Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-september 2009

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
22 oktober 2009 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q3 2009 PDF, 397Kb »

UTMANINGARNA PÅ MARKNADEN FORTSÄTTER

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET
- Omsättningen ökade med 2% till 1.167 miljoner euro (1.140)
- Rörelseresultatet ökade till 133 miljoner euro (123), 11,4% av omsättningen (10,8)
- Resultat per aktie 0,87 euro (0,97)
- Orderingången sjönk med 48% till 725 miljoner euro (1.382)
- Rörelseverksamhetens kassaflöde 214 milj. euro (49)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2009
- Omsättningen ökade med 21% till 3.741 miljoner euro (3.082)
- Rörelseresultatet före omstruktureringsposter av engångskaraktär ökade till 419 miljoner euro (328), 11,2% av omsättningen (10,6). Inklusive omstruktureringsposterna uppgick rörelseresultatet till 413 miljoner euro, 11,0% av omsättningen
- Resultat per aktie 2,77 euro (2,42)
- Rörelseverksamhetens kassaflöde 142 miljoner euro (255)
- Orderingång 2.468 miljoner euro (4.750), en minskning på 48%
- Orderstock totalt 5.351 miljoner euro (7.762), en minskning på 31%
- De realiserade avbeställningarna uppgick till 279 miljoner euro 

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:
”Wärtsiläs omsättning låg på en god nivå och uppgick till 1.167 miljoner euro, och lönsamheten utvecklades planenligt. Utmaningarna med att säkerställa finansieringen fortsatte att inverka på orderaktiviteten inom affärsområdet Power Plants. Vad gäller framtidsutsikterna kommer det globala behovet av en flexibel och miljövänlig kraftgenerering samt strävan efter en förbättrad effektivitet och energisäkerhet klart att gynna Wärtsilä. Utvecklingen inom affärsområdet Services var fortsatt stabil. Det installerade beståndet av Wärtsiläs utrustning och det ökande antalet drifts- och underhållsavtal skapar en stabil efterfrågan. Utmaningarna på den marina marknaden fortsatte under perioden på grund av det stora antalet fartyg som byggs på marknaden och affärsområdet Ship Powers ordervolym förblev på en låg nivå. Wärtsiläs aktivitet inom flera fartygssegment är värdefull då utmaningarna troligtvis kommer att fortsätta minst två år inom vissa fartygssegment. Då återhämtningen börjar på bredare front kommer den asiatiska skeppsbyggnadsindustrin att vara starkare än tidigare. Detta skifte på den globala marknaden kräver en strukturell omvärdering. Wärtsilä förbereder sig på att optimera tillverkningskapaciteten för att bemöta förändringarna i affärsmiljön.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2009 OFÖRÄNDRADE
Trots risken för avbeställningar och omstruktureringsposterna av engångskaraktär som redovisades under andra kvartalet borde orderboken för år 2009 stöda en ökning av omsättningen med 10–20 procent år 2009, vilket skulle bibehålla lönsamheten på fjolårets goda nivå.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 22 oktober 2009 kl. 10.45 finsk tid vid Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors, Finland.

För att delta i telekonferensen ring numret: +44 (0)20 7162 0077 och ange konferens-id: 847675. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck på 1 för att registrera att ni har en fråga och på # för att dra tillbaka en fråga. Titeln på evenemanget är: Result Q3 External. Var beredd att lämna era uppgifter och namnet på konferensen till operatören. Tryck på * och därefter på 0 om det uppstår problem. Vi rekommenderar att ni anmäler er till konferensen i förväg på följande adress:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=085460&Conf=168815.
En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2008 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med 19.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2009

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER
Orderaktiviteten inom skeppsindustrin är för närvarande på en betydligt lägre nivå jämfört med de höga nivåerna under tidigare år. Trots tecknen på en återhämtning i världsekonomin har shippingbranschen fortfarande problem med överutbud inom de stora fartygssegmenten. Under de senaste månaderna har marknadsaktiviteten främst gått ut på att omförhandla existerande order.

Leveranser av fartygsorder har skjutits upp under rapportperioden. Även om avbeställningsgraden knappast når upp till den i början av året estimerade nivån kommer man att se avsevärda senareläggningar av beställningar på marknaden.

Ship Powers marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer sjönk från 40% vid slutet av föregående kvartal till 31%. Bolagets marknadsandel inom lågvarviga huvudmotorer ökade något till 13% (11). Inom hjälpmotorer sjönk marknadsandelen till 4% (6). Marknadsandelarna har blivit mer känsliga för enskilda order eftersom den totala ordervolymen är låg.

POWER PLANTS
Svårigheterna med att arrangera finansiering fortsatte att inverka på orderaktiviteten under rapportperioden. Offertaktiviteten var fortsatt god.

Power Plants marknadsandelar
Enligt statistiska uppgifter sammanställda av tidskriften Diesel and Gas Turbine magazine minskade den globala marknaden för olje- och gasdrivna kraftverk inom Wärtsiläs effektområde till 11.570 MW (20.980) från juni 2008 till maj 2009. Marknaden för gasdrivna kraftverk, inklusive gasmotorer och -turbiner, minskade till 7.090 MW (15.630), och Wärtsiläs marknadsandel var 13% (8%). Marknaden för tjockoljedrivna kraftverk minskade till 3.430 MW (4.050), och Wärtsiläs marknadsandel var 46% (49). Inom lättoljedrivna kraftverk minskade marknaden till 1.050 MW (1.300), och Wärtsiläs marknadsandel var 3% (20). Den för Wärtsilä relevanta marknaden inom lättbränsledrivna kraftverk är kraftverk som drivs med flytande biobränslen där nästan inga kraftverk beställdes.

SERVICES
Inom marinindustrin fortsatte obalansen mellan fartygskapaciteten och efterfrågan på fartyg, vilket påverkade de marina tjänsterna. Under rapportperioden kunde man se en långsam utveckling i Asien där kapacitetsanpassningen genom uppläggningar av fartyg fortsatte. Inom servicesektorn för kraftverk är flera projekt under utveckling för miljöuppgraderingar och bränslekonverteringar.

Wärtsiläs installerade motorbestånd inom Ship Power och Power Plants består av över 160.000 MW och består av tusentals installationer runt om i världen. Båda slutmarknaderna för Services består av flera kundsegment, och Wärtsiläs portfölj är den bredaste på marknaden, vilket begränsar effekterna av fluktuationerna på enskilda marknader eller i enskilda kundsegment.

ORDERINGÅNG
Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 725 miljoner euro (1.382), en minskning med 48%.

Ship Powers orderingång uppgick till 68 miljoner euro (450), 85% mindre än för motsvarande period året innan. Under tredje kvartalet erhöll Wärtsilä Ship Power order inom handelsfartygs- och offshoresegmenten, 49% respektive 3% av den totala orderingången. Beställningar från marinen uppgick till 7% medan passagerarfartyg stod för 18% samt specialfartyg för 17% och fartygsdesign för 6% av Ship Powers orderingång. Orderingången under tredje kvartalet förblev på samma nivå som under andra kvartalet 2009 (67 miljoner euro under andra kvartalet 2009). Under rapportperioden januari–september 2009 var Ship Powers orderingång 262 miljoner euro (1.674), en minskning med 84% jämfört med motsvarande period året innan.

Inom affärsområdet Power Plants resulterade de fortsatta utmaningarna med finansieringen av stora projekt i en orderingång som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Orderingången uppgick till 170 miljoner euro (498), 66% lägre än för motsvarande period året innan. Orderingången var 34% lägre än under föregående kvartal. Små och medelstora projekt för industriell kraftgenerering bidrog mest till orderingången under tredje kvartalet. Order mottogs bl.a. från Papua Nya Guinea, Turkiet, Italien och Grönland. Under rapportperioden januari–september 2009 var Power Plants orderingång 748 miljoner euro (1.620), en minskning med 54% jämfört med motsvarande period året innan.

Affärsområdet Services orderingång uppgick totalt till 483 miljoner euro (434) under tredje kvartalet, en tillväxt på 11% jämfört med motsvarande period 2008. Jämfört med andra kvartalet växte orderingången med 5% (458 miljoner euro under andra kvartalet 2009). Wärtsilä slöt drifts- och underhållsavtal för tre kraftverk i Brasilien och två i Pakistan. Services orderingång under rapportperioden januari–september uppgick till 1.448 miljoner euro (1.448).

Under rapportperioden januari–september 2009 uppgick Wärtsiläs totala orderingång till 2.468 miljoner euro (4.750), en minskning med 48% jämfört med motsvarande period 2008.

ORDERSTOCK
I slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs totala orderstock till 5.351 miljoner euro (7.762), en minskning med 31%.

Ship Powers orderstock var 3.230 miljoner euro (5.010), en minskning med 36%. Under rapportperioden januari–september 2009, uppgick de realiserade avbeställningarna till 279 miljoner euro. Dessa avskrevs från orderstocken. Avbeställningarna kom främst från handelsfartygs- och offshoresegmenten. Wärtsilä bedömer den potentiella avbeställningsrisken till cirka 650 miljoner euro ( i slutet av föregående kvartal 800 miljoner euro).

I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.549 miljoner euro (2.243), vilket var 31% lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Services orderstock uppgick till 571 miljoner euro (505) i slutet av rapportperioden, en ökning med 13%.

OMSÄTTNING
Under tredje kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 2% till 1.167 miljoner euro (1.140) jämfört med motsvarande period året innan. Ship Powers omsättning uppgick till 378 miljoner euro (344), en ökning med 10%. Power Plants omsättning under tredje kvartalet uppgick till 360 miljoner euro (349), 3%. Services omsättning under tredje kvartalet uppgick till 424 miljoner euro (452), -6%.

Wärtsiläs omsättning under januari-september 2009 ökade med 21% och uppgick till 3.741 miljoner euro (3.082). Ship Powers omsättning ökade med 29% till 1.230 miljoner euro (952). Power Plants omsättning uppgick till 1.169 miljoner euro (797), en ökning med 47%. Affärsområdet Services omsättning låg på en god, stabil nivå och uppgick till 1.326 miljoner euro (1.335). Omsättningen var jämnt fördelad mellan affärsområdena under rapportperioden januari–september 2009. Ship Power stod för 33%, Power Plants för 31% och Services för 35% av den totala omsättningen.

FINANSIELLA RESULTAT
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 133 miljoner euro (123), 11,4% av omsättningen (10,8). Under rapportperioden januari–september 2009 ökade rörelseresultatet före kostnader av engångskaraktär till 419 miljoner euro (328), 11,2% av omsättningen (10,6). Wärtsilä redovisade kostnader av engångskaraktär till ett belopp av 6 miljoner euro relaterade till omstruktureringarna inom affärsområdet Ship Power under andra kvartalet. 

De finansiella posterna uppgick till -25 miljoner euro (5). Nettoräntorna var -14 miljoner euro (-10). De erhållna dividenderna uppgick till 5 miljoner euro (6). Resultatet före skatter uppgick till 388 miljoner euro (333). Rapportperiodens skatter var 111 miljoner euro (91). Resultatet per aktie var 2,77 euro (2,42).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE
Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för tredje kvartalet uppgick till 214 miljoner euro (49). Under rapportperioden januari-september 2009 uppgick kassaflöde från rörelseverksamheten till 142 miljoner euro (255). Nettorörelsekapitalet minskade med 80 miljoner euro under tredje kvartalet. Minskningen beror främst på minskningen av fordringar. Förskottsbetalningarna minskade med 104 miljoner euro. Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 511 miljoner euro (102). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 1.039 miljoner euro (1.375). Nettorörelsekapitalet har varit mycket lågt åren 2007 och 2008 på grund av de stora förskottsbetalningarna. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 262 miljoner euro (158).

Nettobeloppet av räntebärande skulder var 575 miljoner euro (369). Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 852 miljoner euro (539) i slutet av september 2009. De existerande finansieringsprogrammen omfattar beviljade långfristiga lån på 622 miljoner euro, bekräftade kreditlimiter på 530 miljoner euro och finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. I slutet av perioden uppgick de icke utnyttjade beviljade krediterna till 530 miljoner euro. Därtill har Wärtsilä kommit överens om ett långfristigt lån på 30 miljoner euro som kommer att lyftas i november 2009. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna är 230 miljoner euro.

Soliditeten var 35,4% (34,7) och nettoskuldsättningsgraden 0,43 (0,34).

INNEHAV
Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid rapportperiodens slut, 81 miljoner euro.
 
INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 98 miljoner euro (272). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 15 miljoner euro (162), och 82 miljoner euro (110) i produktion och informationsteknik. Rapportperiodens avskrivningar uppgick till 91 miljoner euro (68).

Investeringarna för 2009 minskas från den tidigare angivna nivån på 180 miljoner euro exklusive företagsförvärv till cirka 160 miljoner euro inklusive företagsförvärv (366 miljoner euro i 2008).

STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV, SAMFÖRETAG OCH EXPANSION AV NÄTVERK
Wärtsilä fortsatte att fullfölja sin strategi genom nya serviceverkstäder i bl.a. Ukraina, Kamerun, Ungern, Chile och Dubai. Verkstäderna bildar en god grund för den framtida servicetillväxten, och utvidgningen av nätverket kommer att vara ett strategiskt fokusområde för Wärtsilä Services även i framtiden.
I maj förvärvade Wärtsilä resterande 60% av aktierna i det italienska företaget Wärtsilä Navim Diesel och har därigenom ökat sin ägarandel i företaget till 100%. Wärtsilä Navim Diesel, som specialiserar sig på försäljning och service inom den marina industrin, har en stark marknadsposition, särskilt inom segmentet passagerarfartyg. Redovisat goodwillvärde av transaktionen var 8 miljoner euro.
TILLVERKNING
Ship Power-marknaden har försvagats avsevärt sedan den ekonomiska krisen började, och marknadens skifte mot Asien fortsätter i allt högre grad. Till följd av detta håller Wärtsilä på att analysera sin tillverkningskapacitet och olika alternativ utvärderas för att anpassa den till förändringarna på marknaden. Analysen omfattar alla tillverkningsenheter med fokus på kapacitetsanpassningar i Europa. Effekterna på olika enheter specificeras under fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2010. Wärtsilä har tillverkningsenheter i Finland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Kina, Indien, Japan och Korea.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Efter ett antal framgångsrika test har Wärtsiläs svaveloxid (SOx) skrubber beviljats Sulphur Emission Control Area (SECA) Compliance Certificate av klassificeringssällskapen Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd.

PERSONAL
I maj meddelade Wärtsilä Ship Power om att inleda samarbetsförhandlingar för att minska 400–450 arbetsplatser. Förhandlingarna inleddes för att justera kapaciteten till det betydligt försvagade läget på den globala marinmarknaden. De årliga besparingarna av dessa åtgärder kommer att uppgå till cirka 30 miljoner euro. Effekterna av besparingarna förverkligas gradvis från andra hälften av 2009 och når sin fulla effekt i slutet av 2010. Under andra kvartalet redovisade Wärtsilä kostnader av engångskaraktär på 6 miljoner euro i rörelseresultatet relaterade till omstruktureringsåtgärderna inom affärsområdet Ship Power. Totalt har Wärtsilä Ship Power medarbetare i 30 länder inom försäljning, projektledning, planeringstjänster och fartygsdesign.

I slutet av september hade Wärtsilä 18.806 (18.268) anställda. Medelantalet anställda under januari–september 2009 var 18.897 (17.386). Services hade 11.318 anställda (10.623), tillväxten var 7%. Tillväxten beror främst på utvidgningen av nätverket, rekryteringar i anslutning till nya drifts- och underhållskontrakt och kommissioneringen av Wärtsilä Ship Powers och Power Plants rekordhöga leveranser.

HÅLLBAR UTVECKLING
Under tredje kvartalet undertecknade Wärtsilä Förenta nationernas initiativ Global Compact och registrerades som deltagare av FN:s Global Compact-kontor. Genom denna handling befäster Wärtsilä ytterligare sitt engagemang för hållbara affärsverksamhet och för fördragets principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
Följande personer har utnämnts till medlemmar av Wärtsilä Oyj Abp:s direktion från den 1 augusti 2009:
Ekonomie magister Christoph Vitzthum (40) har utnämnts till direktör för affärsområdet Services. Diplom ingenjör Vesa Riihimäki (43) har utnämnts till direktör för affärsområdet Power Plants och till direktionsmedlem.

BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma den 11 mars 2009 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,50 euro per aktie i dividend, sammanlagt 148 miljoner euro. Dividenden betalades den 23 mars 2009.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Till styrelseledamöter valdes diplomingenjör MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Kari Kauniskangas, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Maarit Aarni-Sirviö
Bertel Langenskiöld

Utnämningskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Matti Vuoria
Kaj-Gustaf Bergh

Premieringskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Matti Vuoria
Bertel Langenskiöld

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
På grund av osäkerheten inom shippingbranschen består affärsområdet Ship Powers huvudsakliga risker fortfarande av skeppsvarvens uppskjutna leveranstidtabeller och det verkar sannolikt att en del beställningar uppskjuts eller avbeställs. Som ett resultat av denna utveckling uppgår Wärtsilä Ship Powers potentiella avbeställningsrisk till cirka 650 miljoner euro.

Inom affärsområdet Power märks finanskrisens inverkan mest i timingen av större projekt. 

De största riskerna för affärsområdet Services anknyter till en ytterligare försämring av shippingbranschen, vilket kan leda till uppläggningar av fartyg i större skala, vilket i sin tur kan minska efterfrågan på underhåll och service inom detta segment.

Det aktuella marknadsläget har inverkat på hela leveranskedjan och Wärtsilä följer med leverantörsbasens stabilitet. Inga betydande förändringar i risknivån har inträffat under perioden.

Årsredovisningen för år 2008 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskstyrning.

MARKNADSUTSIKTER
Fraktpriserna inom sjöfart är fortfarande mycket låga. De lägre byggkostnaderna lockar en del redare att beställa nya fartyg. Det allmänna läget är fortfarande utmanande, och det är svårt att bedöma i vilken riktning marknaden utvecklas. Wärtsiläs aktivitet inom flera fartygssegment är värdefull då utmaningarna troligtvis kommer att fortsätta minst två år inom vissa fartygssegment.

Wärtsilä Power Plants beräknar att orderingången kommer att förbättras då finanssektorn återhämtar sig och har en bra position för att bevara sina marknadsandelar.

Services fortsätter stabilt och det omfattande installerade motorbeståndet, det stora nätverket samt behovet av miljöuppgraderingar erbjuder en solid grund för marknaden.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2009 OFÖRÄNDRADE
Orderstocken för år 2009 torde, trots risken för eventuella avbeställningar och de omstruktureringsposter av engångskaraktär som redovisades för andra kvartalet, stöda en ökning av omsättningen med 10–20 procent år 2009, vilket skulle bibehålla lönsamheten på fjolårets goda nivå.

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2009
Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Delårsrapportering). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2008. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg
Av de ändrade IFRS-standarder och -tillämpningar, som trädde i kraft den 1 januari 2009, har Wärtsilä tillämpat följande:
- IFRS 8 Segmentrapporteringen
- IAS 23 Lånekostnader
- IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
- IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i utländska enheter
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Denna delårsrapport är oreviderad.

FORMLER FÖR NYCKELTAL 
 
Resultat per aktie (EPS) 
periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i medeltal under perioden
 
Eget kapital/aktie 
eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 
justerat antal aktier i slutet av perioden 
 
Soliditet 
eget kapital x 100
balansomslutning - erhållna förskott 
 
Nettoskuldsättningsgrad 
räntebärande främmande kapital - kassa och bank 
eget kapital 

21 oktober 2009

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä