Wärtsilä stärker sin ledande position inom miljölösningar genom att grunda Leveransenhet Ecotech

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
18 november 2008 kl 08:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä kommer att grunda en ny centraliserad kunskapsenhet för produkter inom miljöteknologi. Enheten som får namnet Leveransenhet Ecotech (Delivery Centre Ecotech) kommer att fokusera på att utveckla och leverera miljöteknologi samt produkter för utsläppsreduktion och förbättring av verkningsgrad. Genom att förena den breda och unika kompetensen inom företaget kommer Wärtsilä att stärka sin ledande position som leverantör av kraftlösningar, som baserar sig på miljöteknologi.

DC Ecotech kommer att fungera som en global enhet inom Wärtsilä och den kommer att ledas av Juha Kytölä, verkställande direktör för Wärtsilä Finland och för närvarande även direktör för leveransenhet i Vasa i Finland. Den nya enheten inleder sin verksamhet i januari 2009.

Juha Kytölä förklarar bakgrunden till den nya enheten: ”Wärtsilä har många års erfarenhet av att leverera utrustning för att minska utsläpp från motoravgaser från såväl landbaserade kraftanläggningar som installationer på fartyg. Gemensamt för alla dessa leveranser är att de skräddarsys för varje installation. DC Ecotech kommer att fokusera såväl på vidareutveckling av dessa teknologier som på att skapa en portfölj av produkter som passar för massproduktion.

DC Ecotech kommer att fungera som Wärtsiläs centrum för att proaktivt utveckla miljöteknologier. Dessutom kommer enheten att främja och tillhandahålla information om lagstiftning och hjälpa kunderna med att följa de allt strängare miljöbestämmelserna.

Nya strängare utsläppsbestämmelser

Strängare utsläppsbestämmelser påverkar både sjöfarts- och kraftverkssegmenten. Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) kräver en reduktion på 20% av kväveoxidutsläpp (NOx) från dagens nivå vid den andra etappen (Tier II) medan reduktionskraven i den tredje etappen (Tier III) som träder i kraft år 2016 innebär minskningar på 80% från dagens nivåer inom utvalda områden. Även utsläpp av svaveloxider (SOx) ska minskas betydligt. Lagstiftningen för kraftverk med liknande utsläppskomponenter blir likaså allt strängare. Det finns ett ökande globalt intresse att minska CO2-utsläppen och diskussioner om begränsningar på detta område har redan inletts.

Wärtsilä tar sig an dessa miljömässiga utmaningar genom att DC Ecotech fortsätter och utökar samtidigt företagets insatser i utveckling av nya produkter. Detta arbete omfattar utvecklingen av en ny katalysator enhet (SCR) för gasmotorer, samt validering och optimering av designen till den nyligen lanserade NOR (Nitrogen Oxides Reducers) SCR (Selective Catalytic Reactor) enheten. Utvecklingsarbetet förtsätter även för en kombinerad marin avsvavlingsanläggning (scrubber) och avgasmodul, ett konsept för återvinning av spillvärme samt teknologin för koldioxidfiltering och -lagring.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kytölä
Direktör, Leveransenhet Ecotech
Verkställande direktör, Wärtsilä Finland
Tfn: +358 40 500 2936
Tfn: +358 10 709 2650
juha.kytola@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 40 547 6390
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 18 000 proffs i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors. www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä