Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 15.3.2006

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
15 mars 2006 kl 17:45 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde antalet medlemmar i styrelsen till sju personer. Till styrelsemedlemmar valdes verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.
 
Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. Bolagsstämman beslöt att i dividend utbetala 0,90 euro per aktie samt i extradividend 0,60 euro per aktie, dvs. totalt 1,50 euro per aktie.

Till revisor i Wärtsilä valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att för ett år förvärva och överlåta bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktieslagen så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som eventuellt förvärvas och det antal röster de medför utgör högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Som bilaga finns bolagsstämmans beslut i sin helhet.

Bolagstämman röstade inte om beslut.

 

BILAGA
Styrelsens förslag som godkänts av bolagsstämman, 1 st.

 

 

Wärtsilä Oyj Abp  BILAGA TILL BÖRSMEDDELANDE 15.3.2006  2(2)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 15.3.2006 OM FULLMAKT FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH AVVYTTRING AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman
a) att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att med medel som står till förfogande för vinstutdelning förvärva bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktieslagen så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som bolaget eller dess dotterbolag äger inte får överstiga tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital eller det sammanlagda röstetalet tio procent (10 %) av samtliga aktiers röstetal.

Aktierna kan förvärvas endast genom offentlig handel, då de förvärvas till börskursen vid inköpstillfället till ett annat förhållande än aktieägarnas innehav.

Fullmakten kan användas för att förvärva aktier som används som vederlag i framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan också köpas mot annat vederlag än penningvederlag.

Fullmakten ersätter den tidigare på föregående ordinarie bolagsstämma givna fullmakten och är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.

b) att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att överlåta egna aktier så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall överlåtas och det antal röster de medför utgör högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.

Styrelsen befullmäktigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier i ett annat förhållande än i det förhållande där aktieägaren har preferensrätt att förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen besluter om aktiernas överlåtelsepris och de övriga överlåtelsevillkoren och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. I fullmakten ingår rätten att bestämma de grunder enligt vilka överlåtelsepriset bestäms. Aktierna får överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller användas för industriella omorganiseringar eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Fullmakten ersätter den tidigare på föregående ordinarie bolagsstämma givna fullmakten och är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.

Helsingfors den 6 februari 2006
STYRELSEN

© 2020 Wärtsilä