Wärtsilä delårsrapport januari-mars 2010

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
23 april 2010 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q1 2010

MARKNADEN FORTFARANDE UTMANANDE – STARK LÖNSAMHET OCH STARKT KASSAFLÖDE UNDER FÖRSTA KVARTALET

CENTRALT UNDER FÖRSTA KVARTALET

- Omsättningen minskade med 26% till 922 miljoner euro (1.241)
- Rörelseresultatet (EBIT före engångsposter) var 94 miljoner euro, dvs. 10,2% av omsättningen (130 miljoner euro och 10,5%). Omstruktureringsposterna av engångskaraktär uppgick till 44 miljoner euro
- Starkt kassaflöde från rörelseverksamheten, 181 miljoner euro (23)
 - Resultatet per aktie exklusive engångsposter 0,68 euro (0,89)
- Orderingången sjönk med 8% till 881 miljoner euro (958)

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:
”Vår marknadsomgivning är fortfarande utmanande. Vi ser tecken på en gradvis återhämtning i den globala ekonomin, och vi tror att den lägsta punkten för efterfrågan på marknaden har nåtts. Ändå är shippingindustrin långt ifrån stabil och den ekonomiska återhämtningens timing och styrka är fortfarande oviss. Då Power Plants och Services-marknaderna fortsättningsvis är sunda och eftersom vi inlett omstruktureringsåtgärder för att förbättra effektiviteten och konkurrenskraften på den krävande shippingmarknaden är våra utsikter för 2010 oförändrade.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2010 OFÖRÄNDRADE
På grund av den svaga skeppsbyggnadssektorn förväntar vi oss att omsättningen kommer att minska med 10-20 procent under 2010. Tack vare den stabila serviceverksamheten, den goda efterfrågan på kraftverk och den ändamålsenliga anpassningen av kapaciteten förväntas lönsamheten (EBIT-% före engångsposter) vara ca 9-10%, vilket ligger vid övre gränsen av vår långsiktiga lönsamhetsmålsättning.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen 23.4.2010 kl. 10.45 finsk tid vid Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors, Finland. Den engelskspråkiga kombinerade webb- och telekonferensen kan ses på internet på följande adress:
http://194.79.19.108/webcasts/wartsila/

För att delta i telekonferensen ring numret: +44 (0)207 1620 177 och ange konferens-id: 863163. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck på 1 för att registrera att ni har en fråga och på # för att dra tillbaka en fråga. Titeln på evenemanget är: Results Q1. Var beredd att lämna era uppgifter och namnet på konferensen till operatören. Tryck på *- och därefter på 0 om det uppstår problem. Vi rekommenderar att ni anmäler er till konferensen i förväg på följande adress:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=158744&Conf=201392

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2009 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,3 miljarder euro med mer än 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
 

DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2010

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER

Marknaden visar små tecken på återhämtning 
Ordervolymerna under de två första månaderna 2010 var på samma nivå som i slutet av förra året, medan läget förbättrades en aning i mars då 95 fartyg beställdes. Detta var den högsta siffran sedan slutet av 2008. För närvarande kännetecknas marknaden av att det är relativt små aktörer som ger order och endast på några fartyg åt gången. Priserna på nybyggen ligger på samma nivå som 2004, och de har tydligt attraherat vissa väl positionerade ägare att ge beställningar. Från Wärtsiläs synvinkel har den intressantaste utvecklingen skett inom det mer specialiserade tonnaget. Återhämtningen har kommit igång inom passagerarfartyg samt inom fiskefartyg, bärgningsfartyg och olika slags konstruktionsfartyg. Offshoremarknaden är också aktiv och order väntas bli fastslagna senare under året.

Korea var det största skeppsbyggnadslandet under perioden. Landet fick ungefär hälften av alla order mätt enligt antalet fartyg. Kina var näst störst, medan Japan och Europa kom långt efter. Mätt enligt tonnage var Korea ännu mer dominerande.

Ship Powers marknadsandelar
Wärtsiläs andel av marknaden för medelvarviga huvudmotorer var 35% (36% i slutet av föregående kvartal) medan marknadsandelen inom lågvarviga motorer var 11% (12). Inom hjälpmotorer var Wärtsiläs andel 1% (2). På grund av den låga ordervolymen är marknadsandelarna fortfarande mycket känsliga för enskilda beställningar.   

POWER PLANTS
Marknadsläget för affärsområdet Power Plants var fortsättningsvis stabilt och marknadsaktiviteten låg på en god nivå. Att slå fast stora projekt är fortfarande en lång process.

SERVICES
Under rapportperioden fortsatte våra sjöfartskunder att lida av den globala recessionen. Fokus fortsatte att ligga på reparationer i stället för på underhåll. Investeringarna riktade sig främst till uppgraderingar och efterinstallationer, där huvudmålet var att sänka driftskostnaderna. Denna trend väntas fortsätta. I slutet av perioden minskade antalet upplagda fartyg något för första gången sedan den ekonomiska krisen började och nivån på fartygsskrotningar var stabil jämfört med föregående kvartal. Power Plants kunder fortsätter att driva sina anläggningar på en hög nivå och efterfrågan på underhåll är stabil.

ORDERINGÅNG
Orderingången för rapportperioden uppgick till 881 miljoner euro (958), en minskning med 8%. I jämförelse med föregående kvartal ökade Wärtsiläs totala orderingång med 7% (823 miljoner euro under fjärde kvartalet 2009).

Ship Powers orderingång för de första tre månaderna var 90 miljoner euro (127), en minskning med 29%. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 66%. Orderingången dominerades överlägset av passagerarfartygssegmentet som stod för 46% av det totala antalet order. Olika slags specialfartyg stod för 19%, medan handelsfartyg och offshore stod för 15% respektive 12% av det totala antalet order.    

Power Plants orderingång under första kvartalet uppgick till 267 miljoner euro (321), vilket var 17% mindre än under motsvarande period året innan. Under första kvartalet mottogs de största beställningarna på oljedrivna kraftverk från Afrika. De största beställningarna på gasdrivna kraftverk kom från Afrika, Turkiet och Indien. I jämförelse med föregående kvartal sjönk affärsområdet Power Plants orderingång med 11% (300 miljoner euro under fjärde kvartalet 2009).

Orderingången för affärsområdet Services uppgick till 522 miljoner euro (507) under första kvartalet, en ökning med 3% jämfört med motsvarande period 2009. Jämfört med fjärde kvartalet 2009 ökade orderingången med 11% (470 miljoner euro under fjärde kvartalet 2009). Flera underhållskontrakt ingicks eller förnyades inom affärsområdena Power Plants och Ship Power. Wärtsilä ingick ett femårigt underhållsavtal med finska Neste Oil som omfattar åtta av bolagets fartyg.

ORDERSTOCK
Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.330 miljoner euro (6.477). Ship Powers orderstock var 2.242 miljoner euro (4.127). Under perioden uppgick de realiserade avbeställningarna till 82 miljoner euro. Dessa eliminerades från orderstocken. Avbeställningarna kom främst från handelsfartygs- och offshoresegmenten. Wärtsilä uppskattar att den återstående avbeställningsrisken i orderstocken uppgår till ca 400 miljoner euro (500 miljoner euro i slutet av föregående kvartal).
Power Plants orderstock var 1.392 miljoner euro (1.829). Services orderstock uppgick till 696 miljoner euro (521).

OMSÄTTNING
Wärtsiläs omsättning för januari-mars 2010 uppgick till 922 miljoner euro (1.241). Ship Powers omsättning minskade med 26% och uppgick till 278 miljoner euro (373). Power Plants omsättning uppgick till 237 miljoner euro (431), en minskning med 45%. Timingen av leveranser och stuvarstrejken i de finska hamnarna i mars hade en negativ inverkan på Power Plants omsättning. Affärsområdet Power Plants kännetecknas av stora individuella projekt, och timingen av leveranserna leder till fluktuationer mellan kvartalen. Affärsområdet Services omsättning var 409 miljoner (434), en minskning med 6%. Minskningen berodde främst på att sjöfartskunderna sköt upp investeringar och fokuserade på kostnadskontroll. Uppskjutet underhåll, lägre hastigheter, skrotning och säsongfluktuationer inverkade på Services omsättning under första kvartalet.  

Ship Powers omsättning stod för 30%, Power Plants omsättning för 26% och Services omsättning för 44% av den totala omsättningen.

RESULTAT
Rörelseresultatet före extraordinära poster uppgick till 94 miljoner euro (130) för januari–mars 2010, vilket är 10,2% av omsättningen (10,5). Inklusive poster av engångskaraktär relaterade till det tidigare offentliggjorda omstruktureringsprogrammet var rörelseresultatet 49 miljoner euro dvs. 5,3% av omsättningen.
De finansiella posterna uppgick till 0 miljoner euro (-7). Nettoräntorna var -3 miljoner euro (-6). De finansiella posterna för perioden inkluderar vinster från stängda säkringar. Resultatet före skatter uppgick till 49 miljoner euro (123). Rapportperiodens skatter var -14 miljoner euro (-34). Resultatet per aktie var 0,33 euro (0,89).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–mars 2010 uppgick till 181 miljoner euro (23). De erhållna förskotten uppgick i slutet av perioden till 835 miljoner euro (879 miljoner euro i slutet av föregående kvartal). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 252 miljoner euro (149). Nettobeloppet av räntebärande skulder var 410 miljoner euro (613). Dividender på totalt 173 miljoner euro betalades under första kvartalet. 

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 682 miljoner euro (774) i slutet av mars 2010. De existerande finansieringsprogrammen omfattar beviljade långfristiga lån på 611 miljoner euro, icke utnyttjade bekräftade kreditlimiter på 570 miljoner euro och finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna är 71 miljoner euro.

Soliditeten var 36,4% (32,1) och nettoskuldsättningsgraden 0,31 (0,55).

INNEHAV
Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid rapportperiodens slut, 106 miljoner euro.
INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 15 miljoner euro (24). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 1 miljon euro (2), och 14 miljoner euro (22) i produktion och informationsteknik. Avskrivningarna uppgick till 30 miljoner euro (30).

Underhållsinvesteringarna för år 2010 är lika stora som eller något lägre än avskrivningarna. Wärtsilä fortsätter att fullfölja sin strategi för expansionen av Services utbud och nätverk. Förvärvsmöjligheter på denna marknad kan inverka på de totala investeringarna under året.

OMSTRUKTURERINGSPROGRAM
I januari offentliggjorde Wärtsilä sina planer på att justera sin tillverkningsstruktur enligt de fundamentala förändringarna på marknaden. Wärtsilä planerar att flytta största delen av tillverkningen av propellrar och W20-generatoraggregat till Kina, närmare den huvudsakliga marinmarknaden. Enligt planerna skall propellerfabriken i Drunen och komponentfabriken DTS i Zwolle, bägge i Nederländerna, läggas ner. Enligt planerna upphör tillverkningen av Wärtsilä 20-generatoraggregat i Vasa, Finland och flyttas till Kina för att bevara konkurrenskraften på denna marknad. WärtsiIä planerar att minska ca 1.400 arbetsplatser i världen inom ramen för programmet under 2010.

Wärtsilä förväntar sig en årlig kostnadsinbesparing på ca 80-90 miljoner euro. Effekterna av sparåtgärderna börjar materialiseras gradvis under 2010 och uppnår full effekt under första hälften av 2011. De totala kostnaderna av engångskaraktär för omstruktureringen är omkring 140 miljoner euro, varav nedskrivningar på 40 miljoner euro redovisades 2009 och 100 miljoner euro kommer att redovisas 2010. Under rapportperioden redovisades 44 miljoner euro.

Samarbetsförhandlingar har inletts på flera verksamhetsställen och framskrider planenligt. De första samarbetsförhandlingarna väntas bli slutförda under andra kvartalet 2010, varefter verkställandet av planerna inleds.

Med målsättningen att strömlinjeforma processer, minska överlappningar och förbättra kostnadseffektiviteten inom Wärtsiläs verksamhet kommer alla globala funktioner att utvärderas under första delen av 2010.

Anpassningsprogrammet som offentliggjordes i maj 2009 och vars mål är att minska 400–450 arbetsplatser inom Ship Power framskrider planenligt och största delen av besparingarna har realiserats. De årliga besparingarna på 30 miljoner euro uppnår full effekt i slutet av 2010. 
PERSONAL
Wärtsilä hade 18.410 (18.844) anställda i slutet av mars 2010. Antalet anställda i genomsnitt under januari-mars 2010 var 18.481 (18.821). Ship Power hade 1.048 (1.283) anställda. Antalet anställda inom Ship Power har minskat till följd av omstruktureringsåtgärderna som inleddes i maj 2009. Power Plants hade 853 (817) anställda, Services 11.357 (11.172) och Wärtsilä Industrial Operations 4.697 (5.133) anställda. Nya drifts- och underhållskontrakt inom Services har krävt rekrytering av ny personal.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 18% (19) i Finland, 8% (9) i Nederländerna och 31% (30) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 30% (30), varav 7% (7) fanns i Kina, 6% (6) i Indien, 5% (6)  i Singapore och 13% (12) i övriga Asien.

Genom omstruktureringsprogrammet som offentliggjordes i januari 2010 har WärtsiIä för avsikt att minska ca 1.400 arbetsplatser inom koncernen över hela världen under 2010. Enligt planen finns 570 av dessa arbetsplatser i Nederländerna. De resterande nedskärningarna riktas mot olika divisioner och funktioner i olika länder och kommer att fastställas under den första hälften av innevarande år.  

TILLVERKNING
Under rapportperioden fick Wärtsilä sin första order på den nya tvåtaktsmotorn Wärtsilä RT-flex35. Wärtsiläs licenstillverkare Yichang Marine Diesel Engine Co. har ingått ett kontrakt med Ningbo Donghai Shipping Co. Ltd. om att leverera fem Wärtsilä RT-flex35-motorer till en serie av fem kemikaliefartyg. Wärtsilä RT-flex35 har designats för att ge optimala kombinationer av kraft och hastighet för ett antal fartygstyper, bl.a. bulklastfartyg i handy size-klassen, produkttankfartyg, vanliga lastfartyg, kylfartyg, matarcontainerfartyg och små LPG-fartyg.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Under första kvartalet 2010 ingick Wärtsilä och Hitachi Zosen ett avtal om att utveckla och marknadsföra bränslecellbaserade kraftlösningar för decentraliserade kraftgenereringstillämpningar i Japan.

Wärtsilä och Samsung Heavy Industries (SHI) ingick ett samarbetsavtal om att utveckla gasdrivna handelsfartyg. Syftet är att tillsammans utveckla nästa generations fartyg med effektiva och konkurrenskraftiga koncept för propulsionsmaskineri som uppfyller eller överträffar kraven i framtida miljöbestämmelser.

Under rapportperioden lanserade Wärtsilä en ny produkt med namnet Wärtsilä NOR. Wärtsilä NOR är en NOx-reducerare som baserar sig på katalytisk avgasreningsteknik (SCR), som är en beprövad metod för effektiv reduktion av NOx-utsläpp.

I mars ingick Wärtsilä ett avtal med Raytheon-koncernen. Avtalet utvidgar Wärtsiläs utbud av integrerade systemlösningar med navigationssystem. Samarbetsavtalet ger Wärtsilä möjlighet att kombinera regleringen av motorer och propulsion, larm- och monitorsystem samt navigationssystem till integrerade paket.

HÅLLBAR UTVECKLING
Den globala strävan efter en hållbar och miljövänlig utveckling är en viktig efterfrågefaktor för Wärtsilä. Den ökande oron för miljön och den strängare regleringen på både det globala och lokala planet sätter press på marinindustrin att fortlöpande undersöka nya sätt för att minska fartygens miljökonsekvenser. Minskningen av växthusgasutsläpp fortsätter även att pådriva förändringar inom energisektorn. Wärtsilä har en bra position i minskningen av utsläpp från sjötransporter och växthusgasutsläpp tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster.

Under rapportperioden upptogs Wärtsiläs aktie i två nya hållbarhetsindex: ECPI Global Carbon Equity Index och OMX GES Sustainability Nordic index. Wärtsilä klassificerades också som ett PRIME-bolag av Oekom Research.

BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 4.3.2010 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,75 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades 16.3.2010.

Bolagsstämman beslöt att ändra åttonde paragrafen i bolagsordningen så att kallelsen till bolagsstämma skall publiceras senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Ändringen beror på ändringen av aktiebolagslagen.

Stämman beslöt att den fjärde paragrafen i bolagsordningen ändras så att styrelsemedlemmarnas maximiantal höjs sålunda att styrelsen består av 5–10 medlemmar.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, koncernchef Ole Johansson, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om penningdonationer om högst 1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta mottagaren är Aalto-universitetet.

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld

Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Kaj-Gustaf Bergh, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius, Matti Vuoria

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
På grund av osäkerheten inom shippingbranschen består affärsområdet Ship Powers huvudsakliga risker fortfarande av skeppsvarvens uppskjutna leveranstidtabeller, och det är sannolikt att en del beställningar uppskjuts eller avbeställs. Därför uppskattar Wärtsilä avbeställningsrisken till ca 400 miljoner euro (500 miljoner euro i slutet av föregående kvartal).

Inom affärsområdet Power märks finanskrisens inverkan mest i timingen av större projekt.

Inom affärsområdet Services är den största risken fortfarande osäkerheten på sjöfartsmarknaden och en potentiell fortsatt nedgång inom shippingindustrin, vilket kan resultera i omfattande fartygsuppläggningar.

Det nuvarande marknadsläget har inverkat på hela leveranskedjan under 2009, och Wärtsilä följer kontinuerligt med leverantörsbasen. Inga betydande förändringar i risknivån har inträffat under året.

Årsredovisningen för år 2009 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskstyrning.

MARKNADSUTSIKTER
Även om det ännu inte syntes i orderaktiviteten ökade aktiviteten inom skeppsbyggnadsindustrin under första kvartalet 2010. Aktiviteten ökade särskilt inom specialtonnage och offshore och denna utveckling väntas fortsätta under året. Trots flera order på bulklastfartyg och några tankfartyg under den senaste tiden väntas marknaden för handelsfartyg att utvecklas långsamt ända till slutet av 2011. De senaste beställningarna kan snarare betraktas som enskilda order till följd av fördelaktiga priser än som en marknadstrend.

Även om marknaden har stigit från bottennivån kommer den nuvarande överkapaciteten och de rådande förhållandena att hålla ordervolymen på en låg nivå och leda till intensivare konkurrens och pristryck bland leverantörer inom skeppsbyggnad. Wärtsilä Ship Power bedömer att orderingången år 2010 kommer att vara något bättre än år 2009.
Under 2010 väntas kraftgenereringsmarknaden återhämta sig gradvis till följd av det förbättrade läget inom finanssektorn. Återhämtningen väntas ske i olika takt i olika regioner och länder, och tillväxtmarknaderna väntas återhämta sig först. Segmenten för flexibel basbelastning samt stabilisering av elnät och toppbelastning väntas återhämta sig först. Wärtsilä Power Plants bedömer att orderingången förbättras år 2010.
Det osäkra läget fortsätter år 2010 vad gäller större serviceprojekt, eftersom flera kunder fortfarande anpassar sin verksamhet till den ekonomiska krisen. Utvecklingen inom Services förväntas fortsätta stadig. Även om storleken på den aktiva flottan förblir stabil kan skrotningen av äldre fartyg och ersättandet av dem med nya med garanti och lägre underhållsbehov inverka på Services. Kraftverken drivs fortfarande på höga operativa nivåer. Iakttagande av miljölagstiftningen och ekonomiska aspekter har varit de främsta drivkrafterna inom området och kommer att vara det även inom den överskådliga framtiden. Wärtsilä utvecklar fortlöpande sitt sortiment inom dessa områden. Kunderna blir allt mer intresserade av fjärrförvaltning och optimering av tillgångarna, eftersom detta gör det möjligt att reducera både kostnaderna och det ekologiska fotavtrycket. Wärtsilä tror också på ett ökat intresse för underhållspartnerskap, som reducerar de fasta kostnaderna för våra marin-, offshore- och kraftverkskunder.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2010 OFÖRÄNDRADE
På grund av den svaga skeppsbyggnadssektorn förväntar vi oss att omsättningen kommer att minska med 10-20 procent under 2010. Tack vare den stabila serviceverksamheten, den goda efterfrågan på kraftverk och den ändamålsenliga anpassningen av kapaciteten förväntas lönsamheten (EBIT-% före engångsposter) vara ca 9-10%, vilket ligger vid övre gränsen av vår långsiktiga lönsamhetsmålsättning. 

WÄRTSILÄ DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2010
Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2009. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft 1.1.2010, påverkas koncernens rapportering av följande:
- IFRS 3 Företagsförvärv, reviderad
- Tillägg till IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
- Tillägg till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering: Poster godkända för säkringsredovisning
- IFRIC 18 Överföring av tillgångar från kunder
-     Tillägg till IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat och IAS 39 Finansiella instrument:
Redovisning och värdering – Inbäddade derivat
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Denna delårsrapport är oreviderad.
 

© 2020 Wärtsilä