Delårsrapport januari-juni 2008

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
24 juli 2008 kl 08:30 E. Europe Standard Time

ORDERINGÅNGEN PÅ HÖG NIVÅ - STARK LÖNSAMHET

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET

- Orderingången ökade med 5% till 1.432 miljoner euro (1.369)
- Livlig aktivitet på Power Plants-marknaden uppvägde lägre orderingång på Ship Power-marknaden- Omsättningen ökade med 37% till 1.092 miljoner euro (797)
- Rörelseresultatet (EBIT) steg med 67% till 122 miljoner euro, dvs. 11,2% av omsättningen (73 miljoner euro och 9,2%)
- Resultatet per aktie blev 0,96 (0,54)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI–JUNI 2008

- Orderingång 3.368 miljoner euro (2.526), tillväxt 33%
- Total orderstock 7.479 miljoner euro (5.460), tillväxt 37%
- Omsättning 1.942 miljoner euro (1.558), tillväxt 25%
- Rörelseresultat 204 miljoner euro (136), tillväxt 49%
- Lönsamhet 10,5% (8,8)
- Resultat/aktie 1,45 (0,98)
- Rörelseverksamhetens kassaflöde starkt, 207 miljoner euro (129)

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON: 

"Omsättningen för perioden januari-juni 2008 ökade med 25% till 1.942 miljoner euro och lönsamheten uppgick till 10,5%. Wärtsiläs totala orderingång ökade starkt med 33% och uppgick till 3.368 miljoner euro under rapportperioden. Power Plant-marknaden fortsatte att vara mycket aktiv med stark tillväxt i orderingången. På Ship Power-marknaden har den nedgång i antal beställningar av nya fartyg som började i slutet av förra året påverkat orderingången under andra kvartalet, något tidigare än förväntat. Det har medfört att vi har kunnat fördela mera kapacitet till den stora efterfrågan på Power Plant-marknaden. De nuvarande förhållandena på skeppsbyggnadsmarknaden har medfört att visibiliteten har blivit kortare. Under tredje kvartalet förväntar vi oss att beställningarna på Ship Power-marknaden kommer att ligga kvar på samma goda nivå som under andra kvartalet. Under fjärde kvartalet kommer de att sjunka något. Vi förväntar oss dock att Power Plant-marknaden fortsätter stark, utan tecken på nedgång. Den starka orderstocken och vår flexibla tillverkningsmodell i kombination med stabil tillväxt inom affärsområdet Services ger vår verksamhet stabilitet och ger oss goda möjligheter att anpassa oss till växlande marknadsförhållanden."

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2008 OFÖRÄNDRADE

Tack vare den starka orderstocken förväntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 25% år 2008. Lönsamheten varierar starkt från ett kvartal till ett annat. Resultatmarginalen för hela året kommer att överskrida 11%.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 24 juli 2008 vid Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors, Finland. Notera att konferensen kommer att börja en halvtimme tidigare än vanligt, kl. 10.15 finsk tid (8.15 brittisk tid). 

För att delta i telekonferensen, ring numret +44 (0) 20 7162 0125 och ange konferens-ID 801875. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck på 1-knappen för att registrera att ni har en fråga och på # för att dra tillbaka en fråga. Titeln på evenemanget är Wärtsilä Results Q2 2008 (Wärtsiläs resultat för andra kvartalet 2008). Var beredd att lämna era uppgifter och namnet på konferensen till operatören. Tryck på 0-knappen om det skulle uppstå något problem.

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i mer än 160 Wärtsilä-enheter i nästan 70 länder runt om i världen.

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

ANDRA KVARTALET 4-6/2008 I KORTHET

MEUR

4-6/2008

4-6/2007

Förändring

Orderingång

1 432

1 369

5%

Omsättning

1 092

797

37%

Rörelseresultat

122

73

67%

% av omsättningen

11,2%

9,2%

 

Resultat före skatter

132

72

 

Resultat per aktie (EUR)

0,96

0,54

 

 

RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2008 I KORTHET

MEUR

1-6/2008

1-6/2007

Förändring

2007

Orderingång

3 368

2 526

33%

5 633

Orderstock 30 juni

7 479

5 460

37%

6 308

Omsättning

1 942

1 558

25%

3 763

Rörelseresultat

204

136

49%

379

% av omsättningen

10,5%

8,8%

 

10,1%

Resultat före skatter

206

132

 

372

Resultat per aktie (EUR)

1,45

0,98

 

2,74

Rörelseverksamhetens kassaflöde

207

129

 

431

Räntebärande nettoskulder

 

 

 

 

vid slutet av perioden

254

178

 

-27

Bruttoinvesteringar

87

112

 

231

 

MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER

Under andra kvartalet fortsatte trenden med färre beställningar av nya fartyg, vilket ledde till att marknaden låg på 2003 och 2004 års nivå mätt i antal beställda nya fartyg. Eftersom efterfrågan har varit relativt sett högre på större fartyg ligger marknaden mätt i tonnage på samma nivå som 2006. Den globala osäkerheten har tydligt påverkat fartygsinvesteringarna samt planerna att investera i nya varv.

Efter årets något lugnare första kvartal för varvsverksamheten i Kina, har landet återtagit sin ledande position under det andra kvartalet när det gäller nybeställningar av fartyg. Under första delen av 2008 var Kinas andel 41% och Koreas 37% mätt i antal beställda fartyg. Europas marknadsandel var cirka 10% och Japans 4%. Övriga länder erhöll 8% av beställningarna. Mätt i tonnage är Korea klart ledande med nästan 60% av marknaden. Det beror på att efterfrågan är inriktad på större tonnage där de koreanska varven är som starkast. När det gäller beställningar av större fartyg var juni månad den hittills starkaste och efter uppsvinget för torrbulk kunde man se en ökning i efterfrågan på stora containerfartyg och tankfartyg. Efterfrågan på bulklastfartyg har fortsatt tackvare den gynnsamma utvecklingen av fraktavgifterna. Efterfrågan inom offshoresegmentet var under perioden i huvudsak inriktad på ankarhanteringsfartyg och större fartyg för djupare vatten. Oljefyndigheterna i Brasilien är, liksom Petrobas tillkännagivande av sina avsikter att öka sin flotta avsevärt, mycket positiva signaler till marknaden. Efterfrågan inom passagerarfartygssegmentet var stabil och inom specialfartygssegmentet var efterfrågan starkast på bogserbåtar.

Ship Power-affärsområdets marknadsandelar

Wärtsiläs andel av marknaden för medelvarviga huvudmotorer sjönk till 32% (36 i slutet av föregående kvartal). Det beror framför allt på nedgången i efterfrågan på Nordsjöns offshoremarknad där Wärtsilä har en stark ställning. Wärtsiläs andel av marknaden för lågvarviga motorer ökade till 16% (13) tack vare Wärtsiläs framgångar med sina medelstora lågvarviga motorer. Marknadsandelen för hjälpmotorer ökade något till 8% (6) till följd av den goda utvecklingen på marknaden i Kina.

POWER PLANTS

Marknaden för effektiva och flexibla kraftverk var fortsatt livlig över hela världen under rapportperioden. Den pågående miljödebatten och behovet av att hitta högeffektiva lösningar för kraftproduktion är klart gynnsamma för Wärtsilä. Efterfrågan på ny produktionskapacitet förblir hög liksom behovet av effektivare och mångsidigare kraftgenerering på grund av de höga bränslepriserna. Det starka affärsläget ledde till fortsatt hög aktivitetsnivå inom alla för Wärtsilä relevanta Power Plants-segment - flexibel baskraft, industriell självgenerering, kraftverk för upprätthållande av stabila elnät och toppbelastning, samt kraftlösningar för olje- och gasindustrin.

SERVICES

Ökande energipriser och nya striktare utsläppsregler driver utvecklingen mot mer komplex teknologi och avancerade styrsystem. Underhåll, finjustering och uppgradering av utrustning för optimal effektivitet med så låga utsläppsnivåer som möjligt, kräver yrkesskickliga experter som inte alltid är tillgängliga på marknaden. Avsaknaden av yrkesskickliga personer inom marin-, olje- och gas- samt energisektorn leder till ökad efterfrågan på service från tillverkarna av utrustningen.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under andra kvartalet var fortsatt stark och uppgick till 1.432 miljoner euro (1.369), en ökning på 5%. Orderingången för Ship Power var på en god nivå, 467 miljoner euro (673) under det andra kvartalet 2008, 31% lägre än under motsvarande period föregående år. Det beror delvis på den nedgång på skeppsbyggnadsmarknaden, som inleddes i början av 2008 och som påverkade Wärtsilä Ship Power tidigare än förväntat och delvis på begränsad tillverkningskapacitet. För att svara på den stora efterfrågan på kraftverksmarknaden har mera kapacitet fördelats Power Plants.

För rapportperioden januari-juni 2008 ökade Ship Powers orderingång med 3 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 1.224 miljoner euro (1.194). Beställningarna på handelsfartyg fortsatte att dominera och stod för 50% av beställningarna inom Ship Power-segmentet. Flest beställningar stod olika slags lastfartyg och bulkfartyg för. Offshoresegmentet stod för 25%, passagerarfartygen för 10%, specialfartygen för 11%, medan fartyg för marinen stod för 4% av Ship Powers orderingång.

Orderingången för Power Plants var fortsatt stark under andra kvartalet och uppgick till 556 miljoner euro (326), vilket är 70% högre än under motsvarande period föregående år. De största beställningarna på oljedrivna kraftverk kom från Pakistan och Brasilien under det andra kvartalet. Den senaste beställningen från Brasilien följde på de två beställningar som erhölls i mars 2008. Wärtsilä ser ytterligare potential på dessa viktiga marknader. De största beställningarna på gasdrivna kraftverk kom från Togo och Turkiet. Under kvartalet passerades även en milstolpe för Wärtsilä som fick en beställning på ett motordrivet el- och värmekraftverk, som drivs med flytande biobränsle pressat ur jatrophabuskens frön. Detta är världens första kraftverk som ska drivas med jatrophaolja och producera både el och värme, och det utgör ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av Wärtsiläs bränsleflexibilitet.

Under rapportperioden januari-juni 2008 var orderingången för Power Plants 1.122 miljoner euro (537), en tillväxt på 109% jämfört med motsvarande period föregående år.

Under andra kvartalet fick Services flera stora kontrakt på exempelvis drift och underhåll i Madagaskar och Brasilien, leverans av manöverpanel till en oljeplattform åt ARAMCO samt ombyggnad av styrpropellrar på Seilleans fartyg i Brasilien. De här beställningarna bekräftar, tillsammans med andra beställningar, hur väl Wärtsilä Services utbud passar marknadens behov. Orderingången för Services verksamhet uppgick till 402 miljoner euro (369) under det andra kvartalet.

För rapportperioden januari-juni 2008 var orderingången för Services 1.013 miljoner euro (792), en tillväxt på 28% jämfört med motsvarande period 2007.

Under rapportperioden januari-juni 2008 uppgick Wärtsiläs orderingång till 3.368 miljoner euro (2.526), vilket är en ökning med 33%. I slutet av rapportperioden hade Wärtsiläs orderstock nått en ny rekordnivå på 7.479 miljoner euro (5.460), en ökning med 37%. Orderstocken för Ship Power uppgick till 4.841 miljoner euro (3.681), en ökning med 31%. Orderstocken för Power Plants ökade med 55% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 2.107 miljoner euro (1.361). Orderstocken för Services uppgick till 530 miljoner euro (416) i slutet av rapportperioden, vilket är en ökning med 27%.

Andra kvartalets orderingång per affärsområde

 

 

MEUR

4-6/2008

4-6/2007

Förändring

Ship Power

467

673

-31%

Services

402

369

9%

Power Plants

556

326

70%

Orderingång totalt

1432

1 369

5%

 

Orderingång Power Plants

 

 

 

MW

4-6/2008

4-6/2007

Förändring

Olja

617

313

97%

Gas

333

236

41%

Förnybara bränslen

47

114

-59%

 

Rapportperiodens orderingång per affärsområde

 

 

 

MEUR

1-6/2008

1-6/2007

Förändring

2007

Ship Power

1 224

1 194

3%

2 600

Services

1 013

792

28%

1 607

Power Plants

1 122

537

109%

1 421

Orderingång totalt

3 368

2 526

33%

5 633

 

Orderingång Power Plants

 

 

 

 

MW

1-6/2008

1-6/2007

Förändring

2007

Olja

1 059

443

139%

1 358

Gas

876

358

145%

1 005

Förnybara bränslen

84

317

-73%

483

 

Orderstock enligt affärsområde

 

 

 

MEUR

30.6.2008

30.6.2007

Förändring

2007

Ship Power

4 841

3 681

31%

4 292

Services

530

416

27%

405

Power Plants

2 107

1 361

55%

1 608

Orderstock, totalt

7 479

5 460

37%

6 308

 

OMSÄTTNING 

Under andra kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 37% till 1.092 miljoner euro (797) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för Ship Power uppgick till 365 miljoner euro (305), en tillväxt på 20% jämfört med motsvarande period föregående år. Under andra kvartalet uppgick Power Plants omsättning till 273 miljoner euro (112), vilket är 143% högre än motsvarande period föregående år. Services omsättning för andra kvartalet uppgick till 454 miljoner euro (374), en ökning med 21%, varav organisk tillväxt utgjorde 20%.

