Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2012

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
18 juli 2012 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q2 2012

STABIL UTVECKLING UNDER ANDRA KVARTALET

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET
– Orderingången ökade med 2% till 1.198 miljoner euro (1.170)
– Omsättningen ökade med 6% till 1.099 miljoner euro (1.036)
– Rörelseresultat 113 miljoner euro, dvs. 10,3% av omsättningen (117 miljoner euro och 11,3%)
– Resultat per aktie 0,38 (0,35)
– Orderingång jämfört med faktureringen 1,09 (1,13)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2012
– Orderingången ökade med 7% till 2.308 miljoner euro (2.149)
– Omsättningen minskade med 1% till 2.104 miljoner euro (2.119)
– Rörelseresultat 215 miljoner euro, dvs. 10,2% av omsättningen (230 miljoner euro och 10,9%)
– I slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 4.515 miljoner euro (3.779), +19%
– Resultat per aktie 0,72 euro (0,73)
– Kassaflöde från rörelseverksamheten -154 miljoner euro (84)

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN:
”Under andra kvartalet utvecklades Wärtsilä stabilt. Vår omsättning ökade med 6%, och lönsamheten var 10,3%. Vi fortsätter att arbeta för att uppnå våra tillväxt- och lönsamhetsmål för innevarande år. Jag är nöjd med den goda utvecklingen inom affärsområdet Ship Powers specialiserade fartygssegment, som kompenserade för affärsområdet Power Plants något svagare orderingång under andra kvartalet. Ship Power fick också intressanta order på pump-, gas- och miljösystem. Affärsområdet Services utvecklades rätt stabilt, trots de tuffa förhållandena på handelsfartygsmarknaden.

För att stärka vår konkurrenskraft ytterligare och betjäna våra kunder effektivare har vi beslutat att ändra den organisatoriska strukturen hos Ship Power och Wärtsilä Industrial Operations (WIO). Den största förändringen är att produktutvecklingen av tvåtaktsmotorer samt tillverkningen och produktutvecklingen av propulsionsutrustning samt el- och automation flyttas från WIO till Ship Power. WIO döps om till PowerTech och fortsätter att betjäna både Ship Powers och Power Plants marknadssegment. Enligt planerna medför förändringen inga nedskärningar i antalet arbetsplatser.”

NYCKELTAL
 

 MEUR  4-6/2012  4-6/2011  Förändring  1-6/2012  1-6/2011  Förändring  2011
Orderingång  1 198  1 170  2%  2 308   2 149  7%   4 516
Orderstock i slutet av perioden        4 515  3 779  19%   4 007
 
Omsättning  1 099  1 036  6%   2 104  2 119  -1%  4 209
Rörelseresultat (EBITA)1  123  120  3%  232  237  -2%  485
% av omsättningen  11,2%  11,6%    11,0%  11,2%    11,5%
Rörelseresultat (EBIT)2  113  117  -3%  215  230  -7%  469
% av omsättningen  10,3%   11,3%     10,2%   10,9%    11,1%
 
Resultat före skatter   98  108    192  215    429
Resultat/aktie, EUR  0,38  0,35    0,72  0,73    1,44
 
Rörelseverksamhetens kassaflöde        -154  84     232
 
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden        790  64    58
Bruttoinvesteringar        501  44    187
Nettoskuldsättningsgrad        0,49  0,04    0,04

             
1 EBITA visas utan poster av engångskaraktär på 13 miljoner euro (12) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 17 miljoner euro (7) under rapportperioden januari–juni 2012. Under andra kvartalet uppgick posterna av engångskaraktär till 6 miljoner euro (9) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 10 miljoner euro (3).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.

MARKNADSUTSIKTER
Kraftverksmarknaden väntas vara fortsatt aktiv under 2012. De växande tillväxtmarknaderna fortsätter att investera i ny kraftverkskapacitet, vilket driver efterfrågan i synnerhet inom segmentet för flexibel basbelastning. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

De övergripande utsikterna för fartygsorder under 2012 är något negativa, och beställningarna för hela året väntas bli något lägre än för 2011. Nedgången beror främst på den låga orderaktiviteten inom traditionella handelsfartygssegment. Orderaktiviteten på offshore- och gastankermarknaden samt marknaden för andra specialfartyg har under innevarade år varit stark och utvecklingen väntas vara i linje med 2011 och början av 2012. Det finns intressanta möjligheter på följande områden: förbättring av verkningsgraden, gasdrift och miljölösningar. Dessa områden är i dag centrala frågor i flera förhandlingar om nybyggen, och de väntas bli ännu viktigare i framtiden.

Även om läget på marknaden förbättrades något under rapportperioden finns det fortfarande vissa osäkerhetsfaktorer på servicemarknaden. Handelsfartygssegmenten väntas fortfarande vara utsatta för press, eftersom överkapaciteten på marknaden fortsätter att inverka på servicemöjligheterna. Utvecklingen inom det aktiva installerade beståndet väntas också vara moderat med fortsatt skrotning, uppläggning, långsam drift och låg utnyttjandegrad för fartyg inom handelsfartygssegmenten. Utvecklingen på marknaden för kraftverksservice förväntas vara stabil.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2012 OFÖRÄNDRADE
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2012 ökar med 5–10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 10–11%.

PUBLICERINGSFÖRFARANDE
Wärtsilä Oyj Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Standard 5.2b möjliggör. Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Wärtsilä Oyj Abp:s delårsrapport januari-juni 2012. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Delårsrapporten finns också på Wärtsiläs webbsidor på adressen www.wartsila.com/investerare.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas onsdagen den 18 juli 2012 kl. 10.00 lokal tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade web- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på internet på adressen: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/gwc27jyf/.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DZmpnCKQhoFbgF.
Ni får konferensnumret och koden per e-post efter registreringen. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck * och därefter 1, och om ni vill återkalla er fråga tryck #. Namnet på telekonferensen är Q2 Results 2012. Vänligen förbered er på att anmäla er egen information samt namnet på konferensen till operatören. Ifall problem uppstår, tryck * och därefter 0.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

© 2020 Wärtsilä