Ekonomisk information från år 2004 enligt IFRS-standarderna

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
18 mars 2005 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har från 1.1.2005 i sin ekonomiska rapportering övergått till redovisnings- och bokslutsbestämmelser enligt de internationella IFRS-standarderna. I denna översikt framställs de preliminära verkningarna av övergången till IFRS-standarderna i den ekonomiska informationen från år 2004, som ursprungligen rapporterats enligt bestämmelserna för i Finland börsnoterade bolag (Finnish Accounting Standards, FAS). Redovisningsprinciperna enligt IFRS-standarderna följer som bilaga till detta meddelande. I Wärtsiläs bokslut för år 2004 har redovisningsprinciper enligt FAS publicerats.

Den ekonomiska informationen från år 2004 enligt IFRS-standarderna framställs enligt delårsrapportperioden, dvs. för tre, sex och nio månader samt för hela året 2004.

Den ekonomiska informationen enligt IFRS-standarderna har uppgjorts enligt de bestämmelser som var i kraft i december 2004. Enligt de övergångsbestämmelser som gäller IAS 32- och IAS 39-standarderna gällande finansiella instrument behöver jämförelseuppgifter enligt dessa standarder inte utarbetas för 2004. IAS 32- och 39-standarderna tillämpas från 1.1.2005, varvid omräkningen görs direkt i eget kapital.

Segment
De primära segmenten i Wärtsiläkoncernen enligt IFRS-standarderna är Power-affärsområdena och Imatra Steel, som rapporteras separat. Dessa segment tillhandahåller olika produkter och tjänster, varför riskerna och avkastningarna är olika. Power-affärsområdena verkar inom två marknadssegment, dvs. marina drivsystem och kraftverk. De båda marknadssegmenten är bundna till varandra och erbjuder kunderna tillämpningar och service på en och samma basprodukt. Huvudprodukter på både marknaden för marina drivsystem och kraftverk är diesel- och gasmotorer samt tillhörande service. Planeringen av dessa motorer och forskningen i anslutning till dem samt motorproduktionen sker i samma forskningscenter och fabriker, och produktionsprocessen är densamma för båda marknaderna. Också distributionen och servicen av produkterna sker via samma dotterbolag inom koncernen. En del av kapacitetskostnaderna är av sådant slag, som inte direkt kan hänföras till marknadssegmenten. Denna del är avsevärd och varierar periodvis, varför den inte kan allokeras på ett tillförlitligt sätt. Båda marknadssegmentens kunder opererar globalt och deras företag är kapitalintensiva. Marknadens utveckling är starkt bunden till den globala ekonomiska utvecklingen.

Kunder hos Imatra Steel är fordons- och maskinverkstadsindustrin. Bolaget tillverkar specialstål och smidda stålkomponenter.

Ersättningar till anställda
Enligt FAS har pensionsansvaret rapporterats enligt lokal praxis i respektive land. Vid övergången till IFRS har pensionsansvaret i öppningsbalansen ökat för de förmånsbestämda planerna med 32,7 miljoner euro. Största ökningen kommer från att invaliditetspensionsansvaret i pensionssystemet i Finland redovisats i ingående balansen 1.1.2004. På grund av de ändringar i beräkningsgrunderna för invalidpensionsansvaret som träder i kraft 1.1.2006 har 27.3 miljoner euro intäktsförts som engångspost under fjärde kvartalet 2004. Enligt de nya beräkningsgrunderna behandlas invalidandelen i APL som avgiftsbestämd plan i IFRS-bokslutet.

Vid övergångstidpunkten uppgår ansvarsförbindelser för övrigaersättningar till anställda till 8,0 miljoner euro. Dessa gäller främst ersättningar för långvariga anställningsförhållanden, som enligt lokal praxis inte tidigare ingått i reserveringarna, eftersom de behandlats som avgiftsbestämd plan.

Räntebärande lån
Det villkorliga lån för forskning och utveckling som beviljats av den holländska saten, som enligt FAS upptagits bland ansvarsförbindelser, har redovisats bland räntebärande skulder, 10,0 miljoner euro vid övergångstidpunkten.

Goodwill
Vid övergången den 1 januari 2004 har goodwill, 362,0 miljoner euro, för varje kassagenererande enhet testats för eventuella nedskrivningsbehov baserat på diskonterade framtida kassaflöden. Beräkningen av nyttjandevärdet ledde till en nedskrivning av goodwill i Biopower med 3,4 miljoner euro. Biopower var en del av Kraftverk-affärsområdet och enligt värderingsprinciper tillämpade enligt FAS ansågs inte nedskrivningsbehov föreligga i bokslutet för år 2003.

Goodwill på 8,1 miljoner euro, som uppstått i samband med förvärv av nettotillgångar, har överförts från immateriella rättigheter till goodwill.

Från tidpunkten för övergången avskrivs inte goodwill. Avskrivningarna på goodwill för räkenskapsåret 2004 enligt FAS, uppgående till 27,4 miljoner euro, har återförts i resultaträkningen.

Avsättningar för omstruktureringar
I bokslutet enligt FAS gjordes en omstruktureringsreservering och nedskrivning på 130 miljoner euro baserat på det omstruktureringsprogram som styrelsen godkände i december 2003. Förhandlingar med personalen slutfördes under första kvartalet 2004, varvid kriterierna för avsättningar enligt IFRS anses uppfyllda. Vid övergången till IFRS 1.1.2004 har därför återförts omstruktureringsreservering på 66,0 miljoner euro. Därav har under första kvartalet 2004 avsättning till omstruktureringsreserv, 63,8 miljoner euro redovisats som engångspost. Under fjärde kvartalet har avsättningen ökats med 2,1 miljoner euro, efter att planen för Holland färdigställts.

Aktivering av utvecklingskostnader
Kostnader för utveckling av nya produkter och teknologier har aktiverats från och med det år både teknologi och framtida ekonomiska fördelar kunnat fastställas. För åren 1999-2003 har efter avdrag för planenliga avskrivningar sammanlagt 27,0 miljoner euro aktiverats 1.1.2004.

Tillgångar som kan säljas
Övriga aktier har klassificerats som tillgångar som kan säljas. Eftersom bolaget utnyttjat de lättnader som medgivits för standarderna för finansiella tillgångar, IAS 32 och IAS 39 vid övergångstidpunkten, räknas inte jämförelsesiffror för finansiella tillgångar. IAS 39 kommer att tillämpas fr.o.m. 1.1.2005. Värderingen av aktier som kan säljas överensstämmer med det ursprungliga bokslutet. Hade IAS 39 tillämpats, skulle eget kapital i öppningsbalansen ha ökat för dessa aktier med 146,9 miljoner euro.
 
Övriga förändringar
Värdering av lager
Värderingsprinciperna har ytterligare preciserats. Förändringen beror främst på att frakter och kassarabatter konsekvent inkluderats i lagervärdet.
 
Materiella anläggningstillgångar
Värdet på materiella anläggningstillgångar har ökat till följd av av en mera konsekvent aktivering av finansiell leasing och konsolidering av mindre företag, vilka enligt FAS inte ansågs signifikanta.

Till investeringsfastigheter har överförts fastigheter för 20,7 miljoner euro. Dessa fastigheter är inte i koncernens eget bruk.

Uppskjutna skatter
I öppningsbalansen har uppskjutna skatter beräknats på IFRS-justeringar till den del de orsakat skattepliktiga eller avdragsgilla periodiseringsdifferenser mellan beskattningen och bokslutet. Uppskjuten skattefordran för fastställda förluster har korrigerats, ifall det är tillräckligt sannolikt att förlusterna kan utnyttjas i framtiden. Summa justeringar för uppskjuten skatt vid övergångstidpunkten uppgår till 28,4 miljoner euro.

IFRS-avstämningskalkylen är oreviderad.

BILAGOR:
IFRS bokslutsjämförelse, bilaga 1
Redovisningsprinciper, bilaga 2

 

© 2020 Wärtsilä