Delårsrapport januari-juni 2011

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 juli 2011 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Delarsrapport Q2 2011

ORDERINGÅNGEN OCH LÖNSAMHETEN FÖRBÄTTRADES

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET
- Orderingången ökade med 5% till 1.170 miljoner euro (1.117)
- Omsättningen minskade med 8% till 1.036 miljoner euro (1.131)
- Rörelseresultatet var 117 miljoner euro, dvs. 11,3% av omsättningen (117 miljoner euro och 10,4%)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,39 euro (0,43)
- Orderingången jämfört med faktureringen ökade till 1,13 (0,99)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2011
- Orderingången ökade med 8% till 2.149 miljoner euro (1.998)
- Omsättningen ökade med 3% till 2.119 miljoner euro (2.052)
- Rörelseresultatet steg till 230 miljoner euro (211), 10,9% av omsättningen (10,3)
- I slutet av perioden uppgick orderstocken till 3.779 miljoner euro (4.315), -12%
- Resultatet per aktie uppgick till 0,78 euro (0,77)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten var 84 miljoner euro (270)

Rörelseresultatet och resultatet per aktie visas utan poster av engångskaraktär. Wärtsiläs redovisade poster av engångskaraktär relaterade till omstruktureringsåtgärder var 9 miljoner euro (12) under andra kvartalet och 12 miljoner euro (56) under rapportperioden januari-juni 2011.

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:
”Andra kvartalet uppvisade en god orderaktivitet och lönsamhet. Medan omsättningen avtog något banar den starka orderingången väg framöver. För första gången sedan 2008 fick vi in fler nya order än vad vi fakturerade för. Inom affärsområdet Ship Power pågår en positiv utveckling på marknaden för olika LNG-drivna fartyg. Affärsområdet Power Plants fick också stora order från nya marknader för gasbaserade lösningar och vårt koncept ”Smart Power Generation” får uppmärksamhet. Affärsområdet Services uppvisade en stabil utveckling. Det finns risk för en avtagande tillväxt i den globala ekonomin, vilket kan påverka besluten om nya investeringar. Detta kan även inverka på utnyttjandegraden för den existerande fartygsflottan. På grund av denna osäkerhet och timingen av kraftverksleveranserna, har vi reviderat våra förväntningar på omsättningen en aning nedåt jämfört med fjolåret. Vår lönsamhet kommer att bevaras på den prognostiserade nivån.”
 

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2011 HAR REVIDERATS
På grund av utvecklingen på den marina servicemarknaden som varit svagare än väntat och timingen av kraftverksinvesteringarna förväntar sig Wärtsilä att omsättningen under 2011 kommer att sjunka med 0-5% jämfört med föregående år. Rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) förväntas fortfarande ligga kring 11%.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas onsdagen den 20 juli 2011 kl. 10.45 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade web- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på internet på adressen: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/s8qztnc3/.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DwceDNGpzRRGrV.
Ni får konferensnumret och koden per e-post efter registreringen. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck * och därefter 1, och om ni vill återkalla er fråga tryck #. Namnet på telekonferensen är Wärtsilä Interim Report Q2 2011. Vänligen förbered er på att anmäla er egen information samt namnet på konferensen till operatören. Ifall problem uppstår, tryck * och därefter 0.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör, Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med cirka 17.500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011

Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet.

MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER

Förändringar i sammansättningen av fartygsbeställningar
Under andra kvartalet 2011 var fartygsbeställningarna fortsättningsvis på en stabil nivå, och cirka 100 fartyg i månaden beställdes. Orderaktiviteten för vissa typer av handelsfartyg, såsom bulklastfartyg och tankfartyg, avtog medan efterfrågan på containerfartyg och gastransportfartyg var livlig. Denna utveckling på marknaden för handelsfartyg i kombination med en stark orderaktivitet på offshoremarknaden och den höga aktiviteten inom specialfartyg innebär att sammansättningen av fartygsbeställningar helt tydligt har inriktats på specialiserat tonnage. Läget förväntas vara oförändrat under resten av året.

De asiatiska skeppsvarven fortsätter att dominera varvsindustrin med 89% av antalet globala order som ingåtts under 2011. Kina och Korea fick cirka 40% var av alla globala order. Beaktansvärt är att de kinesiska varven fick viktiga order på containerfartyg, som är ett segment som traditionellt dominerats av koreanska varv.

Ship Powers marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade till 44% (42% vid slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer ökade till 17% (11). Ökningen återspeglar den goda orderingången under 2011, i synnerhet i Kina. Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer uppgick till 3% (3).

POWER PLANTS

Kraftverksmarknaderna var fortsatt stabila
Aktiviteten på marknaden var fortsatt god under andra kvartalet 2011. Ökningen i industriproduktionen på de flesta tillväxtmarknader ökade efterfrågan från självständiga kraftproducenter (IPP), elverk och industrikunder. Finanskrisen ledde till uppskjutna investeringar i kraftförsörjning 2009 och 2010, och detta skapar nu efterfrågan på flera marknader.

Power Plants marknadsställning
År 2010 uppgick den totala marknaden för kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen till cirka 57.000 MW. Siffran omfattar alla drivkällor på över 5 MW. Wärtsiläs andel av marknaden var 5,6%. Wärtsilä är således den fjärde största leverantören av kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen. Med sitt unika värdeförslag siktar Wärtsilä på att fortlöpande stärka sin ställning på marknaden för gasdrivna kraftverk genom att erövra marknadsandelar från andra teknologier.

SERVICES

Servicemarknaden var stabil
Servicemarknaden var stabil under andra kvartalet 2011. Aktiviteten var hög på offshoremarknaden och god på containerfartygsmarknaden. Däremot var aktiviteten på tankfartygsmarknaden och i synnerhet på bulklastfartygsmarknaden rätt låg. Intresset för olika slags avtal om drift, underhåll och teknisk service ökar då kunderna i allt högre grad fokuserar på en kostnads- och energieffektiv drift samt hög tillförlitlighet.
 

ORDERINGÅNG
Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet uppgick till 1.170 miljoner euro (1.117), en ökning med 5%. Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 20% (979 miljoner euro under första kvartalet 2011). Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 1,13 (0,99).

Ship Powers orderingång under andra kvartalet var sammanlagt 306 miljoner euro (213), en ökning med 44%. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 77% (173 miljoner euro under första kvartalet 2011). Under rapportperioden fick Wärtsilä flera viktiga order på totala lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsutrustning, automation och annan utrustning. Flera av dessa fartyg kommer att utrustas med Wärtsiläs flerbränslemotorer, vilket framhäver bolagets position som föregångare inom gasbaserade applikationer. Offshoresegmentet var fortsatt aktivt med en andel på 54% av det totala antalet order under andra kvartalet, åtföljt av handelsfartygssegmentet med 19% av alla order. Specialfartygen och marinen stod för 12% respektive 9% av alla order. Fartygsdesign hade en andel på 3% och passagerarfartygen en andel på 2%.

Power Plants orderingång under andra kvartalet uppgick till 419 miljoner euro (437), vilket var 4% mindre än under motsvarande period året innan. I jämförelse med föregående kvartal ökade affärsområdet Power Plants orderingång med 66% (253 miljoner euro under första kvartalet 2011). Under andra kvartalet fick Wärtsilä en order på ett nyckelfärdigt projekt på 250 MW från Estland och en order på 180 MW från Sydafrika. Bägge bygger på karakteristiska drag hos konceptet Wärtsilä Smart Power Generation. Andra viktiga order kom från Östtimor och Saudiarabien.

Orderingången för affärsområdet Services uppgick till 444 miljoner euro (465) under andra kvartalet, en minskning med 5% från motsvarande period 2010. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 20% (551 miljoner euro under första kvartalet 2011). Under andra kvartalet ingick Wärtsilä ett femårigt kontrakt om tekniskt underhåll, som baserar sig på dynamisk underhållsplanering och omfattar 24 Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer på sex LNG-fartyg. Kontraktet slöts med Ceres LNG Services Ltd, som är ett grekiskt bolag som specialiserat sig på fartygsdrift och en viktig leverantör av marin service inom LNG-shipping.

Orderingången under rapportperioden januari-juni uppgick till 2.149 miljoner euro (1.998), en ökning med 8% jämfört med motsvarande period 2010. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,01 (0,97). Ship Powers orderingång var 479 miljoner euro (303), en ökning med 58% från motsvarande period året innan. Power Plants orderingång var 672 miljoner euro (704), 4% lägre än 2010. Services orderingång under rapportperioden uppgick till 995 miljoner euro (988), en ökning med 1% jämfört med motsvarande period 2010.

ORDERSTOCK
Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 3.779 miljoner euro (4.315), en minskning med 12%. Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 3% (3.669 miljoner euro under första kvartalet 2011). Ship Powers orderstock uppgick till 1.753 miljoner euro (2.157), vilket var 19% lägre än vid samma tidpunkt året innan. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.265 miljoner euro (1.438), en minskning med 12%. Services orderstock uppgick till 761 miljoner euro (720) i slutet av rapportperioden, en ökning med 6%.

OMSÄTTNING
Under andra kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 8% till 1.036 miljoner euro (1.131) jämfört med motsvarande period året innan. Ship Powers omsättning uppgick till 223 miljoner euro (276), en minskning med 19%. Power Plants omsättning uppgick under andra kvartalet till 360 miljoner euro (390), dvs. 8% lägre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning under andra kvartalet var 452 miljoner euro (463), minskade något med 2%.

Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2011 ökade med 3% och uppgick till 2.119 miljoner euro (2.052). Ship Powers omsättning minskade med 7% och uppgick till 517 miljoner euro (554). Power Plants omsättning uppgick till 710 miljoner euro (627), en ökning med 13%. Affärsområdet Services omsättning ökade med 2% från fjolåret och uppgick till 890 miljoner euro (872). Ship Power stod för 24%, Power Plants för 34% och Services för 42% av den totala omsättningen.

Cirka 71% av Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2011 var denominerad i euro, 12% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

FINANSIELLA RESULTAT
Rörelseresultatet för andra kvartalet före utgifter av engångskaraktär uppgick till 117 miljoner euro (117), 11,3% av omsättningen (10,4). Under rapportperioden januari-juni 2011 ökade rörelseresultatet före utgifter av engångskaraktär till 230 miljoner euro (211), dvs. 10,9% av omsättningen (10,3). Inklusive utgifter av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 219 miljoner euro, 10,3% av omsättningen. Wärtsilä redovisade utgifter av engångskaraktär till ett belopp av 12 miljoner euro (56) relaterade till omstruktureringsåtgärderna under rapportperioden januari-juni 2011.

De finansiella posterna uppgick till -4 miljoner euro (3). Nettoräntorna var -2 miljoner euro (-5). De erhållna dividenderna uppgick till 2 miljoner euro (7). Vinsten före skatter uppgick till 215 miljoner euro (158). Rapportperiodens skatter var 66 miljoner euro (45). Resultatet per aktie efter utgifter av engångskaraktär var 0,73 euro (0,55) och eget kapital per aktie 7,66 euro (7,37).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-juni 2011 uppgick till 84 miljoner euro (270). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 276 miljoner euro (314). De erhållna förskotten uppgick i slutet av perioden till 603 miljoner euro (620 miljoner euro i slutet av föregående kvartal). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 541 miljoner euro (331). Nettobeloppet av räntebärande skulder var 64 miljoner euro (328).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 607 miljoner euro (678) i slutet av juni 2011. De existerande finansieringsprogrammen omfattar beviljade långfristiga lån på 523 miljoner euro, icke utnyttjade bekräftade kreditlimiter på 520 miljoner euro och finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna är 84 miljoner euro.

Soliditeten var 40,4% (38,1) och skuldsättningsgraden 0,04 (0,24).

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 44 miljoner euro (36). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 16 miljoner euro (4), och 28 miljoner euro (32) i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning. Avskrivningarna uppgick till 57 miljoner euro (58).

Underhållsinvesteringarna kommer år 2011 att vara på samma nivå som eller något högre än avskrivningarna. Eventuella företagsförvärv kan inverka på investeringsutgifterna under året.

STRATEGISKA STEG, FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH EXPANSION AV NÄTVERK
I juli, efter rapportperioden, förvärvade Wärtsilä Cedervall, en ledande tillverkare av axeltätnings- och lagersystem för marinindustrin. Cedervall har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och dotterbolag i Spanien, Kina och Singapore samt produktionsenheter i Sverige, Kina och Spanien. Förvärvet stärker Wärtsiläs ledande position på den globala servicemarknaden och är i linje med bolagets strategi. Kombinationen av Wärtsiläs och Cedervalls affärsverksamheter kommer att resultera i en marknadsledande position inom olje- och vattensmorda tätningar och lager samt propellerhylsor. År 2010 var bolagets omsättning 344 miljoner svenska kronor (39 miljoner euro). Bolaget har 211 anställda. Förvärvet kräver godkännande från berörda myndigheter, vilka väntas erhållas under tredje kvartalet 2011.

Wärtsilä Oyj Abp och Metso Abp har ingått samarbetsavtal om att utveckla och leverera skrubbersystem för marinapplikationer. Enligt avtalsvillkoren ska Metso leverera skrubberenheten, medan Wärtsilä ansvarar för den globala försäljningen och integrationen av kompletta, certifierade och dokumenterade marina skrubbersystem, inklusive automation, vattenhantering och stödutrustning. Genom samarbetsavtalet kan Wärtsilä öka produktionen för att möta den framtida efterfrågan till följd av de allt strängare utsläppsbestämmelserna.

Den 29 juni 2011 slöt Wärtsilä och Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. avtal om att etablera ett samföretag för tillverkning av Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 medelvarviga marinmotorer i Kina. Värdet på Wärtsiläs investering i samföretaget är 16 miljoner euro. Wärtsiläs andel av samföretaget är 49% och Jiangsu CuiXings andel 51%. Samföretagets produktionsanläggning i staden Rugao, Nantong, i Jiangsuprovinsen i östra Kina kommer att fokusera på montering och testning av motorer. Verksamheten planeras komma igång i början av 2013. Avtalet kräver godkännande från berörda myndigheter, vilka väntas erhållas under tredje kvartalet 2011.
Under andra kvartalet öppnade Wärtsilä en ny verkstad i Gdansk, Polen. Utöver avancerad service erbjuder den nya verkstaden grundliga inspektioner av bränslesystem och styrpropellerenheter. Eftersom verkstaden är belägen i närheten av de polska skeppsvarven och hamnarna stärker den ytterligare Wärtsiläs närvaro i Östersjöregionen och Wärtsiläs position som den ledande serviceleverantören för shippingkunder som besöker Polen.

OMSTRUKTURERINGSPROGRAM
Under 2009 började Wärtsilä anpassa sin verksamhet till den lägre efterfrågan genom olika omstruktureringsåtgärder. Syftet var att reducera personalen med cirka 1.800 personer. Fram till i dag har personalen minskat med mer än 1.700 personer.

När omstruktureringarna har genomförts i sin helhet väntas nedskärningarna minska på kostnaderna med cirka 130 miljoner euro. Av dessa kostnadsbesparingar hade omkring 60 miljoner euro realiserats vid slutet av 2010. Resten av besparingarna kommer att realiseras gradvis under 2011. Wärtsilä förväntar sig att största delen av dessa kostnadsbesparingar kommer att vara permanenta. De totala kostnaderna av engångskaraktär i anslutning till omstruktureringen uppgår till cirka 150 miljoner euro, varav 115 miljoner euro redan har redovisats i slutet av 2010. Under rapportperioden januari-juni 2011 redovisade Wärtsilä utgifter av engångskaraktär till ett belopp på 12 miljoner euro (56) relaterade till omstruktureringsåtgärderna. De återstående kostnaderna redovisas under 2011.

