Delårsrapport januari-mars 2014

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
24 april 2014 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q1 14 (pdf)

SUND UTVECKLING INOM SHIP POWER OCH SERVICES KOMPENSERAR FÖR UTMANINGARNA PÅ KRAFTFÖRSÖRJNINGSMARKNADEN

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2014. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2014/q1/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2014
- Orderingången minskade med 16% till 1.142 miljoner euro (1.352)
- Omsättningen ökade med 15% till 1.012 miljoner euro (882)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,13 (1,53)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 90 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (70 miljoner euro, dvs. 8,0%)
- Resultat per aktie 0,31 euro (0,37)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 111 miljoner euro (84)
- Orderstocken minskade med 10% och uppgick till 4.505 miljoner euro (4.998) i slutet av perioden

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN
”I linje med våra förväntningar utvecklades omsättningen under första kvartalet väl, och lönsamheten var 8,9%. Även det operativa kassaflödet utvecklades positivt. Kraftverksmarknaden är fortfarande en utmaning, eftersom kunder fortsätter att skjuta upp investeringsbeslut på grund av den globala ekonomiska osäkerheten och valutafluktuationerna på tillväxtmarknaderna. Aktiviteten på marinmarknaden var emellertid på en sund nivå, och affärsområdet Ship Power presterade bra, vilket delvis kompenserade för de rådande utmaningarna på kraftförsörjningsmarknaden. Flera order bokades på offshorestödfartyg, och orderingången för flerbränslelösningar och gashanteringssystem för handelsfartyg var aktiv. Efterfrågan på service var stabil på våra bägge slutmarknader.

Eftersom marknadsläget är fortfarande volatilt fortsätter vi att fokusera på att förbättra effektiviteten och vår konkurrenskraft. De omstruktureringsåtgärder som offentliggjordes i januari har framskridit planenligt och bidrar till att förbättra effektiviteten. Utifrån dessa åtgärder, den nuvarande orderboken och den stabila servicemarknaden förblir våra utsikter för 2014 oförändrade.”

WÄRTSILÄ UTSIKTER FÖR ÅR 2014 OFÖRÄNDRADE
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

MARKNADSUTSIKTER
Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska utvecklingen. Osäkerhet i makroekonomin i kombination med en långsam global tillväxt har påverkat energiförsörjningsmarknaden, som minskat två år i rad. Trots fortsatta uppskjutningar i kundernas investeringsbeslut väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas växa något till följd av den estimerade BNP-tillväxten 2014. Orderaktiviteten är störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftförsörjningskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2-neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

De viktigaste efterfrågefaktorerna inom shipping och offshore är på plats. Sjötransporterna och världsekonomin visar tecken på en återhämtning, vilket gynnar handelsfartygsmarknaden. Inom offshoresegmentet stöder det aktuella oljepriset investeringar. Dessutom stöder den starka orderboken för borriggar orderingången för offshorestödfartyg, och efterfrågan på produktionsenheter fortsätter. Kravet på bränsleeffektivitet och miljöbestämmelserna ökar intresset för användning av gas som bränsle. Det har blivit lättare att få finansiering tack vare fler alternativ och bättre villkor. Den totala orderingången väntas vara i linje med 2013, även om det gäller att komma ihåg den rådande överkapaciteten och marknadens begränsade kapacitet att absorbera nytt tonnage. Offshoreaktiviteten väntas vara stabil och shippingmarknaden sund, även om antalet order på traditionella handelsfartyg kan sjunka något. Marknaden för gastankfartyg väntas förbli aktiv, speciellt inom LPG-fartygssegmentet.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Ökningen i det installerade beståndet kompenserar delvis för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt god. Om man fokuserar på olika regioner i världen så är utsikterna för Mellanöstern och Asien något positivare, och dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Utsikterna är också positiva i Nord-, Central- och Sydamerika samt Afrika.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 24.4.2014 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=777667&s=1&k=1476255F094B6B5D65EB297FD8D333AA.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress;
http://emea.directeventreg.com/registration/23538436. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  

 

© 2020 Wärtsilä