Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2011

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
19 oktober 2011 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT 19.10.2011 kl. 8.30 lokal tid

DelarsrapportQ311

GOD TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET
- Orderingången ökade med 11% till 1.118 miljoner euro (1.004)
- Orderingången i samföretagen ökade betydligt till 182 miljoner euro (68)
- Omsättningen minskade med 18% till 851 miljoner euro (1.039)
- Rörelseresultatet var 94 miljoner euro, dvs. 11,0% av omsättningen (117 miljoner euro och 11,2%)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,28 euro (0,41)
- Orderingången jämfört med faktureringen ökade till 1,31 (0,97)
- Wärtsilä förvärvade Cedervall, som tillverkar axeltätnings- och lagersystem för marinindustrin

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2011
- Orderingången ökade med 9% till 3.267 miljoner euro (3.002)
- Orderingången i samföretagen ökade betydligt till 216 miljoner euro (73)
- Omsättningen minskade till 2.970 miljoner euro (3.091), -4%
- Rörelseresultat 324 miljoner euro (328), 10,9% av omsättningen (10,6)
- I slutet av perioden uppgick orderstocken till 4.042 miljoner euro (4.243), -5%
- Resultatet per aktie uppgick till 1,05 euro (1,18)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 303 miljoner euro (491)

Rörelseresultatet och resultatet per aktie visas utan poster av engångskaraktär. Wärtsiläs redovisade poster av engångskaraktär relaterade till omstruktureringsåtgärderna var 6 miljoner euro (2) under tredje kvartalet och 17 miljoner euro (59) under rapportperioden januari-september 2011.

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN:
”Detta är första gången jag presenterar Wärtsiläs resultat och jag är nöjd då det var starkt på flera sätt. Wärtsiläs återhämtningsförmåga vad gäller den solida lönsamheten samt den växande orderingången inom alla tre affärsområden ger oss goda möjligheter med tanke på framtiden. Förutom i det aktiva offshoresegmentet växte orderingången betydligt i vårt koreanska samföretag som fokuserar på flerbränslemotorer för LNG-fartyg. Detta befäster vår starka ställning på marknaden för gasmotorer. Affärsområdet Power Plants fick några betydande order utöver den goda orderingången globalt. Kunder inom gruvindustrin samt elverk och självständiga kraftproducenter lämnade aktivt in order. Tredje kvartalet avlöpte enligt förväntningarna vad gäller omsättningen, som låg på en lägre nivå jämfört med föregående år. Denna utveckling berodde främst på timingen av leveranserna. Medan vissa marina servicemarknader lider av osäkerheten i den globala ekonomin, är servicemarknaden för kraftverk stabilare. På en något längre sikt ser vi goda tillväxtmöjligheter inom miljötjänster. Trots den ökade osäkerheten i den globala ekonomin under detta kvartal är våra utsikter för omsättningen och lönsamheten för 2011 oförändrade.”

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2011 OFÖRÄNDRADE
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2011 sjunker med 0-5% jämfört med 2010, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11%.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas onsdagen 19.10.2011 kl. 10.45 finsk tid hos Wärtsiläs koncernledning i Helsingfors, Finland. Den kombinerade web- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på internet på adressen: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/cfrvmw0h/.

Vänligen registrera er på följande adress om ni vill delta i telekonferensen:
http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DRjQeElqqoXIHD.
Ni får konferensnumret och koden per e-post efter registreringen. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck * och därefter 1, och om ni vill återkalla er fråga tryck #. Namnet på telekonferensen är Wärtsilä Interim Report Q3 2011. Var beredd att lämna era uppgifter och namnet på konferensen till operatören. Ifall problem uppstår, tryck * och därefter 0.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör, Ekonomi och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med cirka 17.500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011

Denna delårsrapport är oreviderad.

