Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2015

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
23 april 2015 kl 08:30 E. Europe Standard Time

ORDERAKTIVITETEN INOM SERVICES OCH POWER PLANTS KOMPENSERAR FÖR DEN SVAGARE MARINMARKNADEN 

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2015. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande (Delårsrapport Q1 2015). Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2015/q1/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2015

- Orderingången ökade med 15% till 1.285 miljoner euro (1.115)
- Omsättningen minskade med 1% till 988 miljoner euro (997)
- Orderingång jämfört med fakturering 1,30 (1,12)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 100 miljoner euro, dvs. 10,1% av omsättningen (98 miljoner euro, dvs. 9,8%)
- Resultat per aktie 0,43 euro (0,31)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 37 miljoner euro (111)
- Orderstocken ökade med 12% och uppgick till 4.931 miljoner euro (4.384) i slutet av perioden

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR ÅR 2015 OFÖRÄNDRADE

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inte inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International.

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN

”Som väntat var utvecklingen på marinmarknaden långsam i början av 2015. Eftersom det låga oljepriset har lett till att offshorekunder väntar med investeringar och de övriga fartygsbeställningarna är få, har affärsområdet Ship Power fått färre order. Inom affärsområdet Power Plants har stämningen på marknaden blivit bättre. Den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna och den ökande elkonsumtionen i USA bidrog till kraftverksinvesteringarna, och våra kraftverksnoteringar indikerar en fortsatt god underliggande efterfrågan bland kunderna.

Services-affärsområdets utveckling var första kvartalets höjdpunkt. Den ökade underhållsaktiviteten i slutet av förra året fortsatte under första kvartalet, vilket gynnade både orderingången och omsättningen. Services omsättning ökade med 11%, vilket kompenserade för de lägre leveransvolymerna inom Ship Power och Power Plants. Tack vare detta steg koncernens omsättning ungefär till samma nivå som för motsvarande period året innan, och lönsamheten förbättrades något till 10,1%. Vi håller fast vid vår prognos för 2015 och ser vissa möjligheter till omsättningstillväxt och en förbättrad lönsamhet trots osäkerhetsfaktorerna på marknaden.”

NYCKELTAL

 

MEUR

1-3/2015

1-3/2014

Förändring

2014

Orderingång

1 285

1 115

15%

5 084

Orderstock i slutet av perioden

4 931

4 384

12%

4 530

Omsättning

988

997

-1%

4 779

Rörelseresultat (EBIT)1

100

98

2%

569

% av omsättningen

10,1

9,8

 

11,9

Resultat före skatter

82

89

 

494

Resultat/aktie, EUR

0,43

0,31

 

1,76

Rörelseverksamhetens kassaflöde

37

111

 

452

Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden

251

390

 

94

Bruttoinvesteringar

18

19

 

94

Nettoskuldsättningsgrad

0,14

0,22

 

0,05

1 EBIT visas utan engångsposter. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 47 miljoner euro under 2014, varav 6 miljoner euro redovisades under första kvartalet.

MARKNADSUTSIKTER

På grund av marknadsläget under 2014 och BNP-prognoserna för 2015, väntas marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en utmaning. Trenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning fortsätter dock. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering, såsom vind- och solkraft, i många delar av världen kräver flexibla lösningar för att balansera fluktuationer i nätet. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk. Samtidigt väntar kunderna på nya regelverk för elmarknaden, vilket skapar en uppdämd efterfrågan. Dessutom kommer övergången till en CO2-neutral kraftförsörjning och nedläggningen av äldre kraftverk, främst koldrivna, att gynna flexibla, effektiva kraftförsörjningslösningar. På tillväxtmarknaderna stöder BNP-tillväxten fortsättningsvis investeringar i kraftförsörjningskapacitet.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är försiktiga på grund av svagare marknadsförhållanden inom bulklast- och offshorefartyg. Det låga oljepriset fortsätter att påverka investeringarna i prospektering och utveckling, vilket begränsar efterfrågan på offshoreborrfartyg och -stödfartyg. Överkapaciteten fortsätter att påverka efterfrågan på konventionella handelsfartyg. Men allt fler fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Nedgången i oljepriset ger möjligheter för oljetankfartyg och containerfartyg, eftersom lägre bunkringskostnader väntas ha en positiv effekt på redarnas driftskostnader. Stämningen på marknaden för gastankfartyg är fortsatt sunt. Aktiviteten väntas dock sjunka till en normal nivå efter de stora ordervolymerna 2014. Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva och backas upp av nya aktörer på marknaden, förnyelser av flottor och en ökande passagerartrafik i Asien. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljövänliga lösningar och användningen av gas som marinbränsle på ett allmänt plan.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är försiktigt positiva, med tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartygssegmentet. Efterfrågan på service för installationer som drivs med olja väntas öka, eftersom utvecklingen av oljepriset på sistone har sänkt driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i försiktiga utsikter för offshoreservice, kompenserar de senaste årens tillväxt i det installerade offshorebeståndet delvis för en potentiell minskning av servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande gynnsamma. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva särskilt i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 23.4.2015 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=979349&s=1&k=3CF4BE09F0CDFF5C1F14B8693BDE3594. För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/20405211 . Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com
 

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com
 

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
 

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17. 700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki. www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä