Wärtsilä, Rautaruukki och SKF slår samman verksamheter inom långa stålprodukter

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
17 februari 2005 kl 09:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Rautaruukki Abp och AB SKF har idag undertecknat ett Memorandum of Understanding om att slå samman verksamheter inom långa stålprodukter i ett nytt samägt bolag (”NewCo”). Bolagets verksamhet kommer att bestå av Rautaruukkis dotterbolag inom långa produkter, Fundia Special Bar, Fundia Wire and Fundia Bar & Wire Processing, SKFs dotterbolag Ovako Steel och Wärtsiläs dotterbolag Imatra Steel. Rautaruukkis verksamhet inom armeringsstål kommer inte att ingå i transaktionen. Rautaruukki kommer att äga 47,0%, SKF 26,5% och Wärtsilä 26,5% i det nya bolaget. Transaktionen förutsätter bland annat due diligence, underskrift av slutgiltiga avtal och godkännande från relevanta myndigheter. Slutgiltiga avtal förväntas vara underskrivna före den 30 juni 2005.

NewCo kommer att bli en ledande europeisk producent av långa stålprodukter till rullningslager-, tunga fordons-, bil- och verkstadsindustrin. De tre verksamheterna kompletterar varandra väl kompetensmässigt och NewCo kommer att bli ett starkt företag till fördel för kunder, anställda och aktieägare. NewCo kommer att ha 18 produktionsorter i sex länder.

Som en specialiserad producent av långa stålprodukter kommer det nya bolaget att skapa värde för aktieägarna genom skaleffekter och förbättrad konkurrenskraft genom lägre kostnader. Den stora potentialen i den existerande verksamheten tillsammans med de uppskattade synergierna erbjuder goda möjligheter för framtida utveckling och ökad lönsamhet. Sammanslagningen kommer att generera kostnadssynergier inom produktion, distribution, inköp, forskning och utveckling, försäljning och administration. Fulla årliga kostnadssynergier uppskattas till 30-40 miljoner euro. Aktieägarna är fast beslutna att realisera synergierna. Synergierna förväntas uppnås fullt ut i slutet på 2007. Totala engångskostnader och investeringar för att uppnå synergierna uppgår till 10-20 miljoner euro respektive 20-25 miljoner euro över en treårsperiod.

Kunderna kommer att gynnas av ett bredare produkt- och serviceutbud samt en bredare teknisk kompetens. Den långsiktiga leveransrelationen till SKF kommer att bibehållas.

NewCos försäljning proforma 2004 uppgår till cirka 1,3 miljarder euro och rörelseresultat efter avskrivningar proforma 2004 uppgår till 86 miljoner euro. Totalt netto sysselsatt kapital uppgår till 533 miljoner euro och totala tillgångar uppgår till 836 miljoner euro. NewCo hade en total stålproduktion proforma 2004 på 2 Mt och sysselsätter för närvarande 5.200 anställda. Jarmo Tonteri, vd för Fundia AB, kommer att bli vd i NewCo. NewCo kommer att vara ett finskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm.

NewCo skall vara ett oberoende och finansiellt starkt företag. Aktieägarna har kommit överens om att initial nettoskuldsättningsgrad (nettoskuld/eget kapital) skall uppgå till 37,5% och att räntebärande skulder till aktieägarna skall ersättas med extern finansiering.

Transaktionen erbjuder en strukturell lösning för aktieägarna att fokusera på sina respektive kärnverksamheter. Därutöver kommer aktieägarnas lån till det nya bolaget att minskas efter den planerade omfinansieringen av räntebärande skulder.

Aktieägarna kommer att byta sina aktier i de tillskjutna företagen mot aktier i det nya bolaget. NewCo kommer att konsolideras som ett intressebolag i aktieägarnas koncernredovisning.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Ole Johansson, koncernchef, Wärtsilä Oyj Abp, tel. +358 10 7095 601
Raimo Lind, VVD & CFO, Wärtsilä Oyj Abp, tel. +358 10 7095 640.

Presskonferens, telefonkonferens och webbsändning:
En presskonferens kommer att hållas, 17 februari klockan 13:00 finsk tid på Adams Hall, Skillnadsgatan 15-17 Helsingfors. Sakari Tamminen, verkställande direktör Rautaruukki Abp, Tom Johnstone, koncernchef AB SKF och Ole Johansson, koncernchef Wärtsilä Oyj Abp kommer att presentera transaktionen och det nya bolaget. Presskonferensen kommer att webbsändas live. En telefonkonferens kommer att arrangeras för att underlätta frågor från webbsändningens tittare. För att deltaga i telefonkonferensen ring +44 87000 13143, med titel ”Long Steel”. Presentationsmaterialet och länken till webbsändningen finns en timme innan presskonferensen på följande webbsidor (www.ruukki.com, http://investors.skf.com/ och www.wartsila.com). Presskonferensen kommer att hållas på engelska.

© 2020 Wärtsilä