaden för medelvarviga huvudmotorer har ökat något från 32 till 34% till följd av Wärtsiläs starka närvaro inom offshore- och specialfartygssegmenten. Marknadsandelen inom lågvarviga motorer sjönk till 13% (16% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer ökade något till 9% (8) tack vare den fortsatt gynnsamma utvecklingen på den kinesiska marknaden.

POWER PLANTS

Läget på marknaden var fortsatt bra under rapportperioden och efterfrågan på kraftverksmarknaden höll sig på en hög nivå inom alla de segment som är relevanta för Wärtsilä. Offertaktiviteten höll sig historiskt sett på en rekordnivå. Tills vidare förefaller kraftverksmarknaden inte ha påverkats av finanskrisen.

Power Plants-affärsområdets marknadsandelar

Enligt statistik sammanställd av tidskriften Diesel and Gas Turbine magazine ökade den globala marknaden för olje- och gasdrivna kraftverk inom Wärtsiläs effektområde till 20.980 MW (14.065) från juni 2007 till maj 2008. Marknaden för gaskraftverk, som inkluderar såväl motorer som gasturbiner, växte kraftigt till 15.630 MW (10.900). Wärtsiläs marknadsandel var 8% (12). Wärtsiläs marknadsandel inom tjockoljedrivna kraftverk ökade till 49% (38) tack vare den kraftiga orderingången på marknader såsom Brasilien och Pakistan. Inom lättoljedrivna kraftverk var Wärtsiläs marknadsandel 20% (24).

SERVICES

De höga energipriserna i kombination med en ny, strängare miljölagstiftning driver utvecklingen av maskinerier mot mer komplexa teknologier och avancerade kontrollsystem. Att upprätthålla, trimma eller uppgradera denna utrustning så att den uppnår optimal effektivitet och uppfyller utsläppskraven kräver högt utbildade specialister som inte alltid är tillgängliga på marknaden. Bristen på kompetenta personalresurser inom marin-, olje- och gas- samt energiindustrin leder till en ökad efterfrågan på tjänster av utrustningsleverantörerna. Services marknaden var fortsatt aktiv under rapportperioden.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under tredje kvartalet var på en god nivå och uppgick till 1.382 miljoner euro (1.514). Orderingången för Wärtsilä Ship Power sjönk från den mycket höga nivån under motsvarande period året innan och uppgick till 450 miljoner euro (766). Nedgången var tydligast inom handelsfartygssegmentet och dess andel av det totala antalet order under tredje kvartalet var 35%. Offshoresegmentet var fortfarande rätt starkt och var det största segmentet med 36% av det totala antalet order. Passagerarfartyg samt specialfartyg hade andelar på 10% respektive 9%, medan fartyg för marinen fick 10% av det totala antalet order.

Under rapportperioden januari-september 2008 uppgick Ship Powers orderingång till 1.674 miljoner euro (1.960).

Orderingången för Power Plants var fortsatt mycket stark under tredje kvartalet och uppgick till 498 miljoner euro (420), tillväxten var 19% jämfört med motsvarande period året innan. De största beställningarna på oljedrivna kraftverk under tredje kvartalet kom från Pakistan och Brasilien. Den senaste beställningen från Pakistan efterföljer en kraftverksorder från Nishat Power Ltd tidigare i år. Den senaste ordern från Brasilien är en fortsättning på tre tidigare order från Brasilien innevarande år. De största gaskraftverksbeställningarna kom från Portugal och Turkiet.

Under rapportperioden januari-september 2008 uppgick Power Plants orderingång till 1.620 miljoner euro (958), tillväxten var 69% jämfört med motsvarande period året innan.

Under tredje kvartalet ingick Services ett betydande drifts- och underhållsavtal med Attock Gen i Pakistan. Orderingången för affärsområdet Services uppgick till 434 miljoner euro (326) under tredje kvartalet.

Under rapportperioden januari-september 2008 uppgick Services orderingång till 1.448 miljoner euro (1.118), tillväxten var 29% jämfört med motsvarande period 2007.

Under rapportperioden januari-september 2008 uppgick Wärtsiläs totala orderingång till 4.750 miljoner euro (4.039), tillväxten var 18%. I slutet av rapportperioden hade Wärtsiläs totala orderstock nått en ny rekordnivå på 7.762 miljoner euro (6.162), en ökning med 26%. I slutet av rapportperioden uppgick orderstocken för Ship Power till 5.010 miljoner euro (4.183), en ökning med 20%. Orderstocken för Power Plants ökade med 45% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 2.243 miljoner euro (1.548). Orderstocken för Services uppgick till 505 miljoner euro (429) i slutet av rapportperioden och ökade med 18%. Kundförskotten uppgick till 1.375 miljoner euro (921), dvs. 18% av den totala orderstocken i genomsnitt.

Tredje kvartalets orderingång per affärsområde

 

MEUR

7-9/2008

7-9/2007

Förändring

Ship Power

450

766

-41%

Services

434

326

33%

Power Plants

498

420

19%

Orderingång totalt

1 382

1 514

-9%

 

Orderingång Power Plants

 

 

 

MW

7-9/2008

7-9/2007

Förändring

Olja

680

495

37%

Gas

157

402

-61%

Förnybara bränslen

35

87

-60%

 

Rapportperiodens orderingång per affärsområde

 

 

MEUR

1-9/2008

1-9/2007

Förändring

2007

Ship Power

1 674

1 960

-15%

2 600

Services

1 448

1 118

29%

1 607

Power Plants

1 620

958

69%

1 421

Orderingång totalt

4 750

4 039

18%

5 633

 

Orderingång Power Plants

 

 

 

 

MW

1-9/2008

1-9/2007

Förändring

2007

Olja

1 739

939

85%

1 358

Gas

1 033

761

36%

1 005

Förnybara bränslen

80

404

-80%

483

 

Orderstock per affärsområde

 

 

 

 

MEUR

30.9.2008

30.9.2007

Förändring

2007

Ship Power

5 010

4 183

20%

4 292

Services

505

429

18%

405

Power Plants

2 243

1 548

45%

1 608

Orderstock totalt

7 762

6 162

26%

6 308

 

OMSÄTTNING
Under tredje kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 22% till 1.140 miljoner euro (933) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för Ship Power uppgick till 344 miljoner euro (310), en tillväxt på 11% jämfört med motsvarande period föregående år. Under tredje kvartalet uppgick Power Plants omsättning till 349 miljoner euro (228), vilket är 53% högre än för motsvarande period föregående år. Services omsättning för tredje kvartalet uppgick till 452 miljoner euro (394), en ökning med 15%, varav 14% var organisk tillväxt.

Wärtsiläs omsättning under perioden januari-september 2008 uppgick till 3.082 miljoner euro (2.491), en ökning med 24%. Omsättningen för Ship Power ökade med 9% och uppgick till 952 miljoner (871). Omsättningen för Power Plants utvecklades mycket kraftigt under rapportperioden och uppgick till 797 miljoner euro (491), en ökning med 62% jämfört med motsvarande period föregående år. Services omsättning ökade till 1.335 miljoner euro (1.119), en ökning med 19%. 18% av ökningen i omsättningen utgjordes av organisk tillväxt. Under rapportperioden januari-september 2008 stod Ship Powers omsättning för 31%, Services omsättning för 43% och Power Plants omsättning för 26% av den totala omsättningen.

Tredje kvartalets omsättning per affärsområde

 

 

MEUR

7-9/2008

7-9/2007

Förändring

Ship Power

344

310

11%

Services

452

394

15%

Power Plants

349

228

53%

Omsättning totalt

1 140

933

22%

 

Rapportperiodens omsättning per affärsområde

 

 

 

MEUR

1-9/2008

1-9/2007

Förändring

2007

Ship Power

952

871

9%

1 320

Services

1 335

1 119

19%

1 550

Power Plants

797

491

62%

882

Omsättning totalt

3 082

2 491

24%

3 763

 

RESULTAT

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 123 miljoner euro (96) eller 10,8% (10,3) av omsättningen. Rörelseresultatet för rapportperioden januari-september 2008 steg till 327 miljoner euro (233), vilket utgör 10,6% av omsättningen (9,3). De finansiella posterna uppgick till 6 miljoner euro (-6). Nettoräntorna var -10 miljoner euro (-7). Erhållna dividender uppgick till 6 miljoner euro (7). Övriga finansiella poster utvecklades positivt vilket berodde på derivativens förmånliga ränteskillnad. Resultatet före skatter uppgick till 333 miljoner euro (227). Rapportperiodens skatter var 91 miljoner euro (64). Resultatet per aktie var 2,42 euro (1,69).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE

Rörelseverksamhetens kassaflöde var starkt under januari-september 2008 och uppgick till 255 miljoner euro (299). De likvida medlen i slutet av perioden uppgick till 166 miljoner euro (202). Nettobeloppet för räntebärande lånekapital var 361 miljoner euro (61). Utöver det starka kassaflödet tryggas Wärtsiläs finansiella rörelseutrymme av långfristiga finansiella överenskommelser. Erhållna förskott i slutet av perioden uppgick till 1.375 miljoner euro (921). Soliditeten var 34,7% (46,1) och nettoskuldsättningsgraden 0,34 (0,08).

INNEHAV

Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid rapportperiodens slut, 61 miljoner euro.
 
INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 272 miljoner euro (172). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 162 miljoner euro (59) samt investeringar i produktion och informationsteknik till ett belopp av 110 miljoner euro (113). Avskrivningarna under rapportperioden uppgick till 68 miljoner euro (56).

På grund av den starka volymtillväxten väntas de totala investeringarna exklusive företagsförvärv uppgå till ca 200 miljoner euro under 2008.

STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV, SAMFÖRETAG OCH EXPANSION AV NÄTVERKET

I mars tecknade Wärtsilä avtal om att köpa det norska företaget Maritime Service AS, som erbjuder mekanisk service och underhåll av fartyg. Maritime Service är verksamt i Ålesund på den norska västkusten. År 2007 hade Maritime Service en årsomsättning på 26 miljoner NOK (3,2 miljoner euro).

I april förvärvade Wärtsilä det danska bolaget International Combustion Engineering A/S (I.C.E.), som specialiserat sig på service och reparation av ångpannor och därtill hörande förbränningssystem samt projekttjänster. Bolagets omsättning var 46,8 miljoner DKK (6,3 milj. euro) 2007. Förvärvet av I.C.E. utvidgar Wärtsiläs serviceutbud till en ny kategori för service av pannor. Denna nya servicekategori förbättrar Wärtsiläs konkurrenskraft ytterligare som ett ledande bolag med ett komplett serviceutbud. Wärtsilä fortsatte att utöka sin service av pannor i juni genom förvärvet av pannserviceverksamheten hos I.C.E.:s tidigare dotterbolag i Dubai.

I juni köpte Wärtsilä det tyska bolaget Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH (CDC), som specialiserat sig på design, leverans och service av automationssystem för rederier och varv. År 2007 hade CDC en årsomsättning på 2,1 miljoner euro.

I juli ingick Wärtsilä ett avtal om att förvärva den globala fartygsdesignkoncernen Vik-Sandvik, en ledande självständig koncern som erbjuder design- och ingenjörstjänster för redare och skeppsbyggnadsindustrin över hela världen. Förvärvet var ett betydande steg i Wärtsiläs strategi att förstärka sin position som ett bolag med ett komplett utbud av lösningar och som den högst värderade partnern för sina kunder. Genom att kombinera fartygsdesignkapacitet med det existerande utbudet inom propulsionssystem och automation blir det möjligt för Wärtsilä att erbjuda ytterligare mervärde för sina kunder med ytterligare tillväxtmöjligheter inom nya livscykeltjänster. Wärtsiläs målsättning är att bli det ledande bolaget inom fartygsdesigntjänster inom olika segment. Värdet på förvärvet var 132 miljoner euro, och därtill ingår ytterligare en summa på 38 miljoner euro som betalas utifrån affärsverksamhetens resultat under de följande tre åren. År 2007 var Vik-Sandviks omsättning 55 miljoner euro och lönsamheten är på en mycket god nivå. Bolaget har 410 anställda. Vik-Sandvik har konsoliderats fr.o.m. 1.8.2008.

I september förvärvade Wärtsilä det franska företaget Navelec SAS, som har specialiserat sig på marina navigations- och kommunikationssystem, elektriska marintjänster samt styr- och automationstjänster. Genom förvärvet kan Wärtsilä utöka sitt tjänstesortiment och sitt tekniska kunnande inom navigation och kommunikation samt stärka sin position som ledande leverantör av marinelektronik och automationstjänster. Navelecs omsättning uppgick till 7 miljoner euro år 2007. Företaget har 45 anställda.

Kostnaderna för de ovannämnda förvärven var sammanlagt 181 miljoner euro och 101 miljoner euro rapporterades som goodwill varav Vik-Sandviks goodwill uppgick till 95 miljoner euro.

I september fortsatte Wärtsilä att expandera verksamheten inom fartygsdesign genom en överenskommelse om förvärvet av Singapore-baserade Conan Wu & Associates Pte Ltd (CWA), som är ett ledande företag inom fartygsplanering och -design. Affären omfattar också partnerskapsavtal gällande CWA:s verksamhet i Malaysien och Kina. Köpesumman är 23 miljoner euro, som betalas kontant, samt ytterligare en summa på som betalas utifrån affärsverksamhetens resultat under åren 2008-2010. År 2007 uppgick CWA:s omsättning till 10,7 miljoner euro, och lönsamheten var på en mycket god nivå. CWA har 66 anställda i Singapore. Köpesumman betalas och företaget konsolideras under årets fjärde kvartal.

I juli bildade Wärtsilä Oyj Abp och Manara Consortium ett samföretag med namnet Manara Wartsila Power Ltd (MWP). Samföretagets målsättning är att bli en ledande utvecklare av projekt för decentraliserad självständig energiproduktion (IPP) i islamiska länder. MWP väntas få ett aktiekapital på 200 miljoner USD, varav Wärtsiläs andel, genom dess utvecklings- och finansieringsenhet Wärtsilä Development & Financial Services (WDFS), är 20 miljoner USD. MWP kommer att utveckla och investera i kraftverksprojekt med en kapacitet mellan 50 och 200 MW samt sälja el till elverk, industriområden och kommuner.

I september slöt Wärtsilä och Metso ett avtal om att bilda ett samföretag som kombinerar Metsos Heat & Power-verksamhet och Wärtsiläs Biopower-verksamhet. Det nya samföretaget kommer att vara ett ledande företag inom medelstora och små kraft- och värmekraftverk i Europa med inriktning på förnybara bränslelösningar. Metsos andel i samföretaget är 60 procent och Wärtsiläs 40 procent. Den konsoliderade årsomsättningen pro forma för samföretaget beräknas uppgå till 130 miljoner euro år 2008, och företaget kommer att ha ca 200 anställda. Slutförandet av transaktionen kräver myndigheternas godkännande, som inväntas under de kommande månaderna.

Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä Services att utveckla sitt nätverk genom att öppna och utöka kontor och serviceenheter i Namibia, Chile, Brasilien, Madagaskar, Azerbajdzjan, Kina, Turkiet och Dubai. Den geografiska expansionen fortsätter vara i Wärtsiläs strategiska fokus och företagsförvärv av detta slag kommer att fortsätta.

ÖVRIGA STRATEGISKA ÅTGÄRDER

I maj meddelade Wärtsilä att bolaget har för avsikt att förstärka sin internationella kundservice genom att centralisera sin reservdelslogistik och genom att bygga en ny distributionscentral för reservdelar i Nederländerna. Ett nytt stort och modernt centrallager planeras i närheten av företagets nuvarande serviceenhet i Nederländerna. Målet är att utlokalisera reservdelarnas logistik och lagring.

Wärtsilä och Emerson Process Management tillkännagav i juni att de utökar sitt globala offshoresamarbete. I och med utökningen kan företagen nu leverera integrerade energi- och automationssystem för FPSO-fartyg (Floating Production, Storage and Offloading) samt olje- och gasborrningsplattformar. Samarbetet mellan företagen inleddes 2006 och omfattade då i huvudsak FPSO-fartyg.

Asien har under de senaste åren blivit ett allt viktigare centrum för skeppsbyggnadsindustrin. För att vara nära de snabbast växande marknaderna, har affärsledningen för Wärtsilä Ship Power flyttat till Shanghai.

TILLVERKNING

Under tredje kvartalet togs flera viktiga kapacitetsutvidgningar i drift. I Khopoli, Indien, utvidgade Wärtsilä sin fabrik som tillverkar hjälpenheter för kraftverk. Utvidgningen av växellådsfabriken i Rubbestadneset, Norge, togs i drift i september. Utvidgningen kommer att befästa Wärtsiläs position som det ledande företaget som erbjuder kraftlösningar för sjöfartskunder på ett globalt plan. I Korea invigdes Wärtsilä-Hyundai Engine Company, produktionscentret för samföretaget mellan Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries. Det 50/50-ägda samföretaget tillverkar Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer för LNG-fartyg och andra applikationer.  

Investeringsprogrammen för att förbättra produktiviteten i Trieste, Italien, och utvidgningen av produktionskapaciteten i Drunen, Nederländerna, och i Zhenjiang, Kina, framskrider planenligt. Dessa utvidgningar är nödvändiga för att bolaget ska klara den rekordstora orderstocken.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Wärtsiläs bränslecellkraftverk invigdes under tredje kvartalet på Bostadsmässan i Vasa. Bränslecellenheten, som utvecklats av Wärtsilä, bygger på fastoxid- eller SOFC-teknik, och är det första i sitt slag i världen. Kraftverket drivs med metangas från den närliggande sopstationen, en gas som annars skulle vara skadlig för miljön. Bränslecellkraftverket producerar både el och värme för bostadsområdets behov. Nästa steg är att testa bränsleceller i marintillämpningar.

Wärtsilä och Mitsubishi Heavy Industries Ltd. har ingått ett gemensamt avtal om design och utveckling av nya, små lågvarviga marina dieselmotorer med högst 450 mm cylinderdiameter. Utvecklingsprogrammet framskrider planenligt.

Den 9 oktober 2008 godkände Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) tilläggen till MARPOL Annex VI gällande gränserna för fartygsutsläpp. Ändringen av gränserna för Nox-utsläpp införs i två steg; Tier 2 innebär en global reduktion av Nox-utsläpp med 20% från den nuvarande Tier 1-nivån och träder i kraft 2011. Tier 3-nivån, som träder i kraft 2016, förutsätter en kraftig reduktion av Nox-utsläpp med 80% när det tillämpas på vissa så kallade Nox-utsläppskontrollområden (Emission Control Areas). De motorkoncept som krävs för att bemöta Nox-nivåerna enligt Tier 2 är färdigutvecklade för Wärtsiläs hela motorportfölj och vissa motorer är redan förhandscertifierade. Med hjälp av SCR-teknik ("Selective Catalytic Reduction") uppnås Tier 3 utsläppsnivån redan idag. Wärtsilä har över 100 motorer utrustade med SCR-teknik i drift. För närvarande undersöker och utvecklar Wärtsilä andra lösningar genom vilka IMO:s Tier 3-bestämmelser kan uppfyllas kostnadseffektivt. Ändringen av Annex VI begränsar också svavelhalten i bränslet. Wärtsiläs motorer är inte beroende av bränslets svavelhalt.

PERSONAL

Under rapportperioden hade Wärtsilä i genomsitt 17.386 anställda (15.040). I slutet av september var antalet anställda 18.268 (15.811), en ökning med 16%. Antalet anställda ökade mest inom Services-affärsområdet, som hade 10.623 (9.288).

Under rapportperioden startades ett Top Graduate-examensprogram inom forskning och utveckling. De som deltar i programmet kommer att ha hand om olika forsknings- och utvecklingsprojekt på de olika enheterna inom Wärtsiläs internationella organisation. Ett liknande merkantilt program började i mars 2007 och avslutades i september 2008.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN

Atte Palomäki, (43) pol. mag., trädde in som kommunikationsdirektör och som medlem av ledningsgruppen den 1 mars 2008.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

I mars sammanslogs Wärtsiläs A- och B-serier. Efter sammanslagningen har alla aktier en röst och lika rättigheter. I samband med sammanslagningen av aktieserierna arrangerades en riktad vederlagsfri emission till innehavare av A-aktier så att ägare av A-aktier fick en vederlagsfri aktie för varje innehav av nio A-aktier. I den riktade vederlagsfria emissionen emitterades 2.619.954 aktier. Handeln med de nya och sammanslagna aktierna inleddes den 27.3.2008.

30.9.2008

Antal aktier

Antal röster

Aktieomsättning 1-9/2008

WRT1V

98620 565

98620 565

104852 891

 

 

 

 

 

1.1-30.9.2008

Högsta

Lägsta

Medelkurs 1)

Sista

WRT1V

52,40

28,13

41,80

29,46

1) Enligt handelsvolym vägd medelkurs

 

 

 

 

30.9.2008

30.9.2007

 

 

Marknadsvärde, MEUR

2 905

4 616

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2008

30.9.2007

 

 

Utländska aktieägare

49,5%

32,8%

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I INNEHAV

Under rapportperioden och i samband med sammanslagningen av aktieserierna och den vederlagsfria emissionen informerades Wärtsilä om följande förändringar i innehav:

Fiskars-koncernens innehav av aktier i Wärtsilä-koncernen minskade till mindre än 1/5 (20%).

Som en följd av transaktionen innehar Fiskars Oyj Abp 901.857 aktier eller 0,9% av Wärtsiläs aktiekapital och röster och det av Fiskars helägda dotterbolaget Avlis AB innehar 15.944.444 aktier eller 16,2% av Wärtsiläs aktiekapital och röster. Totalt innehar Fiskars-koncernen 16.846.301 aktier eller 17,1% av Wärtsilä-koncernens aktiekapital och röster.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas innehav av Wärtsilä-aktier ökade till mer än 1/20 (5%) och andelen röster minskade till mindre än 1/10 (10%). Som en följd av transaktionen innehar Varma 5.130.087 aktier eller 5,2% av Wärtsiläs aktiekapital och röster.

Svenska Litteratursällskapet i Finland rf:s andel av rösterna i Wärtsilä minskade till mindre än 1/20 (5%). Som en följd av transaktionen innehar Svenska Litteratursällskapet 1.735.506 aktier eller 1,76% av Wärtsiläs aktiekapital och röster.

Ovan nämnda förändringar trädde i kraft när de sammanslagna och nya aktierna registrerades i handelsregistret den 26.3.2008.

OPTIONSPROGRAM

Under rapportperioden hade Wärtsilä ett optionsprogram som avslutades den 31.3.2008. Detta optionsprogram för år 2002 tecknades i sin helhet.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma som hölls den 19.3.2008 fastställde bokslutet och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2,25 euro per aktie i dividend, samt en extra dividend på 2,00 euro per aktie, eller en total dividend på 4,25 euro per aktie.

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Följande personer valdes till styrelsen: VD Maarit Aarni-Sirviö, VD Kaj-Gustaf Berg, VD Kari Kauniskangas, Sjöfartsråd Antti Lagerroos, VD Bertel Langenskiöld och VD Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Den ordinarie bolagsstämman godkände styrelsens förslag till förnyande av bolagsordning.

Den ordinarie bolagsstämman godkände styrelsens förslag om en riktad emission till innehavare av A-aktier och en sammanslagning av A- och B-aktier samt en förändring av bolagsordningen.

STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna enligt följande:

Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Matti Vuoria

Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Kaj-Gustaf Bergh

Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Bertel Langenskiöld

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN

Den globala finanskrisen har drastiskt förändrat den ekonomiska omgivningen och även shippingmarknaden har blivit oförutsebar. I synnerhet på grund av nedgången i ekonomin har oron för ett överutbud av vissa fartygstyper blivit uppenbar och det är sannolikt att fraktpriserna kommer att sjunka framöver. Detta avspeglas redan i containerfartygsbeställningarna. Då bankerna stramar åt sin utlåning och till och med helt slutar att finansiera shippingbranschen, kan en del redare få problem med att betala sina beställningar, och handel med beställningar sker redan. Skeppsvarven försöker fortfarande hålla priserna på nybyggen intakta, men det är troligt att balansen på marknaden gradvis förskjuts från skeppsvarven till rederierna då antalet order minskar. Detta förväntas inverka på priset på nybyggen. På grund av de stramare lånevillkoren på skeppsbyggnadsmarknaden har risken för avbeställningar av fartyg ökat. Förseningar i skeppsvarvens leveranstidtabeller är också en riskfaktor för Ship Power.

Även om fundamenten inom kraftverksbranschen är oförändrade kan den aktuella finanskrisen ha en inverkan på beställningarnas timing. Än så länge har denna risk inte materialiserats men det är fortfarande svårt att förutse de möjliga följderna av den aktuella finanskrisen. Orderaktiviteten ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Finansieringen av flera planerade framtida projekt förefaller vara säker, i synnerhet i penningstarka ekonomier, till exempel länder med stora olje- och mineraltillgångar. Kommunalt finansierade projekt förefaller också ha säker finansiering. Wärtsiläs huvudmarknader inom segmentet industriell självgenerering är gruv- och cementindustrin i utvecklingsländer. Tills vidare är aktiviteten i anslutning till dessa projekt stark.

Tills vidare har Wärtsilä Ship Power endast fått ett fåtal avbeställningar och dessa beställningar har omallokerats. Effekten av eventuella avbeställningar pga. osäkerheten på skeppsbyggnadsmarknaden uppskattas bli ca 10% av Wärtsiläs totala orderstock.

Inom Services är den största risken fortsättningsvis förmågan att attrahera och behålla personal. Wärtsilä fortsätter sina insatser för att trygga tillgången till dessa profiler.

Under tredje kvartalet lättade risken i anslutning till osäkerheten på den globala råvarumarknaden något och råvarupriserna blev mer balanserade, även om de fortfarande var höga. Råvaruprisrisken är dock rätt begränsad för Wärtsilä. Huvudriskerna i anslutning till produktionen är fortfarande vissa leverantörers kapacitetsbegränsningar på grund av den stora globala efterfrågan på nyckelkomponenter. Totalt sett har tillgången till nyckelkomponenter dock blivit bättre.

MARKNADSUTSIKTER

Nedgången på skeppsbyggnadsmarknaden har påverkat de stora fartygssegmenten, dvs. bulklast-, container- och tankfartyg. Orderaktiviteten inom segment med mer specialiserat tonnage är fortfarande relativt livlig, men efterfrågan inom dessa segment håller också på att avta. För närvarande är det svårt att bedöma på vilken nivå beställningarna av nya fartyg kommer att ligga när den mest akuta fasen av krisen är över, men det är uppenbart att efterfrågan kommer att avta under de närmaste kvartalen, vilket även kommer att ha en inverkan på Wärtsilä Ship Powers orderingång.

Efterfrågan på kraftverksmarknaden fortsätter på en hög nivå. Behovet av en mer effektiv och CO2-vänlig kraftgenereringsmix är fortfarande aktuellt. De huvudsakliga drivkrafterna för en fortsatt tillväxt på kraftverksmarknaden är fortfarande strävan efter en förbättrad verkningsgrad och flexibilitet inom kraftgenereringen på grund av miljöaspekter och tillgång till bränsle. Tillämpningar för flexibel basbelastning och industriell självgenerering väntas vara aktiva marknadssegment i synnerhet i Mellanöstern, Afrika samt Nord- och Sydamerika. Marknaden för stabila elnät i Nordamerika liksom i andra industriländer väntas ha en fortsatt tillväxtpotential. Wärtsiläs kraftverkslösningar är idealiska för dagens marknader, som kräver en hög verkningsgrad och operativ flexibilitet på en ekologiskt hållbar grund. För Wärtsilä Power Plants del väntas en fortsatt hög orderaktivitet.

Den stabila tillväxten inom Services, vars andel av omsättningen under rapportperioden uppgick till 43%, fortsätter.

Den starka orderstocken och den flexibla tillverkningsmodellen i kombination med stabil tillväxt och global närvaro inom affärsområdet Services ger Wärtsilä tid att reagera på marknadsfluktuationer.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2008 OFÖRÄNDRADE

Tack vare den starka orderstocken förväntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 25% år 2008. Lönsamheten varierar starkt från ett kvartal till ett annat. Lönsamheten för hela året kommer att överskrida 11%.

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2008

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2007. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Tillämpning av ändrade och nya standarder och tolkningar (IFRS) från 1.1.2008:

- IFRIC 11 IFRS 2 – Group Treasury Share Transaction

- IFRIC 12 Service Concession Agreements
- IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
- IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

23.10.2008

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä