Delårsrapport januari-mars 2009

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
24 april 2009 kl 08:30 E. Europe Standard Time

OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 46% - STARK LÖNSAMHET

CENTRALT UNDER FÖRSTA KVARTALET

- Omsättningen ökade med 46% till 1.241 miljoner euro (850)
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 60% till 130 miljoner euro, 10,5% av omsättningen (81 miljoner euro och 9,6%)
- Rörelseverksamhetens kassaflöde var 23 miljoner euro (75)
- Resultat/aktie 0,89 (0,49) euro
- Orderingången minskade med 51% till 958 miljoner euro (1.936)
- De realiserade avbeställningarna uppgick till 51 miljoner euro under första kvartalet

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:

"Wärtsiläs första kvartal 2009 var starkt. Alla affärsområden utvecklades gynnsamt och Wärtsiläs omsättning ökade med 46%. Rörelseresultatet ökade mycket kraftigt med 60% till 130 miljoner och rörelseresultatmarginalen var 10,5%. På Ship Power-marknaden förblev förhållandena oförändrade, och redarnas aktivitet var huvudsakligen relaterad till en anpassning av kapaciteten till efterfrågan och ledde till ytterligare avbeställningar och uppskjutningar. Wärtsiläs realiserade avbeställningar uppgick till 51 miljoner euro under rapportperioden och Wärtsilä ser en ytterligare potentiell avbeställningsrisk på ca 1.000 miljoner euro. Inom Power Plants var aktiviteten på marknaden fortsatt stark. Services fortsatte sin stabila utveckling, men nedgången inom marinindustrin har lett till kortsiktigare utsikter på den marina servicemarknaden. Trots risken för avbeställningar och osäkerheten på marknaden är Wärtsiläs utsikter för 2009 oförändrade."

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2009 OFÖRÄNDRADE

Den goda orderstocken torde, trots risken för eventuella avbeställningar, stöda en ökning av omsättningen på 10-20 procent år 2009 vilket skulle bibehålla lönsamheten på fjolårets goda nivå.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen den 24 april 2009 kl. 10.45 finsk tid vid Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors, Finland.

För att delta i telekonferensen, ring numret +44 (0) 20 7162 0077 och ange konferens-ID: 832197. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck på 1 för att registrera att ni har en fråga och på # för att dra tillbaka en fråga. Titeln på evenemanget är Results Q1. Var beredd att lämna era uppgifter och namnet på konferensen till operatören. Tryck på *- och därefter på 0 om det uppstår problem. Vi rekommenderar att ni anmäler er till konferensen i förväg på följande adress:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=085460&Conf=165829.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

Under 2008 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med 19.000 anställda. Företaget har verksamhet i160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

RAPPORTPERIODEN JANUARI- MARS 2009 I KORTHET

MEUR

1-3/2009

1-3/2008

Förändring

2008

Orderingång

958

1 936

-51%

5 573

Orderstock 31.3.

6 477*)

7 219

-10%

6883

Omsättning

1 241

850

46%

4 612

Rörelseresultat

130

81

60%

525

% av omsättningen

10,5%

9,6%

 

11,4%

Vinst före skatter

123

75

65%

516

Resultat/aktie, EUR

0,89

0,49

 

3,88 1)

Kassaflöde från rörelseverksamheten

23

75

 

278

Räntebärande nettoskulder

 

 

 

 

i slutet av perioden

613

-63

 

455

Bruttoinvesteringar

24

38

 

366

*) Avbeställningar på 51 miljoner euro har eliminerats från orderstocken under första kvartalet.

1) 3,96 euro före effekten av sammanslagningen av Wärtsiläs aktieserier.

MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER

Beställningarna på den globala skeppsbyggnadsmarknaden stannade upp hösten 2008 och situationen var oförändrad under första kvartalet 2009. De få registrerade beställningarna på stora fartyg gick till koreanska och kinesiska skeppsvarv. Under de rådande omständigheterna på marknaden finns det få orsaker till en återhämtning av marknaden. I stället för den tidigare oron för bristande utbud står marknaden nu inför överkapacitet inom de flesta centrala fartygssegmenten, där containerfartygen och bulklastfartygen påverkats mest. På grund av de kortsiktiga globala ekonomiska utsikterna har flera existerande fartygsorder blivit oattraktiva för redare och operatörer, medan skeppsvarven försöker hålla fast vid beställningarna för att säkerställa sina rekordlånga orderböcker. Andrahandsmarknaden för praktiskt taget nya fartyg har blivit mycket attraktiv, vilket hämmar nya order.

Flera avbeställningar och omställningar av existerande order har inträffat under rapportperioden, och marknaden kommer troligen att fortsätta söka balans genom avbeställningar och omorganiseringar av order. Den existerande fartygskapaciteten reduceras också genom tillfälliga uppläggningar, skrotning och hastighetsminskning.

Ship Power-affärsområdets marknadsandelar

Under rapportperioden minskade Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer något från 37% (vid slutet av föregående kvartal) till 35%. Wärtsiläs marknadsandel inom lågvarviga motorer minskade till 13% (15). Inom hjälpmotorer minskade marknadsandelen till 6% (8).

POWER PLANTS

Förfrågningarna beträffande nya kraftverk låg fortfarande på en hög nivå under första kvartalet. Aktiviteten på marknaden var livlig och kunderna visade ett fortsatt intresse för ny flexibel kapacitet. Finanskrisens inverkan visar sig emellertid som långsammare slutförande av projekt huvudsakligen beroende på svårigheterna med att säkerställa finansieringen. Självständiga kraftproducenter (IPP) står inför utmaningar med att erhålla finansiering, vilket har skjutit upp projekt. Marknaden för industriell självgenerering har tillsvidare påverkats mest, och flera projekt har uppskjutits på grund av osäkerheten på marknaden eller till exempel på grund av den bristande efterfrågan på mineraler.

SERVICES

Obalansen mellan fartygskapaciteten och fartygsefterfrågan inom shippingbranschen har tvingat redarna att justera kapaciteten bland annat genom att reducera driftsfrekvensen för vissa fartyg och att ta delar av flottan ur drift. Nedgången har lett till en viss minskning i underhållsvolymerna och efterfrågan på reservdelar, men inverkan på Wärtsiläs tjänster för marinindustrin har än så länge varit begränsad. Servicemarknaden för kraftverk är fortfarande stark, och kraftverken är i aktiv drift. Därtill finns det efterfrågan på olika serviceprojekt, såsom bränslekonversioner i kraftverk.

Wärtsiläs installerade motorbestånd på 162.000 MW för Ship Power- och Power Plants-marknaden består av tusentals installationer utspridda över hela världen. Bägge slutmarknaderna består av flera kundsegment och Wärtsiläs serviceportfölj är den bredaste på marknaden. Dessa faktorer begränsar inverkan av fluktuationerna på individuella marknader och kundsegment.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under rapportperioden uppgick till 958 miljoner euro (1.936), en minskning med 51% jämfört med motsvarande period året innan. I jämförelse med föregående kvartal ökade orderingången med 16% (823 milj. euro under fjärde kvartalet 2008).

Wärtsilä Ship Powers orderingång uppgick till 127 miljoner (758), en minskning med 83% jämfört med den mycket höga motsvarande perioden året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 16% (152 milj. euro under fjärde kvartal 2008). Beställningar bokades främst inom offshore- och handelsfartygssegmenten. Offshorefartygen stod för 34%, handelsfartygen för 30%, passagerarfartygen för 18%, marinen för 8%, specialfartygen för 5% och fartygsdesign för 5% av Ship Powers totala orderingång.

Affärsområdet Power Plants orderingång under första kvartalet uppgick till 321 miljoner euro (566), vilket var 43% mindre än den rekordhöga orderingången under motsvarande period året innan. De huvudsakliga orsakerna till nedgången är timingen av stora projekt och effekterna av finanskrisen. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 22% (263 milj. euro under fjärde kvartalet 2008). De största oljedrivna kraftverken såldes till Pakistan, Grekland och Cypern. Den senaste ordern till Pakistan på 200 MW är Wärtsiläs fjärde stora kraftverksprojekt till Pakistan under de två senaste åren. Pakistan väntas erbjuda intressanta möjligheter även i framtiden. De största gasdrivna kraftverken såldes till Brasilien och Dominikanska republiken. Den stora ordern på ett gasdrivet kraftverk från Brasilien är en viktig milstolpe för Wärtsilä eftersom det är Wärtsiläs första stora gaskraftverksprojekt i landet. På grund av den ökade tillgången på gas i Brasilien, väntas utvecklingen på marknaden för gaskraftverk gynna Wärtsilä.

Affärsområdet Services orderingång under rapportperioden januari-mars 2009 var stark och uppgick till 507 miljoner euro (611), en minskning med 17% jämfört med den rekordhöga motsvarande perioden 2008. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 24% (410 milj. euro under fjärde kvartalet 2008). Under rapportperioden erhöll Services kontrakt från tre brasilianska självständiga kraftproducenter (IPP) för att konvertera deras kraftverk. Konversionerna möjliggör bränsleflexibilitet och byte från drift med tjockolja (HFO) till gasdrift. Dessa kraftverkskonversioner är det största projektet i sitt slag som någonsin utförts av Wärtsilä Services.

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 6.477 euro (7.219). I slutet av rapportperioden var Ship Powers orderstock 4.127 miljoner euro (4.810), en minskning med 14%. De realiserade avbeställningarna under perioden uppgick till 51 miljoner euro och de har avdragits från orderstocken. Avbeställningarna gällde främst handels- och specialfartygssegmenten. Wärtsilä ser en ytterligare potentiell avbeställningsrisk på 1.000 miljoner euro inom Ship Power. Power Plants orderstock uppgick till 1.829 miljoner euro (1.822). Services orderstock uppgick till 521 miljoner euro (588).

Orderingång per affärsområde

 

 

 

 

MEUR

1-3/2009

1-3/2008

Förändring

1-12/2008

Ship Power

127

758

-83%

1 826

Services

507

611

-17%

1 858

Power Plants

321

566

-43%

1 883

Orderingång totalt

958

1 936

-51%

5 573

 

Orderingång Power Plants

 

 

 

 

MW

1-3/2009

1-3/2008

Förändring

1-12/2008

Olja

344

442

-22%

2 029

Gas

243

543

-55%

1 240

Förnybara bränslen

0

37

-100%

80

 

Orderstock per affärsområde

 

 

 

 

MEUR

31.3.2009

31.3.2008

Förändring

2008

Ship Power

4 127

4 810

-14%

4 486

Services

521

588

-11%

445

Power Plants

1 829

1 822

0%

1 949

Orderstock totalt

6 477*)

7 219

-10%

6 883

 *) Avbeställningar på 51 miljoner euro har eliminerats från orderstocken under första kvartalet.

OMSÄTTNING

Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2009 ökade kraftigt med 46% och uppgick till 1.241 miljoner euro (850). Ship Powers omsättning ökade med 53% och uppgick till 373 miljoner euro (244). Power Plants omsättning utvecklades mycket fördelaktigt under rapportperioden och uppgick till 431 miljoner euro (175), en tillväxt på 146% jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning förblev på fjolårets höga nivå och uppgick till 434 miljoner euro (428). Ship Powers omsättning var 30%, Power Plants för 35% och Services för 35% av den totala omsättningen.

Omsättning per affärsområde

 

 

 

 

MEUR

1-3/2009

1-3/2008

Förändring

1-12/2008

Ship Power

373

244

53%

1 531

Services

434

428

1%

1 830

Power Plants

431

175

146%

1 261

Omsättning totalt

1 241

850

46%

4 612


FINANSIELLA RESULTAT

Rörelseresultatet steg till 130 miljoner euro (81) för januari-mars 2009, dvs. till 10,5% av omsättningen (9,6).

De finansiella posterna var -7 miljoner euro (-7). Nettoräntorna var -6 miljoner euro (0). Resultatet före skatter uppgick till 123 miljoner euro (75). Rapportperiodens skatter var -34 miljoner euro (-25).

Resultatet per aktie var 0,89 euro (0,49).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE

Rörelseverksamhetens kassaflöde under januari-mars 2009 uppgick till 23 miljoner euro (75). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 1.242 miljoner euro (1.083). De likvida medlen i slutet av perioden var 149 miljoner euro (416). Nettobeloppet för räntebärande skulder var 613 miljoner euro (-63). Den år 2009 utbetalda dividenden som uppgick till 148 milj. euro betalades under årets första kvartal emedan den år 2008 utbetalda dividenden som uppgick till 408 milj. euro betalades under årets andra kvartal. Soliditeten var 32,1% (32,0) och nettoskuldsättningsgraden 0,55 (-0,05).