Wärtsiläs omsättning under perioden januari-juni 2008 uppgick till 1.942 miljoner euro (1.558), en ökning på 25%. Omsättningen för Ship Power ökade med 8%, till 609 miljoner euro (561). Omsättningen för Power Plants utvecklades gynnsamt under rapportperioden och var totalt 448 miljoner euro (262), en ökning med 71% jämfört med samma period föregående år. Services omsättning ökade till 882 miljoner euro (726), en ökning med 22%. Organisk tillväxt utgjorde 20%. Under rapportperioden januari-juni 2008 stod Ship Powers omsättning för 31% av den totala omsättningen, Services för 45% och Power Plants för 23%.

Andra kvartalets omsättning per affärsområde

 

MEUR

4-6/2008

4-6/2007

Förändring

Ship Power

365

305

20%

Services

454

374

21%

Power Plants

273

112

143%

Omsättning, totalt

1 092

797

37%

 

Rapportperiodens omsättning per affärsområde

 

 

 

MEUR

1-6/2008

1-6/2007

Förändring

2007

Ship Power

609

561

8%

1 320

Services

882

726

22%

1 550

Power Plants

448

262

71%

882

Omsättning, totalt

1 942

1 558

25%

3 763

 

RESULTAT

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 122 miljoner euro (73) eller 11,2% av omsättningen (9,2). Rörelseresultatet för rapportperioden januari-juni 2008 steg till 204 miljoner euro (136), vilket utgör 10,5% av omsättningen (8,8). Finansiella poster uppgick till +1 miljon euro (-5). Nettoräntorna var -5 miljoner euro (‑6). Erhållna dividender uppgick till 6 miljoner euro (6). Resultatet före skatter uppgick till 206 miljoner euro (132). Rapportperiodens skatter var ­-61 miljoner euro (-37). Resultatet per aktie var 1,45 euro (0,98).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE

Rörelseverksamhetens kassaflöde var starkt under januari-juni och uppgick till 207 miljoner euro (129).

De likvida medlen i slutet av perioden uppgick till 156 miljoner euro (133). Nettobeloppet för räntebärande lånekapital var 254 miljoner euro (178). Erhållna förskott i slutet av perioden uppgick till 1.214 miljoner euro (810). Soliditeten var 36,7% (44,3) och nettoskuldsättningsgraden 0,25 (0,18).

INNEHAV

Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid rapportperiodens slut, 67 miljoner euro.

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringarna under perioden januari-juni uppgick till 87 miljoner euro (112). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 14 miljoner euro (43) samt investeringar i produktion och informationsteknik till ett belopp av 73 miljoner euro (69). Avskrivningarna under rapportperioden uppgick till 42 miljoner euro (37).

På grund av den starka volymtillväxten väntas de totala investeringarna exklusive företagsförvärv uppgå till 200 miljoner euro 2008.

STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV, SAMFÖRETAG OCH UTVECKLANDE AV NÄTVERKET

I mars tecknade Wärtsilä avtal om att köpa det norska företaget Maritime Service AS, som erbjuder mekanisk service och underhåll av fartyg. Maritime Service är verksamt i Ålesund på den norska västkusten. År 2007 hade Maritime Service en årsomsättning på 26 miljoner norska kronor (3,2 miljoner euro).

I april förvärvade Wärtsilä det danska bolaget International Combustion Engineering A/S (I.C.E.), som specialiserat sig på service och reparation av ångpannor och därtill hörande förbränningssystem samt projekttjänster. Bolagets omsättning var 46,8 miljoner danska kronor (6,3 milj. euro) 2007. Förvärvet av I.C.E. utvidgar Wärtsiläs serviceutbud till en ny kategori för service av pannor. Denna nya servicekategori förbättrar Wärtsiläs konkurrenskraft ytterligare som ett ledande bolag med ett komplett serviceutbud. Wärtsilä fortsatte att utöka sin service av pannor under juni genom förvärvet av pannserviceverksamheten hos I.C.E.:s tidigare dotterbolag i Dubai.

