Delårsrapport januari-juni 2014

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
18 juli 2014 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q2 14

LÖNSAMHETEN UTVECKLADES VÄL

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2014. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2014/q2/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET

- Orderingången ökade med 9% till 1.163 miljoner euro (1.071)
- Omsättningen minskade med 2% till 1.132 miljoner euro (1.152)
- Orderingång jämfört med fakturering 1,03 (0,93)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 122 miljoner euro, dvs. 10,8% av omsättningen (111 miljoner euro, dvs. 9,6%)
- Resultat per aktie 0,42 euro (0,39)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 61 miljoner euro (38)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2014

- Orderingången minskade med 5% till 2.305 miljoner euro (2.424)
- Omsättningen ökade med 5% till 2.144 miljoner euro (2.034)
- Orderingång jämfört med fakturering 1,07 (1,19)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 212 miljoner euro, dvs. 9,9% av omsättningen (181 miljoner euro, dvs. 8,9%)
- Resultat per aktie 0,73 (0,76)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 172 miljoner euro (122)
- Orderstocken minskade med 4% och uppgick till 4.554 miljoner euro (4.763) i slutet av perioden

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

- Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation meddelade att de kommer att etablera ett samföretag som tar över Wärtsiläs verksamhet för tvåtaktsmotorer. Tvåtaktsmotorverksamheten rapporteras i fortsättningen som avvecklad verksamhet.
- Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation meddelade att de kommer att etablera ett samföretag för tillverkning av medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR ÅR 2014 HAR REVIDERATS

Wärtsilä estimerar att lönsamheten för 2014 (EBIT% före engångsposter) kommer att ligga kring 11,5% till följd av transaktionen gällande tvåtaktsmotorverksamheten. Omsättningen väntas öka med ca 5%.
Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) skulle ligga kring 11%.

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN

”Utvecklingen under första hälften av 2014 var positiv. Jag är nöjd med att kunna konstatera att de pågående omstruktureringsåtgärderna redan har förbättrat vårt rörelseresultat. De besparingar som vi uppnått genom dessa åtgärder samt Ship Powers och Services förbättrad prestanda kompenserade för de låga volymerna inom Power Plants och ledde till att lönsamheten ökade till 9,9%.

Beställningarna på marinmarknaden var på en aktiv nivå, och Ship Powers orderingång under andra kvartalet utvecklades positivt, i synnerhet inom offshore och gastankfartyg. Utmaningarna på kraftförsörjningsmarknaden fortsatte dock att påverka affärsområdet Power Plants. Orderingången var fortfarande rätt låg, även om den ökade från den svaga nivån under första kvartalet. Jag är övertygad om att aktiviteten kommer att öka under andra halvåret. För affärsområdet Services var kvartalet aktivt vad gäller nya långsiktiga servicekontrakt med marinkunder. Intresset för avtal är fortfarande störst inom de mer specialiserade fartygssegmenten.

I juli meddelade Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation att de kommer att etablera ett samföretag som tar över hela ansvaret för Wärtsiläs tvåtaktsmotoraffärsområde. Vårt innehav i samföretaget kommer att vara 30%. Affärsområdet Services kommer även i fortsättningen att ha serviceansvaret för Wärtsiläs tvåtaktsmotorer. Partnerskapet kommer att stärka positionen för Wärtsiläs tvåtaktsteknik på marknaden för marinmotorer och skapa en solid grund för framtida investeringar i ledande tvåtaktsteknik och kundstöd. Transaktionen kommer att ha en positiv inverkan på vår fortsatta verksamhet, och därför har vi höjt vår lönsamhetsprognos för 2014 till ca 11,5%. Vi har också justerat förväntningarna för omsättningstillväxten till ca 5%.”

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) har undertecknat ett avtal för att etablera ett samföretag som kommer att ta över Wärtsiläs verksamhet för tvåtaktsmotorer. Avtalet innebär att CSSC kommer att äga 70% av verksamheten och Wärtsilä 30%. Wärtsilä Services kommer även i fortsättningen att ha serviceansvaret för Wärtsiläs tvåtaktsmotorer. Partnerskapet kommer att stärka positionen för Wärtsiläs tvåtaktsteknik på marknaden för marinmotorer och skapa en solid grund för framtida investeringar i ledande tvåtaktsteknik och kundstöd. Transaktionens värde uppgår till cirka 46 miljoner euro. Avtalets finansiella inverkan påverkas av tidpunkten för avtalets slutförande och vissa relaterade mekanismer. Transaktionen kommer att ha en positiv inverkan på Wärtsiläs fortsatta verksamhet. Slutförandet av transaktionen kräver myndighetsgodkännanden, vilka förväntas erhållas under första kvartalet 2015. Tvåtaktsmotorverksamheten rapporteras i fortsättningen som avvecklad verksamhet.

Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) har undertecknat ett samföretagsavtal för tillverkning av medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter. Fabriken för CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd kommer att byggas i Lingang, Shanghai och dess första motor väntas vara klar för leverans innan slutet av 2015. Wärtsiläs ägarandel av samföretaget är 49 procent och storleken på Wärtsiläs aktieinvestering är cirka 27 miljoner euro.

MARKNADSUTSIKTER

Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av det globala makroekonomiska läget. På grund av utmaningarna på marknaderna under första halvåret och de reviderade BNP-prognoserna för 2014 väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen fortsättningsvis vara utmanande. Orderaktiviteten är fortfarande störst på tillväxtmarknaderna, i synnerhet i länder med olje- och gasutvinning, och dessa fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet. Dessutom skapar det rådande marknadsläget uppdämd efterfrågan i tillväxtländer där investeringsbeslut har skjutits upp. I OECD-länderna styrs efterfrågan huvudsakligen av CO2 -neutral generering och avveckling av äldre, främst koldrivna kraftverk.

De viktigaste efterfrågefaktorerna inom shipping och offshore är på plats, men tillväxten har varit långsam. Sjöhandel växer men överkapaciteten påverkar fortfarande efterfrågan inom marknaden för traditionella handelsfartyg. En ökad skrotning av fartyg och en mer balanserad tillväxt i flottan stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden. I offshoresegmentet stöder det rådande oljepriset investeringar i project med kontrollerade prospekterings- och utvecklingskostnader. Bränsleeffektivitet och nya miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Regleringen ökar också intresset för gas som marint bränsle, och i USA stärks denna trend ytterligare av den förmånliga prissättningen. Offshoreaktiviteten väntas fortsätta, men beställningarna på borrenheter och vissa stödfartyg kan minska. Aktiviteten på shippingmarknaden väntas fortsätta, I synnerhet inom gastankfartyg, även om efterfrågan på traditionella handelsfartyg sannolikt kommer att minska.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila, och i vissa regioner är utvecklingen positiv. En ökning i det installerade beståndet kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Intresset för serviceavtal är stort på Wärtsiläs båda slutmarknader. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortfarande god. Från ett regionalt perspektiv är utsikterna för Mellanöstern och Asien positiva, och dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Utsikterna är också positiva i Nord- och Sydamerika samt Afrika.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen den 18.7.2014 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=798106&s=1&k=6415F8D0193EE508B3A23434515F2566.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/58115145. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.
En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland. www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä