Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2015

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
22 oktober 2015 kl 08:30 E. Europe Standard Time

OMSÄTTNINGEN OCH LÖNSAMHETEN UTVECKLAS PLANENLIGT

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2015. Delårsrapport Q3 2015 av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2015/q3/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET

- Orderingången minskade med 17% till 1.086 miljoner euro (1.309)
- Omsättningen ökade med 9% till 1.222 miljoner euro (1.117)
- Orderingång jämfört med faktureringen 0,89 (1,17)
- EBITA 170 miljoner euro, dvs. 13,9% av omsättningen (149 miljoner euro, dvs. 13,3%)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 160 miljoner euro, dvs. 13,1% av omsättningen (142 miljoner euro, dvs. 12,7%)
- Resultat per aktie 0,49 euro (0,43)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten -5 miljoner euro (68)
- Jaakko Eskola utnämnd till koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från och med 1.11.2015

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015

- Orderingången var stabil och uppgick till 3.529 miljoner euro (3.562)
- Omsättningen ökade med 6% till 3.439 miljoner euro (3.230)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,03 (1,10)
- EBITA 420 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (392 miljoner euro, dvs. 12,1%)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 397 miljoner euro, dvs. 11,5% av omsättningen (373 miljoner euro, dvs. 11,5%)
- Resultat per aktie 1,46 euro (1,16)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 78 miljoner euro (240)
- Orderstocken ökade med 9% och uppgick till 5.112 miljoner euro (4.674) i slutet av perioden

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2015 OFÖRÄNDRADE

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 5-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI). MSI väntas bidra ca 250 miljoner euro till omsättningen och 9 miljoner euro till rörelseresultatet 2015. MSI:s rörelseresultat exklusive avskrivningar på övervärden relaterade till förvärvet väntas uppgå till 16 miljoner euro.

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN

”Omsättningen ökade med 9% till 1.222 miljoner euro under tredje kvartalet tack vare tillväxten inom aktiviteten på eftermarknaden och bidraget från L-3 Marine Systems International. Den goda utvecklingen inom Services bidrog till lönsamheten som uppgick till 13,1%. Vi är på rätt väg när det gäller omsättnings- och lönsamhetsprognosen för innevarande år.

Konkurrensen på kraftförsörjningsmarknaden ökar, och den rådande makroekonomiska osäkerheten skjuter fortfarande upp kundernas beslutsfattandet. Trots det är vår projektpipeline solid, och vi ser fortfarande fram emot en ökande aktivitet under nästa kvartal. För Marine Solutions är marknaden fortfarande en utmaning. De låga kontraktsvolymerna för fartyg i kombination med det svaga sentimentet inom offshoresegmentet påverkar vår orderingång. Jag är nöjd över att affärsområdet Services kompenserar utmärkt för den lägre efterfrågan på vår utrustning. En förbättrad serviceefterfrågan på marinmarknaden och en stabil efterfrågan på kraftverksservice indikerar att utsikterna är positiva för slutet av året.

Wärtsiläs mission är att forma marin- och energimarknaden genom avancerade teknologier och fokus på livscykelprestanda – vår ambitionsnivå är hög. När det gäller de pågående fundamentala förändringarna på våra slutmarknader och den ökande efterfrågan på högre effektivitet och mindre utsläpp befinner vi oss i en bra position. Dessutom har vi under de senaste åren vidtagit olika åtgärder för att utveckla vår affärsverksamhets effektivitet och flexibilitet. Jag är övertygad om att Wärtsilä har långsiktiga möjligheter till tillväxt och en förbättrad lönsamhet, och jag tror att Jaakko Eskola med sina starka och välbeprövade meriter kan lotsa företaget mot fortsatta framgångar. Jag vill passa på att tacka våra aktieägare och hela Wärtsiläs organisation för dessa inspirerande fyra år som gått.”


NYCKELTAL

MEUR

7-9/2015

7-9/2014

För-änd-ring

1-9/2015

1-9/2014

För-änd-ring

2014

Orderingång

1 086

1 309

-17%

3 529

3 562

-1%

5 084

Orderstock i slutet av perioden

5 112

4 674

9%

4 530

Omsättning

1 222

1 117

9%

3 439

3 230

6%

4 779

Rörelseresultat (EBITA)1

170

149

14%

420

392

7%

594

% av omsättningen

13,9

13,3

12,2

12,1

12,4

Rörelseresultat (EBIT)2

160

142

13%

397

373

7%

569

% av omsättningen

13,1

12,7

11,5

11,5

11,9

Resultat före skatter

132

129

354

338

494

Resultat/aktie, EUR

0,49

0,43

1,46

1,16

1,76

Rörelseverksamhetens kassaflöde

-5

68

78

240

452

Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden

513

277

94

Bruttoinvesteringar

314

69

94

Nettoskuldsättningsgrad

 

 

 

0,26

0,14

 

0,05

1 EBITA visas utan engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder på 11 miljoner euro (17) samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden på 23 miljoner euro (19) under rapportperioden januari-september 2015. Under det tredje kvartalet uppgick engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till 11 miljoner euro (1) samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden till 9 miljoner euro (6).

2 EBIT visas utan engångsposter.


MARKNADSUTSIKTER

Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli utmanande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna stöder den ökande efterfrågan på el investeringar i kraftverk. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk. Efterfrågan i USA styrs av låga gaspriser. Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning växer i världen. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering, såsom vind- och solkraft, kommer att kräva flexibla lösningar för att balansera kraftförsörjningssystemen. Den globala elmarknaden utvecklas för att möjliggöra den flexibilitet som behövs.

De övergripande utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande utmanande. Överkapaciteten fortsätter att påverka efterfrågan. Det låga oljepriset påverkar investeringar i offshoreprospektering, vilket leder till en svag orderingång för offshoreborrenheter och -stödfartyg. Orderingången för gastankfartyg väntas förbli på en normaliserad nivå. Utsikterna för kryssningsfartyg är fortsatt positiva tack vare den förväntade ökningen i passagerartrafiken i Asien, medan utsikterna för passagerarfärjor får stöd av tecknen på en ekonomisk återhämtning i USA och Europa. Bränsleeffektivitet och miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Regelverket bidrar till att främja gasdrift i större utsträckning på marinmarknaden.

De allmänna utsikterna för servicemarknaden är positiva, eftersom valda regioner och segment har tillväxtmöjligheter. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Efterfrågan på service för installationer som drivs med oljebaserade bränslen väntas öka, eftersom det låga oljepriset har sänkt driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i utmanande utsikter för offshoreservice i specifika regioner, kompenserar de senaste årens tillväxt i det installerade offshorebeståndet delvis för en potentiell minskning av servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.


ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag torsdagen den 22.10.2015 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1064308&s=1&k=3B398222C5AEF8CFB1BCE24CAB280782. För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/56579541. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17. 700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki. www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä