Delårsrapport januari-juni 2013

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
18 juli 2013 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q2 2013

STABIL UTVECKLING UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2013

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET
• Orderingången sjönk med 11% till 1.071 miljoner euro (1.198)
• Omsättningen ökade med 5% till 1.152 miljoner euro (1.099)
• Orderingång jämfört med faktureringen 0,93 (1,09)
• Rörelseresultatet var 111 miljoner euro, dvs. 9,6% av omsättningen (113 miljoner euro, dvs. 10,3%)
• EBITA 119 miljoner euro, dvs. 10,3% av omsättningen (123 miljoner euro, dvs. 11,2%)
• Resultat per aktie 0,39 euro (0,38)
• Kassaflöde från rörelseverksamheten 38 miljoner euro (-183)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2013
• Orderingången ökade med 5% till 2.424 miljoner euro (2.308)
• Omsättningen minskade med 3% till 2.034 miljoner euro (2.104)
• Orderingång jämfört med fakturering 1,19 (1,10)
• Rörelseresultat var 181 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (215 miljoner euro, dvs. 10,2%)
• EBITA 198 miljoner euro, dvs. 9,7% av omsättningen (232 miljoner euro, dvs. 11,0%)
• Resultat per aktie 0,76 euro (0,72)
• Kassaflöde från rörelseverksamheten 122 miljoner euro (-154)
• Orderstocken ökade med 5% och uppgick till 4.763 miljoner euro (4.515) i slutet av perioden

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN
”Utvecklingen under andra kvartalet var hyfsad med tanke det rådande ekonomiska läget. Omsättningen ökade med 5%, och lönsamheten var 9,6%. Vi fortsätter att arbeta för att uppnå våra tillväxt- och lönsamhetsmål för innevarande år. Marinmarknaderna visar vissa tecken på en återhämtning. Aktiviteten fortsatte inom offshore- och specialfartyg och de konkurrenskraftiga priserna på nybyggen samt de nya fartygens bränsleeffektivitet attraherade investeringar i handelsfartyg. Den totala orderingången var lägre än året innan, särskilt inom Power Plants där kunderna skjuter upp investeringsbesluten. Servicemarknaden har återhämtat sig något, vilket återspeglades i Services omsättning som ökade med 4%. Tack vare vår solida orderbok och stabila serviceverksamhet är våra utsikter för 2013 oförändrade.”

MARKNADSUTSIKTER
Den allmänna makroekonomiska osäkerheten och den långsamma förväntade globala tillväxten kommer antagligen att påverka den globala kraftförsörjningsmarknaden. Den totala marknaden för kraftförsörjning baserad på naturgas och flytande bränslen kommer under 2013 sannolikt att fortsätta i samma spår som under 2012. År 2013 väntas orderaktiviteten fortfarande vara störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin 2013 är försiktiga även om marknadsvillkoren väntas vara bättre än under 2012. Trots den fortsatta orderaktiviteten belastas marknaden för traditionella handelsfartyg fortfarande av problem med finansiering och överkapacitet. Orderaktiviteten på dessa marknader fokuserar mer på bränsleeffektiv design och teknologi. Aktuell reglering av utsläpp skapar intressanta möjligheter för miljölösningar. Fördelningen av orderaktiviteten 2013 väntas i det stora hela likna läget 2012, som gynnade offshore- och specialfartyg. Utsikterna för efterfrågan på gas är fortsatt stabila, och LNG är ett attraktivt bränsle på grund av låg kolintensivitet, global handel och prissättning.
De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Den fortsatta ökningen i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning bidrar till att balansera verksamheten i regioner såsom Europa där marknadsläget förblir utmanande, i synnerhet på marinmarknaden. Utsikterna för offshoreservice är fortsatt positiva. Intressanta möjligheter finns inom långfristiga serviceavtal avseende gasdrivna fartyg. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortfarande god. Utsikterna för Mellanöstern och Asien förblir något positivare och stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Även utsikterna för Nord- och Sydamerika är goda vad gäller bade marin- och kraftverkskunder.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2013 OFÖRÄNDRADE
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens
lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

PUBLICERINGSFÖRFARANDE
Wärtsilä Oyj Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Standard 5.2b möjliggör. Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Wärtsilä Oyj Abp:s delårsrapport januari-juni 2013. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också i Wärtsiläs webbaserade rapportsystem på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2013/q2/startsida/ och på bolagets webbsidor på adressen www.wartsila.com/investerare.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 18.7.2013 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på Internet på adressen: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=649254&s=1&k=DA7FA5C9BC5F4667E8FCA75D38275A35. 

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/12769515. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

 

© 2020 Wärtsilä