INNEHAV

Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid rapportperiodens slut, 51 miljoner euro.

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 24 miljoner euro (38). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 2 miljoner euro (5) samt investeringar i produktion och informationsteknik till ett belopp av 22 miljoner euro (33). Avskrivningarna under rapportperioden uppgick till 30 miljoner euro (21).

På grund av de höga leveransvolymerna, de effektivitetsförbättrande åtgärderna och de logistiska utvecklingsplanerna i anslutning till Services väntas de totala investeringarna exklusive företagsförvärv uppgå till ca 180 miljoner euro under 2009.

STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV, SAMFÖRETAG OCH EXPANSION AV NÄTVERKET

Förstärkningen av Wärtsiläs globala Servicenätverk fortsatte under rapportperioden genom öppnandet av nya och utvidgningen av existerande kontor i Italien och Nederländerna.

TILLVERKNING

Under rapportperioden förnyade Wärtsilä licensavtalet om tillverkning och försäljning av Wärtsiläs lågvarviga marindieselmotorer med Hitachi Zosen Corporation i Japan och med Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) i Japan.

Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co.Ltd. (QMD), samföretaget mellan CSIC, Wärtsilä och MHI för tillverkning av tvåtaktsmotorer, producerade och startade framgångsrikt sin första motor i mars 2009. QMD:s fabriksanläggning färdigställdes i april i år. QMD har en god orderbok på ca 200 milj. euro.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Det EU-finansierade forskningsprojektet Hercules-Beta inleddes i mars. Hercules-Beta är en stor internationell samarbetssatsning med syfte att maximera bränsleeffektiviteten och samtidigt uppnå ultralåga utsläpp, och att utveckla nästa generations optimalt effektiva och rena marindieselmotorer.  

PERSONAL

I slutet av mars hade Wärtsilä 18.844 (16.979) anställda. I genomsnitt hade Wärtsilä 18.821 (16.813) anställda under januari-mars 2009. Services hade 11.172 anställda (10.095), tillväxten var 11%. 

BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma den 11 mars 2009 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,50 euro per aktie i dividend, sammanlagt 148 miljoner euro. Dividenden betalades den 23 mars 2009.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Kari Kauniskangas, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Maarit Aarni-Sirviö
Bertel Langenskiöld

Utnämningskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Matti Vuoria
Kaj-Gustaf Bergh

Premieringskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Matti Vuoria
Bertel Langenskiöld

RISKER OCH AFFÄRSVERKSAMHETENS OSÄKERHETSFAKTORER

På grund av osäkerheten inom shippingbranschen består affärsområdet Ship Powers huvudsakliga risker fortfarande av skeppsvarvens uppskjutna leveranstidtabeller och avbeställningar av existerande order. Wärtsilä Ship Powers potentiella avbeställningsrisk uppgår till ca 1.000 miljoner euro.

Även om förutsättningarna inom affärsområdet Power Plants är oförändrade har den nuvarande finanskrisen en viss effekt på timingen av order. Finanskrisens verkliga inverkan är fortfarande liten, men de potentiella effekterna på nya order är svåra att förutse. Finansieringen för flera framtida projekt förefaller säker, och aktiviteten hos elverk och offentligt finansierade kraftproducenter har ökat.

De största riskerna för affärsområdet Services anknyter till en ytterligare försämring av den underliggande shippingbranschen vilket kan leda till uppläggningar av fartyg i större skala, vilket i sin tur kan minska efterfrågan på underhåll och service inom detta segment. Än så länge har bulklast- och containerfartygssegmenten påverkats mest.

Wärtsilä följer fortlöpande upp leverantörsbasens stabilitet med tanke på den globala finansiella krisen. För närvarande finns inga betydande risker gällande detta.

Wärtsilä har tillräckliga kreditlimiter för att bibehålla sin likviditet i den nuvarande affärsomgivningen.

Årsredovisningen för år 2008 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskstyrning.

