Wärtsiläs bolagsstämma 21.3.2005

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
21 mars 2005 kl 18:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde antalet medlemmar i styrelsen till sju personer. Till styrelsemedlemmar valdes verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004. Bolagsstämman beslöt att i normal dividend utbetala 0,45 euro per aktie samt i extradividend 0,45 euro per aktie, dvs. totalt 0,90 euro per aktie.

Till revisor i Wärtsilä valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att för ett år förvärva och överlåta bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktieslagen så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som eventuellt förvärvas och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Som bilaga finns bolagsstämmans beslut i sin helhet.

Bolagstämman röstade inte om beslut.

Styrelsen konstituerade sig efter bolagsstämman. Till ordförande valdes Antti Lagerroos och till vice ordförande Göran J. Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta ett revisionsutskott och ett utnämnings- och belöningsutskott. Till ordförande för revisionsutskottet valde styrelsen Antti Lagerroos och till medlemmar Heikki Allonen, Risto Hautamäki och Matti Vuoria. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet valde styrelsen Antti Lagerroos och till medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Jaakko Iloniemi.

 

BILAGA

Styrelsens förslag som godkänts av bolagsstämman, 1 st.

 

Wärtsilä Oyj Abp BILAGA TILL BÖRSMEDDELANDET 21.3.2005

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 21.03.2005 OM BEMYNDIGANDET AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman:

a) att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att med medel som står till förfogande för vinstutdelning förvärva bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktielagen så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall förvärvas och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.

Aktierna kan förvärvas endast i offentlig handel, då de förvärvas till börskursen vid inköpstillfället till ett annat förhållande än aktieägarnas innehav.

Fullmakten kan användas för att förvärva aktier som används som vederlag i framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar eller för att förbättra bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets motivationssystem. Aktierna kan också köpas mot annat vederlag än penningvederlag.

Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut.

b) att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att på grundval av ovannämnda fullmakt överlåta egna aktier så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall överlåtas och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.

Styrelsen befullmäktigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta sina egna aktier i ett annat förhållande än i det förhållande, där aktieägaren har preferensrätt att förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. I fullmakten ingår rätten att bestämma de grunder, enligt vilka överlåtelsepriset bestäms. Aktierna får överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller användas för industriella omorganiseringar eller för att förbättra bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets motivationssystem.

Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut.

Helsingfors den 3 februari 2005

STYRELSEN

 

© 2020 Wärtsilä