 

MARKNADSUTVECKLING

SHIP POWER

Fortsatt stark orderaktivitet inom specialtonnage
Den allmänna orderaktiviteten på fartygsmarknaden avtog under tredje kvartalet. Sammanlagt 916 kontrakt har hittills ingåtts under 2011, vilket är i linje med förväntningarna om en lägre orderaktivitet jämfört med 2010. Nedgången fortsätter att gälla vissa handelsfartygssegment, såsom bulklast- och tankfartyg.

Däremot uppvisade marknaden för specialfartyg en fortsatt god aktivitetsnivå. Under 2011 har hittills 44 LNG-fartyg beställts, jämfört med 10 beställda fartyg under 2008-2010. Även offshorefartyg, i synnerhet borrningsfartyg, har varit föremål för en klart ökad orderaktivitet under 2011. Att orderaktiviteten nu riktar sig mot specialtonnage innebär att den mängd kapital som investeras i nybyggen 2011 ligger på samma nivå som investeringarna 2010, trots att färre antal fartyg beställs totalt. Korea och Kina fortsatte att dominera orderingången med andelar på 40% respektive 35% av antalet beställda fartyg under 2011.

Ship Powers marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade från 44% (vid slutet av föregående kvartal) till 46%. Marknadsandelen inom lågvarviga motorer ökade till 18% (17). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer var oförändrad och uppgick till 3% (3).

POWER PLANTS

Marknaden för naturgasdrivna kraftverk var fortsatt aktiv
Aktiviteten på marknaden för naturgasdrivna kraftverk var fortfarande hög trots den avtagande ekonomiska tillväxten i världen. Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen var inte lika aktiv under tredje kvartalet. Finanskrisen ledde till uppskjutna investeringar i kraftförsörjning 2009 och 2010, och detta skapar nu efterfrågan på flera marknader.

Power Plants marknadsställning
Under perioden juli 2010 – juni 2011 ökade den totala marknaden för kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen till cirka 71,1 GW (51,1). Siffran omfattar alla drivkällor på över 5 MW. Wärtsiläs andel av marknaden var 4,5% (4,8).

SERVICES

Servicemarknaden för kraftverk var stabil
På de europeiska marknaderna, som domineras av sjöfartskunder, fortsatte inbromsningen under tredje kvartalet. I Nord-, Central- och Sydamerika, Mellanöstern och Asien, där marknaden utgörs av både sjöfarts- och kraftverkskunder, var utvecklingen stabilare. Serviceaktiviteterna i dessa regioner får också stöd av den starkare ekonomiska tillväxten. I synnerhet inom handelsfartygssegmentet skjuter kunderna upp underhållsinvesteringarna. Däremot var Offshore- och containerfartygssegmenten fortsatt aktiva. Även intresset för olika slags serviceavtal fortsatte öka.

ORDERINGÅNG

God orderingång för alla tre affärsområden och för samföretagen
Wärtsiläs orderingång under tredje kvartalet uppgick till 1.118 miljoner euro (1.004), en ökning med 11%. Jämfört med föregående kvartal minskade Wärtsiläs orderingång med 4% (1.170 miljoner euro under andra kvartalet 2011). Orderingången jämfört med faktureringen för tredje kvartalet var 1,31 (0,97).

Ship Powers orderingång under tredje kvartalet uppgick till 196 miljoner euro (176), en ökning med 11%. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 36% (306 miljoner euro under andra kvartalet 2011). Under tredje kvartalet var orderingången god inom offshore- och specialfartygssegmenten. Viktiga order bokades för borrningsfartyg samt kryssnings- och marinfartyg. Handelsfartygssegmentet stod för 30% av den totala orderingången. Därefter kom offshoresegmentet med en andel på 25%, åtföljt av segmentet för passagerarfartyg med en andel på 20%. Specialfartygen och marinfartygen stod för 11% var av orderingången, medan fartygsdesign hade en andel på 2%.

Affärsområdet Power Plants orderingång under tredje kvartalet låg på en hög nivå och uppgick till 466 miljoner euro (393). Den var 19% högre än under motsvarande period året innan och 11% högre än under föregående kvartal (419 miljoner euro under andra kvartalet 2011). Under tredje kvartalet fick Wärtsilä en stor order på ett nyckelfärdigt projekt från Dominikanska republiken, order på flera medelstora projekt från Afrika, Australien och Förenade Arabemiraten samt en stor order på ett gasdrivet kraftverk från Turkiet.

Orderingången för affärsområdet Services uppgick till 455 miljoner euro (433) under tredje kvartalet, en ökning med 5% från motsvarande period 2010. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 2% (444 miljoner euro under andra kvartalet 2011).

Den totala orderingången under rapportperioden januari-september 2011 var 3.267 miljoner euro (3.002), en ökning med 9% jämfört med motsvarande period 2010. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,10 (0,97). Ship Powers orderingång var 675 miljoner euro (479), en ökning med 41% från motsvarande period året innan. Power Plants orderingång var 1.138 miljoner euro (1.097), dvs. 4% högre än 2010. Services orderingång under rapportperioden uppgick till 1.450 miljoner euro (1.421), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period 2010.

Samföretagens orderingång
Under rapportperioden erhöll det koreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd (WHEC) order på flerbränslemotorer till 16 LNG-fartyg. Den totala orderingången för WHEC och det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 182 miljoner euro (68) under tredje kvartalet. Orderingången för rapportperioden januari-september ökade märkbart till 216 miljoner euro (73). Wärtsiläs innehav i dessa företag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

ORDERSTOCK
Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.042 miljoner euro (4.243), en minskning med 5%. Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderstock med 7% (3.779 miljoner euro under andra kvartalet 2011). Ship Powers orderstock var 1.740 miljoner euro (2.038), vilket var 15% lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.478 miljoner euro (1.517), en minskning med 3%. Services orderstock uppgick till 825 miljoner euro (689) i slutet av rapportperioden, en ökning med 20%.

OMSÄTTNING
Under tredje kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 18% till 851 miljoner euro (1.039) jämfört med motsvarande period året innan. Ship Powers omsättning uppgick till 197 miljoner euro (277), en minskning med 29%. Power Plants omsättning uppgick under tredje kvartalet till 243 miljoner euro (321), dvs. 24% lägre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning under tredje kvartalet var 412 miljoner euro (435), en minskning med 5%. Orsaken till minskningen beror främst på timingen av leveranserna. En annan orsak är fortsatt försämrade uppfattningar om den globala ekonomin som påverkat viljan hos Services kunder att satsa på underhåll och investeringar.

Wärtsiläs omsättning under januari-september 2011 minskade med 4% och uppgick till 2.970 miljoner euro (3.091). Ship Powers omsättning minskade med 14% och uppgick till 713 miljoner euro (831). Power Plants omsättning uppgick till 952 miljoner euro (948). Affärsområdet Services omsättning var stabil och uppgick till 1.303 miljoner euro (1.307). Ship Power stod för 24%, Power Plants för 32% och Services för 44% av den totala omsättningen.

Cirka 69% av Wärtsiläs omsättning under januari-september 2011 var denominerad i euro, 13% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

FINANSIELLA RESULTAT
Rörelseresultatet för tredje kvartalet före utgifter av engångskaraktär uppgick till 94 miljoner euro (117), dvs. 11,0% av omsättningen (11,2). Under rapportperioden januari-september 2011 uppgick rörelseresultatet före utgifter av engångskaraktär till 324 miljoner euro (328), 10,9% av omsättningen (10,6). Inklusive utgifter av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 307 miljoner euro, 10,3% av omsättningen. Wärtsilä redovisade utgifter av engångskaraktär till ett belopp av 17 miljoner euro (59) relaterade till omstruktureringsåtgärderna under rapportperioden januari-september 2011.

De finansiella posterna uppgick till -9 miljoner euro (-3). Nettoräntorna var -3 miljoner euro (-8). De erhållna dividenderna uppgick till 3 miljoner euro (6). Förändringen i övriga finansiella poster beror främst på valutakursförluster som var positiva under motsvarande period 2010. Vinsten före skatter uppgick till 298 miljoner euro (298). Rapportperiodens skatter var 96 miljoner euro (80). Resultatet per aktie efter utgifter av engångskaraktär var 0,99 euro (1,07) och eget kapital per aktie 7,84 euro (7,89).

BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-september 2011 uppgick till 303 miljoner euro (491). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden var 122 miljoner euro (229). De erhållna förskotten uppgick i slutet av perioden till 632 miljoner euro (603 miljoner euro i slutet av föregående kvartal). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 658 miljoner euro (578). Nettobeloppet av räntebärande skulder var -57 miljoner euro (91).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 604 miljoner euro (688) i slutet av september 2011. De existerande finansieringsprogrammen omfattar beviljade långfristiga lån på 507 miljoner euro, outnyttjade revolverande krediter på 548 miljoner euro och finska företagscertifikatsprogram på 700 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna är 97 miljoner euro.

Soliditeten var 41,3% (40,5) och skuldsättningsgraden -0,03 (0,07).

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 140 miljoner euro (54). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 97 miljoner euro (5), och 43 miljoner euro (49) i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning. Avskrivningarna uppgick till 84 miljoner euro (87).

Underhållsinvesteringarna för år 2011 blir mindre än avskrivningarna. Eventuella företagsförvärv kan inverka på investeringsutgifterna under året.

STRATEGISKA STEG, FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH EXPANSION AV NÄTVERK
I juni meddelande Wärtsilä planerna på att etablera ett samföretag med Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. för att tillverka medelvarviga Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 marinmotorer i Kina. Projektet framskrider planenligt.

I juli förvärvade Wärtsilä Cedervall, en ledande tillverkare av axeltätnings- och lagersystem för marinindustrin. Förvärvet stärker Wärtsiläs ledande position på den globala servicemarknaden och är i linje med bolagets strategi. Kombinationen av Wärtsiläs och Cedervalls affärsverksamheter skapar en marknadsledare inom olje- och vattensmörjda tätningar och lager samt propellerhylsor. Enligt preliminära beräkningar är köpeskillingen för transaktionen 81 miljoner euro.
Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk. En ny verkstad öppnades i Gdansk i Polen under andra kvartalet. Under tredje kvartalet öppnades en ny verkstad i Helsingfors, Finland. Denna verkstad har en strategisk position vid huvudfarlederna.

OMSTRUKTURERINGSPROGRAM
År 2009 började Wärtsilä anpassa verksamheten till nedgången i efterfrågan genom olika omstruktureringsåtgärder i syfte att reducera personalen med cirka 1.800 personer. Denna målsättning är nästan uppnådd.

När omstruktureringarna har genomförts i sin helhet väntas nedskärningarna minska på kostnaderna med cirka 130 miljoner euro. Av dessa kostnadsnedskärningar hade omkring 60 miljoner euro realiserats vid slutet av 2010. Resten av besparingarna kommer att realiseras gradvis under 2011. Wärtsilä förväntar sig att största delen av dessa kostnadsbesparingar kommer att vara permanenta. De totala kostnaderna av engångskaraktär för omstruktureringen är omkring 150 miljoner euro, varav 115 miljoner euro hade redovisats i slutet av 2010. Under rapportperioden januari-september 2011 redovisade Wärtsilä poster av engångskaraktär till ett belopp av 17 miljoner euro (59) relaterade till omstruktureringsåtgärderna. De återstående kostnaderna redovisas under 2011.

PERSONAL
Wärtsilä hade 17.875 (17.704) anställda i slutet av september 2011. Antalet anställda i genomsnitt under januari-september 2011 var 17.838 (18.116). Ship Power hade 989 (974) anställda. Power Plants hade 830 (845) anställda, Services 11.200 (11.157) anställda medan Wärtsilä Industrial Operations hade 4.062 (4.347) anställda.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (19) i Finland, 6% (7) i Nederländerna och 30% (31) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 33% (31), varav 7% (7) fanns i Kina, 7% (6) i Indien, 4% (5) i Singapore och 14% (13) i övriga Asien.

TILLVERKNING
I juli undertecknade CSSC Guangzhou Marine Diesel Co. Ltd., som ingår i statsägda China State Shipbuilding Corporation, och Wärtsilä ett licensavtal om tillverkning och försäljning av Wärtsiläs 2-taktsmotorer i Kina. Avtalet omfattar hela motorportföljen från 4.300 till 80.000 kW per motor. Eftersom skeppsbyggnadsindustrin i allt högre grad koncentreras till Asien, är den lokala tillverkningen av Wärtsiläs marinmotorer en mycket viktig aspekt av bolagets tillväxtstrategi.

Verksamheten i Wärtsiläs och Transmashholdings samföretag i Ryssland utvecklas planenligt. Samföretaget förbereder tillverkning av moderna mångsyftes dieselmotorer, inklusive en ny och tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20 motorn, som kommer att användas i rangerlok samt olika marin- och kraftapplikationer.

Arbetsmängden på fabrikerna bedöms fortlöpande mot den aktuella orderstocken och marknadsutvecklingen, och justeringar görs om det är nödvändigt.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Under tredje kvartalet hade Wärtsiläs flerbränslemotorer varit i drift i över tre miljoner timmar i både land- och sjöbaserade applikationer. Det här är ett rekord för flerbränslemotorer som ingen annan motortillverkare har uppnått. Fram till i dag har Wärtsilä levererat 470 flerbränslemotorer till både sjö- och landbaserade applikationer. Bränsleflexibiliteten hos dessa motorer ger flera påtagliga fördelar, både ekonomiska och miljömässiga.

Wärtsilä testade framgångsrikt sin lågvarviga gasmotorteknologi vid anläggningarna i Trieste, Italien. Testerna visar att motorn till fullo uppfyller gränserna för kväveoxider enligt de framtida IMO Tier III-reglerna och utgör därmed en ny jämförelsepunkt för lågvarviga motorer som drivs med gas. Den nya 2-taktstestmotorn har utvecklats inom ramen för Wärtsiläs utvecklingsprogram för gasdrivna 2-taktsmotorer.

HÅLLBAR UTVECKLING
Wärtsilä har en bra position i minskningen av användningen av naturresurser och utsläpp tack vare bolagets olika teknologier och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljöteknologier och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
Diplomingenjör Björn Rosengren, född 1959, inledde arbetet som ny koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp den 1 september 2011. Rosengren efterträdde Ole Johansson som gick i pension vid samma tidpunkt.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
Siffrorna i tabellen nedan har justerats till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emissionen som Wärtsiläs bolagsstämma godkände 3.3.2011.

 

Flaggningsanmälningar
Under rapportperioden januari-september 2011 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

5.1.2011 ökade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc 4.941.593 aktier (antalet aktier före den vederlagsfria emissionen), vilket motsvarade 5,01% av aktierna och rösterna i Wärtsilä.

9.8.2011 minskade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 9.838.853 aktier, vilket motsvarar 4,99% av aktierna och rösterna i Wärtsilä.

BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 3.3.2011 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend på 1,75 euro och en extra dividend på 1,00 euro per aktie, sammanlagt 2,75 euro per aktie. Dividenden betalades 15.3.2011.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius, Markus Rauramo och Matti Vuoria.

Till revisor för 2011 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Vederlagsfri emission
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till en vederlagsfri emission. Den vederlagsfria emissionen verkställdes genom aktieägarnas teckningsrätt så att en ny aktie emitterades för varje existerande aktie. Därigenom emitterades totalt 98.620.565 nya aktier. De nya aktierna infördes i handelsregistret 8.3.2011.

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld
Nomineringskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Lars Josefsson, Matti Vuoria
Ersättningskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
Sjöfarten och varvsindustrin är känsliga för de globala ekonomiska utsikterna, och osäkerheten om den globala ekonomins styrka ökar. För närvarande är den största risken för Ship Power fortfarande förseningar i skeppsvarvens leveranstidtabeller.

Inom affärsområdet Power Plant kan osäkerheten på finansmarknaden inverka på timingen av större projekt.

De ökande riskerna på finansmarknaden kan ha en negativ inverkan på Services orderingång, i synnerhet vad gäller större uppgraderingar och konverteringsprojekt.

Årsredovisningen för år 2010 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

MARKNADSUTSIKTER

Ship Power
Den totala orderaktiviteten på fartygsmarknaden väntas bli lägre än 2010, men sammansättningen av orderingången gynnar sannolikt fortfarande specialtonnage. På kort sikt påverkar osäkerheten i utsikterna för världsekonomin, i kombination med de låga intäkterna för redare, orderaktiviteten inom de största handelsfartygssegmenten såsom bulklastfartyg, tankfartyg och containerfartyg. Orderaktiviteten förväntas vara stark inom offshorefartyg, i synnerhet produktions- och stödfartyg, samt LNG-fartyg och andra specialfartyg. Inom nybyggen förväntas intresset för naturgas som bränsle, miljövänlig design och bränsleeffektivitet hålla i sig. Ett betydande antal ytterligare order på flerbränslemotorer för LNG-fartyg förväntas bli fastslagna. Order på flerbränslemotorer för LNG-fartyg lämnas till samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd. Marknaden präglas av intensiv konkurrens och pristryck. Wärtsilä förväntar sig att Ship Powers orderingång 2011 kommer att vara betydligt bättre än under föregående år.

Power Plants
Återhämtningen på kraftverksmarknaden väntas fortsätta under 2011. De växande tillväxtmarknaderna fortsätter att investera i ny kraftverkskapacitet, vilket ökar efterfrågan i synnerhet inom segmentet för flexibel basbelastning. Nedkörningen av äldre kolkraftverk och den ökande användningen av förnybara elproduktionsmetoder kommer att öka efterfrågan på gaskraftverk på medellång och lång sikt. Vi förväntar oss en ökad efterfrågan på en ny sorts elproduktion baserad på bränsle- och driftsflexibilitet. Denna utveckling stöds av produktionen av skiffergas i USA, samt av förväntningen att priset på naturgas förblir konkurrenskraftigt. Wärtsilä Power Plants uppskattar att dess orderingång under 2011 kommer att vara bättre än under 2010.

Services
Trots den ekonomiska osäkerheten verkar utsikterna för servicemarknaden vara rätt stabila i det stora hela. De ekonomiska tillväxtprognoserna i BRIC-länderna anses fortfarande vara goda, och utsikterna för servicemarknaden fortsätter att vara starkast i dessa länder. Den ekonomiska utvecklingen och servicemarknaden förväntas fortfarande vara utmanande i Europa. Den marina servicemarknaden lider fortfarande av överkapacitet inom vissa segment och läget förväntas fortsätta. Tillväxten i det aktiva installerade beståndet avtar på grund av att skrotningen och uppläggningen av fartyg ökar. Marknaden för kraftverkstjänster förväntas växa stadigt.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2011 OFÖRÄNDRADE
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2011 sjunker med 0-5% jämfört med 2010, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11%.

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011
Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2010. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg
Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft 1.1.2011, påverkas koncernens rapportering av följande:
- Tillägg till IAS 32 Finansiella instrument: Presentation – Klassificering av teckningsrätter
- Reviderad IAS 24 Upplysningar om närstående
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Denna delårsrapport är oreviderad.

 

18.10.2011
Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

 

© 2020 Wärtsilä