MARKNADSUTSIKTER

Med undantag för Kina och Indien utvecklas alla ledande ekonomiers BNP negativt innevarande år. Detta indikerar en minskning i handeln samt efterfrågan på transporter och energi. Därför är utsikterna för shippingbranschen och varvsindustrin ganska dystra för närvarande. Redarna fortsätter med kapacitetsuppläggningar för att skapa balans på marknaden. Hanteringen av existerande flottor och ansträngningarna att svälja de existerande beställningarna är shippingbranschens huvudsakliga fokusområden i dag. Inom offshorebranschen finns det grunder för fortsatta investeringar i utforskning och produktion, men den närvarande finanskrisen förhindrar effektivt utvecklingen av dylika projekt.

Under 2009 inträffar inga större förändringar i utsikterna för nybeställningar vad gäller de viktigaste handelsfartygstyperna, såsom containerfartyg, bulklastfartyg och tankfartyg. Mycket beror emellertid på den allmänna stämningen i ekonomin. Vissa ägare, som gynnats av boomen inom shippingbranschen nyligen, har fortfarande en sund finansiell grund. Om priserna på nya fartyg och tecknen på en ekonomisk återhämtning konvergerar, kan detta ha en positiv effekt på inledandet av nya projekt. Inom offshoresegmentet beror återhämtningen på oljeprisets utveckling och på lättare tillgång till finansiering. Nybeställningarna riktar sig sannolikt till ett mer specialiserat tonnage där överkapacitet inte är ett problem. Nationella stimulanspaket kan gynna främst offentliga projekt, såsom marinens beställningar.

Efterfrågan på kraftverksmarknaden fortsätter på en god nivå. Det grundläggande globala behovet av en mer flexibel, effektiv och miljövänlig kraftgenereringsmix kvarstår och fortsätter att ge Wärtsilä en bra position med tanke på framtiden. Strävan efter en bättre verkningsgrad och energisäkerhet genom bränslemångsidighet och -flexibilitet är trender som gynnar Wärtsilä. Segmentet för flexibel basbelastning förutses förbli aktivt i Mellanöstern, Afrika samt Nord- och Sydamerika. Ett ökat intresse för lösningar för stabilisering av elnät och toppbelastning i hela industrivärlden kan ses, medan aktiviteten inom segmentet för industriell självgenerering är lägre. Power Plants orderaktivitet förväntas fortsätta på en god om än varierande nivå.

Services fortsätter sin stabila utveckling, men på grund av osäkerheten inom marinindustrin har visibiliteten blivit kortare.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2009 OFÖRÄNDRADE

Den goda orderstocken torde, trots risken för eventuella avbeställningar, stöda en ökning av omsättningen på 10-20 procent år 2009 vilket skulle bibehålla lönsamheten på fjolårets goda nivå.

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2008. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft 1.1.2009, påverkas koncernens rapportering av följande:

  • IFRS 8 Segmentrapporteringen
  • IAS 23 Lånekostnader – ändring till standarden
  • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter – ändring till standarden
  • IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i utländska enheter

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Wärtsiläs affärsverksamhet

Wärtsilä tillverkar och levererar kraftlösningar för marin- och energimarknaden. Wärtsilä erbjuder kunderna produktkoncept, produkter, service och reservdelar som baserar sig på motorteknologi och som anpassas för olika förhållanden. En central del av affärsverksamheten är kundstödet för de levererade anläggningarna under deras livscykel. Stödet är likadant oberoende av anläggningens bruksändamål.

Ledningens interna rapportering följer upp hur verksamheten utvecklas baserat på de marknadsbaserade affärsområdena. Rapporteringen stöder upprättandet av målen och budgetuppföljningen och är därmed ett verktyg för ledningen och inte en egentlig extern ekonomisk mätare.

Wärtsiläs högsta operativa beslutsfattare (CODM, Chief Operating Decision Maker enligt IFRS 8) är koncernchefen med direktionen och i vissa fall även styrelsen som stöd. Koncernchefen utvärderar koncernens ekonomiska situation och hur den utvecklas som en helhet och inte baserat på affärsområdenas resultat. Eftersom bolagets integrationsnivå är hög, ger de resultatsiffror som affärsområdena rapporterar inte en korrekt bild av deras ekonomiska läge och utveckling. Siffrorna anses också ha ett begränsat värde för externa läsare bl.a. på grund av den svaga jämförbarheten.

Baserat på ovan presenterade grunder kan Wärtsiläs affärsverksamhet inte uppdelas i enskilda operativa segment med separat rapportering.

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

Delårsrapport Q1 2009 (PDF)

© 2020 Wärtsilä