I juni köpte Wärtsilä det tyska bolaget Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH (CDC), som specialiserat sig på design, leverans och service av automationssystem för rederier och varv. 2007 hade CDC en årsomsättning på 2,1 miljoner euro.

Köpesumman för de tre ovan nämnda förvärven var sammanlagt 11 miljoner euro, varav 5 miljoner euro har redovisats som goodwill.

Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä Services att utveckla sitt nätverk genom att öppna och utöka kontor och serviceenheter i Namibia, Chile, Brasilien, Madagaskar, Azerbajdzjan, Kina, Turkiet och Dubai. Den geografiska expansionen fortsätter att ligga i Wärtsiläs strategiska fokus och företagsförvärv av detta slag kommer att fortsätta.

STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV EFTER RAPPORTPERIODEN

Den 3 juli 2008 undertecknade Wärtsilä ett avtal om att förvärva den globala fartygsdesignkoncernen Vik-Sandvik, en ledande självständig koncern som tillhandahåller tjänster inom design och teknik till rederier och varvsindustrin världen över. Förvärvet är ett viktigt steg i Wärtsiläs strategi för att förstärka sin ställning som leverantör av helhetslösningar och vara sina kunders mest uppskattade partner. Genom att kombinera kompetensen inom fartygsdesign med det befintliga tjänsteutbudet inom propulsionsutrustning och automationssystem, kommer Wärtsilä att kunna erbjuda större mervärde till sina kunder och få ytterligare tillväxtmöjligheter med nya tjänster under installationens hela livscykel. Wärtsiläs målsättning är att bli den ledande leverantören av fartygsdesigntjänster inom flera olika segment. 

Förvärvets värde är 132 miljoner euro med en ytterligare summa på högst 38 miljoner euro, som betalas utgående från affärsverksamhetens resultat under de tre följande åren. Vik-Sandviks omsättning år 2007 uppgick till 55 miljoner euro och lönsamheten var på en mycket god nivå. Antalet anställda är 410. Företagsförvärvet skall godkännas av berörda myndigheter och förväntas bli slutfört under tredje kvartalet år 2008.

ANDRA STRATEGISKA ÅTGÄRDER

I maj meddelade Wärtsilä om sin avsikt att förstärka sin internationella kundservice genom att centralisera reservdelslogistiken och bygga en ny distributionscentral i Nederländerna. Ett nytt stort och modernt centrallager planeras i närheten av företagets nuvarande serviceenhet i Nederländerna. Wärtsilä kommer att investera cirka 70 miljoner euro i logistik och den nya distributionscentralen. Investeringen fördelas över tre år, 2008-2010. Målet är att utlokalisera logistiken och lagerhanteringen.

Wärtsilä och Emerson Process Management tillkännagav i juni att de utökar sitt globala offshoresamarbete. I och med utökningen kan företagen nu leverera integrerade energi- och automationssystem för FPSO-fartyg (Floating Production, Storage and Offloading) och olje- och gasborrningsplattformar. Samarbetet mellan företagen inleddes 2006 och omfattade då i huvudsak FPSO-fartyg.

Asien har under de senaste åren blivit ett allt viktigare centrum för skeppsbyggnadsindustrin. För att vara nära de snabbast växande marknaderna, kommer affärsledningen för Wärtsilä Ship Power att flytta till Shanghai, Kina under 2008.

PRODUKTION

Nya investeringar för att förbättra produktionsförmågan och flexibiliteten för de stora motorerna i Italien och Spanien fortsatte under det andra kvartalet. Investeringsbeslut har fattats för att öka kapaciteten för propulsionstillverkning i Norge och Nederländerna. Alla dessa investeringar kommer att tas i drift under 2009. I Asien görs ytterligare investeringar för att öka produktionskapaciteten i samföretaget Wärtsilä-CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. Kapaciteten kommer att vara tillgänglig under andra halvåret 2009. I Vasa, har ett viktigt steg tagits för miljön genom lanseringen av ett investeringsprogram inriktat på provbäddsanläggningar i syfte att förbättra energieffektiviteten. Wärtsilä främjar även liknande initiativ globalt. Alla andra pågående investeringsprogram för att uppnå ökad kapacitet, inklusive samföretagen, framskrider enligt planerna. Wärtsilä fortsatte att utöka sitt nätverk av underleverantörer på de expanderande marknaderna.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Under andra kvartalet togs den nya fullskaliga, lågvarviga forskningsmotorn RTX-4 i bruk på dieselteknikcentret i Winterthur, Schweiz. Den stora forskningsmotorn används för att vidareutveckla Wärtsiläs lågvarviga marinmotorer så att de uppfyller marknadens behov. 

Wärtsilä och Mitsubishi Heavy Industries Ltd. undertecknade i maj ett gemensamt avtal om design och utveckling av nya, lågvarviga marina dieselmotorer med högst 450 mm cylinderdiameter. Avtalet är en utökning av det strategiska samarbetet som upprättades mellan Wärtsilä och Mitsubishi i september 2005. 

PERSONAL

I slutet av juni hade Wärtsilä 17.552 anställda (15.180), en ökning på 16%. Antalet anställda ökade mest inom Services-affärsområdet, totalt var 10.394 personer (8.937) anställda inom affärsområdet.

Under rapportperioden startades ett Top Graduate-examensprogram inom forskning och utveckling. De som deltar i programmet kommer att ha hand om olika forsknings- och utvecklingsprojekt på de olika enheterna inom Wärtsiläs internationella organisation. Ett liknande merkantilt program har varit igång sedan mars 2007.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN

Atte Palomäki, (42) pol. mag., trädde in som kommunikationsdirektör och som medlem av ledningsgruppen den 1 mars 2008.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

I mars sammanslogs Wärtsiläs A- och B-serier. Efter sammanslagningen har alla aktier en röst och lika rättigheter. I samband med sammanslagningen av aktieserierna arrangerades en riktad vederlagsfri emission till innehavare av A-aktier så att ägare av A-aktier fick en vederlagsfri aktie för varje innehav av nio A-aktier. I den riktade vederlagsfria emissionen emitterades 2.619.954 aktier. Handeln med de nya och sammanslagna aktierna inleddes 27 mars.

AKTIERNA VID HELSINGFORS BÖRS

30.6.2008

 

 

Aktieomsättning, st.

 

Antal aktier

Antal röster

1-6/2008

WRT1V

98 620 565

98 620 565

76 035 377

 

 

 

 

 

1.1.-30.6.2008

Högsta

Lägsta

Medelkurs 1)

Sista

WRT1V

52,40

35,02

43,75

39,95

1) Enligt handelsvolym vägd medelkurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.6.2008

30.6.2007

 

 

Marknadsvärde, MEUR

3 940

4 659

 

 

 

 

 

 

 

 

30.6.2008

30.6.2007

 

 

Utländska aktieägare

50,0%

32,6%

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I INNEHAV

Under rapportperioden och i samband med sammanslagningen av aktieserierna och den vederlagsfria emissionen informerades Wärtsilä om följande förändringar i innehav:

Fiskars-koncernens innehav av aktier i Wärtsilä-koncernen minskade till mindre än 1/5 (20%). Som en följd av transaktionen innehar Fiskars Oyj Abp 901.857 aktier eller 0,9% av Wärtsiläs aktiekapital och röster och det av Fiskars helägda dotterbolaget Avlis AB innehar 15.944.444 aktier eller 16,2% av Wärtsiläs aktiekapital och röster. Totalt innehar Fiskars-koncernen 16.846.301 aktier eller 17,1% av Wärtsilä-koncernens aktiekapital och röster.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas innehav av Wärtsilä-aktier ökade till mer än 1/20 (5%) och andelen röster minskade till mindre än 1/10 (10%). Som en följd av transaktionen innehar Varma 5.130.087 aktier eller 5,2% av Wärtsiläs aktiekapital och röster.

Svenska Litteratursällskapet i Finland rf:s andel av rösterna i Wärtsilä minskade till mindre än 1/20 (5%). Som en följd av transaktionen innehar Svenska Litteratursällskapet 1.735.506 aktier eller 1,76% av Wärtsiläs aktiekapital och röster.

Ovan nämnda förändringar trädde i kraft när de sammanslagna och nya aktierna registrerades i handelsregistret den 26 mars 2008.

OPTIONSPROGRAM

Under rapportperioden hade Wärtsilä ett optionsprogram som avslutades den 31 mars 2008. Detta optionsprogram för år 2002 tecknades i sin helhet.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma som hölls den 19 mars fastställde bokslutet och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2,25 euro per aktie i dividend, samt en extra dividend på 2,00 euro per aktie, eller en total dividend på 4,25 euro per aktie.

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Följande personer valdes till styrelsen: verkställande direktör, MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Berg, verkställande direktör Kari Kauniskangas, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Den ordinarie bolagsstämman godkände styrelsens förslag till förnyande av bolagsordning.

Den ordinarie bolagsstämman godkände styrelsens förslag om en riktad emission till innehavare av A-aktier och en sammanslagning av A- och B-aktier samt en förändring av bolagsordningen.

STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna enligt följande:

Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Matti Vuoria

Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Kaj-Gustaf Bergh

Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Matti Vuoria, Bertel Langenskiöld

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN

Under rapportperioden ökade osäkerheten på den globala råvarumarknaden. Råvarupriserna har ökat och det kommer i framtiden att påverka produktionskostnaderna över hela världen. Wärtsiläs inköpsorganisation följer noggrant kostnadsutvecklingen som på lång sikt administreras genom bolagets leverantörsavtal. Övriga risker är huvudsakligen relaterade till leverantörernas begränsade kapacitet, som beror på hög global efterfrågan på viktiga komponenter. Wärtsilä fortsätter med åtgärder för att säkra tillgången till dessa viktiga komponenter i nära samarbete med underleverantörerna. Inom Services är den största risken förmågan att attrahera och behålla personal på en mycket aktiv marknad. Wärtsilä fortsätter sina insatser för att tygga tillgängligheten av dessa profiler.

MARKNADSUTSIKTER

Under det andra kvartalet 2008 har inga större förändringar skett inom sjöfartssektorn, fraktavgifterna har fortsättningsvis varit höga och fartygspriserna har varit mycket höga. Oron på finansmarknaden har hållit tillbaka investeringsprogram särskilt i länder där skeppsbyggnaden är under utveckling, men verksamheten är fortsatt bra för etablerade varv.

Under 2008 kommer betydligt färre nya fartyg att beställas än under de senaste åren då aktiviteten har varit mycket hög. Historiskt sett fortsätter marknaderna dock att vara aktiva och beställningarna under juni visade, åtminstone tillfälligt, en högre beställningsaktivitet. Investeringar görs fortfarande i nya projekt och på kort sikt ser det gynnsamt ut för Wärtsilä. Under tredje kvartalet förväntar Wärtsilä Ship Power sig att beställningarna kommer att ligga kvar på samma höga nivå som under andra kvartalet. Under fjärde kvartalet kommer de att sjunka något. På grund av nuvarande marknadsförhållanden är visibiliteten kortare.

Läget på Power Plant-marknaden förblir gynnsamt. De främsta drivkrafterna för en fortsatt tillväxt på kraftverksmarknaden är fortfarande strävan efter effektivare och mångsidigare kraftgenerering till följd av miljöaspekter och tillgången till bränsle. Både flexibel baskraft och industriell självgenerering väntas förbli aktiva marknadssegment i hela Mellanöstern, Afrika samt Nord- och Sydamerika. Fortsatt tillväxtpotential ses inom tjänster för stabila elnät i Nordamerika och andra i-länder. Wärtsiläs kraftverkslösningar är idealiska för dagens marknader som kräver hög verkningsgrad, flexibel drift och miljövänlighet. En fortsatt hög orderaktivitet väntas inom Wärtsilä Power Plants alla segment under resten av året.

Tillväxten inom Services är fortsättningsvis stabil och affärsområdet kommer även i framtiden att representera en stor del av Wärtsiläs omsättning.

Den starka orderstocken och den flexibla tillverkningsmodellen i kombination med stabil tillväxt och global närvaro inom affärsområdet Services ger Wärtsilä tid att reagera på potentiella marknadsfluktuationer.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2008 OFÖRÄNDRADE

Tack vare den starka orderstocken förväntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 25% år 2008. Lönsamheten varierar starkt från ett kvartal till ett annat. Lönsamheten för hela året kommer att överskrida 11%.

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2007. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Tillämpning av ändrade och nya standarder och tolkningar (IFRS) från 1.1.2008:

  • IFRIC 11 IFRS 2 – Group Treasury Share Transaction
  • IFRIC 12 Service Concession Agreements
  • IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
  • IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Delårsrapporten är oreviderad.

23.7.2008

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä