Wärtsiläs halvårsrapport januari-juni 2018

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
19 juli 2018 kl 08:30 E. Europe Standard Time

WÄRTSILÄS HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

ORDERINGÅNGEN UTVECKLADES POSITIVT

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs halvårsrapport januari-juni 2018. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2018/q2/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET

- Orderingången ökade med 14% till 1.553 miljoner euro (1.363)
- Omsättningen minskade med 3% till 1.246 miljoner euro (1.290)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,25 (1,06)
- Det jämförbara rörelseresultatet var stabilt och uppgick till 123 miljoner euro (122), dvs. 9,8% av omsättningen (9,5)
- Resultatet per aktie steg till 0,13 euro (0,12)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 41 miljoner euro (2)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2018

- Orderingången ökade med 10% till 3.060 miljoner euro (2.776)
- Omsättningen var stabil och uppgick till 2.312 miljoner euro (2.295)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,32 (1,21)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 211 miljoner euro (204), dvs. 9,1% av omsättningen (8,9)
- Resultat per aktie steg till 0,22 euro (0,21)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -1 miljoner euro (3)
- Orderstocken ökade med 16% och uppgick till 5.904 miljoner euro (5.089) i slutet av perioden

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2018

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas öka något jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Bra inom Services även om bränsleprisutvecklingen och ökande spänningar i världshandeln utgör riskfaktorer.
  • Bra inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integration.
  • Bra inom Marine Solutions (höjd från solid) tack vare en bred produktmix och marknadsexponering.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 2.336 miljoner euro (2.087). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionell, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA
”Den positiva utvecklingen i orderaktiviteten fortsatte under andra kvartalet 2018. Även om antalet fartygsbeställningar var något lägre än väntat resulterade vår omfattande portfölj av lösningar och en gynnsam fartygsbeställningsmix i att Marine Solutions orderingång utvecklades positivt. Jag är nöjd över att efterfrågan på avgasreningslösningar har ökat när det gäller både nybyggen och efterinstallationer till följd av regelverket för svavelutsläpp som träder i kraft 2020. Inom affärsområdet Services har vi också noterat ett fortsatt intresse för serviceavtal, och avtalet att optimera Wärtsiläs styrpropellrar installerade ombord Transoceans fartyg var ett av kvartalets höjdpunkter. Marknadstrenderna var fortfarande gynnsamma för affärsområdet Energy Solutions, och vår projektpipeline ger oss förtroende för att aktiviteten kommer att öka under andra halvåret.

Under andra kvartalet påverkades omsättningen av timingen av kraftverksleveranser och av att kunder fortsatte att begränsa investeringar till endast nödvändiga reparationer och underhållsåtgärder. Rörelseresultatet var i linje med fjolåret. Framöver förväntar vi oss att leveranserna kommer att koncentreras mot slutet av året. Förbättringen av transaktionstjänster och effekten av detta på koncernens försäljningsmix kommer att ha en central betydelse för utvecklingen av vår lönsamhet under andra halvåret. Inverkan av den ökade geopolitiska osäkerheten på kundernas beslutsfattande är fortfarande en riskfaktor.

Att maximera en förnybar energiförsörjning är en nyckelfaktor för att garantera en hållbar och lönsam framtid för energisektorn. Därför har Wärtsilä utvecklat en ny vision för energimarknaden. Vårt mål är att leda omvandlingen av energisektorn mot en framtid som till 100 procent använder förnybar energi med hjälp av flexibel kapacitet. I kombination med vår vision Smart Marine stärker detta vårt engagemang för utveckling av hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi.”

NYCKELTAL

MEUR 4-6/ 2018 Juste-
rad
4-6/ 2017
Föränd-
ring
1-6/ 2018 Juste-
rad
1-6/ 2017
Föränd-
ring
Juste-
rad
2017
               
Orderingång 1 553 1 363 14% 3 060 2 776 10% 5 644
Orderstock i slutet av perioden 5 904 5 089 16% 5 100
Omsättning 1 246 1 290 -3% 2 312 2 295 1% 4 911
Rörelseresultat¹ 111 114 -3% 196 189 3% 538
% av omsättningen 8,9 8,8 8,5 8,2 11,0
Jämförbart rörelseresultat 123 122 1% 211 204 3% 576
% av omsättningen 9,8 9,5 9,1 8,9 11,7
Jämförbart justerat EBITA 134 130 2% 232 221 5% 612
% av omsättningen 10,7 10,1 10,0 9,6 12,5
Resultat före skatter 102 99 3% 178 170 5% 491
Resultat/aktie, EUR 0,13 0,12 0,22 0,21 0,63
Rörelseverksamhetens kassaflöde 41 2 -1 3 430
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 642 299 234
Bruttoinvesteringar 232 20 255
Nettoskuldsättningsgrad 0,29 0,14 0,10

¹Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2018 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv på 12 miljoner euro (8) och 15 miljoner euro (14) under rapportperioden januari-juni 2018.

Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 Intäktsredovisning genom att använda den fullständiga retrospektiva metoden. Halvårsrapporten är förenlig med den nya standarden, och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansen, har justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine Solutions och Services för 2017 till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till 591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag, torsdagen den 19.7.2018 kl. 10.00 finsk tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1784107&s=1&k=23BA6A517FD0A0B62372F47BB24099A6 

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/9493289. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Tryck *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

Wärtsiläs halvårsrapport januari-juni 2018

© 2020 Wärtsilä