WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2010

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
21 juli 2010 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q2 2010

STARKT ANDRA KVARTAL – MARKNADEN VISAR TYDLIGA TECKEN PÅ ÅTERHÄMTNING 

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET
- Orderingången ökade med 42% till 1.117 miljoner euro (785)
- Omsättningen minskade med 15% till 1.131 miljoner euro (1.333)
- Rörelseresultatet minskade till 117 miljoner euro (155), 10,4% av omsättningen (11,7)
- Resultatet per aktie var 0,86 euro (1,06)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI–JUNI 2010
- Orderingången ökade med 15% till 1.998 miljoner euro (1.743)
- I slutet av perioden uppgick orderstocken till 4.315 miljoner euro (5.829), en minskning med 26%
- Omsättningen minskade med -20% till 2.052 miljoner euro (2.574)
- Rörelseresultatet minskade till 211 miljoner euro (286), 10,3% av omsättningen (11,1)  
- Resultatet per aktie var 1,53 euro (1,94)
- Rörelseverksamhetens kassaflöde var 270 miljoner euro (-72)

Alla ovanstående siffror har presenterats före poster av engångskaraktär. Wärtsilä redovisade engångskostnader till ett belopp av 12 milj. euro (6) relaterade till omstruktureringsåtgärderna under det andra kvartalet. För perioden januari-juni 2010 var motsvarande siffra 56 milj. euro (6).
 

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:
”Andra kvartalet 2010 var starkt för Wärtsilä vad gäller orderaktiviteten och bekräftar klara tecken på en förbättring i vår verksamhetsmiljö. Återhämtningen i den globala ekonomin återspeglas i orderaktiviteten inom shipping där aktiviteten har ökat märkbart under innevarande år. Kraftverksmarknaden har varit fortsatt aktiv och vi har ingått flera stora kontrakt under perioden. Eftersom servicemarknaden fortsätter att vara stabil och på grund av våra omstruktureringsåtgärder för att förbättra vår effektivitet och konkurrenskraft över hela världen håller vi fast vid våra utsikter för 2010.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2010 OFÖRÄNDRADE
På basen av den nuvarande orderstocken, en stabil serviceverksamhet och en ändamålsenlig anpassning av kapaciteten förväntar vi oss att omsättningen för 2010 kommer att minska med 10–20 procent och att lönsamheten (EBIT-% före poster av engångskaraktär) kommer att vara ca 9–10%, vilket ligger vid övre gränsen av vår långsiktiga lönsamhetsmålsättning.

ANALYTIKER OCH PRESSKONFERENS KL. 10.45 FINSK TID
En analytiker- och presskonferens ordnas idag onsdagen den 21.7.2010 kl. 10.45 finsk tid hos Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors, Finland. I anslutning till presskonferensen ordnas en webb- och telekonferens på engelska som kan ses på internet på följande adress:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/bw0j5r2z/

För att delta i telekonferensen ring numret: +44 (0)207 1620 177 och ange konferens-id: 870359. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck på 1 för att registrera att ni har en fråga och på # för att dra tillbaka en fråga. Titeln på evenemanget är: Results Q2 2010. Var beredd att lämna era uppgifter och namnet på konferensen till operatören. Tryck på * och därefter på 0 om det uppstår problem. Vi rekommenderar att ni anmäler er till konferensen i förväg på följande adress: https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=158744&Conf=202013.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör
Tel: +358 10 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Joséphine Mickwitz
Direktör, investerarrelationer
Tel: +358 400784889
josephine.mickwitz@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tel: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2009 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,3 miljarder euro med mer än 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010

VERKSAMHETSOMGIVNING OCH UTVECKLING AV EFTERFRÅGAN

SHIP POWER

Återhämtning på marknaden
Under andra kvartalet fortsatte beställningarna på nya fartyg att återhämta sig och ca 100 fartyg beställdes per månad. Det här är en tydlig förbättring jämfört med 2009 då endast ca 400 fartyg beställdes under hela året. Orderaktiviteten har varit speciellt stark inom segmentet bulklastfartyg där konkurrenskraftiga priser på nybyggen, förbättrad tillgång till finansiering och sundare intäktsnivåer gör investeringar mer attraktiva. De senaste årens omförhandlingar och avbeställningar av fartygsorder har lett till att obalansen mellan fartygskapaciteten och -efterfrågan inte kommer att bli så stor som tidigare väntat.

Aktiviteten i offshoresegmentet har varit fortsatt stark och marknaderna för mer specialiserat tonnage fortsätter att återhämta sig. 

Ship Powers marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade från 35% (vid slutet av föregående kvartal) till 37%. Marknadsandelen inom lågvarviga motorer ökade till 15% (11). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer höll sig vid 1% (1). På grund av den mycket låga ordervolymen är marknadsandelarna fortfarande mycket känsliga för enskilda beställningar.   

POWER PLANTS

Power Plants marknader var fortsatt solida
Aktiviteten på kraftverksmarknaden låg fortfarande på en god nivå under andra kvartalet 2010 och flera stora kontrakt slöts. De stora projekten var främst anläggningar för flexibel kraftgenerering för elverk och självständiga kraftproducenter (IPP). Beställningarna på små industriella kraftverk började öka och de viktigaste beställningarna kom från textil- och cementindustrin.

SERVICES

Den stabila servicemarknaden fokuserar på besparingar
Inom marinindustrin återhämtar sig aktiviteten i alla huvudsakliga centra och marknaden för handelsfartyg återhämtar sig så småningom när fartygen börjar drivas normalt. Trots det kvarstår trycket att minska underhållskostnaderna genom att skjuta upp grundliga inspektioner och endast fokusera på nödvändiga reparationer. Servicemarknaden för kraftverk är aktiv och uppvisar ett ökat intresse för effektivitetsförbättringar samt utläggning av drift och underhåll på entreprenad. Under andra kvartalet var marknadsaktiviteten mycket stark i Amerika, i synnerhet i Brasilien. Den europeiska efterfrågan visade tecken på återhämtning på en krävande marknad.

ORDERINGÅNG

God tillväxt i orderingången

Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet uppgick till 1.117 miljoner euro (785), en ökning med 42%.

Orderaktiviteten inom Ship Power visade tydliga tecken på en återhämtning och orderingången uppgick till 213 miljoner euro (67), en ökning med 215% jämfört med motsvarande period året innan. Under kvartalet undertecknade Wärtsilä Ship Power ett betydande kontrakt med den brasilianska industrikoncernen QUIP om leverans av en fullständigt integrerad kraftlösning till ett nytt FPSO-fartyg (Floating Production Supply and Offloading). Fartyget är unikt eftersom det är det första FPSO-fartyget som kommer att drivas med gasmotorer med en effekt på mer än 100 MWe. Under kvartalet stod handelsfartygssegmentet för 14% och offshoresegmentet för 57% av Wärtsilä Ship Powers order. Beställningarna från marinen stod för 6% medan passagerarfartygssegmentet stod för 8%. Specialfartygssegmentet stod för 11% och Ship design för 3% av Ship Powers totala orderingång. Jämfört med första kvartalet 2010 ökade orderingången med 136% (90 miljoner euro under första kvartalet 2010). Under rapportperioden januari-juni 2010 var Ship Powers orderingång 303 miljoner euro (194), en ökning med 56% jämfört med motsvarande period året innan.

Power Plants orderingång under andra kvartalet uppgick till 437 miljoner euro (257), vilket var 70% högre än under motsvarande period året innan. De största beställningarna av kraftverk under andra kvartalet kom från Brasilien, Karibien och Bangladesh. I jämförelse med föregående kvartal steg affärsområdet Power Plants orderingång med 64% (267 miljoner euro under första kvartalet 2010). Orderingången under rapportperioden januari-juni 2010 var 704 miljoner euro (577), vilket var 22% högre än 2009.

Affärsområdet Services orderingång uppgick till 465 miljoner euro (458) under andra kvartalet, en ökning med 2% jämfört med motsvarande period 2009. Under andra kvartalet ingick Wärtsilä Services flera viktiga drifts- och underhållskontrakt i Brasilien och flera konverteringskontrakt i Europa. Jämfört med första kvartalet minskade orderingången med 11% (522 miljoner euro under första kvartalet 2010). Services orderingång under rapportperioden januari-juni uppgick till 988 miljoner euro (965), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period 2009. 

Under rapportperioden januari-juni 2010 uppgick Wärtsiläs totala orderingång till 1.998 miljoner euro (1.743), en ökning med 15% jämfört med motsvarande period 2009.

ORDERSTOCK
I slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs totala orderstock till 4.315 miljoner euro (5.829), en minskning med 26%. Ship Powers orderstock var 2.157 miljoner euro (3.602), en minskning med 40%. Under rapportperioden januari-juni 2010, uppgick de realiserade avbeställningarna till 162 miljoner euro. Dessa avskrevs från orderstocken. Eftersom de återstående riskbeställningarna ligger på en normal affärsnivå och vissa av de senaste avbeställningarna har omförhandlats och konverterats till nya order kommer Wärtsilä att upphöra med rapporteringen av riskbeställningar och realiserade avbeställningar. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.438 miljoner euro (1.705), vilket var 16% lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock uppgick till 720 miljoner euro (522) i slutet av rapportperioden, en

OMSÄTTNING
Under andra kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning som förväntat med 15% till 1.131 miljoner euro (1.333) jämfört med motsvarande period året innan. Ship Powers omsättning uppgick till 276 miljoner euro (479), en minskning med 42%. Power Plants omsättning uppgick under andra kvartalet till 390 miljoner euro (379), en ökning med 3% jämfört med motsvarande kvartal året innan. Services omsättning under andra kvartalet var 463 miljoner euro (469), en minskning med 1%.

Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2010 minskade med 20% och uppgick till 2.052 miljoner euro (2.574). Ship Powers omsättning minskade med 35% och uppgick till 554 miljoner euro (852). Power Plants omsättning uppgick till 627 miljoner euro (810), en minskning med 23% jämfört med motsvarande period året innan. Affärsområdet Services omsättning minskade med 3% från fjolårets starka nivå och uppgick till 872 miljoner euro (902). Ship Power stod för 27%, Power Plants för 31% och Services för 42% av den totala omsättningen. Av Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2010 var ca 70% denominerad i euro, 11% denominerad i USD och resten fördelad mellan flera valutor.

FINANSIELLA RESULTAT
Rörelseresultatet för andra kvartalet före engångsposter uppgick till 117 miljoner euro (155), 10,4% av omsättningen (11,7). Under rapportperioden januari-juni 2010 var rörelseresultatet före engångsposter 211 miljoner euro (286), dvs. 10,3% av omsättningen (11,1). Inklusive engångsposter minskade rörelseresultatet till 155 miljoner euro, dvs. 7,5% av omsättningen. Wärtsilä redovisade engångskostnader till ett belopp av 56 miljoner euro relaterade till omstruktureringsåtgärderna under första hälften av året.

De finansiella posterna uppgick till 3 miljoner euro (-16). Nettoräntorna var -5 miljoner euro (-10). De erhållna dividenderna uppgick till 7 miljoner euro (5). Förändringen i övriga finansiella poster beror främst på valutakursvinster som var negativa under motsvarande period 2009. Vinsten före skatter uppgick till 158 miljoner euro (263). Rapportperiodens skatter var -45 miljoner euro (-73). Resultatet per aktie var 1,10 euro (1,90), och eget kapital per aktie var 14,75 euro (12,68).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE
Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten utvecklades gynnsamt och var 270 miljoner euro (-72) i januari-juni 2010. Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 314 miljoner euro (591). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 860 miljoner euro (1.143). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 331 miljoner euro (118).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 678 miljoner euro i slutet av juni 2010. De existerande finansieringsprogrammen omfattar beviljade långfristiga lån på 599 miljoner euro, icke utnyttjade bekräftade krediter på 555 miljoner euro och finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna är 79 miljoner euro.

Soliditeten var 38,1% (32,7) och nettoskuldsättningsgraden 0,24 (0,61).

INNEHAV
Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid rapportperiodens slut, 120 miljoner euro.

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 36 miljoner euro (72). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 4 miljoner euro (15), och 32 miljoner euro (58) i produktion och informationsteknik. Avskrivningarna uppgick till 58 miljoner euro (61).

Underhållsinvesteringarna för år 2010 är lägre än avskrivningarna. Wärtsilä fortsätter att fullfölja sin strategi för expansionen av Services utbud och nätverk. Förvärvsmöjligheterna på denna marknad kan inverka på de totala investeringarna under året.

STRATEGISKA STEG, FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH EXPANSION AV NÄTVERK
I maj ingick Wärtsilä avtal om ett samföretag med det ryska bolaget Transmashholding (TMH). Företaget ska tillverka moderna universaldieselmotorer i Ryssland. Motorerna, inklusive en ny och tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20-motorn, kommer att användas i växellok och olika marin- och kraftapplikationer. Bolagen kommer att konstruera järnvägsapplikationen tillsammans. Wärtsilä och TMH har även för avsikt att utvidga samföretagets verksamhet till att omfatta utveckling och tillverkning av andra dieselmotormodeller i framtiden. Värdet av Wärtsiläs investering i samföretaget är ca 30 miljoner euro och enligt planen skall tillverkningen av motorer börja 2012. Avtalet kräver myndighetsgodkännande som väntas bli klart inom de närmaste månaderna.

Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk genom att öppna ett nytt kontor och en ny verkstad i Panama.

OMSTRUKTURERINGSPROGRAM
I januari offentliggjorde Wärtsilä sina planer på att justera sin tillverkningsstruktur enligt de fundamentala förändringarna på marknaden. WärtsiIä planerar att minska antalet arbetsplatser i världen med ca 1.400 inom ramen för programmet under 2010. Wärtsilä planerar att flytta största delen av tillverkningen av propellrar och W20-hjälpmotorer till Kina, närmare den huvudsakliga marinmarknaden. Enligt planerna skall propellerfabriken i Drunen och komponentfabriken DTS i Zwolle, bägge i Nederländerna, läggas ned. Anpassningen av hela organisationen till den rådande marknadsutvecklingen innebär en minskning av 570 arbetsplatser i Nederländerna av totalt 1 500. Under andra kvartalet slutfördes samarbetsförhandlingarna, och beslutet att nedlägga Drunen och DTS i Zwolle går in i implementeringsfasen. Omstruktureringen av hela tillverkningen i Nederländerna kommer att vara slutförd i slutet av 2010. Tillverkningen av Wärtsilä 20-hjälpmotorn i Vasa, Finland har flyttats till Kina för att bevara konkurrenskraften på denna marknad.

Olika omstruktureringsåtgärder har vidtagits på andra ställen under våren. Permitteringar pågår för närvarande i Finland och Norge. I Frankrike planerar Wärtsilä att lägga ner verkstaden i Mulhouse och minska personalen med 116 arbetsplatser. Utöver dessa åtgärder pågår omstruktureringsprogram i ett antal länder över hela världen.

Genom dessa omstruktureringsåtgärder förväntar sig Wärtsilä en årlig kostnadsbesparing på ca 80-90 miljoner euro. Effekterna av sparåtgärderna börjar materialiseras gradvis under 2010 och uppnår full effekt under första hälften av 2011. De totala kostnaderna av engångskaraktär för omstruktureringen är omkring 140 miljoner euro, varav nedskrivningar på 40 miljoner euro redovisades 2009 och 100 miljoner euro kommer att redovisas 2010. Under rapportperioden januari-juni redovisades 56 miljoner euro.

Programmet för att utvärdera Wärtsiläs alla globala funktioner, vars syfte är att slimma processerna, minska överlappningarna och förbättra kostnadseffektiviteten i Wärtsiläs verksamhet, framskrider planenligt.

Anpassningsprogrammet som offentliggjordes i maj 2009 och med målsättningen att minska 400-450 arbetsplatser inom Ship Power framskrider planenligt och största delen av besparingarna har realiserats. De årliga besparingarna på 30 miljoner euro uppnår full effekt i slutet av 2010. 

PERSONAL
Wärtsilä hade 17.905 (19.016) anställda i slutet av juni 2010. Antalet anställda i genomsnitt under januari–juni 2010 var 18.295 (18.910). Ship Power hade 1.010 (1.321) anställda. Antalet anställda inom Ship Power har minskat till följd av omstruktureringsåtgärderna som inleddes i maj 2009. Power Plants hade 851 (839) anställda, Services 11.318 (11.316) och tillverkningen samt FoU (Wärtsilä Industrial Operations) 4.328 (5.098) anställda.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 18% (19) i Finland, 8% (9) i Nederländerna och 31% (32) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 30% (29), varav 6% (7) fanns i Kina, 6% (6) i Indien, 5% (6) i Singapore och 12% (11) i övriga Asien.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Under andra kvartalet installerades Wärtsiläs WFC20-bränslecellenhet ombord på bilfärjan Udine som ägs av svenska Wallenius Lines och drivs av Wallenius Marine. Denna unika kraftenhet är den första i sitt slag i världen. Under testperioden kommer den nästan utsläppsfria enheten att användas som hjälpmotor på fartyget.

HÅLLBAR UTVECKLING
Wärtsilä har en bra position i minskningen av användningen av naturresurser och utsläpp tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Wärtsilä fortsätter att fokusera på utvecklingen av avancerad miljöteknik. Under andra kvartalet inledde Wärtsilä ett samprojekt som syftar till att utveckla ett innovativt kompakt system för katalytisk avgasrening (SCR) och som skräddarsytts för 2-stegsturbomotorer. Wärtsilä ingick också partnerskap med Världsbankens Global Gas Flaring Reduction (GGFR) som strävar efter att minska förbränningen av naturgas i samband med oljeproduktion för att reducera utsläppen av växthusgaser.

Under andra kvartalet arrangerade Wärtsilä i samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG) en miljökonferens för att ta fram sjöfartslösningar som kan gynna den kraftigt förorenade Östersjön.

BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 4.3.2010 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,75 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades 16.3.2010.

Bolagsstämman beslöt att ändra åttonde paragrafen i bolagsordningen så att kallelsen till bolagsstämma skall publiceras senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Ändringen beror på ändringen av aktiebolagslagen.

Stämman beslöt att den fjärde paragrafen i bolagsordningen ändras så att styrelsemedlemmarnas maximiantal höjs till 10 och att styrelsen består av 5-10 medlemmar.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, koncernchef Ole Johansson, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om penningdonationer om högst 1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta mottagaren är Aalto-universitetet.

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld

Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Kaj-Gustaf Bergh, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius, Matti Vuoria

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
Wärtsilä förväntar sig att dess affärsomgivning fortsätter att återhämta sig under 2010. Om återhämtningen i den globala ekonomin avbryts av en ny lågkonjunktur, kan detta inverka på förhandlingarna om nya projekt.

Trots att riskerna har minskat väsentligt, är den största risken inom Ship Power fortfarande förseningar i skeppsvarvens leveranstidtabeller och risken för avbeställningar av befintliga order. 

Inom affärsområdet Power Plants kan följderna av finanskrisen fortfarande ses i timingen av större projekt.

Inom Services är den största risken fortfarande osäkerheten på sjöfartsmarknaden.
 
Årsredovisningen för år 2009 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

MARKNADSUTSIKTER
Inom marinindustrin har attraktiva priser på nybyggen, sunda intäktsnivåer och en mer balanserad orderstock lett till en ökad aktivitet inom alla huvudsakliga fartygssegment och utvecklingen väntas fortsätta under resten av året. För Wärtsilä är utvecklingen inom specialiserat tonnage och offshore intressantast.

Även om marknaderna har nått botten kommer de rådande förhållandena att hålla ordervolymerna på en lägre nivå än under toppåren. Konkurrensen och pristrycket bland leverantörer inom varvsbranschen kommer att vara fortsatt intensiv. Wärtsilä förväntar sig en klar förbättring i Ship Power-affärsområdets orderingång jämfört med 2009.
Kraftverksmarknaden väntas fortsätta att återhämta sig under 2010. Återhämtningen sker i olika takt i olika regioner och länder. Tillväxtmarknaderna väntas gå i täten av återhämtningen och vad gäller segmenten väntas flexibel basbelastning samt stabilisering av elnät och toppbelastning återhämta sig först. Västeuropa och USA väntas inte återhämta sig under 2010. Wärtsilä estimerar en bättre orderingång för Power Plants under 2010.
Det osäkra läget fortsätter år 2010 vad gäller större serviceprojekt eftersom flera kunder fortfarande anpassar sig till konsekvenserna av den ekonomiska krisen. Services förväntas att utvecklas stabilt. Även om storleken på den aktiva flottan förblir stabil kan skrotningen av äldre fartyg och ersättandet av dem med nya med garanti och lägre underhållsbehov inverka på Services. Kraftverken drivs fortfarande på höga operativa nivåer. Iakttagande av miljölagstiftningen och ekonomiska aspekter har varit de främsta drivkrafterna inom området och kommer att vara det även inom den överskådliga framtiden. Wärtsilä utvecklar fortlöpande sitt sortiment inom dessa områden. Kunderna blir allt mer intresserade av fjärrförvaltning och optimering av tillgångarna eftersom detta gör det möjligt att reducera både kostnaderna och det ekologiska fotavtrycket. Wärtsilä tror också på ett ökat intresse för underhållspartnerskap som reducerar de fasta kostnaderna för våra marin-, offshore- och kraftverkskunder.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2010 OFÖRÄNDRADE
På basen av den nuvarande orderstocken, en stabil serviceverksamhet och en ändamålsenlig anpassning av kapaciteten förväntar vi oss att omsättningen för 2010 kommer att minska med 10-20 procent och att lönsamheten (EBIT-% före poster av engångskaraktär) kommer att vara ca 9-10%, vilket ligger vid övre gränsen av vår långsiktiga lönsamhetsmålsättning.

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2010
Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2009. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft 1.1.2010, tillämpas i koncernens rapportering följande:
- IFRS 3 Företagsförvärv, reviderad
- Tillägg till IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
- Tillägg till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering: Poster berättigade för säkringsredovisning
- IFRIC 18 Överföring av tillgångar från kunder
-     Tillägg till IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat och IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering – Inbäddade derivat
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Denna delårsrapport är oreviderad.

20.7.2010
Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

 

© 2020 Wärtsilä