Delårsrapport januari-juni 2016

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 juli 2016 kl 08:30 E. Europe Standard Time

STABIL UTVECKLING I VOLYMERNA PÅ EN UTMANANDE MARKNAD

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2016. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande (Delårsrapport Q2 2016) Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2016/q2/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET
- Orderingången ökade med 3% till 1.194 miljoner euro (1.159)
- Omsättningen minskade med 3% till 1.196 miljoner euro (1.230)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,00 (0,94)
- Jämförbart rörelseresultat 122 miljoner euro, dvs. 10,2% av omsättningen (137 miljoner euro, dvs. 11,1%)
- Resultat per aktie 0,19 euro (0,54)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 202 miljoner euro (47)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2016
- Orderingången ökade med 1% till 2.465 miljoner euro (2.443)
- Omsättningen minskade med 2% till 2.163 miljoner euro (2.218)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,14 (1,10)
- Jämförbart rörelseresultat 206 miljoner euro, dvs. 9,5% av omsättningen (237 miljoner euro, dvs. 10,7%)
- Resultat per aktie 0,49 euro (0,97)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 189 miljoner euro (84)
- Orderstocken minskade med 5% och uppgick till 5.083 miljoner euro (5.325) i slutet av perioden


WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2016 OFÖRÄNDRADE

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0–5% under 2016, medan lönsamheten (jämförbart rörelseresultat som procent av omsättningen) kommer att vara 12,5–13,0%.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA
”Utvecklingen under första halvåret 2016 var tillfredsställande med beaktande av utmaningarna i vår operativa miljö. På det stora hela var omsättningen i linje med föregående år, medan de minskade kraftverksleveranserna och den hårda konkurrensen på energimarknaden belastade rörelseresultatet. Vi förväntar oss att utrustningsleveranserna kommer att koncentreras mot slutet av året. Orderingången utvecklades stabilt, främst tack vare det något bättre sentimentet inom kraftförsörjningssektorn, vilket stödde tillväxten i Energy Solutions orderingång. Marine Solutions orderingång var också relativt bra med tanke på det låga antalet fartygskontrakt, och affärsområdet gynnades av ersättningsinvesteringar i

kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Services omsättning har ökat i en långsammare takt, men vi förväntar oss att en förbättrad aktivitet kommer att öka omsättningen under de följande kvartalen. På grund av de rådande trenderna på våra slutmarknader och den ökande osäkerheten i världsekonomin är våra utsikter för efterfrågans utveckling fortsatt försiktiga.

En hörnsten i Wärtsiläs strategi är strävan efter tillväxt genom innovativa lösningar, och därför är jag nöjd med förvärvet av Eniram, ett företag som specialiserat sig på lösningar för energihantering och dataanalys. Eniram komplementerar vårt befintliga digitala utbud och främjar vår expertis inom dataanalys, simulering och optimering av driftseffektivitet. Det är en viktig investering i vår digitala framtid. Under andra kvartalet offentliggjorde vi också förvärvet av American Hydro. Denna investering syftar till att stärka vår närvaro och kompetens på servicemarknaden för vattenkraft och industriella applikationer.”

NYCKELTAL

4-6/

1-6/

För-

1-6/

1-6/

För-

MEUR

2016

2015

ändring

2016

2015

ändring

2015

Orderingång

1 194

1 159

3%

2 465

2 443

1%

4 932

Orderstock i slutet av perioden

5 083

5 325

-5%

4 882

Omsättning

1 196

1 230

-3%

2 163

2 218

-2%

5 029

Rörelseresultat1

96

137

-30%

179

237

-24%

587

% av omsättningen

8,0

11,1

8,3

10,7

11,7

Jämförbart rörelseresultat

122

137

-11%

206

237

-13%

612

% av omsättningen

10,2

11,1

9,5

10,7

12,2

Jämförbart justerat EBITA

131

144

-9%

224

250

-11%

643

% av omsättningen

10,9

11,7

10,3

11,3

12,8

Resultat före skatter2

58

140

-59%

138

222

-38%

553

Resultat/aktie, EUR2

0,19

0,54

0,49

0,97

2,25

Rörelseverksamhetens kassaflöde

202

47

189

84

255

Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden

517

495

372

Bruttoinvesteringar

71

297

346

Nettoskuldsättningsgrad

 

 

 

0,25

0,25

 

0,17

1 Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2016 omfattade omstruktureringskostnader på 26 miljoner euro, av vilka 17 miljoner euro var nedskrivningar. Under rapportperioden januari-juni 2016 uppgick omstruktureringskostnaderna till 27 miljoner euro.

2 Nedskrivingar på ca 42 miljoner euro relaterade till avyttringen av samföretaget Winterthur Gas & Diesel, realiserade valutakursförluster relaterade till brasilianska projekt samt övriga fordringar har bokförts under andra kvartalet 2016.

MARKNADSUTSIKTER
Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli utmanande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsätter den ökande efterfrågan på el och tillgången till internationell finansiering för infrastrukturprojekt att stöda kraftverksinvesteringar. I västländerna fortsätter den låga ekonomiska tillväxten att begränsa efterfrågan på nya kraftverk med undantag för Nordamerika där marknadsläget för gasdrivna kraftverk är ljusare. Megatrenden för förnybara energikällor är uppenbar, och investeringarna riktas särskilt till storskaliga solkraftverk. Dessutom ökar användningen av decentraliserad, flexible gasdriven kraftförsörjning i världen. Elmarknaderna utvecklas med tanke på den nödvändiga flexibiliteten, vilket möjliggör nya lönsamma investeringar. Wärtsiläs systematiska arbete för att utveckla dessa marknader kommer att fortsätta genom framhävandet av fördelarna med Smart Power Generation.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande utmanande. Överkapaciteten fortsätter att begränsa efterfrågan på nybyggen inom handelsfartyg, medan det låga oljepriset påverkar investeringarna i och utvecklingen av offshoreprospektering. På marknaden för gastankfartyg är efterfrågan på både LNG- och LPG-tankfartyg utsatta för tryck på grund av låga priser på olja och gas samt obalans mellan utbud och efterfrågan. Utsikterna för passagerarfartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på kryssningsfartyg backas upp av ökande passagerarvolymer, i synnerhet i Asien,

medan efterfrågan på passagerarfärjor främjas av förnyade flottor i Europa, den potentiella implementeringen av nya utsläppsgränser och fördelaktiga priser på nybyggen.

Utsikterna för servicemarknaden är positiva, eftersom valda regioner och segment har tillväxtmöjligheter. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning samt övergången till gasbaserad teknik kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Inom offshore väntas ökningen i det installerade beståndet under de senaste åren delvis kompensera för utmaningarna i vissa regioner. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika.

Kunderna på både marin- och kraftverksmarknaden fortsätter att visa positivt intresse för långfristiga servicekontrakt, vilket ökningen i det installerade motorbeståndet som omfattas av dessa avtal är ett bevis på.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas idag den 20.7.2016 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1214185&s=1&k=58BDF371EA04A78F20587BB4922A9510. För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/37473381. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- & mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2019 Wärtsilä