Delårsrapport januari-mars 2011

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 april 2011 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q1 2011

LÖNSAM TILLVÄXT UNDER BÖRJAN AV ÅRET

CENTRALT UNDER FÖRSTA KVARTALET

- Omsättningen ökade med 18% till 1.083 miljoner euro (922)
- Rörelseresultatet var 113 miljoner euro (94), dvs. 10,4% av omsättningen (10,2%)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten, 133 miljoner euro (181)
- Resultat per aktie uppgick till 0,38 euro (0,34)
- Orderingången ökade med 11% till 979 miljoner euro (881)

Rörelseresultatet och resultatet per aktie visas utan poster av engångskaraktär. Wärtsilä redovisade poster av engångskaraktär till ett belopp på 2 miljoner euro (44) relaterade till omstruktureringsåtgärder under rapportperioden.

KONCERNCHEF OLE JOHANSSON:
”Jag är nöjd att året började med en ökad försäljning och stabil lönsamhet. Som väntat uppvisade affärsområdet Services tillväxt då våra kunder ökade användningen av sina tillgångar. Kraftverksmarknaden var fortfarande aktiv och intresset för kraftgenerering med naturgas ökade. Inom Ship Power ser vi ytterligare möjligheter inom naturgas och en anmärkningsvärd aktivitet inom offshoresegmentet. Samtidigt finns det osäkerhetsmoment i den globala affärsomgivningen, och vissa kunder verkar tveka i beslutsfattandet. Våra omstruktureringsåtgärder har resulterat i en förbättrad effektivitet och konkurrenskraft och utgör en god plattform för lönsam tillväxt under 2011.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2011 OFÖRÄNDRADE
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2011 ökar med 3-5% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11%.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas onsdagen 20.4.2011 kl. 10.45 finsk tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på internet på adressen: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/szrhjvp1.
För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DyyfcqKGHISMom.
Ni får numret och konferenskoden efter registrering. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck * och därefter 1, och om ni vill återkalla er fråga tryck #. Namnet på telekonferensen är: Wärtsilä Interim Report Q1 2011. Vänligen förebered er på att anmäla er egen information samt namnet på konferensen till operatören. Ifall problem uppstår, tryck * och därefter 0.
En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med cirka 17.500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet.

RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2011 I KORTHET

MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER

Offshoremarknaden och marknaden för specialfartyg var aktivast
Under de första månaderna innevarande år var den totala fartygsbeställningsaktiviteten lägre än i slutet av 2010. Beställningarna på bulklastfartyg avtog. Inom containersegmentet lämnade vissa rederier emellertid några betydande order. Som väntat var aktiviteten fortsatt god inom offshoremarknaden och marknaden för mera specialiserad tonnage. På offshoremarknaden var efterfrågan på borrningsfartyg och förbindelsefartyg för plattformar aktiv och det stigande oljepriset väntas höja efterfrågan ytterligare.

Under rapportperioden var Kina och Korea fortfarande de viktigaste skeppsbyggnadsländerna – i antalet fartyg var Kina något större medan Korea låg en aning före mätt i tonnage (DWT). De kinesiska rederierna fortsatte att göra en stor del av nya beställningarna med hjälp av finansiering från Kina. Växande varvsindustriländer såsom Brasilien var också aktiva och fick en ökande andel av beställningarna.

Ship Powers marknadsandelar
Wärtsiläs andel av marknaden för medelvarviga huvudmotorer stannade vid 42% (42% i slutet av föregående kvartal) medan marknadsandelen inom lågvarviga huvudmotorer sjönk till 11% (13). Inom hjälpmotorer var Wärtsiläs andel 3% (4).

POWER PLANTS

God efterfrågan på tillväxtmarknaderna
Aktiviteten på marknaden var fortsatt god under första kvartalet 2011. Efterfrågan på små och mellanstora naturgasbaserade projekt var aktiv medan vissa större investeringar sköts upp. Den industriella produktionen ökade på de flesta tillväxtmarknader, vilket ökade självständiga kraftproducenters, elverks och industriella kunders efterfrågan. Finanskrisen ledde till uppskjutningar av investeringar i kraftförsörjning 2009 och 2010, och detta skapar nu efterfrågan på flera marknader.

Power Plants marknadsställning
År 2010 uppgick den totala marknaden för gas- och flytande bränsledrivna kraftverk till cirka 57.000 MW. Siffran omfattar alla drivkällor på över 5 MW. Wärtsiläs andel av marknaden var 5,6%. Wärtsilä är således den fjärde största leverantören av gas- och flytande bränsledrivna kraftverk. Med sitt unika värdeförslag stärker Wärtsilä fortlöpande sin ställning på marknaden för gasdrivna kraftverk genom att erövra marknadsandelar från andra teknologier.

SERVICES
Servicemarknaden visade tecken på tillväxt. Antalet sysslolösa fartyg var lägre än föregående år. Medelhastigheten för flottan har emellertid fortsatt att minska och antalet förankrade fartyg var fortfarande högt. Power Plants-kunderna hade fortfarande en stabil efterfrågan på service. Både Ship Powers och Power Plants kunder söker efter kostnads- och energieffektiv drift och hög tillförlitlighet. Detta är uppenbart vad gäller intresset för olika avtal om drift, underhåll och teknisk service.

ORDERINGÅNG
Orderingången för rapportperioden uppgick till 979 miljoner euro (881), en ökning med 11%. I jämförelse med föregående kvartal minskade Wärtsiläs totala orderingång med 2% (1.003 miljoner euro under fjärde kvartalet 2010). Orderingången jämfört med faktureringen för första kvartalet var 0,90 (0,96).

Ship Powers orderingång för de första tre månaderna var sammanlagt 173 miljoner euro (90), en ökning med 92%. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 3% (178 miljoner euro under fjärde kvartalet 2010). Under första kvartalet fick Wärtsilä en viktig order på en färja från det finländska rederiet Viking Line. Fartyget kommer att vara det största passagerarfartyget som drivs med flytande naturgas. Beställningarna inom handelsfartygssegmentet stod för 29% av det totala antalet order under första kvartalet. Offshoresegmentet fortsatte att vara aktivt med en andel på 27% av det totala antalet order. Därefter kom passagerarfartygs- samt specialfartygssegmentet med 16% respektive 15%. Fartyg för marinen stod för 7% av det totala antalet order och Ship Design för 6%.

I januari 2011 undertecknade Wärtsilä ett avtal om en nyckelfärdig leverans med Containerships Ltd Oy i Finland för att installera Wärtsiläs färskvattenskrubber för att reducera svavelutsläppen. Detta är Wärtsiläs första kommersiella marinskrubberprojekt för en huvudmotor, och Wärtsilä är den första tillverkaren som har beviljats IMO:s certifikat för en marinskrubber av klassificeringssällskapen Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd.

Power Plants orderingång under första kvartalet uppgick till 253 miljoner euro (267), vilket var 5% mindre än under motsvarande period året innan. I jämförelse med föregående kvartal minskade affärsområdet Power Plants orderingång med 20% (317 miljoner euro under fjärde kvartalet 2010). Under första kvartalet fick Wärtsilä flera order från Turkiet, inklusive en order på ett kraftverk på 135 MW med sju Wärtsilä 18V50SG-motorer som drivs med naturgas. Enligt tidtabellen blir kraftverket färdigt hösten 2011, och det kommer att producera el för det nationella elnätet. Andra viktiga beställningar kom från S:t Barthelemy, Indien och Brasilien. Inom affärsområdet Power Plants leder timingen av projekten till fluktuationer mellan kvartalen.

Orderingången för affärsområdet Services uppgick till 551 miljoner euro (522) under första kvartalet, en ökning med 6% jämfört med motsvarande period 2010. Jämfört med fjärde kvartalet 2010 ökade orderingången med 8% (510 miljoner euro under fjärde kvartalet 2010).

Under rapportperioden ingick Wärtsilä sitt största avtal genom tiderna om långsiktigt underhållsstöd för marinmotorer. Kontraktet med Royal Caribbean Cruises Ltd omfattar 29 fartyg med en total effekt på cirka 1.400 MW. Underhållskontraktet omfattar ett stort antal olika tjänster, inklusive planering av underhåll, optimering av reservdelslogistiken, utveckling och testning av motorkomponenter, optimering av bränsleförbrukning samt rådgivningstjänster i anslutning till översyn och verkstadstjänster.

ORDERSTOCK
Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 3.669 miljoner euro (4.330), en minskning med 15%. Ship Powers orderstock var 1.699 miljoner euro (2.242), vilket var 24% lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.204 miljoner euro (1.392), en minskning med 14%. Services orderstock uppgick till 766 miljoner euro (696) i slutet av rapportperioden, en ökning med 10%.

OMSÄTTNING
Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2011 ökade med 18% och uppgick till 1.083 miljoner euro (922). Ship Powers omsättning ökade med 6% och uppgick till 294 miljoner euro (278). Power Plants omsättning uppgick till 349 miljoner euro (237), en ökning med 47%. Affärsområdet Services omsättning var 439 miljoner euro (409), en ökning med 7%. Ship Power stod för 27%, Power Plants för 32% och Services för 41% av den totala omsättningen.

Cirka 74% av Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2011 var denominerad i euro, 9% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

FINANSIELLA RESULTAT
Rörelseresultatet före utgifter av engångskaraktär uppgick till 113 miljoner euro (94) för januari-mars 2011, vilket är 10,4% av omsättningen (10,2). Inklusive utgifter av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 111 miljoner euro, 10,2% av omsättningen. Wärtsilä redovisade utgifter av engångskaraktär till ett belopp på 2 miljoner euro (44) relaterade till omstruktureringsåtgärderna under rapportperioden januari-mars 2011.

De finansiella posterna uppgick till -4 miljoner euro (0). Nettoräntorna var -2 miljoner euro (-3). De erhållna dividenderna uppgick till 1 miljon euro (2). Vinsten före skatter uppgick till 107 miljoner euro (49). Rapportperiodens skatter var 31 miljoner euro (14). Resultatet per aktie inklusive utgifter av engångskaraktär var 0,38 euro (0,16) och eget kapital per aktie 7,32 euro (6,94).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-mars 2011 uppgick till 133 miljoner euro (181). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 142 miljoner euro (332). De erhållna förskotten uppgick i slutet av perioden till 620 miljoner euro (616 miljoner euro i slutet av föregående kvartal). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 619 miljoner euro (252). Nettobeloppet av räntebärande skulder var -17 miljoner euro (410). Dividender på totalt 271 miljoner euro betalades under första kvartalet.

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 618 miljoner euro (682) i slutet av mars 2011. De existerande finansieringsprogrammen omfattar beviljade långfristiga lån på 553 miljoner euro, icke utnyttjade bekräftade kreditlimiter på 550 miljoner euro och finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna är 65 miljoner euro.

Soliditeten var 37,5% (36,4) och skuldsättningsgraden 0,00 (0,31).

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 19 miljoner euro (15). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 5 miljoner euro (1), och 14 miljoner euro (14) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna uppgick till 29 miljoner euro (30).

Underhållsinvesteringarna kommer år 2011 att vara på samma nivå som eller något högre än avskrivningarna. Eventuella företagsförvärv kan inverka på investeringsutgifterna under året.

OMSTRUKTURERINGSPROGRAM
Efter den globala finanskrisen började Wärtsilä anpassa verksamheten genom olika omstruktureringsåtgärder i syfte att reducera personalen med cirka 1.800 personer. Fram till i dag har personalen minskat med ungefär 1.500 personer.

När omstruktureringarna har genomförts i sin helhet väntas nedskärningarna minska på kostnaderna med 130 miljoner euro. Av dessa kostnadsbesparingar hade omkring 60 miljoner euro realiserats till slutet av 2010. Resten av besparingarna kommer att realiseras gradvis under 2011. Wärtsilä förväntar sig att största delen av dessa kostnadsbesparingar kommer att vara permanenta. De totala kostnaderna av engångskaraktär i anslutning till omstruktureringen kommer att uppgå till cirka 150 miljoner euro, varav 115 miljoner euro hade redovisats till slutet av 2010. Wärtsilä redovisade poster av engångskaraktär relaterade till omstruktureringsåtgärderna till ett belopp på 2 miljoner euro (44) under rapportperioden. De återstående kostnaderna redovisas under 2011.

PERSONAL
Wärtsilä hade 17.526 (18.410) anställda i slutet av mars 2011. Antalet anställda i genomsnitt under januari-mars 2011 var 17.544 (18.481). Ship Power hade 943 (1.048) anställda. Power Plants hade 799 (853) anställda, Services 11.024 (11.357) anställda medan Wärtsilä Industrial Operations hade 3.990 (4.697) anställda.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (18) i Finland, 6% (8) i Nederländerna och 30% (31) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 32% (30), varav 7% (7) fanns i Kina, 6% (6) i Indien, 5% (5) i Singapore och 15% (13) i övriga Asien.

TILLVERKNING
Förberedelserna för att inleda tillverkningen av propellrar med vridbara blad i samföretaget Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. i Zhenjiang, Kina, framskrider planenligt. Största delen av den utrustning som behövs kommer att flyttas från Wärtsiläs fabrik i Drunen. Enligt planen ska den nya fabriken invigas och de första leveranserna vara klara under andra kvartalet 2011.

Verksamheten i Wärtsiläs och Transmashholdings samföretag i Ryssland utvecklas också planenligt. Samföretaget förbereder sig för att tillverka moderna universaldieselmotorer för rangerlok och olika marin- och kraftapplikationer.

FORSKNING OCH UTVECKLING
I anslutning till Wärtsiläs strategi att stärka bolagets ledande ställning inom gasmotorteknologin har bolaget inlett ett stort projekt för att ytterligare utveckla utbudet av lågvarviga motorer med gasmotorer vid sidan av det marknadsledande utbudet av medelvariga gasmotorer och flerbränslemotorer. Naturgas är för närvarande bränslealternativet som erbjuder den största potentialen för utsläppsreduktion och som samtidigt är kommersiellt lönsam.

LANSERING AV NYA PRODUKTER
Wärtsilä och Aker Solutions ingick avtal om att tillsammans utveckla ett nytt och miljövänligt koncept för installationsfartyg för offshorevindparker. Wärtsilä ansvarar för fartygsdesignen, den elektriska kraftgenereringen, propulsionsmaskineriet och automationen medan Aker Solutions ansvarar för anordningen. Tillsammans med Aker Solutions erbjuder Wärtsilä också 24/7 globalt stöd för underhåll, reparationer och komponentleveranser för fartygen. De installerade Wärtsilä-motorerna är flerbränslemotorer som kan drivas med flytande naturgas (LNG).

HÅLLBAR UTVECKLING
Wärtsilä har en bra position i minskningen av användningen av naturresurser och utsläppen tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Bolaget har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer med hänsyn till de mänskliga rättigheterna, arbetstagarna, miljön och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex.

I april inledde Wärtsilä samarbete med Crisis Management Initiative, en finländsk oberoende icke-vinstsyftande organisation som leds av mottagaren av Nobels fredspris Martti Ahtisaari. I egenskap av ledande partner stöder Wärtsilä CMI:s verksamhet för att lösa konflikter och skapa en hållbar fred genom partnerskapsprogram på valda områden runtom världen.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
Wärtsiläs styrelse utnämnde diplomingenjör Björn Rosengren, född 1959, till ny VD och koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från den 1 september 2011. Björn Rosengren efterträder Ole Johansson som då använder sin rätt att gå i pension vid 60-års ålder.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
De aktier som emitterades i den vederlagsfria emissionen som Wärtsiläs bolagsstämma godkände 3.3.2011 infördes i handelsregistret 8.3.2011. Det totala antalet aktier i Wärtsilä ökade till 197.241.130 stycken då aktieägarna emitterades en ny aktie för varje existerande aktie. De nya aktierna blev föremål för offentlig handel den 9.3.2011.

Siffrorna i tabellen nedan har justerats till det ökade antalet aktier.

FLAGGNINGSANMÄLNINGAR
Under rapportperioden har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:
5.1.2011 BlackRock Inc. ökade sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc.
4.941.593 aktier, vilket motsvarar 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster.

BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 3.3.2011 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend på 1,75 euro per aktie och en extradividend på 1,00 euro per aktie, dvs. sammanlagt 2,75 euro per aktie. Dividenden betalades 15.3.2011.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, verkställande direktör (Sandvik Mining & Construction) Lars Josefsson, verkställande direktör Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius, ekonomidirektör Markus Rauramo och verkställande direktör Matti Vuoria.

Till revisor för året 2011 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Vederlagsfri emission
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till en vederlagsfri emission. Den vederlagsfria emissionen genomfördes genom utnyttjande av aktieägares företrädesrätt, så att man för varje gammal aktie emitterade en ny aktie. Därigenom emitterades totalt 98.620.565 nya aktier. De nya aktierna infördes i handelsregistret 8.3.2011.

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings - och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld
Nomineringskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Lars Josefsson, Matti Vuoria
Ersättningskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
De övergripande riskerna på grund av finanskrisen fortsatte att minska inom affärsområdet Ship Power. Vissa risker angående förändringar i tidtabeller och förseningar i leveranstider kvarstår. Effekterna av stigande oljepriser på den globala ekonomin och handeln utgör en risk för shippingsektorn.

Inom affärsområdet Power Plants kan större projekt i vissa regioner fortfarande påverkas av problem relaterade till timing. Oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika har ökat risken för att nya kraftverksinvesteringar skjuts upp i regionen.

Årsredovisningen för år 2010 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

MARKNADSUTSIKTER
På marinmarknaden väntas handelsfartygssegmentets utveckling vara långsam under 2011, eftersom marknaden fortfarande lider av överkapacitet och en blygsam utveckling i intäkter. Orderaktiviteten inom bulklastfartyg väntas fortsätta att avta. Utsikterna för vissa undersegment såsom container- och LNG-fartyg ser däremot ut att bli bättre. Segmenten för offshore- och andra specialfartyg har varit aktiva och utvecklingen väntas fortsätta. Intresset för och aktiviteten inom naturgasapplikationer ökar. Wärtsilä Ship Power bevarar sin syn på ett fortsatt pristryck på sina marknader och sin förväntning på en måttligt förbättrad orderingång under 2011 jämfört med året innan.

Återhämtningen på kraftverksmarknaden väntas fortsätta under 2011. De växande tillväxtmarknaderna fortsätter att investera i ny kraftverkskapacitet, vilket ökar efterfrågan i synnerhet inom segmentet för flexibel baskraft. Nedkörningen av äldre kolkraftverk kommer att öka efterfrågan på gaskraftverk på medellång och lång sikt. Denna utveckling stöds av skiffergasproduktionen i USA, samt av förväntningen att priset på naturgas förblir konkurrenskraftigt. Wärtsilä Power Plants uppskattar att orderingången kommer att hålla sig på en god nivå under 2011.

Servicemarknaden väntas växa i år med den globala ekonomin. Den största tillväxtpotentialen finns i Asien samt Nord-, Central- och Sydamerika. Power Plants kunder uppvisar en fortsatt stor efterfrågan på servicetjänster och det finns goda möjligheter för nya kontrakt i synnerhet i Asien. I Europa fokuserar marinkunderna fortfarande på kostnadsbesparingar medan marknaden i Asien håller på att normaliseras. Även utsikterna på marknaden för offshoreservice är goda. Konkurrensen om serviceprojekt och underhållsarbeten på marinmarknaden kommer att förbli hård. Wärtsilä Services har en stark ställning tack vare sin diversifierade kundkrets och omfattande geografiska närvaro liksom även sitt breda utbud av tjänster. Vi förväntar oss en hållbar återhämtning på marknaden för marinservice under 2011.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2011 OFÖRÄNDRADE
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2011 ökar med 3-5% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11%.

WÄRTSILÄ DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2011
Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2010. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg
Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar som trädde i kraft 1.1.2011 påverkas koncernens rapportering av följande:
- Ändring till IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering - Klassificering av emitterade rättigheter
- Ändring i IAS 24 Upplysningar om närstående
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet.


19 april 2011
Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

© 2020 Wärtsilä