Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
17 juli 2015 kl 08:30 E. Europe Standard Time
Delårsrapport Q2 2015
 
OMSÄTTNINGEN ÖKADE TROTS KRÄVANDE MARKNADSFÖRHÅLLANDEN

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2015. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2015/q2/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET

- Orderingången ökade med 2% till 1.159 miljoner euro (1.138)
- Omsättningen ökade med 10% till 1.230 miljoner euro (1.116)
- Orderingång jämfört med faktureringen 0,94 (1,02)
- EBITA 144 miljoner euro, dvs. 11,7% av omsättningen (138 miljoner euro, dvs. 12,4%)- Rörelseresultatet före engångsposter var 137 miljoner euro, dvs. 11,1% av omsättningen (132 miljoner euro, dvs. 11,8%)
- Resultat per aktie 0,54 euro (0,42)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 47 miljoner euro (61)
- Förvärvet av L-3 Marine Systems International slutfördes

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2015

- Orderingången ökade med 8% till 2.443 miljoner euro (2.253)
- Omsättningen ökade med 5% till 2.218 miljoner euro (2.113)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,10 (1,07)
- EBITA 250 miljoner euro, dvs. 11,3% av omsättningen (243 miljoner euro, dvs. 11,5%)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 237 miljoner euro, dvs. 10,7% av omsättningen (230 miljoner euro, dvs. 10,9%)
- Resultat per aktie 0,97 euro (0,73)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 84 miljoner euro (172)
- Orderstocken ökade med 20% och uppgick till 5.325 miljoner euro (4.420) i slutet av perioden

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

-17.7.2015 offentliggjordes planer för en omorganisering av affärsområdet Ship Power, idag omdöpt till Marine Solutions.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2015 HAR REVIDERATS

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 5-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI). MSI väntas bidra ca 250 miljoner euro till omsättningen och 9 miljoner euro till rörelseresultatet 2015. Exklusive avskrivningar på övervärden relaterade till förvärvet väntas MSI:s rörelseresultat uppnå 16 miljoner euro.

Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) skulle ligga kring 12,0-12,5%, exklusive inverkan av förvärvet av MSI.

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN

”Miljömedvetenheten och förändringarna i energibehoven styr i allt högre grad investeringarna i vår bransch. Branschens dynamik förändras och vi har finjusterat vår strategi enligt den. Vi strävar efter tillväxt genom att tillhandahålla innovativa och energieffektiva livscykellösningar samt genom att utnyttja vår ledande position inom gasbaserad teknik. När vi träder in i nya marknadssegment, såsom olja & gas samt LNG-terminaler, och förvärvar företag som ger vår portfölj nya produkter fokuserar vårt utbud inte längre enbart på fartygsmotorer och kraftverk. Därför har vi beslutat att döpa om affärsområdena Ship Power och Power Plants till Marine Solutions och Energy Solutions.

Tack vare tillväxten inom service och de ökade kraftverksleveranserna ökade Wärtsiläs omsättning under andra kvartalet med 10% till 1.230 miljoner euro. Jag är särskilt nöjd med utvecklingen inom affärsområdet Services: både orderingången och omsättningen ökade under andra kvartalet, och marknadsutsikterna är fortsatt positiva. Lönsamheten för andra kvartalet var 11,1% och 10,7% för första halvåret. Inom Energy Solutions påverkade det uppskjutna beslutsfattandet avseende vissa projekt orderingången. Men jag är övertygad om att vår solida projektpipeline kommer att förbättra aktiviteten under resten av året. Marinmarknaden belastas fortfarande av en svag efterfrågan på fartyg främst på grund av överkapacitet, pressade fraktpriser och låga oljepriser. Marine Solutions orderingång låg på en god nivå trots utmaningarna på marknaden. Vi måste ändå säkerställa vår framtida konkurrenskraft i en miljö med svag efterfrågan. Därför har vi i dag offentliggjort planer för att omstrukturera Marine Solutions organisation.

Vi har justerat vår prognos så att den beaktar förvärvet av L-3 Marine Systems International, som slutfördes i slutet av maj. Vi förväntar oss nu att omsättningen kommer att öka med 5-10% och att lönsamheten kommer att ligga kring 12,0-12,5%.”

NYCKELTAL

MEUR

4-6/
2015

4-6/
2014

För-
ändring

1-6/
2015

1-6/
2014

För-
ändring

2014

Orderingång

1 159

1 138

2%

2 443

2 253

8%

5 084

Orderstock i slutet av perioden

   

5 325

4 420

20%

4 530

Omsättning

1 230

1 116

10%

2 218

2 113

5%

4 779

Rörelseresultat (EBITA)1

144

138

4%

250

243

3%

594

% av omsättningen

11,7

12,4

 

11,3

11,5

 

12,4

Rörelseresultat (EBIT)2

137

132

4%

237

230

3%

569

% av omsättningen

11,1

11,8

 

10,7

10,9

 

11,9

Resultat före skatter

140

119

18%

222

208

6%

494

Resultat/aktie, EUR

0,54

0,42

 

0,97

0,73

 

1,76

Rörelseverksamhetens kassaflöde

47

61

 

84

172

 

452

Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden

   

495

350

 

94

Bruttoinvesteringar

   

297

42

 

94

Nettoskuldsättningsgrad

   

0,25

0,19

 

0,05

1 EBITA visas utan engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden som uppgick till 7 miljoner euro (6) under det andra kvartalet 2015 och 13 miljoner euro (13) under rapportperioden januari-juni. Under 2014 redovisade Wärtsilä engångsposter till ett belopp av 9 miljoner euro i det andra kvartalet samt 15 miljoner euro redovisades under rapporteringsperioden januari-juni.

2 EBIT visas utan engångsposter.

MARKNADSUTSIKTER

På grund av marknadsläget under 2014 och BNP-prognoserna för 2015, väntas marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en utmaning. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna stöder den ökande efterfrågan på el investeringar i kraftverk. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk. Efterfrågan i USA styrs av låga gaspriser. Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning är stark. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering i många delar av världen, såsom vind- och solkraft, kommer att kräva flexibla lösningar för att balansera fluktuationer i nätet.

De övergripande utsikterna för shipping och varvsindustrin är utmanande. Det låga oljepriset fortsätter att påverka investeringarna i prospektering och utveckling, vilket begränsar efterfrågan på offshoreborrfartyg och -stödfartyg. Överkapaciteten påverkar efterfrågan på fartyg, i synnerhet på marknaden för torrlast- och offshorefartyg. Allt fler fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Sentimentet på marknaden för gastankfartyg är fortsatt sunt. Aktiviteten väntas dock sjunka till en normal nivå efter de stora ordervolymerna 2014. Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva och backas upp av nya aktörer på marknaden, förnyelse av flottor och en ökande passagerartrafik i Asien. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljövänliga lösningar och användningen av gas som marinbränsle på ett allmänt plan.

De allmänna utsikterna för servicemarknaden är positiva, med tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Efterfrågan på service för installationer som drivs med olja väntas öka, eftersom utvecklingen av oljepriset på sistone har sänkt driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i utmanande utsikter för offshoreservice i specifika regioner, kompenserar de senaste årens tillväxt i det installerade offshorebeståndet delvis för en potentiell minskning av servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

17.7.2015 offentliggjorde Wärtsilä planer för att omstrukturera Marine Solutions organisation, verksamhet och resurser på grund av det tröga läget på marinmarknaden. Omstruktureringen leder till en minskning på ca 600 arbetsplatser, varav ca 160 i Finland. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 40 miljoner euro. Effekterna av besparingarna kommer att ta form gradvis från och med tredje kvartalet 2015, och de når full effekt mot slutet av 2016. Engångskostnaderna för omstruktureringen beräknas uppgå till ca 25-30 miljoner euro.
 
ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen den 17.7.2015 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1019707&s=1&k=10B0E0C2934B9C95D39226A94DBB711D. För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/79104424 . Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17. 700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki. www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä