Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2018

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
23 oktober 2018 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2018

OMSÄTTNINGEN UTVECKLADES POSITIVT

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2018. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2018/q3/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET
- Orderingången var stabil och uppgick till 1.372 miljoner euro (1.354)

- Omsättningen ökade med 13% till 1.330 miljoner euro (1.175)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,03 (1,15)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 141 miljoner euro (131), dvs. 10,6% av omsättningen (11,2)
- Resultatet per aktie steg till 0,17 euro (0,14)
- kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 122 miljoner euro (150)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018
- Orderingången ökade med 7% till 4.433 miljoner euro (4.130)

- Omsättningen ökade med 5% till 3.642 miljoner euro (3.471)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,22 (1,19)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 352 miljoner euro (335), dvs. 9,7% av omsättningen (9,7)
- Resultatet per aktie steg till 0,39 euro (0,35)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 121 miljoner euro (154)
- Orderstocken ökade med 16% och uppgick till 5.918 miljoner euro (5.107) i slutet av perioden

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2018

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas öka något jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Solid inom Services (sänkts från bra). Även om det finns tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment har de transaktionella servicevolymerna utvecklats långsammare än väntat.
  • Bra inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integration.
  • Bra inom Marine Solutions. Wärtsiläs efterfrågeutsikter får stöd av företagets omfattande produktmix och breda segmentexponering som kompenserar för den långsamma återhämtningen inom de totala fartygsbeställningarna.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 1.364 miljoner euro (1.206). Siffran omfattar främst utrustningsleveranser. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionell, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA
”Omsättningen utvecklades positivt under tredje kvartalet tack vare den starka tillväxten inom Marine Solutions- och Energy Solutions-leveranser. Detta i kombination med en lånsammmare än väntad utveckling i transaktionella servicevolymerna påverkar koncernens försäljningsmix och belastar lönsamheten.

Inom marinindustrin har den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s svavelregelverk som träder i kraft 2020 resulterat i en ökad efterfrågan på avgasreningssystem. Detta ökade orderingången för både Marine Solutions och Services. Marine Solutions orderingång stöddes ytterligare av den fortsatt höga aktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor. På energimarknaden påverkades Energy Solutions orderingång negativt av uppskjutna investeringar i vissa projekt. Trots det talar den sunda projektpipelinen för en bättre aktivitet framöver.

I augusti meddelade Wärtsilä om beslutet att bygga att bygga ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion i Vasa, Finland. När det blir klart 2020 kommer denna hubb för smart teknologi att möjliggöra en mer smidig och effektiv testning, utveckling och tillverkning av lösningar för marin-, olje- och gas- samt energiindustrin. Ett annat stort steg i implementeringen av våra strategier var beslutet att omorganisera verksamheten i två affärsområden, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet, från och med början av nästa år. Genom att koncentrera verksamheten till två affärsområden som omfattar både produkter och service kan vi öka kundernas värde genom starkare fokus på livscykelösningar för specifika marknadsbehov. Kunderna kommer också att gynnas av den förbättrade flexibiliteten och de kortare responstiderna. Jag tror starkt på att detta kommer att föra oss mot våra långsiktiga finansiella målsättningar.”

NYCKELTAL

MEUR 7-9/
2018
Jus-
terad
7-9/
2017
För-
ändring
1-9/
2018
Jus-
terad
1-9/
2017
För-
ändring
Jus-
terad
2017
Orderingång 1 372 1 354 1% 4 433 4 130 7% 5 644
Orderstock i slutet av perioden 5 918 5 107 16% 5 100
Omsättning 1 330 1 175 13% 3 642 3 471 5% 4 911
Rörelseresultat¹ 141 127 11% 337 316 6% 538
% av omsättningen 10,6 10,8 9,2 9,1 11,0
Jämförbart rörelseresultat 141 131 8% 352 335 5% 576
% av omsättningen 10,6 11,2 9,7 9,7 11,7
Jämförbart justerat EBITA 152 141 8% 384 362 6% 612
% av omsättningen 11,5 12,0 10,5 10,4 12,5
Resultat före skatter 130 110 18% 308 280 10% 491
Resultat/aktie, EUR 0,17 0,14 0,39 0,35 0,63
Rörelseverksamhetens kassaflöde 122 150 121 154 430
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 647 432 234
Bruttoinvesteringar 258 176 255
Nettoskuldsättningsgrad 0,28 0,20 0,10

¹Jämförelsestörande poster under tredje kvartalets jämförelseperiod omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 4 miljoner euro. Under rapportperioden januari-september 2018 uppgick kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv till 15 miljoner euro (19).

Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 Intäktsredovisning genom att använda den fullständiga retrospektiva metoden. Denna delårsrapport är förenlig med den nya standarden, och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansen, har justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine Solutions och Services för 2017 till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till 591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag, tisdagen den 23.10.2018 kl. 10.00 finsk tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1849565&s=1&k=18AE3C34574717396A195C88FA7BB0A0

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/5687622. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Tryck *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arjen Berends
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

Delårsrapport januari-september 2018

© 2020 Wärtsilä