PERSONAL
Wärtsilä hade 17.654 (17.905) anställda i slutet av juni 2011. Antalet anställda i genomsnitt under januari–juni 2011 var 17.585 (18.295). Ship Power hade 961 (1.010) anställda. Power Plants hade 811 (851) anställda, Services 11.083 (11.318) anställda medan Wärtsilä Industrial Operations hade 4.022 (4.328) anställda.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (18) i Finland, 6% (8) i Nederländerna och 29% (31) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 33% (30), varav 7% (6) fanns i Kina, 7% (6) i Indien, 4% (5) i Singapore och 15% (12) i övriga Asien.

TILLVERKNING
I juni 2011 invigdes den nya fabriken som ägs av Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd., ett samföretag mellan Wärtsilä och Zhenjiang CME Ltd. Fabriken kommer att tillverka propellrar med vridbara blad i Zhenjiang, Kina. Största delen av tillverkningsutrustningen i den nya fabriken flyttades från Wärtsiläs fabrik i Drunen, Nederländerna, där tillverkningen lades ner 2010. De första leveranserna från den nya fabriken kommer att ske senare under innevarande år.

Verksamheten i Wärtsiläs och Transmashholdings samföretag i Ryssland utvecklas planenligt. Samföretaget förbereder tillverkning av moderna mångsyftes dieselmotorer, inklusive en ny och tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20 motorn, som kommer att användas i rangerlok och olika marin- och kraftapplikationer.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Wärtsilä och Versa Power Systems, en ledande utvecklare av miljövänliga, högeffektiva fastoxidbränsleceller (SOFC), offentliggjorde ett samarbetsavtal för att utveckla och integrera Versa Powers SOFC-teknologi med Wärtsiläs produkter. Ett centralt mål med avtalet är att utveckla kommersiella Wärtsilä-bränslecellprodukter som genererar kraft och värme för olika applikationer på marknaden för decentraliserad energi och sjöfart.

Wärtsilä har stärkt sitt utbud inom medelstora lågvarviga motorer med de nya lågvarviga motorerna med en cylinderdiameter på 62 respektive 72 cm. Dessa standardiserade motorer har en hög propulsiv verkningsgrad, tillförlitlighet och optimerade totala kostnader för kunder på marknaden för bulklastfartyg, tankfartyg och matarcontainerfartyg. Den första motorn med en cylinderdiameter på 62 cm levereras i september 2013 och den första motorn med en cylinderdiameter på 72 cm levereras uppskattningsvis ett år senare. Alla Wärtsiläs licenstillverkare har rätt att konstruera de nya motorerna. Vid lanseringen är de nya motorerna kompatibla med IMO Tier II och tillgängliga med lösningar som uppfyller IMO Tier III.

Wärtsilä har startat ett stort projekt för att ytterligare utveckla utbudet av lågvarviga motorer till att även omfatta gasmotorer. För detta ändamål har en ny testmotor installerats i motorlaboratoriet i Trieste, Italien. Motortestningen inleddes under andra kvartalet.

HÅLLBAR UTVECKLING
Wärtsilä har en bra position i minskningen av användningen av naturresurser och utsläpp tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex.

I april inledde Wärtsilä samarbete med Crisis Management Initiative, en finländsk oberoende icke-vinstsyftande organisation som leds av mottagaren av Nobels fredspris Martti Ahtisaari. Genom att stöda CMI:s verksamhet för att lösa konflikter och skapa en hållbar fred genom partnerskapsprogram på valda områden i hela världen främjar Wärtsilä skapandet av en stabil affärsomgivning globalt.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
Wärtsiläs styrelse utnämnde diplomingenjör Björn Rosengren, född 1959, till ny koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från den 1 september 2011. Rosengren efterträder Ole Johansson som går i pension i enlighet med sin avtalade pensionsålder på 60 år.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
Siffrorna i tabellen nedan har justerats till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emissionen som Wärtsiläs bolagsstämma godkände 3.3.2011.

Flaggningsanmälningar
Under rapportperioden januari-juni 2011 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:
5.1.2011 ökade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 4.941.593 aktier, vilket motsvarar 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster.

BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 3.3.2011 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend på 1,75 euro och en extra dividend på 1,00 euro per aktie, sammanlagt 2,75 euro per aktie. Dividenden betalades 15.3.2011.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius, Markus Rauramo och Matti Vuoria.

Till revisor för året 2011 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Vederlagsfri emission
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till en vederlagsfri emission. Den vederlagsfria emissionen verkställdes genom aktieägarnas teckningsrätt så att en ny aktie emitterades för varje existerande aktie. Därigenom emitterades totalt 98.620.565 nya aktier. De nya aktierna infördes i handelsregistret 8.3.2011.

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld
Nomineringskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Lars Josefsson, Matti Vuoria
Ersättningskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
Risken för en avtagande global ekonomisk utveckling är fortfarande ett hot mot sjöfarten och varvsindustrin. För Ship Power är den största risken förseningar i skeppsvarvens leveranstider.

Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden inverka på timingen av större projekt.

Den återvändande osäkerheten på finansmarknaden samt oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika kan resultera i negativa effekter på Services orderingången, i synnerhet vad gäller större projekt för konvertering av kraftverk.

Årsredovisningen för år 2010 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

MARKNADSUTSIKTER

Ship Power
Orderaktiviteten inom fartyg väntas förbli på en lägre nivå än under föregående år. Detta beror främst på den lägre aktiviteten på marknaden för bulklastfartyg. Övergången till en starkare orderaktivitet inom specialiserad tonnage gynnar Wärtsilä Ship Power till följd av den starka närvaron på dessa marknader. Efterfrågan på LNG-drivna fartyg fortsätter att öka inom flera segment. Wärtsilä är överlägsen på denna marknad tack vare det största utbudet av motorer som tillförlitligt kan drivas med LNG och den kompletta portföljen av produkter och lösningar. Inom Ship Power har beställningarna på LNG-fartyg återhämtat sig och ett betydande antal nya order på motorer väntas bli realiserade under återstoden av året. Beställningar för flerbränslemotorer för LNG-fartyg bokas som samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:s orderingång. Konkurrensen och pristrycket bland leverantörer inom varvsbranschen förväntas vara fortsatt intensiv. Wärtsilä förväntar sig att Ship Powers orderingång 2011 kommer att vara betydligt bättre än under föregående år.

Power Plants
Återhämtningen på kraftverksmarknaden väntas fortsätta under 2011. De växande tillväxtmarknaderna fortsätter att investera i ny kraftverkskapacitet, vilket ökar efterfrågan i synnerhet inom segmentet för flexibel basbelastning. Nedkörningen av äldre kolkraftverk och osäkerheten vad gäller kärnkraft kommer att öka efterfrågan på gaskraftverk på medellång och lång sikt. Denna utveckling stöds av produktionen av skiffergas i USA, samt av förväntningen att priset på naturgas väntas förbli konkurrenskraftigt. Wärtsilä förväntar sig att Power Plants orderingång 2011 ökar jämfört med året innan.

Services
Osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen har ökat i synnerhet i Europa. Utsikterna för servicemarknaden är starkast i Mellanöstern, Asien samt Nord- och Sydamerika, vilket är i linje med den ekonomiska tillväxten i dessa regioner. Utsikterna för offshore- och containermarknaden är goda, men på kort sikt är utsikterna för tank- och bulklastfartygsmarknaden anspråkslösa. Medan Wärtsilä förväntar sig en stabil efterfrågan på kraftverkstjänster förväntas den marina servicemarknaden i sin helhet fortfarande lida av överkapacitet och det höga antalet förankrade fartyg under 2011.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2011 HAR REVIDERATS
På grund av utvecklingen på den marina servicemarknaden som varit svagare än väntat och timingen av kraftverksinvesteringarna förväntar sig Wärtsilä att omsättningen under 2011 kommer att sjunka med 0-5% jämfört med föregående år. Rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) förväntas fortfarande ligga kring 11%.

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011
Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2010. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg
Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft 1.1.2009, påverkas koncernens rapportering av följande:
- Tillägg till IAS 32 Finansiella instrument: Presentation – Klassificering av teckningsrätter
- Reviderad IAS 24 Upplysningar om närstående
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet.

19.7.2011
Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä